دانشجو دانلود
دانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: 1
چکیده:

In the present project the zinc–aluminum layered double hydroxide (Zn-Al LDH) was synthesized by a simple co-precipitation method with controlled pH at 9±02 and followed by thermal treatment (45°C) [1]. The Synthesized zinc–aluminum layered double hydroxide was successfully applied as a solid-phase extraction nano-sorbent for the separation and pre-concentration of trace levels of DR81 (direct red 81) from Textile wastewater samples [2]. The effect of several parameters such as type of interlayer anion in Zn-Al LDH structure, pH, sample flow rate, elution conditions, amount of nano-sorbent, sample volume and co-existing ions on the extraction efficiency of the analytes were investigated. The results showed that DR81 could be retained on the Zn-Al (NO3–) LDH at pH 8. The retained DR81 could be stripped from the Zn-Al (NO3–) LDH by 2.5 mL of 2.0 mol L1 NaOH. The optimized method was successfully applied to the extraction of DR81 from various Textile wastewater samples [2].


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تاثیر اکسید فلزی TiO2 بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ ذخیره کننده هیدروژن Mg2Ni مورد استفاده به عنوان آند در باطریهای نیکل/هیدرید فلزی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله هویت در معماری,جستاری در چیستی هویت معماری امروز ایران تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله هویت در معماری,جستاری در چیستی هویت معماری امروز ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله هویت در معماری,جستاری در چیستی هویت معماری امروز ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله هویت در معماری,جستاری در چیستی هویت معماری امروز ایران تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مقولهای به نامهویت سابقهای به بلندای تاریخ دارد.آن زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی وچیستی خود در برابر طبیعت و ماورای طبیعت پاسخ گوید،هویت متولد شد. در مقاله حاضر به منظور روشن شدن حقیقت مفهوم هویت،سعی شده با استفاده از مطالعه اسنادی،این مفهوم در سه بخش شامل اصطلاحشناسی و بررسی مفاهیم هویت،هویت در معماری، و بحران هویت در معماری معاصر ایران،در حوزههای علوم اجتماعی،علوم انسانی،و معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد،بهطوریکه نتایج به دست آمده در طراحیهای متکی بر مسئله هویت به کار گرفته شود. این مقاله در نهایت به این نتیجه میرسد که هویت بیش از آن که معطوف به گذشته باشد به بینش افراد مرتبط است،زمان حال را دربر میگیرد و تقاضا برای بهرهمندی از آن ریشه در نیازهای فردی و جمعی شهروندان در محیط شهر دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی رویکردهای کنترلی مختلف برای ستون های تقطیر چهار محصولی با دیواره جدا کننده در شرایط عدم قطعیت تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: 10

چکیده:

یکی از روشهای متداول برای حفاظت دیواره رودخانه در برابر آبشستگی استفاده از آبشکنهاست. در قوس رودخانه ها نیز برای جلوگیری از آبشستگی در مجور دیواره خارجی قوس می توان از آبشکن استفاده نمود. از جمله پارامترهای مهم در طراحی آبشکن در قوس تعیین حداکثر عمق آبشستگی در اطراف آبشکن می باشد. ازجمله پارامترهای اثر گذار بر عمق حداکثر آبشستگی دراطراف آبشکنها می توان از موقعیت نصب آبشکن در قوس و نیز طول آبشکن نام برد.
به منظور بررسی اثر موقعیت نصب آبشکن در قوس و نیز طول آن بر فرآیند آبشستگی در کانالهای قوسی شکل آزمایشهایی درمدل هیدرولیکی در یک فلوم با قوس 90 درجه انجام پذیرفت. برای مصالح کف فلوم ازماسه با دانه بندی یکنواخت استفاده گردید. مقایسه توپوگرافی بستر در قوس برای حالت باو بدون آبشکن انجام پذیرفته و ارتباط بین عمقحداکثر آبشستگی با موقعیت آبشکن در قوس و طول آبشکن بیان می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی بهینه شبکه های توزیع برق با تکیه بر مفهوم گراف و استفاده از الگوریتم های ژنتیکی تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی بهینه شبکه های توزیع برق با تکیه بر مفهوم گراف و استفاده از الگوریتم های ژنتیکی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله طراحی بهینه شبکه های توزیع برق با تکیه بر مفهوم گراف و استفاده از الگوریتم های ژنتیکی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی بهینه شبکه های توزیع برق با تکیه بر مفهوم گراف و استفاده از الگوریتم های ژنتیکی تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این مقاله، به کمک مفهوم گراف ها و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیکی، طراحی یک شبکه توزیع با توسعه شبکه موجود، ارائه می شود. اهداف مساله، به حداقل رساندن هزینه های سیستم می باشد در حالیکه بهترین قابلیت اطمینان حاصل شود. قیود مساله، شعاعی بودن شبکه متصل بودن آن و افت ولتاژ مجاز در فیدرها و پست ها و; می باشد. از آنجاییکه توابع هدف غیرخطی و مشتق ناپذیر می باشند از الگوریتم ژنتیکی استفاده نموده ایم. مدل نهایی، بهترین اندازه و موقعیت فیدرها و پست های جدید را پیشنهاد می کند. این مقاله، از مدل بهینه سازی چند هدفه پارتو استفاده می کند که یک منحنی مناسب از جواب ها را می یابد. روش ذکر شده یک روش رایج و مناسب برای مسائل بهینه سازی است که دارای چندین هدف می باشند و بایستی به طور همزمان بهینه شوند. روش پیشنهادی، روی یک شبکه توزیع واقعی با ابعاد تقریبا خیلی بزرگ آزمایش شده است. بکارگیری الگوریتم و مدل مذکور بطور توام، روی شبکه های توزیع برق بزرگ، نشان دهنده توانایی بسیار بالای روش مذکور است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشکیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیک تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه تحت word :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

در انجام تحلیل پایداری شیب (به کمک روش المان مجزا) به منظور شبیه سازی رفتار مهندسی توده سنگهای درزه دار نیازبه تعیین خواص ذاتی ناپیوستگیها (که به عنوان شرایط مرزی عمل می کنند) می باشد. در این مقاله به بحث درباره فرایند تهیه داده های ورودی نرم افزار مرتبط با روش انتخاب شده (نرم افزار UDEC) بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از مغزه های گرفته شده از ناحیه مورد (در معد ن مس سرچشمه) تحلیل و همچنین نتایج آزمایشهای مکانیک سنگی به منظور مدل کردن پایداری در ناحیه غربی معدن مس سرچشمه پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تاثیر فلیکر ولتاژ بر عملکرد موتور القتئی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کانساره سرب – نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک تحت word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کانساره سرب – نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کانساره سرب – نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کانساره سرب – نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک تحت word :

سال انتشار: 1377

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

معدن سرب و نقره (روی) خانجار (رشم) با مختصات جغرافیایی 54/33 شرقی و 35/9 شمالی در 105 کیلومتری جنوب دامغان و 12 کیلومتری شمال روستای حسینان – معلمان قرار دارد. این کانسار در زون ایران مرکزی و در دامنه جنوبی رشته کود ترود – چاه شیرین با روند شمالشرقی – جنوب غربی واقع می باشد.
ساختارهایی که در منطقه دیده می شوند دارای دو روند شمال – جنوب و شمالشرقی – جنوبغرب می باشند. ساختارهای دارای روند شمال – جنوب قدیم بوده و به صورت چین هایی با محور شمالی – جنوبی و گسلهای متقاطع (conjucate) در واحدهای سنگی کرتاسه دیده می شوند. ساختارهای با روند شمالشرق – جنوبغرب جوانتر بوده و به صورت گسل های معکوس باعث رانده شدن واحدهای کرتاسه روی مجموعه آتشفشانی رسوبی -ائوسن شده اند.
واحدهای سنگی رخنمون دار منطقه شیست ها، آهکها و دلومیتهای کریستالیزه سیلورین – دونین، شیلها، آهکها و کنگلومرای کرتاسهبالایی وسنگهای آتشفشانی – رسوبی ائوسن می باشند. توده های نفوذی با ترکیب میکرودیوریتی با سن الیگوسن – میوسن نیز در منطقه گسترش دارند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طراحی راکتور اتوماتیک مدل آزمایشگاهی و ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز زیست توده تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه منحنی های رفتاری ستونها ومهاربندهای فولادی دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود ASCE/SEI 41در06وFEMA356 تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه منحنی های رفتاری ستونها ومهاربندهای فولادی دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود ASCE/SEI 41در06وFEMA356 تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه منحنی های رفتاری ستونها ومهاربندهای فولادی دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود ASCE/SEI 41در06وFEMA356 تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه منحنی های رفتاری ستونها ومهاربندهای فولادی دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود ASCE/SEI 41در06وFEMA356 تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 11
چکیده:
با توجه به اینکه ایران از مناطق لرزه خیز دنیا بوده و زلزله های شدیدی درسالهای گذشته در آن بوقوع پیوسته است، ضرورت دارد در زمینه برآورد خطرات لرزه ای و بهسازی سازه های موجود گامهای مناسبی بردارد. تهیه دستورالعمل بهسازی ایران که اولین بار توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تدوین گردید یکی از گامهای مناسب در این راستا بوده است. این دستورالعمل شباهت بسیاری به پیش استاندارد FEMA 356 دارد اما با پیشرفت این پیش استاندارد و تبدیل آن به آیین نامه ASCE/SEI41- 06 لزوم توجه به تغییرات در دستورالعمل نیز احساس می شود. هدف این مقاله بررسی تفاوتهای ضوابط دستورالعمل بهسازی ایران با پیش استاندارد06 FEMA 356 و آیین نامه ASCE/SEI41 می باشد. لذا از اینرو به بررسی تفاوت پارامترهای مدلسازی و متعاقبا منحنی های رفتاری موجود در قسمت سازه های فولادی و مشخصا ستون درخمش و مهاربند در فشارپرداخته شده است. نتایج به دست آمده لزوم به روزرسانی ضوابط دستورالعمل را نشان می دهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله نقش باغهای عمودی درایجاداقلیم خرد معتدل وارتباط اکولوژیک بامحیط تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Effects of FACTS Controllers on Maximum Loading Point to Study Static Voltage Collapse Phenomena تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Effects of FACTS Controllers on Maximum Loading Point to Study Static Voltage Collapse Phenomena تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Effects of FACTS Controllers on Maximum Loading Point to Study Static Voltage Collapse Phenomena تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Effects of FACTS Controllers on Maximum Loading Point to Study Static Voltage Collapse Phenomena تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 11

چکیده:

One of the major causes of voltage instability is the reactive power limit of the system. Improving the system’s reactive power handling capacity via Flexible AC transmission System (FACTS) devices is a remedy for prevention of voltage instability and hence voltage collapse. In this paper, the effects of FACTS controllers, on static voltage collapse will be studied. Continuation power flow is used to evaluate the effects of these devices on system loadability. With the use of PSAT software, effects of these devices controllers on Maximum Loading Point are determined. Static voltage stability margin enhancement using STATCOM, TCSC, SSSC and UPFC is compared in the modified IEEE 14-bus test system.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شناسایی و مقایسه پرندگان زادآور کنار آبزی و خشک زی پارک جزیره شادی اهواز تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهبردهای توسعه انصاف و عدالت اجتماعی در بخش خصوصی درمان در جامعه ایران تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهبردهای توسعه انصاف و عدالت اجتماعی در بخش خصوصی درمان در جامعه ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله راهبردهای توسعه انصاف و عدالت اجتماعی در بخش خصوصی درمان در جامعه ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهبردهای توسعه انصاف و عدالت اجتماعی در بخش خصوصی درمان در جامعه ایران تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در این مقاله با دیدگاه آسیب شناختی به بیمارستان خصوصی نگریسته شده است و موقعیت بیماران و پزشکان در این بیمارستانها با نگرش جامعه شناختی مورد تحلیل قرار گرفته است. خصوصی سازی بیمارستان ها، رضایت ذهنی بیماران، رضایت ذهنی پزشکان و مسئله عدالت اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله همچنین به مشکلات و نابسامانیهای ساختاری بیمارستانهای خصوصی اشاره شده است و مسائلی که جامعه پزشکی با آن دست به گریبان است مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در این مقاله به برخی از خبرها و رویدادها استناد شده است. این پژوهش نشان می دهد، تلاش برای قانونمندسازی به عنوان رویکرد مدیریتی مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات بخش خصوصی درمان جامعه ایران شناخته شده است. در پایان این مقاله قانون مداری و ضمانت اجرایی آن به مثابه راهکاری در جهت توسعه انصاف و عدالت اجتماعی در بخش خصوصی درمان جامعه ایران پیشنهاد میگردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Numerical investigation of bubble growth under heat transfer تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

دسترسی نامناسب به آب در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز افزایش کارآیی مصرف آب را به عنوان یکی از محورهای اصلی کشاورزی پایدار در این مناطق مطرح می نماید به طور ی که با کمترین میزان آب قابل دسترس می توان به بیشترین تولید دست یافت. مصرف پلیمرهای سوپرجاذب در گلخانه های هیدروپونیک و جایگزینی آن با بخشی از مواد بستر ضمن اینکه آب مورد نیاز گیاه (خیار درختی ) را در دسترسش قرار داده موجبات کاهش مصرف آب آبیاری را فراهم مینماید و تا حد چشمگیری باعث کاهش هزینه های مرتبط با آن میشود. این تحقیق فرض بر آن داشته که کاهش آب آبیاری در بستر کشت دارای پلیمر، نه تنها باعث کاهش عملکرد نمی شود بلکه موجبات افزایش کارآیی مصرف آب را هم فراهم می نماید زیرا بستر جدید باعث نگهداشت بیشتر آ ب شده و ساختمان بستر کشت را تا حد بسیار زیادی بهبود می بخشد و از لحاظ هیدرولیکی بستر در شرایط مطلوبی قرار می گیرد و تاثیر مثبتی بر عملکرد خواهد داشت. و در نهایت، تهیه مدل ساده تولید با توجه به حجم آب مصرفی در برابر میزان استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب ، مدیر یت کم آبیاری در بهره برداری از گلخانه های هیدروپونیک، تاثیر میزان استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب بر دور آبیاری در برابر بالاترین حجم تولید و در نتیجه افزایش کارآیی مصرف آب را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج به دست آمده از انجام طرح نشان دهنده آن بود که میزان 30 درصد جایگزینی پلیمر با مواد بستر توانایی کاهش آب آبیاری را تا میزان 20 درصد داشته و در نتیجه باعث افزایش کارآیی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک به میزان 44 درصد در هر متر مکعب می شود و همچنین نسبت سود خالص به هزینه برای تیمار برگزیده نسبت به شاهد تا میز ان 92 درصد در افزایش یافته است . نهایتاً با توجه به میزان عملکرد تیمارهای مختلف پلیمر و تغییرات آب آبیاری مدل ساده ای برای تولید نوشته شد که با استفاده از آن میتوان میزان عملکرد محصولرا در برابر مقادیر مختلف استفاده از پلیمر و آب آبیاری تخمین زد و برای تولید از قبل برنامه ریزی نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/09/1 تا تاریخ 1395/09/7 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/8 تا تاریخ 1395/02/14 ازتاریخ 1395/02/1 تا تاریخ 1395/02/7 ازتاریخ 1395/01/22 تا تاریخ 1395/01/28 ازتاریخ 1395/01/15 تا تاریخ 1395/01/21 ازتاریخ 1395/01/1 تا تاریخ 1395/01/7
موضوعات
بدون موضوع (9150)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 979383
تعداد نوشته ها : 9150
تعداد نظرات : 4
X