دانشجو دانلود
پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن در pdf دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن در pdf

چکیده 
1- مقدمه وکلیات 
1-1-مقدمه: 
1-2-کلیات: 
1-2-1-محیط رشد: 
1-2-2-آفات وبیماریها: 
1-2-3-روشهای نگهداری محلی: 
1-2-4-موارداستفاده: 
1-2-5-بیان مساله: 
1-3-اهداف: 
1-3-1اهداف آرمانی: 
1-3-2-اهداف کاربردی: 
1-4-واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی: 
2- پیشینه تحقیق 
2-1-کلیات: 
2-2-کاربرد: 
2-3-درطول رشدمیوه: 
2-4-مرحله برداشت: 
2-5-پس ازبرداشت: 
3- مواد و روشها 
3-1-موقعیت وزمان بندی: 
3-2-روش جمع آوری نمونه وبسته بندی: 
3-3-روش تحقیق وجمع آوری داده: 
3-3-1-آزمایش اول(TSS): 
3-3-2-آزمایش دوم(%TA): 
3-3-3-آزمایش سوم(PH): 
3-3-4-آزمایش چهارم(Panel Test): 
3-3-4-1-تهیه پرسش نامه: 
3-3-4-1-1-سوالات وضعیت ظاهری: 
3-3-4-1-2- سوالات وضعیت کیفی : 
3-3-4-2-انتخاب افراد: 
3-3-4-3-روش کار: 
3-4-شاخص طعم: 
3-5-روش تجزیه وتحلیل داده ها: 
3-5-1-داده های آزمایشگاهی: 
3-5-2-داده های شاخص بازارپسندی: 
3-6-شرایط آزمایش: 
3-6-1-دما: 
3-6-2-نوع بسته بندی: 
3-6-3-رطوبت: 
3-6-4-محیط نگهداری: 
3-6-5-مدت زمان آزمایش: 
3-6-6-مکان آزمایش: 
3-6-7-وسایل وموادموردنیاز: 
3-6-7-1-وسایل: 
3-6-7-2-مواد موردنیاز: 
3-7-الگوی مفهومی پروژه: 
4- نتایج وبحث 
4-1-کلیات: 
4-2-مقایسه تاثیرتیمارهای متفاوت: 
4-2-1-تاثیرتیمار های مختلف رویPh: 
4-2-1-1-اثردما(Temperator) 
4-2-1-2-اثرواریته های متفاوت (VAR): 
4-2-1-3-اثرروشهای مختلف نگهداری (Storage): 
4-2-2-اثرتیمارهای مختلف رویTSS: 
4 -2-2-1-اثردما: 
4-2-2-2-اثرروش نگهداری: 
4-2-2-3- اثررقم : 
4-2-3-اثرتیمارهای مختلف رویTA: 
4-2-3-1-اثردما: 
4-2-3-2-اثرروش نگهداری: 
4-2-3-3- اثررقم: 
4-3-شاخص طعم: 
4-3-1-تعیین طعم میوه هادرآزمایش اول: 
4-3-2-تعیین طعم میوه هادرآزمایش آخر : 
4-3-3-مقایسه طعم میوه هادرآزمایش اول باآزمایش آخر: 
4-4-مقایسه داده های آزمون میزان بازار پسندی: 
4-4-1-آزمون ها: 
4-4-1-1-آزمون اول: 
4-4-1-2-آزمون دوم: 
4-4-2-روش مقایسه: 
4-4-3-مقایسه داده های آزمایش شاخص بازارپسندی: 
4-4-3-1-مقایسه داده های آزمایش ظاهری: 
4-4-3-1-1-بررسی آزمون F: 
4-4-3-1-2-بررسی آزمون میانگین ظاهری میوه ها: 
4-4-3-2-تست کیفی شاخص بازارپسندی: 
4-4-3-2-1-بررسی آزمون F: 
4-4-3-2-2-بررسی آزمون میانگین کیفی میوه ها: 
4-4-3-2-3-بررسی رتبه انارهادرمجموع تست شاخص بازارپسندی: 
4-5-بحث ونتیجه گیری: 
5- نتیجه گیری وپیشنهادات 
5-1-نتیجه گیری: 
5-2-پیشنهادات: 
6- فهرست منابع 
7- پیوست 
7-1-پرسش نامه آزمون بازارپسندی 
7-2-جداول 
7-2-1-جدول1و2 
7-2-2-جدول3و4 
7-2-3-جدول5و6 
7-2-4-جدول7و8 
7-2-5-جدول9و10 
7-2-6-جدول11 
7-2-7-جدول12 
7-2-8-جدول13 
7-2-9-جدول14و15 
7-2-10-جدول16و17 
7-2-11-جدول18 
7-2-12-جدول19 
7-3-نمودارها 
7-3-1-نمودار1 
7-4-اشکال 
7-4-1-شکل1 
7-4-2-شکل2 
7-4-3-شکل3 
7-4-4-شکل4 
7-4-5-شکل5 
7-4-6-شکل6 
7-4-7-شکل7 
7-4-8-شکل8 
7-4-9-شکل9 
7-4-10-شکل10 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن در pdf

1برادران جمیلی، س. (1385). میزان استخراج رنگینه از پوست انار و استفاده از آن جهت کاربرد الیاف پشمی(35-30)

2زمانی،ذ.(1369).بررسی مهمترین خصوصیات ومشخصات انار های ساوه ومرکزی.پایان نامه فوق لیسانس ،گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج( 29-34)

3شاکری‌، م.(1385). بررسی مقدماتی تأثیر حذف پرچم در کنترل کرم گلوگاه انار و اثرات جنبی آن. نخستین جشنواره و همایش منطقه‌ای انار کاشان(100)

4شاکری‌، م.(1384). گزارش نهایی طرح مقایسه ارقام انار تجارتی استان از نظر عملکرد، بازارپسندی و میزان مقاومت به کرم‌گلوگاه انار، آفتاب‌سوختگی، ترکیدگی، سرمازدگی و شته‌های انار. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، (117)

5شاهدی، م.(1367).نگهداری اناربه طرق سنتی و صنعتی .گزارش بررسی مسایل اناردرایران. جهاددانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشکده تهران.(168-175)

6عسکری سرچشمه،م.ع.(1364(بررسی اثردماروی خواص انبارداری انار.(پایان نامه فوق لیسانس ارائه شده به گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج)،(48-52)

7میرخاور، ز.(1386-1387).اثرآنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی پوست و دانه انار برتالو و روغن سویا (10-5)

8هاشمی، ر. ا.(1384).بررسی اثر کلریدکلسیم و واکس بر کمیت و کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی وگل تفت درمراحل مختلف انبارداری(20-7)

9Artes, F.Tudela, J.A.Gil, M.I.(1998).Improving the keeping quality of pomegranate fruit by intermittent warming 207:316-

10.Aviram, M.Rosenblat, M.Gaitini, D.Nitecki, S.Hoffman, A.Dornfeld, L.Volkova, N.Presser, D.Attias J.H.Hayek, T.(2003).Pomegranate juice consumption for 3years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness,blood pressure and LDL oxidation 423:423-

11. Ben-Arie, R.Segal, N. and Guelfat-Reich, S. (1984). The maturation and ripening of the Wonderful pomegranate

12. Ben- Yehoshua, Sh., R. V. Rodov, S.Fishman, & 1. Peretz. (1998). Packaging of ftuits and vega tables: Reducing condensation of water in Bell paper and mangoes, Acta Horticulturae. 464: 387-

13. Ben- Yehoshua, Sh., E. Barak, & B.Shapiro. (1987). Potharvest curing at high

temperatures reduces decay of individually sealed lemon, Pomelo and other citrus ftuit.J. Amer. Hort. Sci. 112(4): 658-

14. Ben- Yehoshua, Sh., B. Shapiro, Z. Even Chen, & S. Lurie.(1983). Mode of action of plastic film in extending life of lemon and bell pepper fruits by alleviation of water stress. Plant Physiology. 73:87-

15.Joles, W. (1995). Predicting film permeability needs for modified atmosphere packaging of lightly processed and vegetables. Hort. Sci. 30( 1): 25-

16. El-Nemr, S.E., Ismail, I.A. and Ragalo, M. (1990). Chemical composition of juice and seeds of pomegranate fruit162-

17.Francisco, A. J.Ginez, M.Juan, A.Martinez.(1995).controlled atmosphere of pomegranate33-

18.Guo, ch.Yang, j.Wei, j.Li, Y.Xu, J.Jiang, Y.(2003)Antioxidant activities of peel,pulp and seed fractions of common fruits as determined by FRAP assay.Nutrition Research.1719-

19. Harborne, J.B. (1982).Introduction to Ecological Biochemistry. Academic Press, London, UK

20.Hertog, M. G. L.Sweetnam, P. M.Fehily, A. M.Elwood, P.C.Kromhout, D.(1997). Antioxidant flavonols and ischaemic heart disease in a Welsh population of men. The Caerphilly study.Am. J. Clin. Nutr. 65, 1489-

21.Juan, P.Martinez, J.Martinez, J.J.Oltra, M.A.and Ferrandez, M. (1998).Current situation of pomegranate growing(Punica granatum L.) in southern Alicante.Chemical control of pests and diseases and financial cost157:157-

22. Kashiwada, Y.Nonaka, G. I.Nishioka, I.Chang, J. J.Lee,K. H.(1992). Antitumor agents, 129. Tannins and related compounds as selective cytotoxic agents. J. Nat. Prod., 55,1033-

23. Lansky, E.Shubert, S.Neeman, I.(1998). Pharmacological and therapeutical properties of pomegranate. In Proceedings 1st International Symposium on Pomegranate; Megarejo, P.;Mart´nez, J. J.; Mart´nez, J., Eds.; CIHEAM, Orihuela,Spain, Pr-07 232:231-

24.Maestre, J.Senabre, R.Melgarejo, P.and Garcia-Viguera, C.(1996).Preparation of pomegranate  jellies 223:219-

25.Melgarejo P,Martinez, J.Martinez, J.J. and Sanchez, M.(1998).Preliminary survival experiments in transplanting pomegranate 176:175-

26.Melgarejo, P. and Martnez, R.El Granado. Ed. Mundi-Prensa Libros, S.A., Madrid

27.Melgarejo, P.Sanchez, M.Hernandez, F.Martinez, J.J. and Amoros, A.(1998).Parameters for determining the hardness and pleasantness of  pomegranates (Punica granatum L.) 226:225-

28.Melgarejo, P.(1993).Selection y Tipificacion Varietal de Granado(Punica granatum L.). PhD Thesis,UPV

29. Pota, S., S. Keta, & M. L. C. Thongtham.(1989). Effect of packing materials and temperatures on quality and storage life of pomegranate fruits. Hort Abstract

30. Schubert, S.Y.Lansky, E. P.Neeman, I.(1999). Antioxidant and eicosanoid enzyme inhibition properties of pomegranate seed oil and fermented juice flavonoids. J. Ethnopharmacol.66, 11-

31.Stow, J. 1993. Effect of calcium ions on apple fruit softening during storage and ripening . Postharvest Biol Technol 3: 1 -

 

2-1-کلیات

مطالعات اپیدمیولوژی نشان می دهدکه مصرف میوه وسبزیجات بامحتوای بالای فنول باکاهش بیماریهای قلبی،مغزی، عروقی ومرگ دراثرتورم سرطانی مرتبط است(Hertog et al,1997).ودرآب میوه قرمزمانندانگوروتوت هامیزان فعالیت آنتی اکسیدان مورد توجه است.ازاین روآب انارنیزبه علت همین رنگ قرمزوفعالیت های بیولوژیکی مختص به آن دارای محبوبیت زیادی می باشد(Lansky et al,1998)

آنتی اکسیدان وآنتی تومورال فعال درتانن های پوست انار(Kashiwada et al,1992) و فعالیت آنتی اکسیدان آب انار ترش (Schubert et al,1999) گزارش شده است.یکی ازکاراکترهای اصلی کیفیت آنتی سیانین بارنگ قرمزدانه هاوآب آن نشان داده می شود.رنگ قرمز به غلظت ونوع محتوای آنتی سیانین درمیوه وابسته است (Harborne,1982)

انارمیوه ایست که ازمناطقی که اکنون ایران وافغانستان نامیده می شودسربرآورده است(Artes,1998)

اناردرختچه ایست خزان دارکه البته درنواحی گرم ومرطوب بازمستان های معتدل همیشه سبز است وحداکثرارتفاع آن به شش مترمی رسد.لازمه میوه دهی انار تابستانهای گرم وپاییز طولانی وخشک است.انار گیاهی است یک پایه وگرده ها ومادگی خودرابه راحتی بارورمی کند.(برادران جمیلی سارا،1385)اناردرجه حرارت پایین تراز12درجه سانتی گرادرانمی تواندتحمل کندزیراسرمای پایین ترازاین حد موجب خشک شدن قسمتهای هوایی وازبین رفتن درختان می گردد.(Guo et al,2003)همچنین انار میوه‌ای است گرمسیری تا نیمه گرمسیری که در مناطق حاشیه کویر، با تابستانهای گرم و خشک، محصول خوبی می‌دهد. انار بومی ایران بوده و در حال حاضر کشور ما با داشتن قریب 60000 هکتار باغهای انار و تولید حدود 665000 تن میوه، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انار دنیاست(شاکری،1384)

درخت انارمعمولاًبه وسیله قلمه چوبی ریشه تکثیرپیدامی کندکه اغلب درگلخانه ها پیوندزده وبعدازیک سال به مکان دایمی آن منتقل می شود.قلمه های درخت اناردرفصل یخبندان قادربه ریشه زنی نمی باشنددرصورتی که آنها معمولاًدرانتهای زمستان ودراوایل بهارقادربه انتقال به قطعه ای جدیدمی باشند که ازاین امرقبل ازجوانه زنی صورت می گیرداگرچه عوامل متفاوتی ممکن است اتفاق بیفتدکه ازاین امرجلوگیری کند(Melgarejo et al,1998).دراسپانیاپیوندزدن اغلب به طورمعمول در2نوبت مؤثروبهترمی باشدیکی درماه مه یادرجولای.اگرچه این کاردرانتهای تابستان نیزمی تواندتوسط جوانه های نهفته صورت گیرد(Melgarejo et al,1992).امادرایران معمولادراواخربهمن واوایل اسفندانجام می شود

برطبق تحقیق سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکاانارمنبع خوبی ازآنتی اکسیدان ها، پتاسیم و ویتامینCمی باشد.آب انارحاوی تانن ها،آنتوسیانین ها ،پلی فنول ها (گروهی ازآنتی اکسیدانها)ومقادیرزیادی فیبر،نیاسین وپتاسیم است.آنتی اکسیدانهای موجوددراناردرپیشگیری یاکاهش سرعت آسیب سلولی که درشروع بسیاری از بیماریهادخیل است موثرمی باشد(برادران جمیلی سارا،1385)

دردانه های انارآنتوسیانین،اسیدسیتریک،گلوکزوفروکتوزبرسایرموادمی چربد(Artes et al,1998).همچنین درتحقیق دیگری فروکتوز،گلوکز،ساکاروزومالتوز به عنوان قندهای اصلی درآب انارتشخیص داده شده اند(Melgarejo,1993)

2-2-کاربرد

بیشترین درصدمصرف اناربه صورت تازه است.ازآب اناربصورت یک نوشیدنی استفاده می شود.ازآب انارغلیظ شده که رب انارنام داردبه عنوان چاشنی مصرف می شود.دانه های انارراداخل شربت هاوژله هابه کارمی برند.پوست،گل وریشه اناردرطب سنتی کاربردفراوان دارد.درشمال ایران ازپوست اناربرای دباغی چرم به دلیل آنکه حاوی مقدارزیادی تانن می باشداستفاده می شود.همچنین پوست دارای موادرنگی است که دررنگرزی استفاده می شود.ازمخلوط کردن هسته های انارباجو،علوفه خوبی برای دام درست می شود.درطب سنتی برای درمان اسهال،دیسانتری،کرم روده وجلوگیری از خونریزی استفاده شده است.دارای اثرات مفیدبرای بیماران قلبی و عروقی است.بامهار اکسیداسیون لیپوپروتئین هابادانسیته کم وکاهش توسعه آتروکلرازین،باعث کاهش سکته قلبی می شود.ضدتصلب شرایین است.باعث کاهش فشارخون است.برعوارض ناشی از یائسگی،همچنین جلوگیری ازکاهش تراکم استخوان زنان یائسه موثراست.پوست،آب وروغن هسته اناردارای خواص ضد سرطانی است.ازرشد،گسترش وتهاجم تومورهاجلوگیری می کند.دارای اثرات ضدالتهابی بوده وروغن هسته انار حاوی اسیدچرب پانیسیک بوده وروی سرطان سینه،پروستات وتومورهای پوستی موثراست. در تیماربیماریهای تنفسی دارای کاربرد است.خواص ضدویروسی داشته وبرروی ویروس تبخال موثراست.فعالیت شدید ضدویروس آنفلوانزادارد.(میرخاورزهرا،1387)

 مصرف آب انار برای مدت 3سال توسط بیماران دارای تنگی مجاری شاهرگی، ضخامت عمومی شاهرگی درونی ترین غشای پوششی رگها،پوشش میان سرخرگ، فشارخون واکسایش آن باعث کاهش این مشکلات می شود(Aviram et al,2003)

 همواره پروسه تولیدغذاهایی که ازعصاره اناربدست می آیدبه عنوان یک جایگزین به جای مصرف انارتازه تحت بررسی بوده است.ازآن جمله پروژه تحقیقاتی تولید ژله اناربه عنوان یک مزیت مهم برای پرورش دهنده محسوب می شودکه در آن میزان PHودمای انبارداری وثبوت رنگ ژله موردتحقیق قرار گرفته است(Maestre et al,1996)

 یکی دیگرازجنبه های جدیدکه درحال تحقیق بوده وبازهم به عنوان جایگزین برای مصرف تازه انارموردتوجه می باشد به کارگیری روغن داخل دانه های اناراست.طبق تحقیقی 6/83درصد چربی داخل انار اشباع وحدود3/16غیراشباع می باشد(El-Nemr et al,1990)

 کیفیت دانه های اناربه پارامترهای معلومی بستگی دارد:رنگ اصلی،اندازه،نسبت ماده جامدمحلول به اسیدیته ( ) (که محتوایSS،Aونسبت( )به رتبه بندی اناردرشیرین ، ترش وترش- شیرین(ملس)بودن انارموثراست)، دلپذیری، سختی (Melgarejo et al,1998)

 باتوجه به سطح زیرکشت اناردرایران وافزایش همه ساله آن،همچنین استقبال کشورهای خارجی ازاین محصول وافزایش روزافزون صادرات وارزآوری آن برای کشور،مساله نگهداری وکنترل فاکتورهای موثردرکاهش کیفیت میوه اناردرپس از برداشت ازاهمیت بسیاری برخورداراست(بهادران باغبادرانی فیروز،1379)

عوامل موثردر کیفیت میوه اناردرسه بازه زمانی باید بررسی شود

درطول زمان رشدمیوه

درمرحله برداشت

پس ازبرداشت تارسیدن به دست مصرف کننده

2-3-درطول رشدمیوه

ایجاد شرایط مناسب برای گیاه ازلحاظ تغذیه،آبیاری،هرس مناسب ومبارزه باآفات و بیماریهادرجهت افزایش فتوسنتزو جلوگیری ازتضعیف گیاه،خصوصادرمرحله رشد سریع میوه هاضروری می باشد

آفت کرم گلوگاه،بیماری ترشیدگی وپوسیدگی ودوعارضه ترک خوردگی وآفتاب سوختگی ازعواملی هستندکه درمرحله قبل ازبرداشت باعث کاهش کیفیت میوه انار می شوند(هاشمی،1384)

نقص ایجادشده درظاهر اناردرایالت الیکانت دراسپانیا(ودرتمامنقاط دنیا)توسط آفات وبیماریها،مهمترین دلیل ضرر اقتصادی تولیدکنندگان هست.کاهش ارزش اقتصادی تولید سالم گیاه ازسالی به سال دیگرمتفاوت وبین 13-8درصدمی باشد(juan et al,1998)

برای مبارزه با کرم گلوگاه روش مکانیکی(حذف از مزرعه)وروش بیولوژیکی(زنبور تریکوگلوما)استفاده می شود. برای مقابله با ترشیدگی وپوسیدگی ناشی از قارچ تنها شیوه مبارزه شیمیایی انجام می شود.                                     خسارات ناشی ازترکیدگی راباافزایش مراقبتهای زراعی،کنترل آفت مکنده واستفاده ازارقام زراعی مقاوم می توان کاهش داد

عارضه آفتاب سوختگی میوه انار درمناطق بسیارخشک،گرم وپرنورمشاهده می شود که تنهابااستفاده ازارقام مقاوم واصلاح روش کشت وهرس مناسب درخت می توان آن راکاهش داد.(هاشمی،1384)با این حال، هر ساله خسارات هنگفتی از ناحیه حشرات، کنه‌ها، جوندگان، قارچها، باکتری‌ها، نماتدهای پارازیت گیاهی و عوامل خسارتزای غیر زنده مثل سرما، آفتاب، تنش‌های رطوبتی و بیماریهای فیزیولوژیکی به باغهای انار وارد می‌شود. به عنوان مثال متوسط درصد خسارت کرم‌گلوگاه انار در کشور و در سالهای مختلف حدود 30-25 درصد محصول، معادل 450- 375 میلیارد ریال به نرخ سال 85 برآورد شده‌است(شاکری، 1385)

2-4-مرحله برداشت

 اناریک میوه غیربحرانی است چون بایدموقعی برداشت شودکه مزه آن رسیده است . انارهایی که زودتربرداشت می شوند دارای اسیدیته بالاتر،درصدموادجامدقابل حل کمترومقدارتانن بیشتری دردانه ها می باشد. اگرانارقبل ازرسیدگی برداشت شودعلاوه برآنکه طعم وعطرآن کامل نمی شودپوست آن نیز به سرعت تغییررنگ داده وپوست داخلی قهوه ای می شود.درمقابل انارهای برداشت شده درمرحله پس ازرسیدگی به بیماریهای قارچی ونارسایی های فیزیولوژیک حساس شده وعمرانبارداری آن کاهش می یابد.برای تعیین بهترین زمان برداشت، شاخص هایی که می توانند استفاده شوند، رنگ خارجی، مواد جامد محلول(SS) ،اسید قابل ارزیابی(A)ورسیدگی یاشاخص کمال(بلوغ)می باشد.اودراین تحقیق موادجامدمحلول درسطح 5/1درصدرابه عنوان شاخص رسیدگی انار معرفی می کند.(Ben-arie et al,1984) بسته بندی بلافاصله پس ازبرداشت ودرمحل باغ انجام گیردتاازصدمات فیزیکی جلوگیری شود. (هاشمی،1384). وقتی اناربرداشت شد،ساقه های چوبی میوه درجعبه های پلاستیک طوری کنارهم قرارگیرند که ساقه میوه های کنارهم به هم آسیب نزند.بنابراین تاج میوه هابدون آسیب به یکدیگربه طور تکی قرار گیرند(Aviram et al,2003)

2-5-پس ازبرداشت

اناربه علت طبیعت خاص خودودارابودن مقدارزیادی آب وموادقندی پس ازبرداشت درمعرض حمله عوامل بیماریزاقرار می گیرد.همچنین ادامه فرایندهای متابولیکی ازقبیل تنفس وتعرق سبب کاهش ارزش غذایی و کیفیت ظاهری وبازارپسندی آن می گردد.درجه حرارت،رطوبت،غلظت گازهاوعوامل بیماریزاجزءفاکتورهای موثردرکیفیت میوه انار پس ازبرداشت می باشند(هاشمی،1384)

خنک کردن تنهاروش برای تازه نگه داشتن میوه تازه برای بیش ازسه ماه است(Artes et al,1998). کاهش دمادرکاهش تنفس،کندشدن ازدست رفتن آب،کاهش رشدعوامل بیماریزاو افزایش عمرماندگاری موثراست.تغییر دمابه گونه ورقم،زمان نگهداری،نقطه انجمادو حساسیت میوه به سرمازدگی بستگی دارد(هاشمی،1385)

البته باکاهش بیش ازحددماخطرسرمازدگی میوه بانشانه هایی مثل قهوه ای شدن پوست،سوراخ،تاول پوست،یک حساسیت بالابه پوسیدگی،بی رنگی دانه های داخلی وقهوه ای شدن بروز می کند(Artes et al,1998)

اتلاف آب میوه رابه دوروش کاهش دمای اطراف میوه وافزایش رطوبت نسبی محیط اطراف میوه می توان کنترل کرد. دونوع انبار جهت کنترل غلظت گازها داریم:الف)انباربااتمسفر کنترل شده   ب)انباربااتمسفرتغیییرداده شده(هاشمی،1384) دراسپانیااناررادردمای5درجه سانتیگرادورطوبت نسبی95-90درصدبه مدت بیش ازدوماه نگهداری می کنند(Artes et al,1998)

استفاده از هر کدام ازدوروش دمای مورد استفاده ومدت زمان تیمار، بستگی به نوع و حساسیت محصول دارد .در بعضی موارد استفاده از دماهای بالا سبب صدمات پوستی به میوه شده و حساسیت میوه را به سرمازدگی و بیماریهای قارچی افزایش می دهد(Ben-Yehoshua et al,1998).تیمارهای گرمایی علاوه برکنترل عوامل بیماری زا با تشکیل مواد لیگنینی در بافت آسیب دیده ، از کاهش آب محصول جلوگیری می کند(Pota et al,1989).دربرخی از میوه ها به طور موقت سرعت تنفس را کاهش داده و سبب حفظ قند و مواد جامد قابل حل در میوه ها می گردد( Ben-Yehoshua et al,1998). همچنین گرمادهی می تواند با افزایش فسفولیپیدهای غشا سبب افزایش مقاومت میوه به دمای پا یین شده وسرمازدگی محصول را کاهش دهد(Stow,1993)

درتحقیقی اثرکلریدکلسیم وواکس برکمیت وکیفیت رقم ملس یزدی وگل تفت درمراحل مختلف انبارداری بررسی شده است(هاشمی،1384).درجایی دیگر اثرپوشش پلی اتیلن برروی عمرانباری وکیفیت میوه اناربررسی شد(بهادران باغبادرانی فیروز،1379).یکی ازروشهای مناسب برای بسته بندی اناراستفاده ازکارتن باجعبه های یک ردیفه می باشد (هاشمی،1385).درجایی دیگرپیشنهادشد وقتی اناربرداشت شد، میوه درجعبه های پلاستیک کنارهم قرارگیرند(Aviram et al,2003)استفاده ازپوششهای پلی اتیلن جهت کاهش اتلاف آب و حفظ کیفیت محصول بر روی تعداد وسیعی از میوه ها آزمایش شده و در مورد بسیاری از محصولات چون مرکبات در مقیاس تجارتی مورداستفاده قرار می گیرد(Ben-Yehoshua et al,1983) . این پوششها نسبت به بخار آب نفوذناپذیر بوده و با به وجودآوردن اتمسفری اشباع از رطوبت، از تبخیر و چروکیدگی میوه جلوگیری می کنند( Ben-Yehoshua et al,1987).این پوشش ها به دلیل غیرقابل نفوذ بودن نسبت به ملکول های اکسیژن و دی اکسید کربن، اتمسفری تغییر داده شده (M.A)در اطراف میوه به وجود می آورند که باعث کاهش تنفس و تأخیر در پیری ونرم شدن آن به خصوص در میوه های دارای تنفس فرازگراهمچنین جلوگیری از پوسیدگی های ثانوی و بالاخره کاهش سرایت آلودگی در بین میوه ها به یکدیگر می شوند(Camerson et al,1995).ضمناً در صورت عدم مبارزه با عوامل بیماری زا و قارچ ها، میکرواتمسفر اشباع از رطوبت که توسط این پوشش ها به وجود می آید سبب تحریک رشد عوامل فساد قارچی خواهدشد(Ben-ehoshua et al,1987)

همچنین پوتاوهمکاران( 1989 ) باقراردادن میوه های اناردرپوشش های به ضخامت02/0میلی متر  عمر انباری میوه را افزایش داده بدون اینکه درخصوصیات کیفی میوه انارازقبیل TA&TSSتغییری حاصل شود(Pota et al,1989)

تحقیقی هم دردانشگاه صنعتی اصفهان روی ارقام گل تفتی وزاغ باسه روش نگهداری،شامل دوروش سنتی(روش معمولی وروش زیرخاک)ویک روش صنعتی(استفاده ازسردخانه)صورت گرفته است.دراین تحقیق روش زیرخاک،سردخانه وانبارمعمولی به ترتیب بیشترین مطلوبیت راداشته وکمترین درصدپوسیدگی مربوط به سردخانه بوده وانبارمعمولی وزیرخاک کردن دررده های بعدی قرارگرفته اند.همچنین سردخانه،دارای کمترین افت میوه براثرتبخیروپوسیدگی بودهوتیمارهای زیرخاک کردن وانبارمعمولی به ترتیب درردیفهای بعدی قرارگرفته اند(شاهدی،1367).همچنین درتحقیقی دیگربه مدت پنج ماه انارهای رقم گل وزاغ تفت رادرسردخانه نگهداشته وافت وزن وکیفیت میوه راموردارزیابی قرارداده است.براساس نتایج این بررسی،افت وزن درسردخانه حدود 20درصدازانبار معمولی کمتربوده وکیفیت انارنگهداری شده درسردخانه به مراتب بهتروبازارپسندتربوده است(زمانی،1369)

 

 

3- مواد و روشها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی در pdf دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی در pdf

- چکیده   
1  تعریف و خواص مواد دیرگداز
1-1    مقدمه    
1-2    تعریف دیرگداز   
1-3    کاربرد دیرگدازها    
1-4    تقسیم بندی دیرگدازها                  
1-4-1    تقسیم بندی بر اساس نقطه ذوب   
2-4-1    تقسیم بندی بر اساس اثرات شیمیایی              
3-4-1    تقسیم بندی بر اساس ترکیب           
4-4-1    تقسیم بندی بر اساس شکل  
5-4-1    تقسیم بندی بر اساس دانسیته         
5-1   خواص مهم مواد دیرگداز          
6-1    علل فرسایش دیرگدازها            
1-6-1    فرسایش مکانیکی                    
2-6-1    فرسایش ترمودینامیکی        
3-6-1    فرسایش شیمیایی                  
7-1    تاثیر عوامل مختلف بر خوردگی دیرگدازها در محیط مذاب   
1-7-1    عوامل شیمیایی                      
2-7-1    عوامل فیزیکی  
2   بررسی خواص و کاربرد مواد اولیه
1-2    منیزیا MgO   
1-1-2    ساختمان کریستالی              
2-1-2    نقطه ذوب     
3-1-2    انواع منیزیت    
4-1-2    منیزیت متراکم یا کریپتوکریستالین            
5-1-2    بروسیت         
6-1-2    منیزیت آب دریا                    
7-1-2    روش تولید منیزیت              
1-7-1-2    تولید منیزیت از آب دریا       
2-7-1-2    تولید منیزیت کاملاً تکلیس شده (مرده)     
2-2    کرومیت               
1-2-2    تعریف             
2-2-2    ساختمان اسپینل                      
3-2-2    مواد اولیه     
3   بررسی خواص و ریزساختار آجرهای نسوز منیزیت- کرومیتی
1-3    آجرهای منیزیت- کرومیتی  
2-3    تقسیم بندی آجرهای منیزیت- کرومیتی بر اساس باندهای سازنده آن      
1-2-3    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند سیلیکاتی                     
2-2-3    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند مستقیم     
3-2-3    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند اسپینلی   
3-3    مقایسه و بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی چهار نسوز پایه             
4-3    مقلیسه رفتار آجرهای منیزیت اسپینلی با آجرهای دولومیتی و منیزیت کرومیتی       
5-3    علل فرسایش آجرهای منیزیت- کرومیتی   
4   بررسی اندازه دانه و معرفی فرمول آندره یازن
1-4    مقدمه                   
2-4    تعریف دانه بندی                      
1-2-4    دانه بندی مواد رسی         
1-1-2-4    پلاستیسیته     
2-1-2-4    کارپذیری     
3-1-2-4    مقاومت خشک                
4-1-2-4   مقاومت پخت                      
5-1-2-4    تشدید و تسریع واکنش های شیمیایی  
6-1-2-4    ویسکوزیته دوغاب        
7-1-2-4    سرعت ریخته گری      
8-1-2-4    سرعت زینتر شدن        
9-1-2-4    دمای پخت    
10-1-2-4    زمان پخت                      
11-1-2-4    یکنواختی خواص شیمیایی و فیزیکی   
12-1-2-4    تخلخل پس از پخت    
13-1-2-4   گرمای تر شدن              
14-1-2-4    انقباض پخت                  
2-2-4    دانه بندی پر کننده ها          
3-2-4    دانه بندی کمک ذوب ها  
3-4    روش های آنالیز دانه بندی  
1-3-4    روش ته نشینی (سدیگراف)       
2-3-4    روش شکست لیزر              
4-4    انباشتگی ذرات متراکم            
1-4-1    پارامترهای انباشتگی        
2-4-4    تعیین تعداد ذرات                  
3-4-4    تعداد تماس های بین ذره ای       
5-4    فرمول آندره یازن                      
6-4    تراکم نوسانی   
7-4    متغیرهای فرآیند    
1-7-4    اینرسی سیستم  
2-7-4    اصطکاک     
3-7-4    توزیع اندازه ذره                  
4-7-4    فرکانس نوسان  
8-4    بررسی علل ایجاد میکروترک و ارتباط آن با اندازه دانه         
1-8-4    ارتباط بین اندازه و میکروترک برای سرامیک های خانواده NaZr2(PO4)3     
9-4    ارتباط بین اندازه بحرانی دانه و ان ایزوتروپی انبساط حرارتی                
10-4    تاثیر اندازه دانه بر چگونگی تراکم و کریستالیزاسیون مواد 
1-10-4    ساختار ژل      
11-4    چگونگی ایجاد تراکم            
5   بررسی دانه بندی و خواص آجر نسوز منیزیت- کرومیت – آلومین
1-5    مقدمه                 
2-5    مواد اولیه       
1-2-5    کرومیت     
2-2-5    آلومین         
3-2-5    منیزیت       
4-2-5    بایندر           
3-5    تکنولوژی تولید  
واژه نامه انگلیسی – فارسی
منابع و مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی در pdf

[1] میرهادی، بهزاد، مواد دیرگداز، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن ماه 1377

[2] گروه مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف، دیزگدازها (انواع- خواص- کاربرد )، انتشارات جهاد دانشگاه صنعتی شریف، چاپ چهارم، تابستان 1376

 [3] I .Yamani  and T . Ota , Grain  size – microcracking Relation  for NaZr2(PO4)3  famili  ceramics ,  journal  of  the  American ceramic society, February 1993. 487-

  [4] W.G.Fahrenholtz  and D.M. Smith , Effect  of precursor particle size  on the Densification and Crystallization  Behavior  of  mullite , Journal of the American ceramic society, February 1993, 433-

 [5] رستم خانی، محمد، تکنولوژی دانه بندی، شرکت پیشگامان مهندسی بهرهوری (پویا) زمستان 1375

   [6] M . Nagafune ,  I . Tsuchiya ,  H . Takahashi , Y . Oguchi  and T .  Kawakami  ,  Technical   Research   Laboratory  ,  Kawasaki refractories co.,Ltd.1576- 17,6 Higashioki, Nakahiro, Ako, Hyogo 678-02, Japan, 1017-

 [7] Z.Chong, L.Jaquan, Y.Xingjian, “Proceeding of International”, China 1988, 661-

 [8] M.Askari and H.Gharanfolly, Corrosion mechanism of TBRC Refractory Lining 5 th National Iranian Corrosion Congress, 2-4 September

 

2 . بررسی خواص و کاربرد مواد اولیه

1-2 . ( منیزیا ) MgO

1-1- 2 . ساختمان کریستالی

   هر چند رفتار این  ترکیب به عنوان یک  ماده  دیرگداز پیچیده است اما این ترکیب  در واقع  ساده ترین  ترکیبی است که در ساخت  کوره ها به کار می رود . ساختمان کریستالی Mgo  مانند  Nacl  مکعبی  ساده  است . هر چند در گذشته  فکر می کردند که  منیزیا دارای  چند  شکل  بلوری  مختلف است اما اکنون  ثابت  شده است  که همگی آنها  دارای ساختمان  کریستالی  مکعبی ساده  بوده  و فقط  اندازه  بلورها متفاوت  است

2-1-2 . نقطه ذوب

   نقطه  ذوب  این  ترکیب  C° 2800  است

3-1-2 . انواع منیزیت

   منیزیتی  که دارای  بلورهای درشت است  به نظر می رسد منیزیت لازم برای  صنعت آجرهای  دیرگداز نخستین بار در اتریش استخراج  شده  باشد . این  محصول  در واقع محصول  جامدی از کربنات  منیزیم ( منیزیت )  و  کربنات  آهن است که به نام  برونرایت (Breunnerite ) موسوم است . پس از  تکلیس  معمولا درصد اکسید آهن آن 4- 8 % است . انواع  دیگر کربنات منیزیم  نیز کاربرد  دارند

 4-1-2 . منیزیت متراکم یا کریپتوکریستالین

   این نوع  منیزیت  سفید رنگ  بوده و خیلی سخت است . بلورهای آن آنقدر ریز است که معمولاً  با میکروسکوپ  دیده نمی شود . معمولاً اینگونه  مواد را که  دارای بلورهای ریزی هستند که  با  میکروسکوپ  قابل  تشخیص نیستند  کریپتوکریستالی می گویند . در صورتی این ماده در درجه حرارت های  نسبتا  بالا  کلسینه شود ماده  بسیار خوبی برای  تولید  آجر منیزیتی است

5-1-2 بروسیت ( Brucite )

   نوع  طبیعی هیدروکسید منیزیم  Mg ( OH ) 2  است  معمولا با مینرال های دیگر به مقادیر زیاد  مخلوط  بوده  و قبل از استفاده  در تولید  آجر باید  تخلیص  شود

6-2-2 . منیزیت آب دریا

   امروزه  تقریبا  تمام  منیزیای  مصرفی در انگلستان  و قسمت اعظم  آن  در آمریکا و ژاپن از آب دریا  تامین می شود

7-1-2 . روش تولید منیزیت

1-7-1-2 . تولید منیزیا از آب دریا

   معمولاً در این  روش آب  دریا ( که در هر100 گالن دارای 2 پوند   MgO است ) را با مواد  قلیایی  ترکیب می کنند ( معمولا آهک  یا  دولومیت  حرارت  داده  شده ) و MgO  را به  صورت Mg ( oH ) 2  رسوب می دهد . واکنش های  انجام  شده را می توان  به  قرار زیر خلاصه کرد

2CaO + MgSO4 , MgCl2 + 2H2O  2Mg(OH)2 + (CaSO4 + CaCL2)                 یا

2(CaO + MgO) + MgSO4 , MgCl2 + 4H2O   4Mg(OH)2 + (CaSO4 + CaCl2)

دولومیت تکلیس شده

   ابتدا سنگ آهک یا دولومیت را  پس از خرد کردن  و شستن  در C°1500 – C °1400  حرارت  داده  و تولید آهک  پخته (  CaO  )  یا  دولومیت  پخته ( CaO  ,  MgO  )  می کنند . بعد این مواد را با آب به صورت دوغاب در آورده و با آب دریا مخلوط می کنند

   این اعمال در ظرف هایی که دائما محتوی آنها به هم می خورند انجام می گیرد و در اثر واکنش  Mg ( oH )2   رسوب می کند . هیدرات منیزیم به دست آمده پس از شستسو و گرفتن آب آن  توسط  فیلترهای مخصوص  به صورت قطعاتی  که 50 % مواد جامد دارند  در آمده و در کوره های  دوار تکلیس می شوند ( در بالای  C° 1600) و به این ترتیب اکسید  منیزیم  به  دست  می آید

2-7-1-2 . تولید منیزیت کاملا تکلیس شده ( مرده )

    کلمه ” مرده “  یا کاملا  تکلیس شده  به معنی منیزیتی است که  به  صورت غیر فعال در آمده است ، زیرا این  ماد ه در درجه حرارت هایی تکلیس شده است که  دیگر با  آب  واکنش انجام  نمی دهد و می توان از آن برای  تولید  آجر استفاده  کرد . صرفنظر از اینکه این ماده از تکلیس کربنات یا هیدرات به دست  آمده  باشد همان اصول در هر دو مورد  صادق است ( هر چند واکنش ها صادق هستند ) . در مورد تجزیه کربنات منیزیم تحقیقات زیادی انجام گرفته است  و ثابت  شده  که سرعت تجزیه در حدود  C°600  بسیار زیاد است . این نشان می دهد درجه حرارت تجزیه کربنات منیزیم از درجه حرارت تجزیه هیدرات منیزیم ( حدود  C°300 ) بسیار بیشتر است . آنچه که برای کارخانجات  فولاد اهمیت دارد اثر درجه حرارت  تکلیس و روانسازهای موجود بر سرعت رشد بلور و ثبات محصول نهایی است . آزمایش نشان می دهد  که افزایش درجه حرارت تکلیس باعث رشد بلور های  MgO   شده و در نتیجه  با  کم کردن  سطح دانه ها تمایل به جذب آب  و هیدراته شدن را کم می کند  تکلیس کردن  در   C°1500  میل به  هیدراته  شدن را نسبت  به تکلیس  در C°  1300  برابر کم می کند

 

 2-2 . کرومیت

1-2-2 . تعریف

   معمولا ً لفظ  کرومیت  به  معنی  تمام  سنگ های  معدنی  کروم  می باشد . البته این مینرال  ،  مینرال  اصلی اغلب  سنگ  معدن های  حاوی  کروم می باشد . اما این  سنگ معدن ها  معمولاً  حاوی  مقداری  گانگ  نیز هستند  که از نوع  سیلیکات  منیزیم  است  ( و معمولا ً سرپنتاین ) .  اگر بخواهیم  دقیق تر صحبت  کنیم  کرومیت  در واقع  به  محدوده  وسـیعی از میـنرال های   حـاوی   کروم  اطـلاق  می شود  که  دارای  فرمـول  عمـومی (Mg , Fe2+)O.(Cr , Al , Fe3+)2O3 هستند  در واقع  این  مینرال ها  را می توان  با اسپینل   Al2O3.  MgO  تشبیه  کرد که  مقداری ا ز MgO  به وسیله یون دو ظرفیتی آهن و مقداری از  Al   بوسیله یون های سه ظرفیتی آهن و کروم  جایگزین شده است . قبلاً این مینرال به تنهایی برای ساخت آجرهای دیرگداز کرومیتی مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون مخلوط آن با منیزیا برای تهیه آجرهای کروم –  منیزیتی ( بیشتر از 50 %  کرومیت ) و منیزیت – کرومیت ( کمتر از 50 % کرومیت )  بکار می رود . این  آجرها استحکام  گرم بسیار خوبی دارند و می توانند در سقف  کوره های  متالوژیکی  به جای  سیلیس به    کا ر روند

2-2-2 . ساختمان اسپینل

   هر مولکول اسپینل از 32 یون اکسیژن  8  یون دو ظرفیتی و 16 یون سه ظرفیتی تشکیل می شود . فرمول آن می تواند به صورت Ro. 2o3   یا   R2o4   نوشته شود . هر مولکول دارای  64 موضع بین نشینی  چهار وجهی و 32 موضع بین نشین 8 وجهی است . در هر مولکول  اسپینل معمولاً   8/1 مواضع چهار وجهی ( 16 عدد )  پر و بقیه خالی هستند . دو نوع  اسپینل  وجود  دارد،  اسپینل نرمال و اسپینل معکوس . [1]

   در اسپینل نرمال همه  یون های دو ظرفیتی در مواضع  چهار وجهی و همه یون های سه ظرفیتی  در مواضع هشت وجهی قرار گرفته اند . در اسپینل های معکوس مواضع چهار وجهی  به وسیله یون های  سه ظرفیتی پر نشده اند ( 8 یون سه ظرفیتی ) و بقیه یون های سه ظرفیتی ( 8 عدد ) و همه یون های  دو ظرفیتی ( 8 عدد ) در مواضع 8 وجهی قرار گرفته اند . اسپینل های مخلوط هم  وجو د دارند  که مخلوطی از دو نوع  فوق می باشد

   یکی از خواص مهم کرومیت که دارای ساختمان اسپینلی است ، وزن مخصوص زیاد آن می باشد که تقریباً دو برابر کریستوبالیت است

   پس  آجر های  کروم  منیزیتی و کرومیتی خیلی سنگین تر از آجرهای  سیلیسی خواهد بود . از خواص مهم دیگر اسپینل ها ، رفتار آنها  در اتمسفر هایی است که  متناوباً احیایی  و اکسید کننده می باشند . بسیاری از محققان مشاهده  کرده اند که اگر کرومیت مثلاً در درجه حرارت  C° 1400 متناوباً در معرض اتمسفر های اکسید کننده  و احیا کننده  قرار گیرد از هم می پاشد . این امردر نتیجه تغییرات حجمی است که درکرومیت آهن(FeO.Cr2O3   (  رخ  می دهد

   این ترکیب پس از 2 ساعت حرارت دادن در هوا در C ° 850  تشکیل محلول جامد Fe2O3  در Cr2O3 می دهد ، اگر این محلول درC ° 1050 به مدت 2 ساعت در هیدروژن حرارت  داده  شود  دوباره به کرومیت آهن تبدیل شده  و باعث انبساط  شدید  ماده می گردد . این انبساط  شدید فقط  از روی وزن مخصوص  مواد اولیه و تشکیل  شده نمی تواند توضیح  داده  شود و بر اثر افزایش  درصد تخلخل به علت  بهم  خوردن تراکم  قبلی مواد  نیز می باشد . اگر این احیا و اکسید شدن  چند  بار تکرار شود  محصول نهایی بسیار شکننده و سست خواهد بود و در نتیجه در انتخاب سنگ  معدن برای  تهیه آجرها باید  دقت  کرد

3-2-2 . مواد اولیه

سنگ معدن کرومیت از نظر ترکیب و ناخالصی ها بسیار متغیر است . ناخالصی های موجود در سنگ معدن (گانگ ) بیشتر از نوع سرپنتاین است که می تواند تز 2 الی 40 درصد تغییر کند ، مینرال های دیگری که همراه آن هستند عبارتند از کلسیت که وجود آن معمولاً مضر بوده و باعث کم شدن دیرگدازی می شود . برای کم کردن حساسیت آجرها در برابر اتمسفرهای متغیر با افزودن منیزیا به کرومیت می توان خواص آن را به میزان زیادی بهبود بخشید . برای این کار مقداری منیزیا را به سنگ معدن کروم اضافه کرده و آن را در کوره های دوار حرارت داده و پس از خرد کردن برای تهیه آجر مورد استفاده قرار می دهند ، کم بودن اکسید آهن در سنگ معدن نیز به این امر کمک می کند

یکی از اصلی ترین نقاط ضعف سنگ معدن کروم، مقاومت کم آن نسبت به قلیایی ها در مدت ترکیب با اکسیژن است . محصولات واکنش که در هنگام واکنش شکل می گیرند شامل 6 ظرفیت کروم سمی می باشد . [7‌‍ ‌‌‌‍‍‌]

   ( کرومات پتاسیم )                Cr23+O3 + 3/2 O2 + K2O 2K2Cr6+O4

2K2SO4 + 2K2O + Cr23+O3 2K2SO4 / K2Cr6+O4

بنابراین ، آجرهای منیزیت کرومیتی از روی محیط زیان بخش آنها طبقه بندی می شوند

1)    پخش  کروم  6 ظرفیتی  و کلینکر و رشد خطرناک واکنش های  سمی  در مدت  تولید سیمان

2)   کروم 6  ظرفیتی  در آجر منیـزیت  کرومیتی  نیازمند  کاهش  ضایـعات (  زبالـه ها ) می باشند

این  واقیت  تاثیر بیشتری  روی توسعه  آجر نسوز  منیزیتی  دارد

1)  ظزفیت  کروم از حداکثر 16 %  به ( 3- 5 ) %  کاهش  داده  می شود

2)  سنگ  معدن  کروم  بوسیله  منیزیت  مصنوعی ، اسپینل آلومینا آزاد در کروم جانشین می شود

   قبلاً  در ژاپن  تمایلات  بیشتری به آجرهای  منیزیت اسپینلی در صنعت  سیمان  وجود داشت . آنها  در زینترینگ لایه های  سنگ  معدن از پوشش لایه  محافظ ایمنی استفاده نمی کردند

   در جهت این واقعیت ، در آن لایه ها اکسیژن بوجود می آمد و قلیایی ها به شکل دیگری به  Cr6+  کمک می کردند

   در ارزیابی و سنجش زمان به نتیجه رسیدن آجر منیزیت اسپینلی مشخص می شود که تقریباً نتایج همیشه از کاهش یا افزایش تغییرات در سنگ معدن کروم در آجر منیزیت کرومیتی بهتر است

3 . بررسی خواص و ریز ساختار آجرهای نسوز منیزیت کرومیتی

1-3 . آجرهای منیزیت – کرومیتی

   مواد اصلی برای ساخت این آجرها منیزیای  زینتری و کانی طبیعی کروم یا کلینکر منیزیا کرومیت که به روش زینتر یا ذوب تهیه شده است می باشند

   کانی های  کروم شامل کرومیت ( Mg , Fe )(Cr , Al , Fe) 2 O4 )) و عمدتاً  کانی سیلیکاتی آن می باشند .  برای مصارف دیرگداز می توان آنها را به چهار گروه طبقه بندی نمود که بر اساس نسبت Al2O3 / Cr2O3   و مقادیر SiO2 , Fe2O3 از هم  تفکیک داده می شوند

کانی های  گروه A   از نوع  فرآوری  شده است  که در آنها  کریستال های ریز و هموژن کرومیت به صورت پیروکسین (Pyroxen ) ( Mg , Fe ) SiO3 )) پخش می باشند . در گروه  B  تا  D کانی های  سفت با کریستال های  درشت کرومیت هستند  که به  وسیله  تنش های تکتونیکی در معدن تا حدودی خرد شده و توسط سنگ های تخریب شده ( عمدتاً کلریت [Mg , Fe) 6 [ (OH) 8 / Si 4O10 )) تغییر یافته اند . در صنعت دیرگداز ، کانی های  فرآوری  شده  با مقدار کم   SiO2 مصرف می شوند . معمولاً این  کانی ها از آفریقای  جنوبی هستند که  تقریباً 75 %  ذخایر شناخته  شده جهان در آنجا قرار دارد

   کرومیت  مقاومت در برابر شوک حرارتی  و پایداری در مقابل سرباره های قلیایی ضعیف تا اسیدی را افزایش می دهد ، علاوه بر پیکرو کرومیت و اسپینل ، کرومیت نیز به خانواده بزرگ  فازهای مینرالی مخلوط با ساختارAB2O4    مکعبی متراکم  تعلق دارد که نوع معمولی آن  دارای  کاتیون های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی در موقعیت  A  یا  B  می باشد . (با کئوردیناسیون 4 تتراگونال ( چهار وجهی ) یا 6 اکتاهدرال ( 8 وجهی )

   آجرهای منیزیت  کرومیتی بر اساس درصد  MgO  ( از 30 درصد ) در شش  گروه طبقه بندی  می شوند . برای  مصارف کاربردی  طبقه بندی  دیگری بر اساس نسبت منیزیا به کرومیت ( Chromite   /   Magnesia  ) به سه گروه رایج می باشد . این سه گروه انواع  15/85 (10 تا 20 درصد کرومیت ) ، 40/60 ( 30 تا 50 درصد کرومیت ) و 65/35 (60 تا 70 درصد کرومیت ) را تشکیل می دهند . افزایش شدت پخت نه تنها بهبود استحکام  را به همراه دارد بلکه  باعث ایجاد انواع  مختلفی از ریزساختار ها  گشته که دارای خواص متفاوتی  نیز می باشند و این امر موجب  تنوع  در محصولات  تولیدی می گردد

   مهم ترین  خواص کاربردی آجرها ، مقاومت در مقابل  سایش در حالت  گرم ( که بستگی به رفتار خوردگی ، استحکام  گرم  و تخلخل دارد ) و قابلیت  تحمل  تنش به ویژه  وقتی  در معرض  شوک حرارتی قرار می گیرند ، می باشد . آجرهای منیزیت کرومیتی در محیط های قلیایی  متنوع  در برابر خوردگی خیلی مقاوم هستند . استحکام  گرم این آجرها توسط مقدار و نوع  فازهای  سیلیکاتی  مذاب و شدت  پخت  تعیین می شود . با افزایش  دما مذاب های سیلیکاتی از ناحیه  کرومیت های باقیمانده  رانده می شوند و درزهای حفرات را می بندند . این  پدیده  باعث  ایجاد  اتصال  مستقیم می شود ،  تحت  عنوان اتصال  مستقیم  برای ریزساختارهای  منیزیا – کرومیت رشد مستقیم کریستال های  پریکلاز با کرومیت  باقیمانده ( و نه با رسوب جدید کرومیت تشکیل شده ) در هنگام سرد کردن ، فهمیده می شود . حلالیت کرومیت در هنگام  پختن در دمای  بالا  یا ذوب شدن  آن موجب افزایش  مقاومت خوردگی و استحکام  گرم می شود . این امر به وسیله موارد  ذیل  تاثیر می گذارد

- بوسیله تقویت رشد مستقیم بین پریکلاز و پریکلاز با کاهش قابلیت تر شدن بواسطه نفوذ کروم در داحل ساختار پریکلاز ( تشکیل منطقه های سیلیکاتی ایزوله در ریزساختار )

- بوسیله کاهش مرزدانه های پریکلاز به واسطه رشد شدید کریستال های پریکلاز ( بواسطه جذب کاتیون و پخت در بالاترین دما )

   بدین ترتیب این پدیده با کاهش قابلیت تحمل تنش همراه می باشد . آجرهای منیزیا کرومیتی در دماهای بین C °1000 تا C °1400 درجه دارای یک استحکام ماکزیمم ، مخصوصاً مقاومت خنثی ماکزیمم می باشند . کاهش استحکام در دمای بالاتر بواسطه تاثیر مذاب ها می باشد . از آن جمله تشکیل میکرو ترک ها و تشدید تنش ها می باشد

2-3 . تقسیم بندی آجرهای منیزیت کرومیتی بر اساس باند های سازنده آنها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf

فصل اول
مقدمه  
یک عامل نرم افزاری چیست؟ 
عاملهای فراگیری کار اشتراکی 
چرا عامل های نرم افزاری؟ 
ترکیب کردن عوامل به عنوان مدیران منبع      
پیروزی مشکلات رابط کاربر 
مدیریت غیر مستقیم توسط بکارگیری 
عاملها و تجربه کاربران
فصل دوم
عاملها برای یادگیری و کمک هوشمند      
ویژگیهای کامپیوترهای life like      
عاملهای نرم افزاری برای فراگیری مشارکتی. کتاب Boy(1997) 
سیستم M          
عامل اجتماعی، کار مشترک و متحرک      
فصل سوم
افکار مجزا    
یادداشتها  
فصل چهارم
مقدمه    
مسائل امنیتی با عوامل و واسطه های نرم افزار   
از الگوریتم ها تا سیستم ها    
فن سیستم ها   
Virtual secretary

مقدمه

معرفی عاملهای نرم افزاری

از ابتدای تاریخ ثبت شده، مردم  شیفته ی ایده ی  عناصر غیر انسانی شده بودند. تصورات معروف درباره ی یک آدم مکانیکی، شبه انسانها، رباتها،; وموجودات افسانه ای دانش به فرهنگ ما نفوذ کرده است که پشت صحنه نا آگاهانه را شکل می دهد که در مقابل عاملان نرم افزاری مشاهده شده اند. کلمه ی ربات که از czech کلمه ای برای کار پر زحمت گرفته شده است به دنبال بازی karel capek’s در سال 1921 در RUR (ربات های جهانی Rossum) مشهور شد. زمانی که رباتهای capek کارکنان کارخانه بودند، عموم همچنین بارها رؤیای رومانتیک رباتها را به عنوان ناظران دیجیتالی پذیرفته بودند که مانند مکانیکی هایی هستند که در ویژگی زنده ساخته شده اند. Jetson ها روزی وظایف مادی خانواده که در خانه انجام میشود مورد بررسی قرار می دهند.علی رغم اینچنین آغازهای بی ضرر، تصور عمده ی عموم از استعدادهای مصنوعی مجسم کننده ی مخلوقات در اکثر اوقات بیشتر یک کابوس بوده است تا یک رؤیا. آیا نیروی وحشت آور رباتها ارتباط بین انسانها و غلامان کارفرماها را معکوس خواهد کرد؟ هر روزه تجربه های کاربران کامپیوتر با رمز و رازهای نرم افزار معمولی توسط اشکالهای رنجش آور روبرو میشود، ویژگیهای نا محدود و ویروسهای خطرناک که ترس از این که نرم افزار مخلوقات خودمختار را نیرو می بخشد حتی مسئله های بیشتری را مطرح میکند. رباتهای باهوشتر توانایی بیشتری در تعقیب بهره های خودشان نسبت به  کارفرمایشان دارند.رباتهایی که بیشتر شبیه انسان هستند نقطه ضعف ها و گریز از مرکز های بیشتری از انسان را نمایش میدهند. همانطور که نگرانیهای پنهان نمی تواند در طرح عناصر نرم افزاری انکار شود، حقیقتا بیش از یک دانه از حقیقت در هر کدام از آنها موجود است

اگرچه ماشین های خودکار از گونه های متنوع برای قرنها وجود داشته است تنها با پیشرفت کامپیوترها و کنترل تئوری از زمان جنگ جهانی دوم است که هر چیزی شبیه عناصر خودمختار ظاهر شده است. نرماندیها(1997) مشاهده کردند که شاید ارتباط بیشتر سوابق با عناصر هوشمند امروزی سرومکانیزم هستند و وسایل کنترل دیگری شامل کنترل کارخانه و صعود خودکار، فرود آمدن و کنترل پرواز هواپیما. اگرچه عواملی که اکنون در نظر گرفته شده اند در راههای مهم و مفاهیم اولیه متفاوت اند

به طور مؤثر برای لحظه ای، به نظر میرسد مومنتوم از سخت افزار به نرم افزارتغییر کرده است، از اتمهایی که یک ربات مکانیکی در یک بیت جای میدهد که یک عامل دیجیتالی را می سازد.(negroponte 1997 )

آلان کی، یک طرفدار طولانی مدت تکنولوژی عامل، یک نقشه ی کوچک ردیابی بیشتر اصول اخیر عوامل نرم افزاری را فراهم کرد

ایده ی یک عامل از جان مک کارتی در اواسط 1950 سر چشمه می گیرد، و این مفهوم توسط اولیور جی سلفریج چند سال بعد مسکوک شده است. زمانی که هر دوی آنها در مؤسسه ی تکنولوژی ماساچست بودند.  آنها سیستمی در نظر داشتند که وقتی  هدفی به آن داده می شد می توانست جزئیات مناسب عملیات کامپیوتر را اجرا کند و در خواست کند و تجهیزات را دریافت کند، که  زمانی که در این فرضیه تردید وجود داشت در مفاهیم انسانی پیشنهاد شد.یک عامل می تواند یک ربات ایمن باشد که زندگی می کند و با جهان کامپیوتری تجارت میکند.(کی1984)

نوانا (1966) تحقیق عامل را به دو رشته  اصلی تقسیم کرد

 اولین رشته حدود سال1977 و دومی حدود سال 1990 شروع شد. رشته ی اول که در آن اصول اساسا هوش ساختگی توزیع شده هستند (DAI  ).این رشته اساسا روی عوامل گونه ی مشورتی با مدلهای سمبلیک ورودی متمرکز شده است. اینچنین کارهایی در فهم نگرانی های بزرگ مانند تعامل و ارتباط بین عوامل ، تجزیه و توزیع وظایف ، هماهنگی و همکاری، تضاد تفکیک پذیری با مذاکره وغیره شرکت داده می شود

دومین رشته در مقایسه یک حرکت در حال رشد اخیر سریع برای مطالعه ی محدوده ی وسیعی از گونه های عامل از احمقانه ترین آنها تا هوشمندانه ترین آنها است. تاکید بر این موضوع موشکافانه از مشورت به عمل واز استدلال به فعالیت حرکتی مجدد تغییر یافته است. تنوع خیلی زیاد عملیات و دستیافته ها نشانی کلیدی است که عوامل نرم افزاری شاهراه بشوند

دعوت به مبارزه که توسط محققان اخیر کنار گذاشته شده بود به طور متنوع توسط افراد جدید در هوش ساختگی توزیع شده ، رباتیکها، زندگی مصنوعی، محاسبه شئ توزیع شده ، تعامل کامپیوتر و انسان، واسطه های باهوش و انطباقی، تحقیق هوشمندانه و تصفیه، بازیابی اطلاعات، فراگیری دانش، برنامه ریزی کاربر، برنامه ریزی توسط دمونستراسیون و یک لیست رو به رشد از رشته های دیگر ادامه یافته است. همانطور که “عامل ها” ی بسیاری از تنوعات توسعه یافته اند هیاهو در استفاده از این مفهوم بدون توافق مشابهی در اینکه مفهومش چیست وجود داشته است. برخی از برنامه ها به سادگی عامل نامیده می شوند به دلیل اینکه آنها در پیشرفت برای اجرای وظایف روی ماشینهای کنترل از راه دور متوانند برنامه ریزی شوند (بی شباهت به شغلهای دسته بندی شده در یک کادر اصلی نیست) بعضی از آنها به این دلیل که آنها وظایف محاسبه در رده های پایین را انجام می دهند زمانی که دستور العمل  زبان برنامه ریزی رده های بالاتر یا زبان برنامه نویسی ساده به آنها آموخته شده باشد. (apple computer1993) بعضیها به این دلیل که آنها اسباب اجرای یک تابع شناختی متراکم یا ابتدایی هستند(Minsky 1986, Minsky and riecken 1994)، بعضیها به این دلیل که آنهاویژگیهای هوشمندی توزیع شده را آشکار می کند(Moulin and chaib-draa 1996) ، بعضیها به این دلیل که آنها نقش میانجی گری بین مردم و برنامه ها را به کار می برند. (Coultaz 1990; Wiederhold 1992) بعضیها به این دلیل که آنها نقش یک همیار هوشمند را اجرا می کنند(Boy 1991, Maes 1997) بعضیها به این دلیل که آنها می توانند در یک راه خود جهت گیری از کامپیوتر به کامپیوتر انتقال یابند.(White 1996) بعضیها به این دلیل که آنها خودشان را به عنوان یک کاراکتر باور کردنی معرفی می کنند(Ball et all. 1996, Bates 1994, Hayes-roth, BROWNSTON, and Gent 1995)بعضیها به این دلیل که آنها به زبان ارتباطی عامل صحبت می کنند (Genesereth 1997, Finin et al. 1997). بعضیها به این دلیل که آنها توسط کاربران به عنوان غرض مندی و جنبه های دیگری از حالت ذهنی نشان داده می شوند(Shoham 1997)

خارج از این اغتشاشات ،دو دستاورد جدا اما مرتبط در تعریف عامل مورد تلاش قرار گرفته بود0یکی بر اساس اندیشه ی عامل به عنوان اسناد ساخته شده توسط چند نفر بنا شده بود،دیگری بر اساس دارا بودن وصف خواصی که عامل های نرم افزاری طراحی می شوند،بنا شده است0 این دید مکمل در مقطع “عامل نرم افزاری چیست ” خلاصه می شوند. مقطع ثانویه راجع به دلیل عامل های نرم افزاری که خود به دو بخش جدا مربوط میشوند، بحث میکند

ساده کردن پیچیدگیهای محاسبه ی توزیع شده
پیروز شدن محدودیت های اخیر دستاورد های مشترک کاربران مقطع هایی مرور فصل به فصلی از کتابهای باقیمانده را فراهم میکند


یک عامل نرم افزاری چیست؟

این مقطع دو بخش عامل که در حال بررسی استِ: عامل به عنوان اسناد و عامل به عنوان یک توصیف را خلاصه می کند

عامل به عنوان اسناد:

همانطورکه در گذشته نوشته شده است یکی از برجسته ترین چیزها در باره ی تحقیقات اخیر و توسعه در عامل های نرم افزاری این است که چطورتشابه کوچکی بین دستاوردهای متفاوت وجود دارد.هنوز بعضی چیزهایی که ما بطور حسی فهمیدیم به عنوان یک  “شباهت خانوادگی “در بین انها وجود دارد.چون این شباهت نمی تواند در شباهت در جزئیات اجرا، معماری یا تئوری باشد باید یک درجه ی خوب و نقش چشم های یک ناظر باشد. عامل آن چیزی است  که عامل انجام میدهد.اگر چه شعاری بسیار آسان است که در تسخیر میگیرد. سرانجام ماهیت این دیدگاه که ضروری است نمی تواند بوسیله فهرست کردن یک مجموعه از خواص مشخص شود اما اساسا شامل تخصیص روی بخش های مختلف بشر است. این دیدگاه کمک میکند تا بفهمیم چرا پیش آمدن با همه ی تعاریف عامل، بسیار مشکل است. عامل هوشمندی یک شخص، هدف هوشمندی شخص دیگر است وهدف با هوش امروز، برنامه ی بی معنی فرداست0 تشخیص کلیدی در پیش نگری ما و اشاره ای از نظر ماست

ادعای بسیاری از توضیح دهندگان عامل این است که تنها بعضی از الگوریتم های مربوط به ارائه ی اشیای متمایل نسبت به یک رویه ای آسانتر میتواند اظهار داشته شود وفهمیده شود 0 بنا براین گاهی ممکن است برای کاربران وتوسعه دهندگان این اسانترباشد که روند برنامه هایشان را در مفهوم عامل ها تفسیر کنند0دیکشنری امریکایی HERITAGE ،یک عا مل را به صورت زیر تعریف میکند: “چیزی که عمل می کند یا قدرت یا اختیار عمل کردن دارد;یا به بیانی دیگر “یا” وسیله ای که توسط آن چیزی انجام شده یا موجب شده است ؛وسایل و تجهیزات.” مفهوم از قسمت حال فعل لاتین agere:رانندگی کردن، هدایت کردن،عمل کردن یا انجام دادن.مانند حس هر روزه ،ما از یک عامل نرم افزاری انتظار داریم که بابت فردی برای انجام یک وظیفه خاصی عمل کند که بر او محول شده است.اما از آنجاییکه جدا کردن هر جز خسته کننده است، ما دوست داریم که عوامل ما قادر به تشخیص منظور ما از آن چیزی که به آنها میگوییم باشند.عوامل تنهادر صورتی قادر به این هستند که چیزهایی راجع به زمینه درخواست شده بدانند.سپس بهترین عامل ها ،فقط نیاز ندارند که یک شکل خاص مهارت را تمرین کنند.بلکه همچنین نیاز دارند که در محاسبه غرابت کاربر و شرایط برده شوند.در این حالت ،یک عامل،نقش چیزی را بازی می کند که negroponte آن را یک “خواهر زن دیجیتالی” نامید: وقتی که من می خواهم که ترجیحاٌ به جای خواندن بازنگری ها به سینماها روم ،از خواهرزنم تقاضا میکنم که بیاید . همه ما یک معادل داریم که هم بر فیلم ها ماهر است و هم بر ما .آن چیزی که ما نیاز به ساخت آن داریم یک خواهر زن دیجیتالی است

در حقیقت مفهوم “عامل” که در کمک کردن انسانها به انسانها مجسم شده است در اکثراوقات در جایی است که مهارت حقیقاً با دانش شما مخلوط شده باشد. یک عامل سفر خوب اطلاعات از هتل ها و رستورانها را با اطلاعات درباره خودتان در می آمیزد.یک عامل مکان واقعی ،یک مدل از خودتان از ردیف خانه هایی که برای برای شما مناسب هستند به همراه درجه های متنوع موفقیت می سازد .حال یک عامل پاسخگوی تلفن ،یک عامل اخبار یا یک عامل سازماندهی پست الکترونیکی را در نظر بگیرید.چیزی که همه ی آنها به طور رایج دارند قابلیت مدل کردن شماست.((neroponte

زمانی که تشریح بالا به نظر میرسد که حداقل افرادی را که ادعا میکنند یک سیستم صورت پرداخت معمولی(دستمزد) میتواند به عنوان یک عامل مورد توجه قرار گیرد،رد میکند،هنوز فضای زیادی برای مخالفت وجود دارد.(franklon & grassen 1996)برای مثال اخیراً تعداد تعجب برانگیز توسعه گران اجراهای موجود نرم افزارهای خود را به عنوان عاملها دوباره نامگذاری کرده اند،علی رغم این حقیقت که به نظر میرسد شباهت کمی با عاملها دارند .همانند مشاهده های فونر.( foner 1993)

“.. من مطابقت کمی برای بیشتر پیشنهادهای تجاری که خودشان را عامل می نامند پیدا کردم. بیشتر آنها به طور گسترده به جنبه انسانی قایل  شدن برای نرم افزار گرایش داشتند. و سپس نتیجه میگیرند که به خاطراین جنبه انسانی داشتن باید یک عامل باشد ،در حالتی که به طور همزمان فراهم کردن هرگونه قدرت یا قرارداد اجتماعی بین کاربر و عامل با شکست مواجه می شود.بیشتر انها ،با اشکال ،خود مختار هستند.به جز حسابهای یک کار طبقه ای جدول بندی شده و اصولی. تعداد زیادی به طور قبیح تنزل نمی کنند و به همین دلیل اعتقاد کافی برای استدلال بیشتر نسبت به وکالت جزیی و ناچیز و خطرهای همراه با آن ،القا نمیکنند.”

Shoham یک مثال عملی فراهم میکند که با آن مثال بیان می کند که اگر هر چیزی می تواند به عنوان یک عامل توصیف شود ،این چنین عملکردی همیشه با سود همراه نیست

ایجاد یک تغییر کوچک به عنوان یک عامل بسیار مشارکت توسط قابلیت انتقال که با تمایل انجام میشود کاملاً منسجم است.که مطلقاً جریان را انتقال میدهد وقتی که باور کرده است که ما میخواهیم انتقال یابد نه صورت دیگری ، قطع کردن تغییر به سادگی راه ارتباط با آرزوهایمان است

اگرچه ،در حالیکه این یک منظر منسجم است تا زمانی که ضرورتاً مکانیزم را کارآمد برای تشریح مکانیزمی و ساده تر رفتار آن دریابیم.(shoham1993 )

بر اساس ویژگی ها و قانون های فیزیکی پیش بینی میشود.                   حالت فیزیکی

بر اساس اینکه چه چیزهایی طراحی میشود برای انجام پیش بینی میشود     حالت طرح

بر اساس فرض عامل معقول برای انجام پیش بینی میشود                       حالت عمدی

 سه حالت پیش گویاندی dennitt از سال1993 _1992 

دنیت سه حا لت پیش گویاند را توصیف می کند که مردم میتوانند سیستم ها را به آینده ببرند.مردم هر چیزی را که بیش ترین راحتی را در اختیار انتخاب خواهند کرد برای سیستم های طبیعی (برای مثال برخورد توپهای بیلیارد)برای مردم پیش بینی کردن رفتارها بر اساس ویژگیها و قانونهای فیزیکی عملی است. اگر ما به طور کافی راجع به یک سیستم طراحی شده اطلاعات داشته باشیم ما به راحتی می توانیم رفتارهای ان را بر اساس نقش هایش پیش بینی کنیم این طراحی شده است تا چه کاری انجام دهد این چنین john mcccathy   در کارش بر روی نصیحت پذیران در اواسط سال 1950 مشاهده کرد” در بعضی مواقع پیچیدگی سیستم شرایطی را ایجاد می کند که بهترین کار پذیرفتن نصیحت است.”(ryan 1996)

برای مثال برای پیش بینی رفتار بشر، حیوانات ،ربات ها یا عوامل ممکن است این مناسب تر باشد که حالتی را بر اساس فرض عامل معقول قرار دهیم تا اینکه بر اساس فهم محدود ما از طرح اولیه اصولی آنها باشد

Sigh (1994) چندین دلایل عملی و تکنیکی برای در خواست نشان دادن عوامل به عنوان سیستم های عمدی نشان داد

(i)                آنها مانند طراحان و تحلیل کنندگان برای ما طبیعی هستند

(ii)             توصیف مختصر ،کمک به هم و توضیح رفتار سیستم های پیچیده را فراهم ساخت

(iii)          الگوهای عملکرد و قطعاً منظم را که در اجرای کامل فیزیکی عامل در سیستم مستقل است را قابل دسترسی ساخت

(iv)           ممکن است استفاده شود به وسیله ی خود عامل ها در استدلال درباره همدیگر

عامل به عنوان توصیف

بیشترین تعریف وی÷ه  عامل نرم افزاری که بسیاری از محققان عامل ان را قابل قبول می دانند این است که : یک وجود نرم افزاری است به طوریکه فعالیت ها به طور پیوسته و خود گردان در یک محیط خاص و اغلب پر شده از عامل های دیگر انجام میشود و پردازش می کند.(shohan 1997) . نیاز به پیوستگی و خود مختاری ناشی می شود از خواسته ها به یک عامل با توانایی حمل فعالیت ها با یک روش هوشمندانه و انعطاف پذیر که واکنشی برای تغییرات در محیط بدون نیاز دایمی راهنمایی ها و مداخله ی بشر است.تصوراً یک عامل که به طور پیوسته در یک محیط در طول یک دوره ی طولانی از زمان فعالیت می کند می تواند تجربه هایش را بیاموزد به علاوه ما انتظار داریم یک عامل که یک محیط را با عامل های دیگر پر می کند و برای توانایی ایجاد ارتباط و همکاری کردن با آنها پردازش می شود و احتمالاً از جایی به جایی برای انجام مشابه حرکت می کند

تمام اینهایی که گفته شد ،بیشتر عاملهای نرم افزاری امروزه ،به طور منصفانه لطیف و موجوداتی با هدف خاصی هستند ،هرکدام از آنها می توانند بسیاری از آنچه که در بالا در یک مد عمومی طرح ریزی شده اند را انجام دهند.از این جهت عبارت “عامل نرم افزاری” شاید بهترین مفهوم چتری مشاهده شده باشد که یک محدوده از انواع عامل محدود وخاص بیشتر دیگر را می پوشاند.(nwana1996) اگرچه مانند انفرادی ها شاید توانایی عامل ها بیشتر در مضیقه باشد ،در تراکمشان ، آنها برای شبیه سازی عملکردهای یک “خواهر زن دیجیتالی” ابتدایی تلاش می کنند ،همانگونه که آشنایان صمیمانه خاص با کاربر و شرایط ،دانش را با کسانی که جزییات چگونگی دستیابی به اطلاعات و سرویس های مورد نیاز را بر عهده دارند تبادل می کنند.برای سازگاری با نیازمندی های یک مشکل خاص ،ممکن است هر عامل مراتب بیشتر یا کمتر ویژگی ها را دارا باشد.مانند آنهایی که درetzioni and weld(1995),franklin and graesser(1996)  به شمار آمده اند

-     واکنش پذیری :  قابلیت حس انتخابی و عمل کردن

-     خود مختاری:  هدف غیر مستقیم ،فعالیت حرفه ای و رفتار خود آغاز گری

-     رفتار کار اشتراکی :  توانایی کار در کنسرت با عامل های دیگر برای دستیابی به یک هدف رایج

-     “مرتبه دانش”(newell 1982)  توانایی ارتباط :   توانایی برقراری ارتباط با اشخاص و عامل های دیگر با زبانی که بیشتر شبیه عملکردهای زبانی انسان است تا پروتکل های برنامه به برنامه مرتبه نمادی معمولی

-     قابلیت استنتاجی :  توانایی عمل روی خاصیت های وظیفه ی چکیده با استفاده از دانش ابتدایی هدف های عمومی و روش های مقدم برای دستیابی به ارتجاعی بودن ؛ رفتن فراتر از اطلاعات داده شده و شاید داشتن مدل های صریح از خودش ،کاربر،شرایط و یا عامل ها ی دیگر

-     تداوم موقتی :  ماندگاری هویت و حالت در طول دوره های طولانی زمان

-     شخصیت :  توانایی آشکارسازی ویژگی های یک ویژگی قابل باور همانند احساس

-     انطباقی :  توانایی یادگیری و پیشروی توسط تجربه

-     انتقال پذیری :  توانایی انتقال در یک مسیر خود جهت گرفته از یک پایگاه میزبان به دیگری

عامل های فراگیری کار اشتراکی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP در pdf دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP در pdf

فصل اول

آشنایی با مرکز دیتا(Data center)

1-1 اقدامات لازم جهت ایجاد Data Center

1-2 معیارهای طراحی Center Data

1-3 اجزای اصلی پیاده‌سازی Data Center

1-3-1 ISP

1-3-2 مرکزداده

1-4 نحوه در اختیار گرفتن سرور موجود در مرکز داده

1-5 ارائه خدمات و سرویس در شرکت ارتباطات دیتا به چه صورتی است ؟

فصل دوم

آئین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC)

1-2 تعاریف;

2-2 ویژگیها و مشخصه های مرکز خدمات داده اینترنتی

2-2-1 امکانات و ظرفیت های فنی

2-2-2 امنیت;

2-3 زیر ساخت شبکه

2-4 مدیریت مرکز خدمات داده اینترنتی

2-5 سرویس های مرکز خدمات داده اینترنتی

2-6 مقررات عمومی اخذ مجوز

2-7  لغو مجوز

2-8 ضمیمه 1: شیوه صدور مجوز

2-9 ضمیمه 2 : ویژگیهای فنی مرکز خدمات داده اینترنتی

2-9-1 فضا و توان

2-9-2 امنیت;

2-9-3 زیر ساخت IDC

2-9-4 مدیریت مرکزخدمات داده اینترنتی

2-9-5 اتصالات در لبه اینترنت;

2-9-6  سرویسهای مرکزخدمات داده اینترنتی

فصل سوم

دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده

3-1 ماده 1: اولویتهای پرداخت تسهیلات;

3-2 ماده 2: شورای راهبری

3-3 ماده 3: کمیته وام وجوه اداره شده

3-3-1 اعضاء کمیته وام

3-3-2 کمیته وام استانی

3-4 ماده 4: نحوه پرداخت و بازپرداخت وام

3-5 ماده 5: ضوابط خاص گروه اول ، دوم اولویتها

3-6 ماده 6: مبلغ تسهیلات;

3-7 ماده 7 : وثایق و تضمینات;

PAP چیست؟

فصل چهارم

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ;

4-1 روشهای فیلترینگ در اینترنت;

4-2 انواع فیلترینگ;

4-2-1 فیلترینگ از طریق DNS

4-2-2 پروکسی

4-2-3  با کمک مسیر یاب  (Router)

4-2-4 سانسور افزارها

4-2-5 مسدود کردن پورت ها

4-3 فیلترینگ معکوس;

4-4 عبور از سد فیلترینگ

4-4-1 تغییر ISP

4-4-2 تغییر سرور DNS

4-4-3 دستکاری URL

4-4-4 استفاده از کش موتور های جستجو

4-5 شبکه های نظیر به نظیر

4-6 دریافت صفحات از طریق ایمیل

4-7 پروکسی

4-8  فیلترینگ در ایران

4-9 طرح یکپارچه‌سازی فیلترینگ;

4-10سیاه، سفید، خاکستری

4-11خصوصیات سیستم جدید

4-12 نتیجه گیری

فصل پنجم

شبکه VPN چیست؟

5-1 عناصر تشکیل دهنده یک VPN;

5-2 شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی

5-3 امنیت VPN;

5-4 معماری‌های VPN;

5-5 تکنولوژی های VPN;

5-6 Tunneling( تونل سازی )

فصل ششم

IDC ها

6-1 IDCها چیستند و چه نوع خدماتی ارایه می نمایند؟

6-2 نحوه شکل‌گیری IDCها

6-3 انگیزه ISPهای ایرانی برای تبدیل به IDC چه می‌تواند باشد؟

6-3-1  ارایه خدمات نرم‌افزاری به جای دلالی سخت‌افزار

6-3-2 بقای ISPها در بازار IT ایران

6-4 نتیجه‌گیری

واژه نامه

منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP در pdf

1 Kaufman, Charlie, Perlman, Radia & speciner, Mike. (2002). Network Security. NewJercy: Prentice Hall

2. Komer, D.E. (2000). Internetworking with TCP/IP. New Jercy: Prentice Hall

3. How Stuff Works. (2005). How Virtual Private Networks Works. Retrieved April 5, 2005from the World Wide Web

4. McMaster University. (2005). Virtual Private Network (VPN) Service. Retrieved March26, 2005 from the World Wide Web

5. “The New Hacker’s Dictionary,” Third Edition. Complied by Eric S. Raymond,published by MIT Press, 1993. The Jargon File online:/

آئین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC)

در راستای توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در سطح کشور و باتوجه به اهمیت روز افزون ارتباطات اینترنتی و تجارت الکترونیکی، استفاده از شبکه های امن با امکانات قابل قبول بعنوان بستری مناسب برای ارائه سرویس های متنوع اطلاعاتی بخش دولتی و غیردولتی مورد نظر قرار گرفته است.مراکز خدمات داده اینترنتی به عنوان راه حلی مناسب برای نیل به این هدف مطرح گردید و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در نظر دارد نسب به صدور مجوز برای مرکز خدمات داده اینترنتی بر اساس این آئین نامه وبه استناد بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن اقدام نماید

1-2 تعاریف

1-1 مرکزخدمات داده اینترنتی: مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا ودارای ارتباطات پر سرعت و پایدار به منظور میزبانی تجهیزات , سرویسها وکاربردهای اطلاعاتی

1-2 مدیریت: نظارت، تغییر و کنترل فرآیندهای خرابی، ظرفیت، حسابرسی، کارایی و امنیت در شبکه

1-3 SLA:  تعیین و توافق سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

1-4 وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2-2 ویژگیها و مشخصه های مرکز خدمات داده اینترنتی

2-2-1 امکانات و ظرفیت های فنی

فضا و توان به ساختمان و امکانات ساختمانی مرکز خدمات داده اینترنتی اشاره می کند و حداقل امکانات و شرایط به شرح زیر می باشد. توضیحات بیشتر در ضمیمه فنی آورده شده است

-  امکان ارتباط پر ظرفیت با شبکه دیتا و اینترنت

-  امکان دسترسی به خطوط تلفنی با ظرفیت بالا

-  بکارگیری سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری با قابلیت تامین برق بمدت 24 ساعت

-  استفاده از سیستمهای اعلام و اطفا حریق

-  بکارگیری سیستمهای تهویه مطبوع برای تثبیت میزان گرما و رطوبت

-  استفاده از فضای متناسب با سرویسهای درخواستی IDC

-  مقاومت لازم در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی و جوی

2-2-2 امنیت

سیستم امنیت، حفاظت و نگهداری از تجهیزات، اطلاعات و سرویسهای موجود در مرکز خدمات داده اینترنتی را فراهم می کند. حداقل سیستم ها و مشخصه های زیر به منظور تامین امنیت IDC مورد نیاز می باشد. توضیحات بیشتر در ضمیمه فنی آورده شده است

امنیت فیزیکی

امنیت فیزیکی شامل پارامترهای فیزیکی در ارتباط با امکانات وتجهیزات مرکز خدمات داده اینترنتی می شود که حداقل می بایست شامل: سیستم مانیتورینگ، سیستم کنترل ورود و خروج و سیستم مقاوم در برابر زلزله، صاعقه، سیل، سیستم تشخیص و اتفاء حریق باشد

امنیت زیرساخت IDC

موارد امنیتی را شامل می شود که زیرساخت IDC را در برابر تهاجم های داخلی و خارجی محافظت می نماید و حداقل ایجاد سرویس های امنیتی زیر الزامی است

-  سیستم های دیوارهای آتش

-  شناخت تهاجم و اخطارهای متعاقب آن سیستم ( IDS)

-  سیستم شناسایی، تعیین اعتبار و حسابرسی (AAA)

-  استفاده از سیستم های پشتیبان اطلاعات (بهره گیری از سیستم های Backup گیری و Mirroring )

-  استفاده از سیستم بازیابی نقصان (disaster recovery)

-  استفاده از سیستم های هوشمند ضد ویروس

2-3 زیر ساخت شبکه

زیرساخت شبکه مرکز خدمات داده اینترنتی در تبادل و انتقال دادهها و ارائه سرویس نقش اصلی را ایفا ء می کند IDC بایستی حداقل امکانات و مشخصه های زیر را فراهم آورد. توضیحات تکمیلی در ضمیمه فنی آمده است

- ارائه ارتباطات افزونه (Redundant) به شبکه دیتا

- ایجاد لایه فیزیکی مطمئن برای انتقال اطلاعات

- استفاده از ساختار ماژولار و افزونه

-  بکارگیری سوئیچینگ و مسیریابی استاندارد در لایه های مختلف شبکه

-  بکارگیری متعادل کننده های ترافیک

-  امکان بکارگیری و ارائه کیفیت خدمات (QoS)

-  استفاده از سیستم های ذخیره سازی

-  امکان بکارگیری  VPN در ارتباطات مشترکین

2-4 مدیریت مرکز خدمات داده اینترنتی

مدیریت مراکز خدمات داده اینترنتیباید مبتنی بر استانداردهای ISO 17799 و BS7799 طراحی و پیاده سازی گردد و مسئولیت موارد زیر به عهده مدیریت IDC می باشد

- امکان بررسی، تشخیص و بازیابی اطلاعات

- مدیریت و تضمین سطح خدمات قید شده در قرارداد مشتری

- مدیریت SLA بر اساس سرویس

-  حسابرسی و صدور صورتحساب مشتری

- ارائه مدیریت از راه دور

-  پاسخگویی تمام وقت به شکایات و خواسته های مشترکین

2-5 سرویس های مرکز خدمات داده اینترنتی

سرویسهای ارائه شده توسط مرکز خدمات داده اینترنتی به شرح زیر می باشند

- سرویس های عمومی مانند caching, email, DNS, chat, FTP, web hosting و ;

- سرویس های دسترسی پهن باند مانند xDSL و Ethernet جهت دسترسی به IDC از طریق شرکت های دارا ی مجوز PAP

- سرویس ارائه اشتراک مکان (collocation)

- سرویس دسترسی به IDC از طریق اینترنت و شبکه دیتا

- سرویس VPN درسطح برنامه کاربردی

- سرویسهای مدیریت شده مانند: امنیت، مدیریت و ;;

7-3 سرویسهای کاربردی فناوری اطلاعات

2-6 مقررات عمومی اخذ مجوز

هر مرکز خدمات داده اینترنتی برای اخذ مجوز علاوه بر تامین مشخصات مذکور در بند 2 این دستور العمل، باید شرایط ذیل را دارا باشد

1- دارا بودن هویت حقوقی ایرانی ثبت شده در یکی از ادارات ثبت شرکتها در ایران با موضوع فعالیت در زمینه رایانه

2- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بایستی فاقد سوء سابقه کیفری باشند و دارای صلاحیت عمومی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد

3- مجوز تاسیس مرکز خدمات داده اینترنتی به مدت 5 سال توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می گردد و این مجوز در پایان پنج سال مطابق ضوابط قابل تمدید می باشد

4- مرکزخدمات داده اینترنتی بایستی تحت قوانین و ضوابط جاری کشور و همچنین ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمل نماید

5- مجوز صادر شده قابل واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت تغییر اعضاء هیئت مدیره, مدیران جدید می بایست دارای شرایط لازمه باشند

6- ارائه تضمین سطوح خدمات (SLA) به مشترکین برای سرویس های درخواستی IDC الزامی است

7- دارنده مجوز ملزم به رعایت امانت اطلاعاتی است که از طرف مشتریان در محل IDC قرار داده می شود

هرگونه بهره برداری و انتشار غیر مجاز اطلاعات بدون هماهنگی با صاحب اطلاعات ( حقیقی ، حقوقی ) منجر به پیگیری های قانونی شده و می تواند موجب لغو مجوز گردد

8- شبکه دسترسی به مراکز مخابراتی، برای مرکز IDC در چارچوب طرح پیشنهادی و مورد توافق و تأیید معاونت فناوری اطلاعات حداکثر برای مدت 2 سال بصورت رایگان از طرف وزارت و توسط شرکت های مخابراتی و حداکثر ظرف مدت 4 ماه تأمین خواهد شد. (شبکه دسترسی شامل ایجاد خطوط مورد نیاز فیبر نوری تا اولین مرکز مخابراتی و یا ارتباط با شبکه ملی دیتا به صورت موازی جهت تأمین امنیت فیزیکی قابل قبول)

9- درصورت بروز اختلاف مابین دارنده مجوز و شرکت های تابعه وزارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع حل اختلاف خواهد بود

2-7  لغو مجوز

در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه و قوانین جاری کشور مبنی بر حفظ امانت، اجرای فعالیتها در چارچوب مجوز و غیره، در بار نخست برای دارنده مرکز خدمات داده اینترنتی تذکر کتبی داده شده و در صورت تکرار پس از رسیدگی های لازم نسبت به لغومجوز اقدام خواهد شد در صورتیکه اقدامات دارنده مجوز منجر به ورود هرگونه خسارت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا استفاده کننده شود , دارنده ملزم به جبران آن خواهد بود .( مرجع تشخیص فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و برای لغو مجوز از طریق ارجاع موضوع به دادگاه صالحه کشور پیگیری خواهد شد.)

2-8 ضمیمه 1: شیوه صدور مجوز

1- اعلام فراخوان عمومی در جراید و مطبوعات جهت دریافت تقاضای اخذ مجوز در سطح کشورچاپ می شود

2- کلیه واجدین شرایط ایجاد مراکزخدمات داده اینترنتی IDC میتوانند تقاضای خود را در مدت زمان اعلام شده در فراخوان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نمایند

3- در صورت وصول تقاضای بیش از تعداد مورد نیاز که شامل سه مجوز خواهد بود، پس از تائید مدارک متقاضیان و بر اساس امتیازات تخصیصی مجوز برای دارنده، بالا ترین امتیاز صادر خواهد شد

4- عواملی که در کسب امتیاز مؤثر هستند عبارتند از

الف) کیفیت و جامعیت طرح فنی و اقتصادی پیشنهادی

ب) میزان سرمایه پیشنهادی جهت راه اندازی

ج) تعداد و سطح علمی و تجربی نیروهای فنی مورد نظر

د) کیفیت متراژ و محل ساختمان پیشنهادی

ه) مشارکت فنی شرکت معتبر خارجی که دارای سابقه اجرایی در این خصوص می باشد

5- برای تضمین حسن انجام تعهدات دارنده مجوز؛ معادل ده میلیارد ریال سپرده نقدی یا ضمانت بانکی از دریافت کننده مجوز اخذ خواهد شد

6- پس از اعلام فراخوان کمیته ای جهت ارزیابی تقاضاهای واصله متشکل از نماینده تام الاختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاونت فن آوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، شرکت ارتباطات داده ها و مرکز تحقیقات مخابرات ایران بعنوان مشاور مادر تشکیل خواهد شد

7- متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست مبلغ 100 میلیون ریال به صورت ضمانت بانکی به نام وزارت به عنوان سپرده شرکت در فراخوان تسلیم نمایند

8- پس از تعیین حداکثر 3 شرکت حائز شرایط, شرکت های مذکور موظفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت سپرده یا تسلیم ضمانت نامه (موضوع بند 5، ضمیمه 1) اقدام نمایند. در غیر اینصورت وزارت نسبت به ضبط سپرده شرکت در فراخوان اقدام خواهد نمود و به اولویت بعدی مراجعه خواهد کرد

9- سپرده سایر شرکت کنندگان در فراخوان بجز نفرات اول تا چهارم پس از تعیین شرکت های منتخب مسترد خواهد شد و سپرده مربوط به شرکت های اول تا چهارم نیز پس از انقضای 20 روز و رعایت بند 8 مسترد می شود

10- برنده از زمان اعلام موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به راه اندازی سرویسهای اولیه IDC و در مدت یکسال به راه اندازی اکثر سرویسهای آن اقدام نماید

2-9 ضمیمه 2 : ویژگیهای فنی مرکز خدمات داده اینترنتی

در حال حاضر بیشتر سازمان ها و شرکت ها در بخش دولتی و خصوصی به واسطه نیاز های کاربران و محرک های بازار می بایست سرویس های خود را در محیط اینترنت و به روشی امن و کنترل شده ارائه نمایند. پایداری در دسترسی و قابلیت گسترش برای پاسخگویی نیازهای روبه رشد کاری از اصلی ترین مشخصه های این سرویس ها به شمار می روند

مراکزخدمات داده اینترنتی (Internet Data Center) به عنوان شبکه ای واسط بین محیط باز اینترنت و شبکه های خصوصی سازمانی , مدل بسیار مناسبی را برای پیاده سازی سرویس های عمومی و اختصاصی یک سازمان معرفی می نماید و با متمرکز و یکپارچه نمودن تدارک و ارائه سرویس ها در شبکه باعث صرفه جویی و بهره وری در سازمان ها می گردند

در این قسمت مشخصه ها و ویژگیهای مرکزخدمات داده اینترنتی و نکات فنی قابل طرح و پیاده سازی در این مراکز آورده شده است

2-9-1 فضا و توان

کف کاذب و جعبه کابل هوایی (Cable Tray)

سیستم Cabling در مرکز دیتا باید شامل سیستم کف کاذب و جعبه کابل هوایی (Cable Tray) باشد. کفهای کاذب علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا دسترسی آسان به کابلهای پنهان را فراهم مینمایند. مسیر هدایت کابلها در زیر کف کاذب توسط کانالهای کابل (Raceway) صورت میپذیرد

نصب لدر و استراکچر

جهت هدایت کابلهای رابط دیتا و تغذیه بین تجهیزات مرکز دیتا، واسط های داخل سایت و سایر بخشهای مرکز نیاز به نصب لدر و استراکچر میباشد که امکان هدایت آسان کابلهای دیتا و تغذیه توسط واحدهای توسعه و نگهداری و امکان فیکس کردن و نصب و توسعه آسان Rack های تجهیزات دیتا و جلوگیری از واژگونی و جابجایی آنها در اثر حوادث احتمالی را فراهم می آورد

2-9-2 امنیت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری در pdf دارای 245 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری در pdf

مقدمه   
اهداف تحقیق   
فرضیه یا پرسش های تحقیق   
پرسش های ویژه   
پیشینه تحقیق   
فصل اول –کلیات
1-1 موقعیت جغرافیایی   
2-1 تعریف هوا   
3-1 مشخصات و تر کیبات هوای پاک و سالم   
4-1 تعریف آلودگی هوا   
5-1 تاریخچه و حوادث تاریخی آلودگی هوا   
1-5-1 حادثه دره میوز بلژیک   
2-5-1 دونورا پنسیلوانیا آمریکا    
3-5-1 لندن   
6-1 طبقه بندی آلایندها   
1-6-1 از نظر منشاء   
2-6-1 از نظر فیزیولوژیکی   
7-1 منابع آلایندها  
1-7-1 منابع طبیعی   
2-7-1 منابع مصنوعی   
8-1 غلظت وسطح آستانه   
9-1 شاخص کیفیت هوا   
10-1 خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO  
11-1 استانداردEPA- WHO  
12-1 استانداردهای ایران   
13-1 تعاریف   
14-1 اثرات آلودگی هوا   
15-1 مهمترین آلایندهای هوا   
16-1 ویژگی آلایندها   
1-16-1  ذرات معلق   
2-16-1 هیدروکربن ها   
1-2-16-1 هیدرو کربن های آلیفاتیک   
2-2-16-1 هیدروکربن های آروماتیک  
3-16-1 مونواکسید کربن   
4-16-1 دی اکسید گوگرد   
5- 16-1 اکسید ازت   
17-1 ازن وسایر اکسیدانهای فتوشیمیایی   
18-1 ترکیبات آلی فرار   
19-1 اثرات آلودگی بر  سلامت   
1-19-1 دستگاه تنفس   
2-19-1 اثرات حساسیت زایی 
3-19-1  دستگاه گردش خون   
4-19-1 دستگاه عصبی   
20-1 آماری از خسارات جانی آلودگی هوا   
21-1 اثرات آلایندها بر روی گیاهان   
22-1 اثرات جوی آلودگی هوا   
1- 22-1 وارونگی جوی   
2-22-1 اثر گلخانه یی   
3-22-1 بارش اسیدی   
4-22-1 جزیره گرمایی   
23-1 اثرات آلودگی هوا بر روی خاک   
24-1 سطح اثر آلایندها   
1-24-1 سطح اثر محلی   
2-24-1 سطح اثر منطقه یی   
3-24-1 سطح اثر جهانی   
25-1 آلایندگی موتور سیکلت   
26-1 آلایندگی خودروهای فرسوده   
27-1  رده بندی ایران در E.P.I   
28-1 انواع سوخت ها مورد استفاده   
1-28-1 بنزین   
2-28-1 گازوئیل   
3-28-1 گاز مایع   
4-28-1 گاز طبیعی   
29-1 عوامل اصلی پدید آمدن آلودگی در اتومبیل   
1-29-1 اثر نحوه عبور ومرور   
2-29-1 نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا   
30-1 منابع آلودگی از اتومبیل   
1-30-1 منواکسید کربن   
2-30-1 اکسید ازت   
3-30-1 هیدرو کربورها   
31-1 معایب ومضرات سوخت ها   
1-31-1 سوخت فسیلی   
2-31-1 سوخت الکتریکی   
32-1 تاریخچه مترودر جهان    
33-1 مترو در ایران   
34-1 مترو در شهرهای بزرگ جهان   
1-34-1 لندن   
2-34-1 پاریس   
3-34-1 برلین   
4-34-1 اسلو   
5-34-1 نیویورک   
6-34-1 لس آنجلس   
7 -34-1 مادرید   
8-34-1 آتن   
35-1 مشخصات مترو های جهان   
36-1 مزایا ومعایب وسایل حمل ونقل ریلی(مترو)   
1-36-1 مقایسه هزینه مصرف سوخت مترو و اتوبوس   
37-1 وضعیت ایران در حمل ونقل در مقیاس با کشور های دیگر   
38-1 نگاهی آماری به امتیازات سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری   
39-1 قوانین ومقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح   
40-1  سیستم حمل ونقل ریلی   
41-1 انواع سیستم های حمل ونقل ریلی  
1-41-1 مترو یا حمل ونقل انبوه  
1-1-41-1 ویژگی های مترو   
2-41-1 حمل ونقل سبک شهری   
3-41-1 تراموا   
4-41-1 مونوریل   
1-4-41-1 ویژگی های مونوریل   
42-1 دلائل فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی انتخاب سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد- اردکان   
43-1 آثار فرهنگی احداث حمل ونقل ریلی بین شهری   
44-1 مقدار مصرف سوخت   
45-1 مقایسه میزان مصرف سوخت راه آهن برقی و جاده   
46-1 سایر هزینه های خارجی زیست محیطی حمل ونقل   
47-1 عملکرد مترو در تهران   
فصل دوم – مواد و روشها
1-2 مواد وروشها   
فصل سوم – یافته های تحقیق
1-3 شناسایی وضع موجود تردد وسائط نقلیه مسافربر در مسیر یزد – اردکان   
1-1-3 تعداد مینی بوس ها به تفکیک نوع ومدل   
2-1-3 تعداد مسافربرهای شخصی وعمومی به تفکیک نوع و مدل   
2-3 تعیین و بر آورد جمعیت شهر های محدوده مطالعاتی   
3-3 میزان تصادفات و حوادث جاده یی در مسیر یزد-اردکان   
4-3 شناسایی شهر ک های صنعتی محدوده طرح   
5-3 تعیین تعداد کارگران شهرکهای صنعتی و کارخانجات محدوده طرح   
6-3 تعیین تعداد مسافر جابجا شده درروز بوسیله انواع مسافربرها  
7-3 محاسبه میزان مسافت پیموده شده   
8-3 تعیین میزان آلودگی ناشی از تردد وسائط نقلیه مسافربر   
1-8-3 تعیین کل سوخت مصرف شده به تفکیک نوع سوخت و وسیله   
9-3 تشخیص وتعیین منافع زیست محیطی پروژه احداث حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد-
اردکان   
1-9-3  محاسبه صرفه جویی در کل مصرف گازوئیل   
2-9-3 محاسبه صرفه جویی درکل مصرف بنزین(لیتر)  
10-3  تعیین وسهم مترو در کاهش آلودگی هوای منطقه   
11-3  تجهیزات شبکه راه آهن   
1-11-3 تجهیزات ثابت   
2-11-3 تجهیزات متحرک   
12-3 منابع تغذیه   
1-12-3 سیستم تغذیه ساده   
2-12-3 سیستم  بوسترترانسفورماتور   
3-12-3 سیستم اتوترانسفور ماتور   
13-3 شبکه های توزیع   
14-3 سیستم فرمان مرکزی   
15-3 سیستم مخابرات   
16-3 سیستم سیگنالینگ   
17-3 تعمیر گاه و پایانه   
18-3 پله برقی   
19-3 سیستم تهویه،تونل و ایستگاه زیر زمینی   
20-3 معیارهای اقتصادی وبهره برداری حمل ونقل ریلی بین شهری   
21-3  معیارهای اقتصادی وملی حمل ونقل ریلی بین شهری   
22-3 معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل ریلی بین شهری   
23-3  روش ارزیابی پروژه حمل ونقل ریلی بین شهری   
1-23-3 تحلیل هزینه _ فایده   
2-23-3 ارزیابی اقتصادی ومالی   
3-23-3 ارزش فعلی خالص   
4-23-3 بازده معادل یکنواخت خالص سالیانه 
5-23-3 نرخ بازده داخلی   
6-23-3 نسبت هزینه – فایده   
24-3 مقایسه تطبیقی انواع سیستم حمل ونقل عمومی جهت انتخاب سیستم حمل ونقل عمومی پایدار   
25-3 معیارهای اقتصادی و بهره برداری در انتخاب حمل ونقل پایدار   
26-3 معیارهای اقتصادی و ملی در انتخاب حمل ونقل عمومی پایدار   
27-3 معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل پایدار   
28-3 احداث خطوط حمل ونقل ریلی  
29-3 هزینه احداث مترو در کشورهای مختلف‌  
30-3 هزینه ها   
31-3 – بر آورد هزینه اقتصادی ریالی احداث سیستم حمل ونقل ریلی در مسیر یزد – اردکان   
1-31-3 عوامل موثر در هزینه احداث پروژهای حمل ونقل ریلی   
2-31-3 برآورد هزینه اقتصادی و ریالی در منطقه مورد مطالعه   
3-31-3 برآورد هزینه احداث ایستگاه و تعمیرگاه وپایانه   
فصل چهارم – بحث ونتیجه گیری
1-4 اندازه گیری وتعیین میزان و نوع سوخت مصرفی به ازای هر کیلومتر مسافت پیموده شده بر حسب میلی لیتر بر مسافر به تفکیک نوع وسیله نقلیه 
2-4 تعیین میزان ونوع سوخت مصرف به ازاء جابجایی هر مسافر 
3-4 تعیین میزان و انواع آلاینده های تولید شده به ازاءهر کیلومتر مسافت طی شده به تفکیک نوع وسیله
نقلیه 
4-4 تعیین ومیزان ونوع آلاینده تولید شده به ازاء هر مسافر جابجا شده 
5-4 تعیین میزان کل انواع آلاینده تولید شده ناشی از جابجایی مسافر در مسیر یزد- اردکان 
6-4 محاسبه ارزش زمان سفر 
7-4 مقایسه ی شاخص های زیست محیطی،اجتماعی و فرهنگی در دو سیستم حمل ونقل ریلی و جاده یی 
8-4 مضرات وضیعت حمل ونقل موجود در مسیرمورد مطالعه 
9-4 نتایج احداث خطوط حمل ونقل ریلی در مسیر یزد- اردکان 
منابع 
پیوست شماره 1 آنالیز پرسشنامه های رانندگان 
پیوست شماره2 آنالیز پرسشنامه های مسافران مترو  
پیوست شماره3 آنالیز پرسشنامه های مسافران مسیر 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری در pdf

1 – توتونچی ، فاضل و حنانه سادات بصام تبار ،”مطالعه سیستم های مونوریل و مترو و بررسی جایگاه هر کدام در حل مشکلات ترافیک شهر تهران”

2- جزوه آموزشی  ،علمی ،تخصصی تاز های ترافیک ، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، شماره هفتم ، پاییز

3- جوادی راد ، قاسم “مطالعه بر روی روش های مختلف گاز سوز کردن موتور دیزل ” سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،

4- خراسانی ، نعمت الله و الهام کاظمی “آلودگی هوای شهر تهران ناشی از تردد خودروها” دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

5- خراسانی ، نعمت الله و سحر شهراز ” منشاء CNG بنزین و گازوئیل از نظر تاثیر بر آلودگی  هوا “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

6- خراسانی ، نعمت الله و سمانه مومن بالله “بررسی آثار زیست محیطی مترو شهر تهران (مطالعه موردی آلودگی هوا) “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ،تابستان

7- دانه کار ، افشین و زهرا خشوری ” فرآیند آلودگی نفتی “فصلنامه محیط زیست شماره 2 ،

8- دبیری ، مینو ” آلودگی محیط زیست(هوا،آب،خاک،صوت) “نشر اتحاد،

9- دهقانی ، حمید رضا و روح الله کاظمی “اثرات اقتصادی – زیست محیطی حمل و نقل ریلی درون شهری(مترو)در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل و نقش آن در کاهش مصرف سوخت های فسیلی”

10- ذوقی ، حسن و امید زارع دار “توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی مکمل مترو (مطالعه موردی ایستگاه کرج” دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تابستان

11- رحیمی ، امیر مسعود “روش های ارزیابی پروژه های حمل و نقل “تازهای ترافیک سال چهارم شماره13 ،بهار 

 12- سلطانی نژاد ، عبدالعظیم “اثرات زیست محیطی گاز های آلاینده ناشی از وسائط نقلیه موتوری” فصلنامه محیط زیست شماره

13-شرکت رجاء “گزارش سالانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران”

14- شرکت مترو تهران “گزارش فنی اقتصادی سالانه”

15- صافی، محمود ، خودرو و محیط زیست ، نشر افروز  ، بهار

16- عباسپور ، مجید “مهندسی محیط زیست” (جلد اول)انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،

17-عباسپور ، مجید و نهال نوروزی “پایش و سنجش میزان آلایندهای هوا در ایستگاه های زیر زمینی مترو تهران و ارائه راهکار کنترلی آن” دانشکده انرژی و محیط زیست ، دانشگاه علوم  و تحقیقات ،

18- غیاث الدین ، منصور ” آلودگی هوا”،ترجمه هنری پرکینز، 1378 ،انتشارات دانشگاه تهران

19- فتوحی ، رضا “سیستم های تغذیه قطار در راه آهن بین شهری” معاونت امور فنی تجهیزات ثابت ،تابستان

20- قیومی نیا، مژده و رضا مکنون و علی خدایی” بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی مترو ها “

21- کاظمی ،روح الله “تحلیل هزینه -فایده اجتماعی گسترش خطوط مترو” سمینار مدیریت سیستم های حمل و نقل و مهندسی ترافیک  شهری ،تابستان

22- کاظمی ، روح الله ،توسعه پایدار و حمل و نقل ریلی

23- کاظمی ، روح الله “مقایسه روشهای تامین منابع مالی پروژه مترو تهران با تجربیات سایر کشورهای جهان و پیشنهاد راهکارهای جدید”

24 –کاظمی ،روح الله “مقایسه اقتصادی متروی تهران با دیگر وسایل حمل ونقل از نظر کاهش مصرف سوخت فسیلی “پایان نامه کارشناسی ارشد ، 

 25- گزارش” راه مترو الگوی نوین مدیریتی در ایران ” دانشگاه علامه طباطبایی

26- گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور،

27- گزارش معاونت پشتیبانی مترو

28- ماهنامه سازمان قطار شهری کرج و حومه “خطوط مونوریل در دنیا” – ماهنامه فروردین

29- “مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست” انتشارات  سازمان  حفاظت محیط  زیست ، بهمن

30- مسعودی ، محمد سعید ، تهیه سیکل رانندگی ،ضرایب و استاندارد اولیه برای وسایل نقلیه موتوری موجود در شهر تهران به منظور کاهش کنترل آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه ،

31- معاونت مطالعات و برنامه ریزی،تاثیر ترافیک بر محیط زیست و بهداشت عمومی ، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران

32- موحدی ، محمد مهدی و بابک راهنورد “بررسی نقش نگهداری و تعمیرات در انتقال تکنولوژی اثر بخش صنعت مترو” دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات ، سال

33-میر محمد صادقی ،سید جواد “تحلیل فنی و اقتصادی احداث مترو در کلان شهر ها” گزارش تحقیقاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ،

34- میر محمد صادقی ،سید جواد و علی نسودی” بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری در کاهش ترافیک و صرفه جویی های اقتصادی و زیست محیطی در کلان شهر ها “

35- نوری ، جعفر “اثر آلودگی هوا بر انسان” فصلنامه محیط زیست شماره

36- نوری ، جعفر و شیوا نشاط “راهنمای صنعت و محیط زیست” انتشارات سازمان محیط زیست ،

13-1 تعاریف

آئروسل: پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی است مانند دود ، مه و یا میسته

غبار :اصطلاحی است که به طور نامشخص به ذرات جامدی که غالبا بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتا در هوا ویا گازی دیگر به حالت تعلیق در آیند اطلاق میشود ذرات غبارها چسبندگی ندارند مگر اینکه تحت نیروی الکتریسیته ی ساکن قرار گیرند

قطره: ذره ی کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند اما ممکن است در شرایط توربولانس به صورت معلق بماند

خاکستر فرار: ذرات بسیار کوچک خاکستر است که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش می شوند ، ذرات خاکستر ممکن است حاوی ذرات ناقص سوخته باشند. این اصطلاح اختصاصا به خاکستر موجود در گازهای حاصل از دیگهای بخار که با استفاده از سوخت اندازه های مختلف کار می کنند اطلاق میشود

مه : اصطلاح نامشخصی است که برای بیان وجود ذرات قابل رویت که در حالت پراکندگی به صورت مایع هستند بکار می رود . تشکیل آنها معمولا مستلزم تراکم است. در هواشناسی به پراکندگی ذرات آب یا یخ گفته میشود

فیوم : ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم حالت گازی و معمولا بعد از تبخیر مواد ذوب شده و غالبا توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید میشوند . فیوم ها به یکدیگر جذب می شوند و یا گاهی بهم می پیوندند. این اصطلاح به طور عامیانه برای اشاره به انواع آلوده کننده ها است. در بسیاری از قوانین ومقررات برای توصیف آلوده کننده ای که دارای اثرات نامطلوبی است بکار می رود

گاز : یکی از سه حالت توده ی جسم است که شکل و حجم مستقل ندارد و تمایل به انبساط نامحدود دارد

میست : اصطلاح نامشخصی است که بر ذرات بزرگ مایع با پراکندگی کم غلظت اطلاق میشود. در هوا شناسی پراکندگی رقیق قطرات آب با تراکم کم و اندازه ی کافی برای نشست را میست می گویند

ذره: جزء کوچک مجزا از توده یک ماده جامد یا مایع ذره نامیده می شود

دوده : اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمیخته اند و اصولا در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار بوجود می آیند

بخار : شکل گازی موادی است که در حالت عادی به صورت مایع یا جامد هستند

14-1 اثرات آلودگی هوا

       اثرات مضر آلودگی هوا بر سلامت انسان ، حیوان و گیاهان و همچنین تخریب مواد و آثار فرهنگی موضوع بررسی و مطالعات زیادی بوده است . طی چند دهه اخیر مساله باران‌های اسیدی لایه اوزن و گرمایش زمین و پیامد‌های آن بر اکوسیستم و در نهایت انسان ، نیز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است

      به قول A.V. Kneese  در خصوص آلودگی هوا ، تقریبا در همان وضعی هستیم که ماهی‌ها در آب آلوده ، از آنجا که عوامل زیادی در ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان موثرند اثبات اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان مشکل خواهد بود .  با این حال اطلاعات زیادی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد .  مطالعات اپیدمیولوژی در جریان حوادث ناگوار لندن ، دونورا و غیره ، مطالعات انجام شده در محیط‌‌های کار و مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی بسیاری از اثرات نامساعد آلودگی هوا بر سلامت انسان را به خوبی نشان داده است

      البته در این موارد عمدتا غلظت‌های غیر معمول آلودگی مطرح بوده اند. در سال‌های اخیر نیز مطالعاتی در بعضی از شهر‌های بزرگ و آلوده انجام گرفته و به روابطی بین غلظت آلودگی به خصوص در مورد ذرات معلّق و میزان مرگ و میر دست یافته اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد


15-1 مهمترین آلایندهای هوا

ذرات معلق

هیدروکربن ها

منواکسید کربن

دی اکسید گوگرد

اکسید نیتروژن

16-1 ویژگی آلاینده ها

1-16-1  ذرات معلق

      ذرات معلق به ذرات جامد کوچک و قطرات مایع موجود در هوا اطلاق می شود . ذرات استنشاق شده ممکن است در مجاری تنفسی فوقانی اثر تحریکی داشته و یا در داخل شش ها نفوذ نماید وایجاد عوارضی در ششها نماید که منجر به اختلالاتی در اعمال تنفسی گردد . ذرات معلق عمدتاً از راه مجرای تنفسی وارد شده و باعث اختلال تنفسی گردیده که شدت این اثرات به قدرت نفوذ ذرات معلق به دستگاه مذکور و درجه سمی بودن آنها بستگی دارد

      دستگاه تنفسی به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می شود . بخش فوقانی شامل حفره بینی ، حلق و نای و بخش تحتانی شامل برونشت ها و شش هاست بخش فوقانی ذراتی با قطر بیشتر از 5 میکرومتر و ذرات با قطر کمتر از 5/0 میکرومتر از هوای دم را گرفته و توسط موهای درون بینی فیلتر می کنند .ذرات به کیسه های هوایی ششها (بخش تحتانی) رسیده و جایگزین شده که بسته به موارد ذکر شده(یعنی سمیت و واکنشهای مربوطه) باعث اختلال می گردند

      مسیر مشخصی که ذرات معلق از طریق آن ، اثرات مخرب خودشان را بر سیستم قلبی ـ عروقی القا می کنند ، تا کنون شناخته نشده است ولی دو فرضیه در این رابطه پیشنهاد گردیده و از نظر تجربی بررسی شده است . در این بررسیها از ذرات معلق موجود در هوا به صورت تغلیظ شده یا دود گازوئیل رقیق شده استفاده شده است یافته هایی که از بررسیهای انجام گرفته به وسیله دود رقیق شده ی گازوئیل به دست آمده با ثبات تر و قابل استنادتر از یافته های حاصل از روش دیگر بوده است . این امر از طرفی به این دلیل است که غلظت و ترکیب استفاده شده در این آزمایشها به راحتی قابل اندازه گیری و بازآفرینی در بررسی های دیگر است ولی در روش تغلیظی ، ترکیب ذرات معلق موجود در هوا قابل پیش بینی نبوده و برحسب وضعیت محیطی ، آب و هوایی و شرایط مختلف جوی متفاوت خواهد بود

شکل 1 ) مسیرهای موثر فرضی که ذرات معلق موجود در هوا از طریق آنها اثرات قلبی عروقی خود را اعمال می کنند را نشان می دهد . تصویر A مسیرهای کلاسیک و جایگزین که ذرات معلق حاصل از احتراق از طریق آنها اثر می کنند  را نشان می دهد

B تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی از فضای برونشیول انتهایی و مجرای آلوئولی که نشان دهنده قرار گیری بسیار نزدیک به هم جدار آلوئول وشبکه مویرگی است.   انتقال ذره از هوای استنشاق شده به درون جریان خون می تواند به صورت مستقیم و یا پس از بلعیدن شدن ذره توسط ماکروفاژ آلوئولی ، به وسیله این سلولها انجام شود

        از سوی دیگر ذرات معلق باعث تاثیر منفی بر روی بینای می گردند و بدین ترتیب که ذرات با قطر متوسط 01-1 میکرومتر که در محدوده طول موج نور مرئی (8/0-4/0 میکرومتر )  قرار داشته متفرق گردیده  و باعث اختلال در دید می شوند علاوه بر کاهش دید آلودگی ناشی از ذرات معلق باعث کاهش مقدار تابش نور خورشید به سطح زمین و در نتیجه کاهش دمای زمین می شود ذرات معلق به شکلهای مختلف از جمله گرد و غبار ،  مواد معدنی ،  مواد آلی ،  تولید ترکیبات از سایر آلاینده ها مثلاً نیترات از Nox ، سولفات از Sox ، سولفات از H2s  ، آمونیوم از NH3 و ;) وجود داشته که برخی مواد معدنی و آلی سمی و تاثیرات آنها را مورد بررسی قرار می دهیم

1- Be ناشی از ذغال سنگ و صنایع بوده و در شش ها تجمع نموده و باعث بریلیوز گشته و عامل سرطانزاست

2- Bi ناشی از ذغال بوده و سمیت کمی داشته و در هر حال باعث ناراحتی کلیوی و کبدی می شود

3-Cd ناشی از ذغال ، معادن روی بوده و باعث بیماریهای عضلانی قلب ، فشار خون و اختلال در متابولیسم می شود

4- Hg ناشی از وسایل الکتریکی و قارچ کشها بوده و باعث ضایعات عصبی و مرگ می شود

5- Ni ناشی از روغن پسمانده ذغال ، کاتالیت ها و ;. بوده که بصورت کربونیل Ni(co)4 سرطان زا است

6- Sn ناشی از فرآیند تولید فولاد و آهن و آبکاری بوده که علیرغم درجه سمیت کم باعث ضایعات کبدی می گردد.

     ذرات معلق از منابع مختلف وارد هوا می‌شوند که احتراق مواد سوختی ، ذوب فلزات ، فعالیت کارخانجات شیمیایی‌ و عملیات خرد کردن و ساییدن در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی از آن جمله‌اند . در این رابطه ، مطالعات زیست محیطی نشان داده‌اند که ذرات معلق هوا با قطر کمتر از 10 میکرون PM)10 (در انتقال و ورود بسیاری از گازهای آلوده‌کننده به قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس ، نقش عمده‌ای دارند ، زیرا نفوذ آنها در مجاری تنفسی به تنهایی و بدون کمک ذرات امکان‌پذیر نیست

       ذرات معلق در مقایسه با اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت ، برای سلامتی انسان مخاطره‌آمیزتر است و میزان اندکی 10PPM موجود در هوا در تشدید بیماری‌های قلبی – ریوی ، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها ، از بین رفتن بافت ریه ، آسم کودکان ، مرگ و میر زودرس و سرطان نقش عمده‌ای دارد . طبق بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی ، هر 10 میکروگرم افزایش ذرات معلق باعث یک الی سه درصد مرگ و میر بیشتر می‌شود. همچنین سهم ذرات معلق در افزایش بیماری ذات‌الریه 4 درصد، بیماری مزمن ریوی 3/3 درصد و بیماری‌های قلبی 1/2 درصد است. ‌

جدول 10-1  AQI ذرات معلق

شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشت

توصیه های ایمنی

0-

خوب

ندارد

51-

متوسط

گروههای حساس لازم است فعالیتهای طولانی مدت و سنگین را کاهش دهند

101-

ناسالم برای گروههای حساس

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند

151-

ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند.تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند

201-

خیلی ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است و از انجام هر گونه فعالیت فیزیکی در خارج از منزل اجتناب کنند و تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین رامتوقف نمایند

301-

خطرناک

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است در منزل بمانندو فعالیتهای خیلی جزئی را متوقف کنندلازم است کلیه افراد از انجام فعالیت فیزیکی اجتناب کنند

2-16-1 هیدروکربنها

       این ترکیبات از عناصر هیدروژن وکربن تشکیل یافته اند . دقیقا”وجود دهها هزار ترکیب از چنین ترکیباتی شناخته شده اند . آنها در هر سه حالت فیزیکی (گاز ،مایع ،جامد)در دمای معمولی یافت می شوند . خصوصیات حالت فیزیکی هر یک از آنها به ساختمان مولکولی و به خصوص به تعداد اتم های کربنی که این مولکول ها را می سازند بستگی دارد . این مولکول ها که شامل یک تا چهار اتم کربن می شوند و در دمای معمولی به صورت گاز هستند در حالی که آنهایی که پنج یا بیشتر اتم کربن دارند مایع یا جامد هستند  (دبیری،1379) . ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند ، به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند

1-2-16-1 هیدروکربنهای آلیفاتیک

       گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها ، آلکنها و آلکینها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند . آلکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند ، اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند . این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانویه مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O3) را بوجود می‌آورند . هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (3 m g/m326) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست

 2-2-16-1 هیدروکربنهای آروماتیک

        هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سرطانزا هستند، یا از بنزن مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها نسبت داده شده است . بنزوپیرین ، سرطانزاترین هیدروکربنهاست . بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند

       ذخیره و پخش مواد نفتی ، فعالیت‌های صنایع پتروشیمی ، استعمال حلّال‌ها ، سوزاندن ضایعات و زغال چوب و همچنین تبخیر و احتراق ناقص سوخت ‌ها در موتور وسائط نقلیه ، همگی از عوامل مؤثر در پخش هیدروکربورها در هوا می‌باشند. معادن زغال‌سنگ ، گاز طبیعی و نواحی نفت‌ خیز نیز مقادیری از این گاز را در هوا پخش می‌کنند.  اثرات منفی هیدروکربورها بر انسان ، اغلب از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی که مواد ثانویه آلوده ‌ساز تولید می‌کنند ، صورت می‌گیرد

        در مورد اثرات مستقیم این ترکیبات نیز می‌توان اثر تحریک‌کنندگی ترکیباتی همچون آلوئیدها را بر چشم و نیز خاصیت سرطان‌زایی ترکیباتی از قبیل بنزوپیرن را ذکر نمود.بنزو پیرن مهم ترین منبع آلودگی هوا در محیط هستند . وجود این آلاینده در محیط باعث تحریک چشم ، سرطان و اختلال در مرکز خون سازی بدن می شود

3-16-1 مونواکسید کربن

    یکی از فراوانترین و گسترده ترین آلوده کنند ها است که در اتمسفر پایین یافت می شود کربن منو اکسید گازی است که در تمام دماهای بالاتر از نقطه جوشش (-C192ْ) بی رنگ ، بی بو و بی مزه است . چگالی آن 965  درصد هوا است و به طور قابل ملاحظه ای غیر قابل حل در آب می باشد . این گاز قابل اشتعال است و با شعله آبی می سوزد (دبیری-1379)

      منبع اصلی تولید مونواکسید در شهرها ، وسائط نقلیه موتوری است . البته فعالیتهای صنعتی و احتراق ناقص سوخت در تأسیسات تجاری و دستگاههای حرارتی و سوختن زباله نیز در تولید این گاز سهیم هستند ولی میزان تولید این گاز از طریق این منابع در درجات بعدی اهمیت قرار دارد . میل ترکیبی هموگلوبین خون که عامل انتقال اکسیژن به بافتهای بدن است با مونواکسید کربن دویست مرتبه بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن است در نتیجه وجود مقدار کمی از این گاز و ترکیب آن با هموگلوبین خون موجب کربوکسی هموگلوبین ، که یک ترکیب پایدار است می شود . این ترکیب از مقدار هموگلوبینی که اکسیژن را به بافتهای بدن می رساند می کاهد و همچنین از جدا شدن اکسیژن و هموگلوبین از یکدیگر جلوگیری می کند . ضمناَ مونواکسید کربن در خون ، فشار نسبی گاز اکسیژن را کاهش می دهد و نیروی محرکه انتشار در بافتهای بدن را کم می کند مجموعه این تغییرات ، موجبات ایجاد مسمومیتها و حساسیتهای زیادی از جمله تضعیف مرکز اعصاب و ایجاد مسمومیت عدم تشخیص زمان – حساسیت به نور و کاهش قدرت بینایی – کاهش قوه با صره و کنترل حرکات اختیاری را فراهم می آورد

 جدول 11-1   اثرات بهداشتی مونوکسید کربن(غیاث الدین ، 1378 )

مقدار (PPM)

مدت تماس

اثرات

8 ساعت

حد استاندارد ملی

6 هفته

تغییردر ساختارقلب و مغز حیوانات

در 50 دقیقه

تغییر در دید و شفافیت نسبی

8 تا 12 ساعت

اختلالات عصبی

 جدول 12-1  اثرات افزایش کربوکسی هموگلوبین خون (غیاث الدین ، 1378 )

غلظت (% )

اثرات COHb

بدون اثر محسوس

بعضی شواهد در رفتار

5 ـ

اثر روی اعصاب مرکزی و اختلال در تشخیص فواصل زمانی

10ـ

عدم تشخیص روشن و سایر اعمال Psychomotor

80 ـ

سردرد شدید، خستگی، گیجی، کما، قطع تنفس و مرگ

 میزان انتشار ترکیبات کربن


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله شیطان پرستی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله شیطان پرستی در pdf دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شیطان پرستی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شیطان پرستی در pdf

مقدمه   
سوالات تحقیق   
روش تحقیق   
مشکلات تحقیق   
طرح مسئله   
بخش اول   
اصول و پایه شیطان پرستی   
فصل اول   
اصول شیطان پرستی   
گفتار اول:تاریخچه شیطان پرستی   
مبداً شیطان پرستی   
فصل دوم   
سیر تاریخی شیطان پرستی   
گفتار اول: شیطان پرستی قدیمی   
شیطان پرستی جدید   
بخش دوم : انواع شیطان پرستی و مصادیق آن   
فصل اول : انواع شیطان پرستی از نظر ایدئولوژی   
گفتار اول: شیطان پرستی فلسفی   
گفتار دوم : شیطان پرستی لاویی   
مبحث اول : فلسفه شیطانی   
مبحث دوم : زندگی نامه انتوان شاندز لاوی   
گفتار سوم : شیطان پرستی دینی   
گفتار چهارم : شیطان پرستی گوتیک   
مبحث اول : انجیل و کلیسای شیطانی  
گفتار پنجم : شر پرستان   
فصل دوم : سمبلها و نمادها   
گفتار اول : تعریف پنتاگرام   
گفتار دوم : پنتاگرام در جهان کهن   
گفتار سوم : پنتاگرام در جادو   
گفتار چهارم : پناگرام مسیحیان   
گفتار پنجم : پنتاگرام در ویکا و عقاید نئوپگان   
گفتار ششم : تفاوت پنتاگــرام در قله رو به بالا یا قله رو به پاییـن   
گفتار هفتم : پنتاگــرام در شیطان پرستـی   
گفتار هشتم : مشخصه های ظاهری   
گفتار نهم : نمادهای شیطان پرستی   
فص سوم : شیطان پرستی وپیدایش آن در موسیقی   
گفتار اول : تاریخچه موسیقی متال   
مبحث اول : موسیقی متال   
مبحث دوم : Death Metal  
گفتار دوم : آشنایی با متالیکا   
مبحث اول : ارزشهای القایی متالیکا   
گفتار سوم : دلایل استفاده از موسیقی   
گفتار چهارم : روند و روال   
گفتار پنجم : بیوگرافی مرلین منسون   
فصل چهارم : صهیونیسم و شیطانیسم   
گفتار اول : تاریخچه   
گفتار دوم : متون   
گفتار سوم : تصوف یهودی (کابالا)   
گفتار چهارم : مناسک جنسی در فرقه کابالا  
فصل پنجم : شیطان پرستی در کشورهای عرب   
گفتار اول : تاریخچه   
گفتار دوم : یزیدیان   
گفتار سوم : شیطان پرستی در مصر   
گفتار چهارم : شیطان پرستی در کردستان عراق   
گفتار پنجم : فشارهایی که بر یزیدیان وارد شده است   
گفتار ششم : مقایسه شیطان پرستی در ادیان   
گفتار هفتم : نقد شیطان پرستی   
بخش سوم : شیطان پرستی در ایران   
فصل اول : گرایش برخی جوانان ایرانی به شیطان پرستی   
گفتار اول : علل گرایش برخی جوانان ایرانی به شیطان پرستی   
گفتار دوم : رواج شیطان پرستی در ایران   
فصل دوم : شیطان گرایی در عرفان یهود و تفاوت آن با اسلام   
گفتار اول : ریشه های شیطان گرایی در عرفان یهود   
گفتار دوم : نگرش اسلام   
گفتار سوم : نتیجه   
بخش چهارم : بررسی شیطان پرستی از منظر لایحه قانون مجازات اسلامی   
فصل اول : تفسیر مواد سحر در لایحه قانون مجازات اسلامی   
گفتار اول : ماده 12-225   
گفتار دوم : ماده 13-225  
گفتار سوم : 14-225   
منابع تحقیق   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله شیطان پرستی در pdf

1- انجمن علوم غریبه شبکه لقمان

2- سایت خبری تحلیلی مستقل شیعیان – شیعه نیوز

3- ایران سامانه ( همه چیز درباره شیطان پرستی )

4- اولین نشریه علمی و اجتماعی مستقل – جامعه شناسی ایران

5- دایره المعارف و مرجع متافیزیک (شیطان پرستی و شیطان گرایی)

6- پرشین تولز

7- موسسه فرهنگی موعود عصر (عج)

تفاوت میان ابلیس و شیطان

در تفکر عمومی، نوعی ترادف و هم معنایی میان دو واژه شیطان و ابلیس وجود دارد. از این رو برخی که کمتر به مباحث فرا مادی و یا فراحسی علاقمند هستند گرایش چندانی به طرح این مباحث نداشته و حاضر به مطالعه و بررسی آن نمی‌باشند. این دسته همانگونه که روح را به معنای روان و نفس می‌شناسند و تفاوت میان جان و روان نمی‌یابند در نگرش حسی گرایانه خود می‌کوشند تا مساله را به شکلی به امور حسی ارتباط دهند. البته در بینش اسلامی و وحیانی نفس به معنای روان روحی در درون کالبد مادی است. به این معنا که عنصری فرامادی و از عالم امر و الوهیت به نام روح و جان در هنگامی که در کالبد مادی قرار گیرد به نوعی با عنصر مادی ارتباط می‌یابد که می‌توان گفت که ماهیت متحول و دگرگونه‌ای یافته که از آن در آیات وحیانی قرآن به نفس و در زبان پارسی به روان تعبیر می‌شود

در بینش اسلامی تفاوت معناداری میان ابلیس و شیطان است. ابلیس نام موجودی از نوع خاصی به نام جن است. جن در تفکر و بینش موجودی مادی از ماده آتش است که می‌تواند در کاربردهای امروزی از آن به انرژی یاد کرد چنان که دخان در کاربردهای امروزی به عنوان گاز شناخته می شود. ابلیس همانند حضرت آدم از ماده است با این تفاوت که ابلیس از عناصر لطیف‌تر مادی یعنی عنصر آتش خالص (انرژی) و آدم از ماده و عنصر سخت‌تر به نام گِل(ترکیب آب و خاک) ساخته شده است

خداوند در آیه 208 سوره بقره به این سازوکار و تاکتیک شیاطین انسانی و جنی اشاره می‌کند و می‌فرماید: یا ایهاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه عدو مبین؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در صلح و آرامش و صفا وارد شوید و گام‌های شیطان را پیروی نکنید که او دشمن آشکار است

اما شیطان نام خاص برای شخص و یا موجودی معین نمی‌باشد بلکه در بینش قرآنی به هر موجود سرکش و متمردی از انسان و جن و حیوان اطلاق می‌شود.(1) ولی از آن جایی که مصداق کامل و تمام شیطنت، ابلیس است در بیشتر اوقات او را اداره می‌کنند

بنابر این سخن گفتن از وسوسه‌های شیطان و یا شیاطین به معنای هر کسی و یا هر چیزی است که می‌کوشند تا به روش‌های گوناگونی، آدمی ر[1]ا از مسیر تکاملی و رشدی بیرون رانده و به سمت و سوی شقاوت و بدبختی بکشاند. از این رو بیش از آن که به ابلیس توجه شود به انسان‌ها و بلکه به نفس و گرایش‌های مادی و هواهای آنها توجه می‌شود که نزدیک‌تر به آدمی هستند و می‌کوشند تا او را به گمراهی سوق دهند. شناخت دوست از دشمن و راه از چاه، نخستین گام برای دستیابی به کمال است؛ از این رو لازم است که دشمن و راه‌ها و ابزارها و وسوسه‌های او را شناخت تا در مسیر زندگی به درستی حرکت و گام برداشت.[2]

ابزارهای شیطانی

بی گمان دشمن هر کس که باشد نخستین هدف خود را کاهش قدرت و توانمندی طرف مقابل خویش قرار می‌دهد؛ زیرا با بقای قدرت و توانمندی کم اصلا نمی‌تواند به هدف خویش دست یابد که در نتیجه نابودی و یا دست کم تحت ولایت و فرمانبری شیطان قرار می‌گیرد. از این روست که می‌کوشد راه‌های نفوذ خود را شناسایی و با ضربه زدن به علل و عوامل قدرتی، او را به سوی سستی و ناتوانی سوق دهد. شیطان به عنوان هر دشمن نهان و آشکار آدمی از جن و انسان هدف خویش را تحلیل توش و توان آدمی و یا جامعه بشری قرار می‌دهد. از این رو تلاش می‌کند که تا قوای درونی متحد شخص و یا جامعه را از هم تفکیک و جدا ساخته و زمینه‌های اختلاف را افزایش دهد

خداوند در آیه 208 سوره بقره به این سازوکار و تاکتیک شیاطین انسانی و جنی اشاره می‌کند و می‌فرماید: یا ایهاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه عدو مبین؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در صلح و آرامش و صفا وارد شوید و گام‌های شیطان را پیروی نکنید که او دشمن آشکار است

در این آیه به نکاتی چند توجه داده شده است

انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء؛ شیطان می‌کوشد تا میان شما دشمنی و کینه‌توزی ایجاد کند

بنابراین ایجاد بغض و کینه و دشمنی میان افراد جامعه و برادران ایمانی از مهم‌ترین روش‌هایی است که گروه‌های شیطانی و هم‌پیمانان با ابلیس از آن برای دستیابی به اهداف پلید خویش سود می‌برند

 - نخست این که مخاطب در این آیه جامعه ایمانی است که بر اساس اصول امتی ، شهروندان هم‌هدفی را تشکیل می‌دهند و می‌خواهند به اهداف ایجادی جامعه خود دست یابند

 - نکته دیگر آن که اختلافات جزیی را نادیده بگیرند و با کنار گذاشتن آن سلامت جامعه و صلح و صفا را حفظ کنند و اختلافات را دامن نزنند

 - مهم‌ترین نکته‌ای که در این آیه بر آن تأکید شده است آن که هرگونه اختلاف و یا گرایش به آن، گام شیطانی دانسته و دامن زدن به آن و در مسیر آن قرار گرفتن به عنوان گام‌های شیطانی تلقی شده است . از این رو از مردمان خواسته شده تا اینگونه مسایل را دیده و تحلیل کنند که هر گونه گرایش به اختلاف و دامن زدن به آن، چیزی جز پیروی گام‌های شیطانی نیست. به سخن دیگر برای شناخت گام‌های ایمانی از شیطانی، تنها کافی است که به وجود اختلاف و یا ایجاد آن توجه شود. هرگاه امری موجب اختلاف شود و یا به آن دامن بزند گامی شیطانی است که می‌بایست از آن پرهیز کرد. چنان که هر کسی که به اختلاف دامن می‌زند و یا موجبات آن را فراهم می‌آورد را می‌بایست به عنوان دشمن و یا کسی دانست که در مسیر دشمن و اهداف او حرکت می‌کند. دشمن آشکار کسی است که اختلاف را به جای صلح و صفا به جامعه می‌آورد و امنیت و آرامش را از آن سلب می‌کند. بنابراین بهترین معیار شناخت دوست از دشمن و یا مسیر کمالی از شیطانی، اختلاف و کسانی هستند که در این مسیر حرکت می‌کنند و یا بدان دامن می‌زنند.[3]

یاوران شیطان

ناگفته نماند که در این آیه مراد از شیطان که اسم عام و جنس است فرد خاصی از آن یعنی ابلیس می‌باشد؛ زیرا ابلیس از آغاز خلقت و آفرینش حضرت آدم(علیه السلام) به عنوان نخستین فرد از نوع جنی با وی دشمنی کرد و سوگند یاد کرد که نسل آدم را به دوزخ می‌برد و کاری می‌کند که از زمان پیدایش تا دم آخر از آرامش و آسایش بهره‌ای نبرند و همواره در رنج و مشقت قرار گیرند. از آن جایی که ابلیس دشمن سوگند خورده و جاویدان تا روز قیامت و یا یوم وقت معلوم است به عنوان مصداق کامل از آن یاد شده است ولی این بدان معنا نیست که او خود به تنهایی از ابزارهایی چون اختلاف بهره می‌برد، بلکه دوستان و یاران همفکر و همسوی وی از جن و انسان نیز اینگونه عمل می‌کنند و تحت ولایت ابلیس فعالیت می‌نمایند

ایجاد اختلال در روابط سالم میان افراد جامعه روشی است که شیطان جنی و انسی از آن سود می‌برند؛ چنانکه شیطان با بهره‌گیری از این روش توانست میان برادران یوسف(علیه السلام) اینگونه نفوذ کند و آنان را به جان هم اندازد به گونه‌ای که تصمیم گرفتند که برادر خویش را بکشند و یا دست کم در چاه اندازند و سپس به برده فروشان به بهای اندک و ناچیز بفروشند.[4]

ایجاد دشمنی و اختلاف

در آیه 91 سوره مائده به ایجاد دشمنی و کینه‌توزی به عنوان ابزار اساسی دیگر شیطانی اشاره شده و آمده است: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء؛ شیطان می‌کوشد تا میان شما دشمنی و کینه‌توزی ایجاد کند

بنابراین ایجاد بغض و کینه و دشمنی میان افراد جامعه و برادران ایمانی از مهم‌ترین روش‌هایی است که گروه‌های شیطانی و هم‌پیمانان با ابلیس از آن برای دستیابی به اهداف پلید خویش سود می‌برند

آنان اموری ساده و غیر مهم را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که امری مهم و ارزشی است و با تلقینات خویش می‌کوشند تا کدورت و تیرگی میان برادران ایمانی ایجاد شود و آنان نتوانند مسایل ریز و خرد خویش را دوستانه حل و فصل کنند و هر روز بر عمق اختلاف و ژرفای آن می‌افزایند به گونه‌ای که گره‌ای که با دست باز می‌شد با دندان و جنگ نیز غیرقابل حل می‌شود و هر دو شخص و یا گروه و یا جامعه در مسیر سقوط و هبوط قرار می‌گیرند.[5]

 فساد و اخلال

ابزار دیگری که در آیه 169 سوره بقره بدان اشاره شده است ابزار افساد و اخلال است. شیطان با بهره‌گیری از ابزارهای زشت می‌کوشد تا بر برخی از افراد جامعه مسلط شود و با یاری و کمک آنان به اهداف خود دست یابد. از این روست که به کارهای زشت و ناپسند و نابهنجارهای اجتماعی فرمان می‌دهد و به اصطلاح با تابو شکستن، زمینه‌های روانی را برای مهار مردمان فراهم می‌آورد. زیر پا گذاشتن قوانین و تابوهای هنجارهای اجتماع برای آن انجام می‌شود تا جامعه غیر قابل مهار بر اساس قوانین عقلانی و عقلایی شود و هر کسی، هر کاری که بخواهد به نام آزادی انجام دهد و اینگونه است که فحشا و منکرات در جامعه افزایش می‌یابد و افترا و اتهام در آن تشدید می‌گردد

ایجاد اختلال در روابط سالم میان افراد جامعه روشی است که شیطان جنی و انسی از آن سود می‌برند؛ چنانکه شیطان با بهره‌گیری از این روش توانست میان برادران یوسف(علیه السلام) اینگونه نفوذ کند و آنان را به جان هم اندازد به گونه‌ای که تصمیم گرفتند که برادر خویش را بکشند و یا دست کم در چاه اندازند و سپس به برده فروشان به بهای اندک و ناچیز بفروشند. (سوره یوسف، آیه100)

سوره انعام به این روش دشمنان و شیاطین اشاره می‌کند و می‌فرماید که دشمنان با شیوه‌های افترا و بدعت و نوآوری می‌کوشند تا اشخاص یا جوامع بشری را از مسیر کمالی خود دور سازند. در این میان نقش دشمنان داخلی (هواهای نفسانی و منافقان بیرونی) از همه مهمتر و حساس‌تر است؛ زیرا آنان با حضور در لایه‌های زیرین و درونی دل و جامعه می‌کوشند همه سخنان باطل و نادرست شیطان‌های جنی و انسی را به شکل زیبا و موردپسند جامعه درآورده و مردم را فریب دهند. [6]

بدعت

افترا بستن به خدا و رسول و یا تغییر در قوانین جامعه برای دستیابی به اهداف شیطانی خویش از دیگر کارهایی است که شیاطین جن و انس انجام می‌دهند. بدعت و نوآوری‌ها بر خلاف اصول ارزشی و ایمانی و هنجاری جامعه راهی است که دشمنان از آن سود می‌برند. از این روست که جامعه می‌بایست همواره هوشیار باشد که اشخاص یا گروه‌ها به عنوان نوآوری آنان را به سمت و سوی مقابله و مخالفت با ارزش‌ها و اصول بنیادین جامعه سوق ندهند

خداوند در آیه 168 و 169 سوره اعراف و نیز 112 سوره انعام به این روش دشمنان و شیاطین اشاره می‌کند و می‌فرماید که دشمنان با شیوه‌های افترا و بدعت و نوآوری می‌کوشند تا اشخاص یا جوامع بشری را از مسیر کمالی خود دور سازند. در این میان نقش دشمنان داخلی (هواهای نفسانی و منافقان بیرونی) از همه مهمتر و حساس‌تر است؛ زیرا آنان با حضور در لایه‌های زیرین و درونی دل و جامعه می‌کوشند همه سخنان باطل و نادرست شیطان‌های جنی و انسی را به شکل زیبا و موردپسند جامعه درآورده و مردم را فریب دهند. [7]

سخنان فریبنده بی محتوا

قرآن در آیه 112 سوره انعام سخن از زخرف القول به قصد غرور و فریب به میان می‌آورد؛ زخرف القول به معنای سخنان زیبا و لعاب دیده است که یا باطن آن چیزی جز زهر جوامع بشری نیست

از آنجایی که دشمن درونی و منافقان با خلق و خوی جامعه خویش آشنا هستند و گرایش‌های آنان را می‌شناسند و علایق و دلبستگی‌های آنان را می‌دانند با بومی سازی مفاهیم و نظریات دشمنان به شکل زیبا و مورد پسند جامعه می‌کوشند تا جامعه را فریب داده و آنان را به سمت و سویی که دشمنان خواسته‌اند هدایت کنند

در این روش آنان با غرقه‌سازی جامعه با مفاهیم و اصطلاحات زیبایی که دشمنان پرداخته‌اند می‌کوشند جامعه را در حالتی از گفتمان غالب قرار دهند که گریزی برای افراد جامعه نیست و جز همان سخنان را نگویند و یا نشنوند

به سخن دیگر روش دشمنان در این حوزه برخاسته از علوم و دانش‌هایی چند به ویژه جامعه شناسی و مردم شناسی و روان شناسی اجتماعی است. روان شناسی تبلیغ به آنان آموخته است که بهترین شیوه نفوذ در روان اجتماعی جامعه غرقه سازی با مفاهیم زیبا و مورد پسند جامعه است که جامعه را در گفتمان دروغین غالبی فرو می‌برد که رهایی از آن شدنی نیست. این مطلب به صراحت در این آیه به شکل زخرف القول و وحی و غرور و فریب و وحی بعضهم الی بعض بیان شده است

کاربرد وحی در این جا نشان می‌دهد که دشمنان به گونه‌ای به درون دل‌های دوستان داخلی خویش اطلاعات و سخنان باطل خویش را ارسال می‌کنند که دیگران از آن آگاه نیستند

از دیگر روش‌هایی که شیاطین به کار می‌برند ترفند ترس و خوف است. به این معنا که می‌کوشند با ایجاد جنگ روانی مردمان را بترسانند تا از مواضع به حق خود عقب‌نشینی کنند. اینگونه است که ایجاد ترس از مهمترین شگردهای شیطان جنی و انسی برای جلوگیری مردم از حضور در میادین سیاسی نظامی و اجتماعی است. قرآن در آیه 173 و 175 سوره آل عمران به این مساله اشاره می‌کند

اطلاعات به شکل رمزی و محرمانه ارسال و از سوی دوستان ایشان یعنی منافقان در جامعه و هواهای نفس در انسان شخصی رمزگشایی می‌شود و به شکل مورد پسند شخص و یا جامعه بازسازی می‌شود. بسیاری از دشمنان جامعه اسلامی در گذشته و کنون از راه دانشمندان بلعم باعورا خویش که چه به ایشان توجه شود و یا نادیده گرفته شود مانند سگ، زبان بیرون می‌اندازند عمل می‌کنند و کلمات و سخنان شیرین و زیبا، بی محتوای خویش را زخرف القول می‌کنند تا جامعه ایمانی را بفریبند

ایجاد آرزوهای واهی و فریبکارانه از دیگر ترفندها و روش‌هایی است که شیاطین برای نفوذ در جامعه ایمانی و دستیابی به اهداف خود از آن سود می‌برند. خداوند در آیه 117 تا 120 سوره نساء و همچنین 25 سوره محمد(صلی الله علیه و آله) به این ترفند دشمنان اشاره می‌کند و می‌گوید: دشمنان با تسویل و زیبانمایی می‌کوشند آنچه را که زشت و نابهنجار است به عنوان هنجار و زیبا جلوه دهند و مردم را به سوی آن بکشانند. [8]

شبهه افکنی

روشی که دشمنان در این ترفند به کار می‌گیرند برای آن است که حقایقی که از سوی پیامبران و وحی ارسال و به جامعه القا می‌شود اموری واقعا هنجاری و پسندیده و مورد علاقه فطرت پاک انسانی است. از آنجایی که باطل و زشتی‌ها از اموری نیست که مردم به طور طبیعی بدان گرایش یابند لازم است تا آن را به شکل زیبا بسته‌بندی کنند و در بازار بفروشند. اینگونه است که باطل را به شکل حقایق زیبا جلوه می‌دهند و متاع ناچیز خویش را به بهای گران عزت و شرافت آدمی می‌فروشند

 مردم در آغاز به سبب وجود بخشی زیبا و یا حقایق آن، بدان گرایش یافته و کم کم از فطرت خویش دور می‌شوند و به دام ولایت شیطان می‌افتند به گونه‌ای که فرهنگ و ارزش‌های شیطانی برای آنان اصالت می‌یابد. مولوی داستان این تغییر ذائقه مردم را که از طریق شبهات انجام می‌شود (شبهه یعنی شبیه حق شده) در داستان مرد دباغ، آورده است که چگونه در بازار عطرفروشان از بوی خوش عطر غش می‌کند و بیهوش می‌شود و هر چه عطاران بر او عطر می‌پاشند فایده و سودی نمی‌بخشد تا این که شخصی او را شناخته از بازار دباغان، چرمی بدبو را در کنار بینی او می‌گیرد و او به هوش می‌آید

کسانی که گرفتار شبهات و در نهایت در ولایت شیطان می‌روند اینگونه فطرت سالم خود را از دست می‌دهند و عطر کلام وحی و حقایق آسمانی و هنجارهای زیبای اجتماعی و اخلاقی حال ایشان را به هم می‌زند

از دیگر روش‌هایی که شیاطین به کار می‌برند ترفند ترس و خوف است

به این معنا که می‌کوشند با ایجاد جنگ روانی مردمان را بترسانند تا از مواضع به حق خود عقب‌نشینی کنند. اینگونه است که ایجاد ترس از مهمترین شگردهای شیطان جنی و انسی برای جلوگیری مردم از حضور در میادین سیاسی نظامی و اجتماعی است. قرآن در آیه 173 و 175 سوره آل عمران به این مساله اشاره می‌کند

ایجاد ترس در جامعه ایمانی تنها در منافقان که دوستان و اهل ولایت شیطان هستند تاثیرگذار می‌باشد و در خود مومنان تاثیری ندارد. از این روست که خداوند در این آیه از ایجاد ترس از سوی شیطان در دوستان خود که تحت ولایت اویند توجه می‌دهد؛ زیرا ترس در منافقان از سوی شیطان موجب می‌شود که آنان تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه ایمانی را در حالت بحران روحی و روانی قرار دهند و این ترس خود را به دیگر افراد جامعه که سست ایمان‌تر هستند القا کنند

البته ناگفته نماند که ایجاد ترس در جامعه ایمانی تنها در منافقان که دوستان و اهل ولایت شیطان هستند تاثیرگذار می‌باشد و در خود مومنان تاثیری ندارد. از این روست که خداوند در این آیه از ایجاد ترس از سوی شیطان در دوستان خود که تحت ولایت اویند توجه می‌دهد؛ زیرا ترس در منافقان از سوی شیطان موجب می‌شود که آنان تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه ایمانی را در حالت بحران روحی و روانی قرار دهند و این ترس خود را به دیگر افراد جامعه که سست ایمان‌تر هستند القا کنند. از این روست که در مجمع البیان ج 1و 2 ص 888 و نیز کشاف ج 1، ص 443 در شان نزول این آیه گفته‌اند که آیات یاد شده درباره عمل نفاق گونه نعیم بن مسعود است که از سوی ابوسفیان مامور شد تا در دل مسلمانان ترس ایجاد کرده و آنان را از شرکت در جهاد با مشرکان باز دارند
از دیگر شگردهای شیطان می‌توان به ایجاد شبهه و شک و تردید در امور اعتقادی و بنیادین دینی و اصول ارزشی جامعه (زخرف آیه 61و 62) افزایش نابهنجاری‌های اجتماعی و تشییع فحشا و منکرات (بقره آیات 168 و 169 و 268 و نور آیه 21) همانند قمار (مائده آیه 90و 91) گفتارهای زشت و ناپسند (اسراء آیه 53) و نجواها و انجمن‌های زیرزمینی (مجادله آیه 10) و خمر و شراب‌نوشی و میگساری (مائده آیه 90و 91) و افزایش خرافات و امور دور از عقل و عمل عقلایی (نساء آیات 117و 119) و نیز تبذیر و ریخت و پاش و کاهش بهره‌وری و افزایش اسراف (اسراء آیه 27) تا جامعه دچار بحران اقتصادی شود و نیز اموری از این دست اشاره کرد.[9]

هدف از وجود، شیطان چیست؟

خداوند مهربان این شیطان درونی را قرار داد تا در مصاف با او نیروهای عظیم خرد و اراده در انسان شکوفا شود و به مراتب برتر از فرشتگان راه یابد. و با حسن اختیار، صلاحیت جانشینی خداوند و فرمانفرمایی بر تمام عالم را پیدا کند. [10]

شیطان پرستی یکی از اعتقاداتی است که برخی به آن پیشینه هزاران ساله می‌دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر موجود دارای قدرت توسط مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر و شر می‌دانند

 شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می کند که هیچ روزنه امیدی برای آن متصور نیست. به همین جهت شیطان پرستی را جهان تاریک می‌گویند. شیطان پرستی حقیقتی را جستجو می کند که در این جهان یافت نمی شود. خود کشی توجیهی اینگونه دارد ، ” اگر بپرسی چرا خودت را می کشی ؟”  پاسخ می‌دهد: می خواهم به حقیقت برسم و حقیقت در این دنیا به دست نمی آید. عمده ترین نشانه شیطان پرستی را در تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل آنان باید دید. [11]

زمان شیطان پرستی در زمانهای بسیار قدیم و قرون اولیه آدمی در چندین زمان انجام میگرفت : اولین زمان هنگام کسوف و خسوف بود ؛ بر این تصور که شیطان و خدای تاریکی از انسانها عصبانی هستند و منتظر هدیه خود و اگر برای آنها قربانی انجام نمیگرفت خدای تاریکی و شیطان تمام انسانها را قتل عام میکردند لذا برای آرامش شیطان قربانی کردن انسان انجام میشد . این مراسم به خصوص در قبایل امریکای جنوبی بسیار فراوان دیده شده است به گونه ایکه اکتشافات به دست آمده وجود این قربانی کردن ها را تصدیق میکند و اتاقهای مخصوص قربانی کردن نیز به شیوه ای خاص بنا شده بود و تزئینات خاص خود را داشت . البته قربانی کردن انسان در زمانهای دیگر نیز انجام میشد که اکنون قربانی کردن انسان در دوره کنونی در یک شب کاملا تاریک انجام میشود

اعمال مراسم شیطان پرستی نیز بسیار زیاد است و به ذکر چند مورد بسنده میکنم . مهمترین اعمال آنها اعمالی است که همیشه انجام میدهند و در آن به انجام امور جنسی میپردازند و همچنین از شیطان برای پیشبرد اهداف حاضرین کمک میخواهند و اگر کسی مشکلی داشته باشد برای حل مشکل وی دعا میشود . مراسم بعدی ؛ مراسم عضویت یک عضو جدید به این هیئت و مجموعه است که این کار توسط کشیش کلیسای شیطان و یا همسر وی ( بستگی به مذکر یا مونث بودن عضو جدید دارد ) انجام میشود

مراسم قربانی کردن

  در شیطان پرستی جدید قربانی کردن مفهومی ندارد اما برای آنان که هنوز پیرو شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند این کار در شبی تاریک انجام میشود . قربانی توسط آب مقدس غسل داده میشود و بر روی محراب خوابانده میشود . البته اصولا قربانی ها قبل از انجام مراسم بیهوش میشوند . و در کاملترین مراسم قربانی کردن برای شیطان ؛ قربانی پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی توسط آتش سوزانده میشود . در این مراسم خواندن اوراد مخصوصی به زبانی کاملا بی معنی و گاها عبری انجام میگیرد

مراسم معروف نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه :شاید معروفترین مراسم آنان باشد . این مراسم در کلیسای شیطان پرستی انجام میشود و دقیقا همان مراسم عشای ربانی مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام میشود و البته کارهایی نیز در آن مراسم انجام میگیرد که از ذکر آنها خودداری میکنم

مراسم پیوستن عضو جدید:در مراسم پیوستن عضو جدید به شیطان پرستان که البته همچین عملی در جادوگری نیز وجود دارد 5بوسه مقدس است . این 5 بوسه توسط همسر یا خود کشیش به بدن شخص عضو شونده زده میشود که باعث خیر و برکت او ؛ تقدس او در بین شیطان پرستان ؛ تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد عضو شونده است . شخص جدید در وسط پنتاگرام ( چه در جادوگری و چه در شیطان پرستی و در هر دو پنتاگرام ) زانو میزند در حالیکه کاملا عریان است . بوسه ها بر زانو ؛ الت تناسلی ؛ سینه ها و لبان شخص جدید زده میشود . قبلا هم گفته شد که در این دین اعتقاد خاصی و احترام خاصی به اندام تناسلی قائل هستند زیرا زندگی و جهان را بدون وجود آن پوچ میدانند و آن را تضمین بقای بشریت میدانند . البته قابل تامل است که تضمین بقای آدمیت به وجود آن بستگی دارد اما افراط و تفریط در هر دینی وجود دارد و خواهد داشت.[12]

بخش اول

اصول وپایه شیطان پرستی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ارتباط اخلاق و آزادی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ارتباط اخلاق و آزادی در pdf دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ارتباط اخلاق و آزادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ارتباط اخلاق و آزادی در pdf

مقدمه

موضوع

طرح مسئله

پیشینه‌ی تحقیق

اهمیت و ضرورت

اهداف و کاربرد

سؤالات اصلی

ساختار تحقیق

روش تحقیق

1- فصل اول : تعاریف و کلیات;

1-1 واژه اخلاق در لغت

1-2 واژه اخلاق در اصطلاح

1-3 واژه آزادی در لغت

1-4 واژه آزادی در اصطلاح

1-5 دسته‌بندی علم اخلاق

1-5-1 تقسیم از جهت اجرا

1-5-1-1 اخلاق فردی

1-5-1-2 اخلاق اجتماعی

1-5-2 تقسیم از جهت پژوهش

1-5-2-1 اخلاق توصیفی

1-5-2-2 اخلاق هنجاری

1-5-2-3 اخلاق کاربردی

1-5-2-4 فرا اخلاق

1-6 اهمیت و جایگاه علم اخلاق

1-7 منشأ نیاز انسان به اخلاق

1-8 باید و نبایدهای اخلاقی

1-9 اقسام آزادی

1-9-1 آزادی سیاسی

1-9-2 آزادی اقتصادی

1-9-3 آزادی شخصی

1-10 اهمیت و نقش آزادی از دیدگاه قرآن

1-11 آزادی هم حق و هم تکلیف

1-12 آزادی نعمت و امانت الهی

2- فصل دوم : ارتباط اخلاق و آزادی

2-1 ضرورت ارتباط اخلاق و آزادی

2-2 تقدم و تأخر

2-3 تقابل و ضدیت

2-4 اخلاق‌گرایی انسان

2-5 نظام احسن و انسان

2-6 حدود آزادی

2-7 آزادی در خدمت انسان

2-8 آزادی وسیله یا هدف ؟!!

2-9 حاکمیت اخلاق بر آزادی

2-10 بررسی نظرات مربوط به ارتباط اخلاق و آزادی

2-10-1 نظریه برتراند راسل

2-10-2 نظریه اگوست کانت

2-10-3 نظریه توماس هابز

2-10-4 نظریه شهید مطهری

2-11 آزادی مطلق یا نسبی

2-12 رابطه‌ی دین و اخلاق

2-13 رابطه‌ی عدالت و آزادی

3- فصل سوم : فایده ارتباط اخلاق و آزادی و مفاسد جدایی آن دو

3-1 تأثیر آزادی همراه با اخلاق در تکامل انسان

3-2 مفاسد آزادی منهای اخلاق

3-2-1 تشییع و رواج فساد و فحشا

3-2-2 اتهام اخلاقی  و جنسی

3-2-2-1 حرمت تجسس

3-2-2-2 عدم تشییع فاحشه

3-2-3 توهین و مسخره گرفتن اشخاص  و دست‌اندازی به حیثیت مردم

3-2-4 توهین به مقدسات و مسخره‌گرفتن مذاهب، عقاید و شخصیت‌های مورد ‌احترام مذهبی

3-2-5 طغیان غرایز

3-2-6 افشای مسایل امنیتی و اطلاعاتی

3-3 عدم منافات اصل آزادی با تقوا و پرهیزگاری در اسلام

نتیجه‌گیری

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ارتباط اخلاق و آزادی در pdf

1- قرآن کریم

2- آرمین ، محسن ، و همکاران ، 1379 ، رابطه دین و آزادی ، گردآورنده : امیررضا ستوده و حمیدرضا سید ناصری، تهران : ذکر

3- ابراهیم زاده آملی ، نبی الله ، 1382 ، دین شناسی ، تهران : بسیج دانشجویی

4- مسکویه ، ابوعلی ، 1375 ، کیمیای سعادت ( ترجمه طهاره الاعراق ) ، ترجمه ابوطالب زنجانی ، تهران : نقطه

5- اسماعیلی یزدی ، عباس ، 1383 ، فرهنگ اخلاق ، قم : مسجد مقدس صاحب الزمان ( جمکران )

6-ایازی ، سید محمدعلی ، 1379 ، آزادی در قرآن ، تهران : ذکر

7- پل ، ادواردز ، 1378 ، فلسفه اخلاق ، ترجمه انشاء الله رحمتی ، تهران : موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان

8- جعفری ، محمد تقی ، 1387 ، حکمت اصول سیاسی اسلام ، تهران : موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری

9- جوادی آملی ، عبدالله ، 1378 ، تفسیر موضوعی قرآن کریم ( مبادی اخلاق در قرآن ) ، قم : اسراء

10- جوادی آملی ، عبدالله ، 1377 ، سلسله بحث های فلسفه ی دین ، فلسفه حقوق بشر ، قم : اسراء

11- حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1386 ، وسایل الشیعه ، ج 18 ، تهران : اسلامیه

12- حقانی زنجانی ، حسین ، 1373 ، نظام اخلاقی اسلام ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

13- دشتی ، محمد ، 1388 ، ترجمه نهج البلاغه ، تهران : پیام عدالت

14- دهخدا ، علی اکبر ، 1377 ، لغت نامه دهخدا ، تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

15- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم ، 1327 ، مفردات فی غریب القرآن ، ترجمه غلامرضا خسروی ، تهران : مرتضوی

16- ربانی گلپایگانی ، علی ، 1382 ، آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم ، قم : موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

17- رسولی محلاتی ، سید هاشم ، 1382 ، غررالحکم و دررالکلم ، ج 2 ، تهران : نشر فرهنگ اسلامی

18- زاهدی ، احسان ، 1380 ، آزادی در اسلام ( عقل ، عقلا ، عرف ) ، قم : نشر الطیار

19- ژکس ، 1362 ، فلسفه اخلاق ( حکمت عملی ) ، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی ، تهران : امیرکبیر

20- سبحانی ، جعفر ، 1383 ، مدخل مسائل جدید در علم کلام ، قم : موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)

21- سروش ، محمد ، 1381 ، آزادی ، عقل ، ایمان ، تهران : علمی و فرهنگی

22- شریفی ، احمد حسین ، 1384 ، آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) قم : دفتر نشر معارف

23- صناعی ، مهدی ، 1375 ، پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی ، بی جا : دانشگاه فردوسی مشهد

24- فنایی ، ابوالقاسم ، 1384 ، دین در ترازوی اخلاق ، تهران : موسسه فرهنگی صراط

25- فهیم نیا ، محمد حسین ، 1384 ، دین و آزادی ، قم : مسجد مقدس جمکران

26- کی فرانکنا ، ویلیام ، 1376 ، فلسفه اخلاق ، ترجمه هادی صادقی ، قم : موسسه فرهنگی طه

27- لک زایی ، شریف ، 1382 ، آزادی سیاسی در اندیشه ایت الله مطهری و ایت الله بهشتی ، قم : بوستان کتاب

28- لک زایی ، نجف ، 1381 ، اندیشه سیاسی ایت الله مطهری ، قم : بوستان کتاب

29- مجتهد شبستری ، محمد ، 1382 ، ایمان و آزادی ، تهران : طرح نو

30- مجلسی ، محمد باقر ، 1374 ، بحار الانوار ، ج 100، 93 ، 74 ، بی جا : کتابچی

31- مصباح یزدی ، محمد تقی ، 1378 ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

32- مصباح یزدی ، محمد تقی ، 1378 ، سلسله مباحث اسلام ، سیاست و حکومت ، بی جا : سازمان تبلیغات اسلامی

33- مصباح یزدی ، محمد تقی ، 1367 ، فلسفه اخلاق ، تهران : اطلاعات

34- مصباح یزدی ، محمد تقی ، 1384 ، نقد وبررسی مکاتب اخلاقی ، نگارنده : احمد حسین شریفی ، قم : موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

35- مطهری ، مرتضی ، 1387 ، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ، تهران : صدرا

36- مطهری ، مرتضی ، 1370 ، انسان کامل ، تهران : صدرا

37- مطهری ، مرتضی ، 1387 ، فلسفه اخلاق ، تهران : صدرا

38- مطهری ، مرتضی ، 1374 ، گفتارهای معنوی ، تهران : صدرا

39- معین ، محمد ، 1371 ، فرهنگ فارسی ، تهران : امیرکبیر

40- موسوی خمینی ، روح الله ، 1368 ، صحیفه ی نور ،بی جا : وزارت ارشاد اسلامی

41- موسوی راد لاهیجی ، سید حسین ، 1380 ، اخلاق از دیدگاه قرآن ، پیامبر و عترت ، قم : امام شناسی و آثار الحجه

42- میر احمدی ، منصور ، 1381 ، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام ، قم : بوستان کتاب

43- نراقی ،  ملا احمد ، بی تا ، معراج السعاده ، بی جا : هدی

44- نصری ، عبدالله ، 1382 ، فلسفه آفرینش ، قم : دفتر نشر معارف

45- نوری ، میرزا حسین ، 1407 ق ، مستدرک الوسایل ، ج 2 ، قم : موسسه آل بیت

46- یوسفی اشکوری ، حسن ، 1376 ، بازخوانی قصه خلقت ، تهران : قائم

1- فصل اول : تعاریف و کلیات

1-1 واژه اخلاق در لغت

اخلاق جمع «خُلق» و به معنای نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با ایده‌ی بصیرت و غیر ظاهر قابل درک است، در مقابل «خَلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می‌شود.[1]

1-2 واژه اخلاق در اصطلاح

ابو‌علی مسکویه، از بزرگترین اندیشمندان اخلاقی جهان اسلام، در تعریف اخلاق می‌گوید

«اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می‌دهد.[2]»

ملا‌احمد نراقی، از دیگر علمای اخلاق است که اخلاق را علمی دانسته‌‌اند که با آن راه تحصیل سعادت و آنچه به واسطه آن نفس نجات می‌یابد، یا به هلاکت می‌رسد، دانسته می‌شود.[3]

آیت‌الله مصباح یزدی نیز در تعریف اخلاق می‌گوید

«یک صفت نفسانی یا یک هیئت راسخه، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشد و موجب این بشود که افعالی که متناسب با آن صفت هست، بدون احتیاج به تروِّی، یعنی فکر کردن و سنجیدن، از انسان صادر شود.[4]»

ژکس از فلاسفه غرب می‌گوید که

« علم اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی، بدان گونه که باید باشد. در واقع علم اخلاق بدین مهم توجه دارد که، عمل آدمی برای آنکه کامل‌ باشد و خیر را تحقق بخشد، چگونه باید باشد؟[5]»

در روان‌شناسی اجتماعی و فلسفه اخلاق جدید، گفته شده که : «اخلاق، مجموعه‌ای است که دارای اهداف تعریف شده فرهنگی و قواعد حاکم بر تحصیل این اهداف است.[6]»

1-3 واژه آزادی در لغت

حریت، آزادگی، رهایی، خلاص.[7]

حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل، قدرت انتخاب.[8]

1-4 واژه آزادی در اصطلاح

درباره آزادی تعریف‌های بسیاری شده است، ولی ساده‌ترین تعریفی که شده، این است که

آزادی، فقدان منع و جلوگیری است.[9]

در تعریف دیگری گفته شده است : آزادی، قدرت داشتن برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند.[10]

لاک که از فلاسفه قرن هفدهم است، آزادی را به عنوان قدرتی که انسان از آن برخوردار است که بر اساس تعمیم ذهن خود فکر کند یا از فکر کردن امتناع ورزد و حرکت کند یا نکند تعریف می‌کند.[11]

1-5 دسته‌بندی علم اخلاق

علم اخلاق از جهت اجرا و از جهت پژوهش، هر کدام به چند دسته تقسیم می‌شوند

1-5-1 تقسیم از جهت اجرا

از جهت اجرا به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تقسیم می‌شود

1-5-1-1 اخلاق فردی

اساس اخلاق از خودشناسی و خودسازی شروع می‌گردد. یعنی اگر در اخلاق فردی خودسازی نکنیم و بنیان اخلاق فردی را از شناخت نفس خود آغاز ننماییم، هرگونه بحث و مذاکره و تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش مفید فایده نیست و ارزش چندانی ندارد

پس شایسته است در اخلاق فردی ابتدا از فردیت و شخصیت شخص خود و شناخت خود و تزکیه و تقدس خود صحبت کنیم و محکی که به خود بزنیم که اگر از ناخالصی‌ها رهایی یافتیم و در حقیقت خود را شناختیم پس آنگاه به اشیاء خارج از کشور تن خود می‌توانیم شناختی حاصل نماییم.[12]

1-5-1-2 اخلاق اجتماعی

زندگی اجتماعی یکسری آیین‌نامه‌ها، مقررات و آداب اجتماعی را می‌طلبد تا در پرتو اجرای آنها حقوق انسانها رعایت شود و نسبت به کسی تعدی و ستمی صورت نگیرد و هرج‌و‌مرج هم پدید نیاید.[13]

اگر جامعه بخواهد در رفاه و آسایش زندگی کند و از نعمت امنیت برخوردار باشد. باید قانون را محترم شمرده، رفتار خود را بر اساس درستی و دادگری استوار سازد و حقوق دیگران را رعایت نماید.[14]

1-5-2 تقسیم از جهت پژوهش

در همه تفکرات اخلاقی چهار نوع پژوهش قابل تشخیص است

1-5-2-1 اخلاق توصیفی

این پژوهش نوعی تحقیق توصیفی، تاریخی یا علمی است از نوع کاری که در زمینه انسان‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد و بر آن است تا پدیده‌های اخلاقی را توصیف و تبیین کرده و بر این اساس به نظریه‌ای درباره مسائل اخلاقی بپردازد

1-5-2-2 اخلاق هنجاری

این پژوهش بر آن است که معیارها و ملاک‌هایی برای تعیین اعمال درست و نادرست و یا امور خوب و بد به دست دهد. به عبارت دیگر هدف آن دستیابی به احکامی کلی است تا در پرتو آن بتوان در خصوص موارد و موقعیت‌های جزئی تصمیم گرفت.[15]

1-5-2-3 اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی یا کاربستی عبارت است از کاربرد و تطبیق استدلال‌ها، اصول، ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اخلاقی در مورد رفتارهای اخلاقی، اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی. هدف از این نوع پژوهش نیز ارزش‌گذاری و ارزیابی اخلاقی و در نتیجه پذیرش یا انکار آن خط‌مشی‌ها و رفتارها است.[16]

1-5-2-4 فرا اخلاق

این پژوهش نگاهی از بیرون به اخلاق دارد و منطق گفتار اخلاقی را مورد بحث قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر درباره مسأله تعریف مفاهیم اخلاقی و توجیه احکام اخلاقی بحث می‌کند.[17]

1-6 اهمیت و جایگاه علم اخلاق

هیچ کس را گزیری و گریزی از اخلاق نیست، زیرا هر یک از ابناء بشر همواره مواجه با امور و مسائل مربوط به عمل می‌شود. وجود انسان و حیات وی متلازم با عمل و رفتار است. مسائل مربوط به عمل و رفتار برای انسان مسائلی است فوری و ضروری و انسان باید در هر لحظه از لحظات حیات، در برابر مسائل مختلف، وضع و رفتاری تازه اختیار کند و تصمیم بگیرد.[18]

علم اخلاق ما را از حالات نفس و گرایش‌های اخلاقی و قوا و استعدادهای درونی و کیفیت باروری آنها و به طور کلی از چند و چون و کم و کیف مسائل اخلاقی آگاه ساخته، به ما می‌آموزد که برای دستیابی به تعادل روحی و شکوفا نمودن استعدادهای درونی و بهره‌برداری صحیح از نیروهای خدادادی و پیش‌گیری از بیماری‌های روانی چه باید کرد؟ به عبارت دیگر؛ زمینه خودسازی و تهذیب نفس را در انسان فراهم آورده، اگاهی‌های لازم را – برای نابود کردن صفات ناپسند و رذایل اخلاقی، و برخوردار شدن از خلق‌های شایسته و صفات عالی انسان ـ در اختیار آدمی قرار می‌دهد تا با به کار بستن دستورالعمل‌ها و اجرای برنامه‌های آن به کمال شایسته خود نائل گردد. آری علم اخلاق، تنها علمی است که انسان را از عاقبت زشت و دردناک پیروی از هوای و هوس آگاه ساخته و روش مبارزه با آن و نیز راه تهذیب نفس و سیر و سلوک را به آدمی آموخته، و از حضیض حیوانیت به اوج عالم روحانیت فرا می‌خواند و بالمآل انسان خاکی را ملکوتی می‌سازد.[19]

مولا امیرمؤمنان حضرت علی (ع) می‌فرماید : «رأسُ العِلمِ التَّمییزُ بَینَ الأَخلاقِ و إِظهارُ مَحمُودِها وَ قَمعُ مَذمُومِها[20]»   « اساس و ریشه علم، تشخیص اخلاق نیک از بد، و به ظهور رساندن و شکوفا ساختن خصلت‌های پسندیده، و ریشه کن ساختن خلق و خوی ناپسند می‌باشد. »

1-7 منشأ نیاز انسان به اخلاق

در زندگی بشر، اخلاق و تربیت و ایجاد عادتها (که به قول معروف طبیعت ثانوی می‌باشند) ایجاد طبیعت ثانوی و ملکات مصنوعی در روح بشر که «خُلق» نامیده می‌شود، چه ضرورتی دارد و چطور شده که ضرورت پیدا کرده است؟ این خود یک فصلی است و مربوط به ساختمان بشر می‌باشد و آن اینکه بشر گویی از لحاظ غریزه، ناقص آفریده شده است. یعنی چه ناقص آفریده شده؟ در خلقت که چیزی ناقص آفریده نشده است. مقصود این است : هر حیوانی از لحاظ غریزه و صفات طبیعی، متناسب با زندگی خودش در طبیعت مجهز شده است، ولی خدای تبارک و تعالی بشر را طوری آفریده است «وَ خَلِقَ الاِنسانُ ضعیفاً[21]» «انسان ضعیف آفریده شده است» که با اینکه استعداد او از لحاظ ترقی و تکامل از هر حیوانی بیشتر است ولی از لحاظ غریزه و صفات اولیه طبیعی که برایش لازم و ضروری است، بسیار ضعیف و ناقص می‌باشد و گویی در خود طبیعت بشر این استعداد را قرار داده است که بشر برای خودش آن روش تربیتی و آن خُلقی را که لازم است، انتخاب و اختیار کند، معلمان و مربیانی بیایند و این نقصی را که به نظر می‌رسد در طبیعت هست، تکمیل و تتمیم کنند. جمله‌ای که رسول‌اکرم فرمود : «بُعِثتُ لِاُتِّم مَکارِمَ الاخلاقِ[22]» ؛ من مبعوث شده‌ام برای تکمیل و تتمیم خُلق‌های فاضل. یعنی صفات اکتسابی را که بشر برای سعادت خودش لازم دارد تکمیل کنم و به او ارزانی بدارم. روحانیون در علم اصول، می‌گویند : بعضی از قوانین داریم که قانون و متمّم قانون جداگانه باید جعل کنند. در طبیعت آن قانون، این امکان وجود ندارد که در ان واحد خود قانون با متممش یکجا جعل بشود، احتیاج به متمم‌الجعل است. این یک رمز فلسفی است و جز این امکان ندارد. انسانیت انسان جز این مسیری ندارد که ابتدا انسان در طبیعت آن طور ناقص آفریده شود، بعد دستگاههای تربیتی و اخلاقی بیایند و آن نقص و ضعف را برطرف کنند و بشر به قدرت اندیشه و اراده‌ی خویش [به کمال خویش برسد. بنابراین انسان] احتیاج به یک سیستم اخلاقی دارد.[23]

1-8 باید و نبایدهای اخلاقی

از آنجا که انسان موجودی ادراکی است و کارهای خود را با اختیار و اراده انجام می‌دهد تا آنجا که می‌فهمد آنها را بر اساس «باید» و «نباید» تنظیم می‌کند؛ اما آنجا که ادراک ندارد خود را آزاد می‌پندارد؛ مثلاً می‌گوید من در هوای سرد باید لباس ضخیم بپوشم تا سرما نخورم و در هوای گرم باید لباس نازک بپوشم تا از گرما آسیب نبینم. چنان که در گرسنگی و سیری این چنین است. انسان در فصول گوناگون، تصمیم‌های مختلفی می‌گیرد و بایدها و نبایدهای گوناگونی دارد، حتی در شبانه‌روز نیز بایدها و نبایدهای گوناگونی دارد؛ زیرا حوادث یکسان نیست؛ مثلاً گاهی، وقت کار و گاهی وقت استراحت است. این بایدها و نبایدها از کیفیت برخورد انسان با حوادث، پیدا می‌شود؛ به عبارت دیگر، انسان بایدها و نبایدها را بر اساس روابطی که بین خود و جهان تکوین می‌بیند تنظیم می‌کند. اینکه می‌گوید : «من اگر این کار را بکنم، چنین اثری دارد و اگر آن را نکنم، آن اثر را ندارد» کار اخلاقی نیست. علمای اخلاق هم از حکمت نظری و هم از حکمت عملی باخبرند، هم درباره‌ی بود و نبود و هم درباره‌ی باید و نباید سخن می‌گویند : اگر فرد یا جامعه‌ای به فلان خُلق مبتلا شود، پایانش سقوط و هلاکت است و آن جامعه، مضمحل می‌شود : «ظَهَرَ الفَسادُ فِی البَرِّ وَ البَحر بِما کَسَبَت أیدِی النّاس[24]»، «فساد و پریشانی به کرده خود مردم در همه خشکی‌ها و دریاها پدید آمد.»

و اگر  جامعه‌ای از فضائل اخلاقی طرفی ببندد، از قداست برخوردار می‌شود و می‌ماند. این سخن از بود و نبود است و سخن از باید و نباید هم دارند که می‌گویند : جامعه باید چنین باشد تا سعادتمند شود، هم در دنیا مرفه باشد و هم در آخرت سعادتمند شود. و نیز جامعه نباید آن چنان باشد تا شقاوتمند نگردد و خسران دنیا و آخرت دامنگیرش نشود.[25]

1-9 اقسام آزادی

با بررسی ادبیات مربوط به آزادی، می‌توان حدود بیست قسم برای آزادی شمارش کرد که همه آنها تحت سه عنوان زیر قابل بحث است

1-9-1 آزادی سیاسی

آزادی سیاسی عبارت است از آزادی افراد در حق انتخاب مدیران جامعه و دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق قانونگذاری، شرکت در احزاب و اتحادیه‌های صنفی و امکان انتقاد. بر این اساس ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاکم، رأی اکثریت افراد جامعه خواهد بود که به وسیله مردم معین خواهد شد.[26]

آزادی سیاسی به افراد جامعه اجازه اظهار‌نظر و ابراز عقیده در خصوص حیات عمومی جامعه می‌دهد و این افراد هستند که زندگی جامعه را با تعیین حکومت متناسب و وضع قوانین، مشخص می‌کنند.[27]

1-9-2 آزادی اقتصادی

 مقصود، آزادی در چارچوبی است که با موازین اخلاقی و انسانی منافاتی ندارد و در راستای خواسته‌های فطری بشر و موردنظر اسلام است.[28]

گاهی رها کردن مسائل اقتصادی و عدم نظارت بر آن، حاکمیت نظام را سلب می‌کند و قدرت را به دست سرمایه‌داران سودجو می‌اندازد که این روش با حاکمیت اسلامی سازگاری ندارد. آزادی در نظام اقتصادی، باید به گونه‌ای باشد که به حقوق ضعیفان ستم نشود و معاملات حرام و خلاف قانون ترک شود.[29]

1-9-3 آزادی شخصی

آیزایا برلین آزادی را به معنای عدم مداخله دیگران در کارهای فردی می‌داند و می‌گوید : «آزادی شخصی عبارت است از سعی در جلوگیری از مداخله و بهره‌کشی و اسارت اوست به وسیله دیگران؛ دیگرانی که هدف‌های خاص خود را دنبال می‌کنند.[30]»

و از سوی دیگر، انسان از تمام جهات، در مقابل اصل وجود که موجودی نامحدود و نامتناهی و ازلی و ابدی است، محدود است؛ پس چگونه می‌توان برای او آزادی بی‌قید و شرط در تمام ابعاد قایل شد؟ آیا به موجود محدود می‌توان اختیارات نامحدود داد؟ آیا انسان نباید در محدوده‌‌ی‌قانون آفریدگار جهان هستی، کنترل شود؟ پاسخ‌ها برای همه انسانهای بیدار و آگاه روشن است؛ زیرا آزادی بی‌حد و مرز خیانت به او است؛ چون فهم و درک و شناخت و شعور او در میدان اندیشه و عمل و رسیدن به عمق حقایق و مصالح خویش کامل و بدون عیب نیست. پس انسان به رهبر و مرشد و قانون‌گذار نیاز دارد تا تحت شرایط خاصی در تمام ابعاد، زندگی کند و به کمالات خویش راه یابد.[31]

1-10 اهمیت و نقش آزادی از دیدگاه قرآن

آزادی در نگاه قرآن ارزشی بسیار والا دارد

زندگی مورد تأیید قرآن، زندگی آزادانه است؛ زندگی که در آن بندها از دست و پای آدمی گشوده شده باشد، زندگی که بتوان با آزادی عمل دست به انتخاب زد. از دیدگاه قرآن، آدمی باید در فضایی باز و بدون بند به سر برد تا از زندگی واقعی و حیاتی ایده‌آل برخوردار باشد. در اسلام برای آنکه آدمی بتواند تصمیم بگیرد و دست به انتخاب زند، راهها و مسیرهای زندگی باز گذارده شده است. فضای اجتماعی اسلام باز و آزادانه است. اجتماع مورد ایده‌آل قرآن، اجتماعی است که انسان بتواند با اختیار زندگی کند و به خوبی استعدادهای درونی خود را در پهنه‌ی هستی آشکار سازد. در تفکر قرآن نه تنها بندهای برونی از دست و پای فرد در اجتماع باز شده است، بلکه بتهای درونی و عوامل رکود‌زای شخصیت نیز سخت مورد کنترل قرار گرفته‌اند. در قرآن نه تنها به زندگی برونی توجه شده است، بلکه زندگی درونی نیز، که پایه و اساس زندگی برونی است، مورد اهمیت قرار گرفته است. فرامین قرآنی که برای کنترل خود طبیعی و عوامل تورم‌زای آن سرلوحه‌ی برنامه‌های زندگی انسان قرار گرفته‌اند، همگی حاکی از چنین توجهی است.[32]

وجود آیات الهی که امر خداوند را در زمینه‌های فردی، اجتماعی و حکومتی به معنای اعمّ اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و قضایی بیان می‌کند، همه دلیل بر حاکمیت خدا بر مردم و آزادی در محدوده‌ی حکومت الهی است. آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از مفاسد اجتماعی، دلیل بر این است که افراد و اجتماع، به طور مطلق آزاد نیستند؛ بلکه امرکردن به خوبی و نهی از بدی ها، رکن اسلام است؛ بدین معنا که انسانها آزادی ندارند، هرچه می‌خواهند، بگویند و عمل کنند؛ زیرا خود اجتماع را به فساد و فتنه می‌کشانند و « اَلفِتنَهُ اَشَدُّ مِنَ القَتلِ[33] ؛ فتنه‌انگیزی از کشتن بدتر است.»

زیرا گاهی یک فتنه و آشوب در یک کشور، دهها تن را به کشتن می‌دهد

«مَن قَتَلَ نَفسَاً بِغَیرِ نَفس اَو فِسادٍ فِی الاَرضِ فَکَاَنَما قَتَلَ النّاسَ جَمیعا[34] ؛ کسی که انسانی را بی‌جهت بکشد یا در زمین فساد کند، گویا همه‌ی انسانها را کشته است.»

از آیات الهی استفاده می‌کنیم که اگر آزادی موجب فتنه‌انگیزی و قتل و فساد شود، مطرود است و باید مهار شود تا امنیت جانی و مالی انسانها حفظ گردد. به خصوص در مسایل فکری، اعتقادی و دینی باید دقت‌های لازم جهت جلوگیری از هجوم فرهنگی در جامعه تحقق یابد. وجود نهی‌های خداوند از شراب، بی‌حجابی، زنا، قمار، دروغ، احتکار، حرام خواری و ;..، همه دلیل بر عدم آزادی مطلق انسان است. خداوند سبحان برای کنترل انسان، عقل را پیامبر باطن  و شرع را رهبر خارج از درون او قرار داده تا با عقل و شرع هدایت شود. خداوند در آیات زیر می‌فرماید

«قالَ رَبُّنا اَلَذی اَعطی کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَی[35] ؛ [موسی (ع)] گفت : پروردگار ما آن که آفرینش هر چیزی را به او عطا فرموده؛ سپس او را هدایت کرد. »

« إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً[36] ؛ به درستی که ما او را [ = انسان] در مسیرش هدایت کردیم [حال] یا سپاسگزار است یا ناسپاس ؛ یعنی گروهی شاکرانه هدایت را پذیرفته و عمل نمودند و گروه دیگر با نافرمانی راه ناسپاسی را پیشه کردند.»

«و یَنفَعُ عَنهُم اِصرَهُم وَ الاَغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهِمِ[37] ؛ پیامبر آمد تا از مردم زنجیرها و غل‌هایی که بر آنان است، بردارد و آنها را آزاد نماید.»

کتاب‌های آسمانی بر انبیاء نازل شد تا انسان‌ها را از اسارت هواهای نفسانی و شیطانی و اعمال جاهلانه آزاد نماید و جوهر‌ه‌ی وجودی انسان را به بشر تفهیم کند. عده‌ای تسلیم گشته، پذیرفتند و شاکر این نعمت عظمای الهی شدند و عده‌ای فراوان کفران نعمت کرده، تسلیم راه انبیاء و خدا نشدند و در اسارت و بردگی و بندگی غیرخدا باقی ماندند. از آیات الهی استفاده می‌شود که فرستادن رسولان و فرود آوردن کتاب‌های آسمانی دلیل بر این است که انسان برای رسیدن به عزت، شرف و سعادت، نباید خود را آزاد ببیند؛ بلکه در جهت اطاعت از خدا، رسول، مقام معصوم (ع) و فقیهان جامع‌الشرایط حرکت کند.[38]

قرآن انسانها را دعوت می‌کند تا به سوی سمبل آزادی نماز بخوانند و بسیاری از دیگر کارهای ارزنده را رو به همان انجام دهند. آن سمبل، کعبه است که آن را «بیت عتیق» می‌خوانند. برخی گفته‌اند که این نامگذاری از آنروست که کعبه دارای قدمت و تاریخی ارزنده و گرانبهاست، لکن طبق بعضی از روایات، امام‌معصوم (ع) این نامگذاری را چنین تبیین ساخته که در هیچ زمانی، کعبه از آن کسی نبوده و هیچ ستم پیشه‌‌ای نتوانسته است بر آن تسلط یابد. به بیان دیگر، این خانه همواره آزاد بوده است. و از این رو آن را «عتیق» [از ماده‌ی «عتق» به معنای آزاد] نامیده‌اند. قرآن از سویی انسانها را فرا خوانده که گرداگرد این سمبل بگردند و آن را تقدیس کنند : «وَلیَطَّوَّفُوا بالبَیتِ العتیق[39] ؛ پس آنگاه باید گرد این خانه‌ی آزاد طواف کنند.»

و از سوی دیگر، به انسانها دستور داده است که در زندگی خود به سوی مسجدی توجه داشته باشند که بیت عتیق در آن جای دارد : «وَحَیثُ ما کَنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَکُم شَطرَهُ[40] ؛ هر جا که هستید، به سوی کعبه رو کنید.»

در کنار این رویکرد همیشگی به سوی کعبه، بسیاری از کارهای انسان نیز به این سمبل آزادی ارتباط دارد. برخی از کارهای بسیار ارجمند، همانند نمازگزاردن، باید به سوی بیت عتیق انجام شوند. برخی از آنها، مانند تلاوت قرآن‌کریم، بهتر است رو به این سمبل انجام گردند. و به طور متقابل، کارهای ناشایست نیز گاه حتماً نباید بدان سو برگزار شوند و گاه ناپسند است که چنین انجام گیرند. پس همگان در طول زندگی خویش به گونه‌ای با این بیت آزاد ارتباطی تنگاتنگ دارند. حتی در لحظه‌ی واپسین حضور در سراچه‌ی خاک، باز باید روی به سوی همان خانه کنیم. این توجه ژرف به بیت عتیق و پاس داشتن از کیان آن، بدین معناست که انسان مسلمان باید همواره از حیات آزاد خود پاسداری کند و هرگز آزادی آسمانی خود را فدای افسون‌های بندافکن خاک نسازد. و پیداست که از برجسته‌ترین این افسونها، اندیشه‌های گاه زیبا و شگفت‌آور بشری‌اند که در پیکره‌ی قوانین و تعالیم مکاتب اخلاق و فلسفی و حقوقی و سیاسی جلوه می‌کنند و گروهی را در پی خود به این سو و آن سو می‌کشانند.[41]

1-11 آزادی هم حق و هم تکلیف

در مناسبات بین‌الافرادی بین تکلیف و حق رابطه‌ای متناظر و دو سویه برقرار است. هرگاه فردی نسبت به دیگری، تکلیفی خاص داشته باشد، آن دیگری نیز نسبت به او حق متناظری خواهد داشت و بالعکس. لذا اساساً لازم نیست فرض کنیم آزادی حق است یا تکلیف. می‌تواند هم حق باشد و هم تکلیف. می‌توان گفت حاکمان تکلیف دارند شرعاً یا عقلاً و یا به موجب قرارداد، انتقاد مردم را مثلاً از باب وجوب اتباع حق بشوند و پذیرا باشند، و مردم نیز حق دارند از حاکمان خود انتقاد کنند. مردم هم تکلیف دارند خیرخواه حکومت باشند، پس حاکمان حق دارند از خیرخواهی جامعه‌ی خود بهره‌مند شوند.[42]

1-12 آزادی نعمت و امانت الهی

امام‌خمینی (ره) در کتاب صحیفه‌ی نور می‌فرمایند : «ما الان آزاد هستیم. آزادی یک نعمت بزرگ الهی است. آزادی یک امانت الهی است که خدا نصیبمان کرده است.[43]»

خداوند سبحان، انسان را در آفرینش، مستقل و آزاد آفرید؛ اما این بدان معنا نیست که هرگونه خواست، زندگی کند؛ زیرا آزادی تحت هدایت الهی در تکوین و تشریع به گونه‌ای است که سرپیچی از آن، به عظمت‌ها و عزت‌های او ضربه می‌زند و این تخریب‌ها با حفظ امانت و نعمت سازگاری ندارد و خیانت محسوب می‌شود : «والَّذینَ هُم لِاَمنتِهِم و عَهدِهِم داعُون[44] ؛ [مؤمنان و نمازگزاران] کسانی هستند که امانت‌ها و پیمان‌هایشان را مراعات می‌کنند.»

بالاترین نعمت و امانت، وجود انسان است که باید در تمام ابعاد به نحوی که در مسیر آفرینش و فطرت باشد، هدایت گردد. حد و مرزها و قید و شرط‌ها در اعتقادات و رفتار عملی طبق قانون شرع و عقل، این موجود را از آزادی مطلق جدا می‌کند؛ ولی این به معنای اجبار در عمل فردی نیست؛ بلکه محدود شدن در حدود قانون است : «لا اِکراهُ فِی الَدِینِ قَد تَبیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیّ[45]» اجباری در پذیرفتن دین و اعتقادات نیست. راه کمال و عزت، و مسیر گمراهی، تجاوز و ستم هم روشن شده است. هر کسی یکی از این راهها را انتخاب می‌کند؛ البته اگر کسی بخواهد هر عملی را انجام دهد، آزاد نیست؛ زیرا بسیاری از اعمال افراد، حقوق دیگران را ضایع می‌کند. در اینجا قانون عدالت و رعایت حقوق متقابل، او را از این آزادی منع می‌کند؛ در نتیجه، آزادی در همه موارد نسبی است. این نعمت را نباید با بردگی، استعمار و استثمار دیگران تخریب کرد.[46]

فصل دوم

ارتباط اخلاق و آزادی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ازن و محیط زیست در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ازن و محیط زیست در pdf دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ازن و محیط زیست در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ازن و محیط زیست در pdf

فصل اول : لایه ازن و تاثیرات آن بر محیط زیست و انسان

مقدمه

تعریف

نقش لایه ازن در حفاظت از کره زمین

اثرات تخریب لایه ازن بر محیط زیست

1- اثر بر سلامت انسان

2- اثر بر اکوسیستم های آبی

3- اثر بر اکوسیستم خشکی

اثر ازن به ریو سلامتی

1) خطرات در خانه و محل کار

2) خطرات در محیط خارجی

3ـ اثرات دراز مدت و کوتاه مدت ازن

4ـ تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

5- جهش ژنی

آثار پرتو UV-B

1-  اثر بر روی جانوران

2- اثر براکو سیستم دریاها و اقیانوسها

3- اثرات میکروبی

تاثیرات مخرب بر گیاهان

اثرات ازن سطحی بر روی اجسام و مواد

لایه محافظ یا آلاینده

آلودگی هوا و لایه ازن

تغییرات شبانه روزی غلظت در سطح زمین

فصل دوم : تخریب لایه اوزون ، تاریخچه و عوامل

تخریب ازن استراتوسفر

عوامل تخریب لایه ازن

گازهای CFC  وتخریب لایه ازن

CFC_

CFC_

CFC_

فرایند نفوذ ترکیبات CFC به جو زمین

مواد جایگزین CFCها

گاز NO

تاثیر گاز NO بر تخریب لایه ازن

مبدلهای کاتالیزوری و انواع آن

نقش گازهای گلخا نه ای در تخریب ازن

اندازه گیری ازن استراتوسفری

کاهش ازن و کلروفلوروکربن ها(CFCs)

جنبه های اصلی نظریه مولینا و رولند

ورود کلر به درون ذخیره کلر در استراتوسفر

حفره اوزون

تاریخچه سوراخ شدن لایه اوزون

علل حفره ازن در اکتبر سال 1993

ابرهای استراتوسفریک قطبی

آخرین گزارشات از شکاف لایه اوزون

چه باید کرد

جمع آوری و مصرف دوباره

ترکیبات جایگزین CFCها

کاهش دادن زوال ازن در منطقه قطب جنوب از طریق تزریق مواد شیمیایی

نانو فناوری در خدمت کاهش سوراخ لایه اوزون

فصل سوم : نتایج و راهکارها

نگاهی بر وضعیت مصرف فریون ها

انسان و نابودی لایه اوزن

مواد مخرب لایه ازن و رهیافت سازمان ملل

مواد مخرب لایه ازن در صنایع دفاعی

پدافند عامل و غیرعامل

تغییرات غلظت اوزون

راههای جلو گیری از تخریب لایه ازن

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ازن و محیط زیست در pdf

1- هنری پرکتیز آلودگی هوا ترجمه دکتر منصور غیاثی انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم

2- سازمان حفاظت محیط زیست

3- دکتر مرتضی امرونی حسینی گزارش جامع ساخت و طراحی مبدلهای کاتالیزوری 1381 شرکت ساپکو

4- م. عباسپور لایه ازن و محیط زیست انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

5- حسینپور فیضی و پیرایش اسلامیان تابش فرابنفش انتشارات دانشگاه تبریز

6- چارلزمورتیمر- 1379- ص 630- جلد دوم

مقدمه

ازن سپر محافظتی زمین در برابر تابشهای زیان آور خورشید می‌باشد. این لایه به عنوان یک فیلتر طبیعی نور ، اشعه‌های زیانبار خورشید مخصوصا UV-B (محدوده 320mm – 290) را تا حدی جذب می‌کند. بنابراین ایجاد هر گونه نقصان در این لایه مشکلات سلامتی عدیده‌ای برای ساکنان زمین پدید خواهد آورد. بیشترین نقصان ازن در فصل زمستان و اوایل بهار رخ می‌دهد. همه ساله گروههای تحقیقاتی و دانشمندان زیادی برای بررسی بیشتر لایه ازن و فرآیند تخریب آن به قطب سفر می‌کنند

خورشید تنها ستاره منظومه شمسی می باشد که کرات وسیارات در اطراف آن می چرخند و از انرژی آن استفاده می کنند.زمین نیز یکی از کراتی است که در أطراف خورشید در حال حرکت است

فاصله میان زمین و خورشید حدود 149.800.000کیلومتر می باشد ، که در این فاصله،زمین حدود 9^10×95/1 وات انرژی ازخورشید دریافت می کند که ما تنها کسری از آن (0000002/0) را استفاده می کنیم . نور خورشید 27/8 دقیقه طول می کشد که به زمین برسد.از صد در صد نوری که به زمین می تابد تنها 30% آن بر اثر ذرات و مولکول های موجود در لایه های بالایی منعکس می شوند بقیّه آن ها از لایه ها زمین عبور می کنند و به زمین می رسند.در واقع می توان به جرأت گفت که حدود99%انرژی که به زمین می رسد از خورشید وبقیه آن از ماه و کرات دیگر می باشد

نور سفید خورشید از میلیاردها میلیارد رنگ تشکیل شده است که هر کدام از این رنگ ها دارای طول موج و انرژی مخصوص به خود می باشند، وما هنگامی که این نور را تفکیک می کنیم به هفت رنگ تجزیه می شوند که هر کدام از این رنگ ها از میلیاردها رنگ تشکیل شده اند

پرتوهای فوق بنفش دارای طول موج کوتاه و انرژی زیاد می باشند .پرتوهای فوق بنفش با انرژی زیادی که دارند برای تمام موجودات زنده خطرناک می باشند وموجب سرطان پوست یا آفتاب سوختگی می شوند

خوشبختانه زمین در برابر این پرتوی خطرناک، محافظی بنام لایه اوزون دارد که از ورود پرتوهای خطرناک به سطح زمین جلوگیری می کند. قبل از آنکه به بحث درباره برخورد پرتوهای فوق بنفش و مولکول ها اوزون بپردازیم ابتدا به اطلاعاتی درمورد اوزون می پردازیم

دانشمندان لایه ها زمین را به چهار قسمت تقسیم می کنند

1) تروپوسفر (که نسبت به سطح دریا 12تا15 کیلومترارتفاع دارد)

2) استراتوسفر)

3) مزوسفر )

4) تروموسفر(خارجی ترین لایه زمین)

مولکول اوزون (o3)از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار و واکنش پذیر می باشد، تشکیل شده است . پیوند میان مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن در مولکول اوزون بسیار ضعیف می باشد و ممکن است با کوچکترین برخورد از هم جدا ویا با دریافت کوچکترین انرژی به حالت اولیه خود برگردند . لایه اوزون در لایه استراتوسفر زمین قرار دارد .در شب ها به دلیل عدم دسترسی به انرژی تابشی خورشید، ضخامت لایه اوزون کمتر از ضخامت آن در روز ها می باشد. هنگامی که پرتوهای فوق بنفش به مولکول ها اوزون برخورد می کنند، پرتو های فوق ـ بنفش مقدار زیادی از انرژی خود را از دست می دهند وبه پرتو های فرو سرخ تبدیل می شوند ، و همچنین بر اثر این برخورد ، مولکول اوزون به مولکول اکسیژن واتم اکسیژن تبدیل می شود و با تابش مجدد نور خورشید ، مولکول اوزون دوباره پدیدار می شود

مولکول های اوزون هرچند که برای ما مفید هستند اما وجود آن ها در لایه تروپوسفر (لایه ای که ما در آن زندگی می کنیم) بسیار خطرناک می باشند

نیتروژن های پراکسید خارج شده از اگزوز موتورهای دیزلی بر اثر تابش نور خورشید (عمل فتو شیمیایی) با مولکول های اکسیژن واکنش می دهند و مولکول های اوزون را پدیدار می کنند . چون در مولکول های اوزون اتم های اکسیژن فعال (رادیکالی) وجود دارد ، تنفس آن ،موجب اختلال در دستگاه تنفسی می شود

گازهای مخرب لایه ازن عمدتا از صنایع برودتی و سرد کننده ها، صنایع ابر و اسفنج سازی، بخش دفع آفات کشاورزی، سیستم های تهویه مطبوع، کپسول های اطفای حریق و حلال اسپری های پاک کننده قطعات الکترونیکی متصاعد می شوند و تا ارتفاع 40 کیلومتری صعود می کنند. طول عمر ماندگاری گازهای مخرب لایه ازن از 50 تا 150 سال است و تا حذف کامل این گازها که قبلا وارد جو شده اند حداقل نیم قرن لازم است

ایجاد حفره در لایه ازن باعث خطرات زیست محیطی و انسانی بسیاری می شود و حیات بدون این لایه روی کره زمین از بین خواهد رفت

تعریف

ازون (Ozone) کلمه یونانی است به معنی «بو» و بالاحض «بو تند» اطلاق می شود. اوزن (O3 ) مولکولی با اتم سه اتم اکسیژن است مولکول اکسیژن ( ) دارای دو اتم اکسژن است اما تفاوت در یک اتم اکسیژن در این دو مولکول تفاوتهای اساسی را در این دو مولکول بوجود آورده است

لایه اوزون قسمتی از استراتوسفر است که حاوی گاز طبیعی اوزون O3 است. اوزون توانایی جالب توجهی در جذب برخی از فرکانسهای اشعه فرابنفش دارد. لایه اوزون زیاد چگال نیست. اگر آنرا در تروپوسفر متراکم شود ضخامت آن تنها در حد چند میلیمتر می‌شود. اوزون در جو زمین عموما توسط شکستن مولکول دو اتمی اکسیژن به دو اتم تنها بوسیله نور فرابنفش بوجود می‌آید. اکسیژن تک اتمی با اکسیژن نشکسته ترکیب می‌شود و اوزون را بوجود می‌آورند. مولکول اوزون ناپایدار است و هنگامی که نور فرابنفش به آن برخورد می‌کند به یک مولکول اکسیژن و یک اکسیژن اتمی شکسته می‌شود. به این فرآیند مداوم واکنش زنجیره‌ای اوزون اکسیژن نامیده می‌شود. بدین ترتیب لایه اوزون در استراتوسفر بوجود می‌آید

لایه اوزون می‌تواند در حضور کلر ، فلوئور و یا برم تخریب شود که عمدتا به آن سوراخ اوزون گفته می‌شود. این عناصر در برخی ترکیبات پایدار بخصوص کلرو فلوئورو کربنها (CFC) که به استراتوسفر راه یافته‌اند یافت می‌شوند که بوسیله فعالیت نور فرابنفش روی آنها تجزیه می‌شوند. گازهای نامبرده از هوا چگال‌ترند، به همین خاطر در سطح زمین پخش می‌شوند و تقریبا با اکثر مواد آلی واکنش می‌دهند. کلر اتمی این توانایی را دارد که به مولاریته اوزون را به اندازه تقریبا100000 برابر کاهش بدهد

تراکم اوزون اتمسفری در لایه اوزون توسط یک عامل مهم جهانی تغییر می‌کند و آن دلیل این است که لایه اوزون در نزدیکی استوا ضخیمتر و در نزدیکی قطبها نازکتر است. ضخامت لایه‌های اوزون در نیمکره شمالی در سال تقریبا 4% کاهش می‌یابد. حدود 46% از سطح زمین بوسیله لایه اوزون پوشیده نمی‌شود که به آنها سوراخ اوزونی گفته می‌شود. سوئدیها در 23 ژانویه 1978 اولین مردمانی بودند که مصرف افشانه‌ها را به دلیل صدمه زدن به لایه اوزون ممنوع کردند. در دوم آگوست 2003 دانشمندان اعلام کردند که فرسایش لایه اوزون به سبب ممنوعیت استفاده از کلرو فلوئورو کربنها در حال کاهش است. اگر لایه اوزون از بین برود، زندگی از کره زمین رخت بر خواهد بست. با از بین رفتن لایه حیاتی اوزون ، نسل بشری ، پوشش گیاهی و حیات جانوری در مدت کوتاهی به صورت اسفباری منقرض خواهد گردید. در حال حاضر که این لایه آسیب دیده است، تشعشعات ماورای بنفش که به زمین می‌رسد شدت یافته و این مسأله باعث ایجاد سرطانهای پوست ، تضعیف مکانیزم دفاعی و ایمنی بدن انسان و همچنین ایجاد آب مروارید گردیده است. علاوه بر آن به علت آسیب دیدن لایه اوزون کل نظام زیست محیطی (اکوسیستم) در سراسر پهنه گیتی دچار ناهماهنگی و عدم توازن جدی و فزاینده شده است

نقش لایه ازن در حفاظت از کره زمین

ازن گازی است که هر مولکول آن از 3 اتم اکسیژن تشکیل شده است. در نواحی گرمسیری اتمسفر در اثر واکنش های شیمیایی حاصل از تابش نور خورشید، ذخیره لایه ازن تجدید و سپس در اثر جاری شدن هوای اطراف کره زمین قسمتی از آن به سمت قطبین زمین منتقل می شود. ازن یک اکسیدکننده قوی است و با بسیاری از مواد مختلف در اتمسفر ترکیب می شود. بیشترین مقدار ازن در اتمسفر زمین در لایه بین 15 تا 50 کیلومتری بالای سطح زمین و در لایه استراتوسفر وجود دارد ولی اگر در لایه های پایین اتمسفر در تروپوسفر و در ارتفاع تنفسی ما قرار گیرد، به عنوان یک آلاینده محسوب می شود. اما ازن در استراتوسفر به صورت یک سپر مانع از رسیدن اشعه خطرناک ماوراءبنفش (UV) به سطح زمین می شود و به همین دلیل این لایه برای ادامه حیات روی کره زمین ضروری است

تابش های ماوراءبنفش شامل امواج بین 1/0 تا 4/0 میکرون بوده که خود به سه نوع UV-A، UV-B و UV-C تقسیم می شود. UV-C کوتاه ترین طول موج را دارد و از همه پرانرژی تر است

این تابش ها آنقدر انرژی دارند که قادرند اکسیژن دو اتمی را به دو اتم اکسیژن بشکنند و سپس آن را با مولکول 2 Oترکیب و ازن را به وجود آورند. ازن با جذب تابش های ماوراء بنفش دوباره به اکسیژن دو اتمی و یک اتمی می شکند و حرارت آزاد می شود. بین تولید و انهدام ازن در شرایط معمول غالب اتمسفر، یک توازن پویا برقرار است

اولین کاهش شدید ضخامت لایه ازن در سال 1981 در قطب جنوب مشاهده شد. در فصل بهار در قطب جنوب بیش از 60 درصد کاهش ضخامت ازن در لایه استراتوسفر به ثبت رسید که پژوهشگران این پدیده را حفره ازن نامگذاری کردند. حفره ازن وسعتی برابر با مساحت ایالات متحده آمریکا را دربر می گرفت. کاهش ضخامت لایه ازن طی سال 1989 در قطب شمال نیز مشاهده شد، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت و دمای بالاتر نسبت به قطب جنوب ضخامت این لایه کمتر است. در شرایط طبیعی بالاترین تراکم ازن در نواحی قطب و پایین ترین میزان آن در نزدیکی استوا دیده می شود. البته بیشترین تولید ازن در نزدیکی استواست، اما ازن استراتوسفری همراه با الگوی چرخشی هوای جهان به سمت قطبین حرکت می کند

با گسترش استفاده از مواد مخرب لایه ازن در صنعت بتدریج اثرات نامطلوب این مواد روی این لایه مشاهده شد و به دنبال آن کنوانسیون وین در سال 1985 برای حفاظت از لایه ازن توسط سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان تدوین گشت تا از این لایه حفاظت شود

اثرات تخریب لایه ازن بر محیط زیست

در اثر کاهش ضخامت لایه ازن میزان تابش اشعه ماوراء بنفش به سطح زمین افزایش یافته است و موجب تاثیرات نامطلوب زیست محیطی و اثرات مخربی بر سلامت افراد می شود

1- اثر بر سلامت انسان

دریافت این اشعه توسط بدن موجب تضعیف سیستم ایمنی و بروز انواع سرطان های پوستی می شود. همچنین بروز بیماری هایی نظیر آب مروارید و کوری چشم با کاهش ضخامت لایه ازن افزایش پیدا می کند

2- اثر بر اکوسیستم های آبی

در دریاها و اقیانوس ها مهم ترین تاثیر تابش اشعه ماوراءبنفش از بین رفتن فیتوپلانکتون هاست که اولین حلقه زنجیره غذایی در این مناطق هستند. همچنین برخی تغییرات ژنتیکی در کرم و لاروهای موجودات دریایی از دیگر اثرات تابش این اشعه است. با توجه به این که بیش از 30 درصد پروتئین مورد نیاز انسان از دریاها و اقیانوس ها تامین می شود، با کاهش ضخامت لایه ازن و از بین رفتن فیتوپلانکتون ها و به دنبال آن زئوپلانکتون ها، زاد و ولد ماهی ها کاهش می یابد و در نتیجه دسترسی انسان به انواع ماهی ها کم می شود

3- اثر بر اکوسیستم خشکی

در این زمینه می توان به کاهش بازده محصولات کشاورزی مانند برنج، گندم، سویا، سیب زمینی و غیره اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد 25 درصد کاهش لایه ازن یعنی 25درصد کاهش بازده مزارع سویا، علاوه بر این کاهش ضخامت لایه ازن می تواند واکنش های شیمیایی در تروپوسفر را تشدید کند و موجب افزایش تولید ازن در سطح زمین شود و بروز آلودگی های شدید هوا را به همراه داشته باشد

اثر ازن به ریو سلامتی

1) خطرات در خانه و محل کار

 اکثرر مردم مشکلات ناشی از آلودگی ازن در خانه‌ها را درک نمی‌کنند. مقادیر ازن خانگی در تابستان بالاتر و در زمستان پایین تر می‌باشد همچنین در نواحی مستعد به مه دود فتوشیمیایی مقادیر خانگی ازن بالا می‌رود. مقدار رسوب ازن به روی سطوح مختلف خانگی متفاوت است بطوری که رسوب ازن بر روی مصنوعات جدید همچون پلاستیکها و شیشه ها خیلی پایین اما بر روی پارچه های نو خیلی بالاست . در گذشته آنهایی که با وسایل ویژه همچون دستگاههای اشعه X ، لامپهای ماوراء بنفش، احتراق قوس گزنون و دیگر تجهیزات تولید کننده‌ی ولتاژ بالا کار می‌کردند تا حدودی متوجه شده بودند که خطر اصلی، افزایش ازن ناشی از ترشحات الکتریکی یونیزه شده می‌باشد. احتمالاً خطرناکترین کار درگیر با ازن جوشکاری با مشعل الکتریکی است که اغلب در فضاهای محدود انجام می‌شود در این شرایط برای ایمنی بیشتر انجام تهویه‌ی کافی و مطمئن برای کاهش مشکلات ضروری به نظر می‌رسد

پیدایش دستگاههای فاکس و فتوکپی در کلیه ی محلهای کار که اغلب برای چنین تجهیزاتی طراحی و ساخته نشده‌اند مقادیر ازن را افزایش می‌دهد

2) خطرات در محیط خارجی

بچه ها ، پیرها ، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی یا بیماریهای وابسته به واکسن و افراد مبتلا به بیماری قلبی انسداد شریان  در نتیجه‌ی افزایش ازن در معرض خطر بیشتری هستند. ازن با غلظت بالا و مدت تأثیر کوتاه آسیب بیشتری نسبت به ازن با غلظت پایین و مدت تأثیر بالا می‌گذارد. بدین معنا که 6 ساعت ازن و بقیه روز با هوای پاک بدتر از هوای آلوده به ازن ( با غلظت مشابه) برای کل روز است

3ـ اثرات دراز مدت و کوتاه مدت ازن

مه دود فتوشیمیایی سبب ناراحتی و سوزش چشم‌ها ، بینی ، گلو و قفسه ی سینه می‌شود. سوزش چشم بوسیله ازن ایجاد نمی‌شود بلکه پانها و به مقدار ناچیز رادیکالهای آزاد هیدروکربن ها باعث سوزش چشم می‌شوند. همچنین ازن یک اکسیدان قوی است که ممکن است به دیوارهای آلوئلی و برونشیتی ششها صدمه وارد کند. بطوری که سلولهای اپی تلیان سطحی (آستر سطحی) مجاری تنفسی بوسیله‌ی ازن آسیب می‌بینند. و سپس بوسیله‌ی سلولهای مکعبی ضخیم با مژه های کوتاه ( موهای معمولی) جایگزین می‌شوند. بررسی نشان می إهد که اثرات ازن با ورزش بدتر می‌شود. به همین جهت اکنون توصیه می‌شود که فعالیتهای ورزشی هنگامی که مقادیر ازن بالاست در گروههای در معرض خطر ( همچون بچه ها ، کسی که بیشتر از هر گروه دیگری در جمعیت به مقدار هوای آزاد کمتری دسترسی دارد) باید متوقف شود

پس با افزایش غلظت ازن و مدت تأثیر بالا جایگزینی سلولهای اپی تلیان ششها با سلولهای مکعبی ، افزایش تعداد ماکروفاژها ( بعضی از گلبولهای سفید خون) و عناصر فیبروزی و سلولهای ترشح کننده موکوس، به علاوه ضخیم شدن دیواره‌های مجاری اصلی هوا رخ می‌دهد. این تغییرات برخی مشکلات کلینیکی همچون برونشیت و آمفیزم را به دنبال دارد. بچه ها به خصوص آنها که در محیط های مستعد به ایجاد مه دود فتوشیمیایی زندگی می‌کنند به میزان زیادی از برونشیت رنج می‌برند

4ـ تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

تأثیر ازن به روی بافت های شش سبب اجتماع ماکروفاژهای تحریک شده می‌شود درست مانند اینکه تهاجم باکتریایی صورت گرفته است. اگر چه عفونت واقعی شروع نشده است، اما اکثر ماکروفاژها تجمع می‌یابند و بطور جزئی ناتوان می شوند که به میزان تأثیر ازن اتمسفری بستگی دارد . پس اثرات ازن با تغییر فعالیتهای طبیعی بافت سلولی که برای اهداف دیگر ضروری اند زیانبارتر می شود

5- جهش ژنی

اشـــعه ی مــاورای بنفــش و ازن عمـــوماً مانــند هیپـوکلریـت بـرای نابودی میکرو ارگانیسمها در استخرهای شنا استفاده می شود . ازن گروههای سولفیدریل و ازوناتهای موجود در اسیدهای چوب دیواره ی سلول باکتریایی را اکسید می کند همچنین همراه با اشعه ی ماورای بنفش جهت انجام آسیب ژنتیکی واکنش متقابلی نشان می دهد که سبب گسستگی رشته های DNA و آسیب به مکانیسم های تعمیر DNA می شد

ازن استراتوسفر : ازن یک جزء طبیعی و همیشگی استراتوسفر است بالاترین تراکم ازن در استراتوسفر و در ارتفاع بین 15 تا 40 کیلومتری است . تقریباً 90 درصد ازن اتمسفر در این طبقه جای دارد و حداکثر آن به pmm300 می رسد . ارتفاع حداکثر تراکم آن از 25 کیلومتر در نزدیکی استوا تا حدود 15 کیلومتر در ناحیه ی قطب متغیر است . آنچه اجازه ی زندگی در اقیانوسها و خشکیها را می دهد حضور اکسیژن در اتمسفر نیست . بلکه حضور ازن استراتوسفری می باشد . بسیاری از موجودات زنده می توانند بدون اکسیژن زندگی کنند ، بنابراین اهمیت پیشرفت اتمسفر غنی از اکسیژن از نظر بیولوژیکی به اکسیژن آن نسبت داده نمی شود بلکه به واکنش شیمیایی ثانویه مربوطه است که می تواند تنها مربوط است که می تواند تنها در حضور اکسیژن رخ دهد و ازن تولید کند

آثار پرتو UV-B

لایه ی ازن در استراتوسفر قسمت اعظم تابشهای ماورای بنفش را که برای حیات روی زمین بالقوه زیانبار است ، می گیرد . بنابراین در اثر کاهش ضخامت لایه ازن میزان تابش اشعه ی UV-B به سطح زمین افزایش می یابد و موجب تأثیرات نامطلوب زیست محیطی می شود . از جمله آن که به زنجیره های غذایی خشکی و اقیانوس صدمه می زند و سلامت انسان را مورد تهدید قرار می دهد

1-  اثر بر روی جانوران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان مجرد و متأهل در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان مجرد و متأهل در pdf دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان مجرد و متأهل در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان مجرد و متأهل در pdf

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

2-1) اهمیت و ضرورت پژوهش;

3-1)بیان مسئله

4-1) اهداف پژوهش;

1-4-1) هدف اصلی;

2-4-1)اهداف فرعی;

5-1) فرضیه‌های پژوهش;

1-5-1) فرضیه‌ی اصلی;

2-5-1) فرضیه‌ها‌ی فرعی;

6-1) تعریف مفاهیم و اصطلاحات;

1-6-1) تعاریف مفهومی;

2-6-1) تعاریف عملیاتی;

1-2-6-1) ازدواج

2-2-6-1) سلامت روان

7-1) چکیده

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2) ازدواج چیست؟

2-2) مفهوم ازدواج

3-2) چند نمونه از عوامل دخیل در امر ازدواج

4-2) فلسفه ازدواج

5-2) نمونه‌های دیگری از مزایای ازدواج

6-2) ازدواج موفق، منبع آرامش;

7-2) خصایص ازدواج موفق;

8-2) عوامل مؤثر بر ازدواج موفق;

9-2) نتیجه خودداری از ازدواج

10-2) تأثیر ازدواج بر سلامت روانی;

11-2) مفهوم سلامت روان

12-2) تعاریف سلامت روان

13-2) مقایسه‌ی سلامت روانی مردان و زنان مجرد و متأهل;

14-2) پیشینه‌ی پژوهش;

15-2) ازدواج در ادیان و مذاهب;

16-2) کلام آخر

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

1-3) روش پژوهش;

2-3) جامعه آماری;

3-3) نمونه و نمونه‌گیری;

4-3) ابزار اندازه‌گیری;

5-3) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات;

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 پوشه های اولیه

2-4 پوشه های نهایی;

فصل پنجم : نتیجه گیری

1-5) نتیجه‌گیری;

2-5) مشکلات و محدودیت‌های پژوهش;

3-5) پیشنهادات;

منابع و مآخذ

ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسی تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان مجرد و متأهل در pdf

1- بارنت، آنتونی؛ انسان، ترجمه محمدرضا باطنی و طلعت نفر آبادی، نشر نو، 1369

2- گایتون: فیزیولوژی پزشکی، ترجمه محمد حسن عامری و همکاران، نشر انتشارات، 1382

3- گنجی، حمزه: تفاوت‌های فردی، نشر بعثت، 1380

4- مید، مادگارت: بلوغ در ساموآ، ترجمه مهین میلانی، نشر ویس، 1375

5- محمود اکبری: زندگی شیرین، رهنمودها و داستان‌های آموزنده برای زوج‌های جوان، نشر گلستان ادب، چاپ باقری

6- سعید آزرمی سرساری: میثاق مقدس، نشردبیرخانه شورای عالی جوانان، چاپ چاپخانه علامه‌ی طباطبائی، بهار 1376

7- قرآن کریم سوره نساء

8- قرآن کریم سوره روم، آیه 21

9- امینی، ابراهیم: انتخاب همسر، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، پائیز 1374

10- فرید ریک انگلس، منشأ خانواده و دولت

11- ویل دورانت، تاریخ تمدن

12- نشریه راه مردم، ازدواج حدیث بی‌پایان، 1378

13- نشریه موازی، زهرا علوی

14- بحارالانوار، ج 103، ص 219

15- جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام

16- سیدمحمدی، یحیی: نظریه‌های شخصیت، شولتز، دوان، نشر دانشگاه آزاد، 1382

17- مشکینی، علی: ازدواج در اسلام، احمد جنتی، الهادی، 1366، ص 10

18- ویلیام هاجر و دوگلاس ماتین، مؤسسه معارف بهائی، ص 207

19- میشل، توماس: کلام مسیحی، حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377، ص 95

1-2) ازدواج چیست؟

قراردادی است که با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف متعهد می‌گردد و در پرتو آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می‌آید، این قرارداد به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می‌گیرد که به آن «عقد» یا «پیمان ازدواج» می‌گوئیم (زندگی شیرین، محمود اکبری)

2-2) مفهوم ازدواج

ازدواج اساس و بنیان وجود موجود است و ادامه سلسله نسل انسان، امر مقدسی است که مورد تأکید و توجه اسلام و بزرگان مکتب و پیشینیان سرزمین‌مان بوده و هست

در دین مبین اسلام تا آنجا توصیه شده که ازدواج را عامل حفظ نیمی از ایمان می‌داند و معتقد است فردی که ازدواج می‌کند باید برای تحصیل نیم دیگر ایمانش بکوشد

«فَقَد اَحرَزَ نِصفِ دینِه فَلیَتَّقِ اللهِ فیِ النّصفِ الباقی» (بحارالانوار، ج 103، ص 219)

رسم دیرین ازدواج از دیرباز در سرزمین کهن ایران وجود داشته و در میان قبایل و طوایف گوناگون، اشکال مختلفی به خود گرفته است و تغییر و دگرگونی آداب و رسوم ازدواج در طول زمان و میان افراد و جوامع مختلف به صورت عرف‌های این مرز و بوم درآمده است که باید با دید احترام و منطقی و جامع به انها نگریست و از آن‌ها درس گرفت. این عرف‌ها وقتی که با رهنمودهای الهام‌بخش دین اسلام، عجین شد صورتی معنوی به خود گرفت و زینتش بسی فزونی یافت و تقدس بیشتری پیدا کرد. اما امروزه این رسم دیرپا و مقدس، با تحول اوضاع جهان، از جمله ماشینی شدن زندگی انسان و صنعتی شدن کشورها، از جمله کشور ما، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است

وقتی تاریخ گذشته جامعه‌مان را مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم که در گذشته‌ای نه چندان دور ازدواج روند طبیعی و عادی خود را داشت و تنها شرط اصلی ازدواج رسیدن زوجین به سن بلوغ بود و در این زمان ازدواج با کمال صفا و صمیمیت و سادگی انجام می‌گرفت

اما امروزه بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و جوانان، محدودیت امکانات رفاهی و مادی و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سبب شده است سن ازدواج بالا برود. به نظر می‌رسد تفاوت‌های اصلی ازدواج‌های قدیم و جدید در این است که الآن همگان انتظار دارند که جوانان باید زندگانی خود را با وجود تمام امکانات شروع کنند در حالی که در گذشته چنین انتظاری که تا حدودی غیرممکن نیز هست وجود نداشت (نشریه راه مردم، مشکلات ازدواج حدیث بی‌پایان، 1378)

انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است که به تنهایی و از نظر فردی کامل نبوده و واحد اجتماعی محسوب نمی‌شود و در این معنا اصالت با خانواده است نه با فرد مجرد و ازدواج یک نهاد است فراتر از رسمی از رسوم اجتماعی و ارضای نیاز فیزیولوژیک و غریزی که اهداف برتر آن تشکیل خانواده و تربیت فرزندان شایسته و بافضیلت و خدمتگزار و افزون به این میراث عظیم و تمدنی به عبارت دیگر رشد و کمال فرد و جامعه، پاسخ به ندای فطرت و سنت پیامبر اکرم (انِّکاحُ سُنَّتی وَ مَن رَغِبَ مَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی)، کسب استقلال و مسئولیت‌پذیری، حفظ پاکدامنی و پرورش تقوا، محبت و رحمت و برکت، ایجاد تعادل و ثبات شخصیت، آرامش و سکون، سلامت و امنیت اجتماعی و بالاخره معنادار و هدف‌دار شدن زندگی انسان (زندگی، عشق/ جمعی از نویسندگان)

3-2) چند نمونه از عوامل دخیل در امر ازدواج

جامعه‌شناسان بعد از تحقیقات دامنه‌داری در علل پیدایش خانواده به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل متعددی در این پدیده اصلی (ازدواج) ـ اجتماعی دخالت دارد

برخی از جامعه‌شناسان از جمله برنیو[1] معتقد هستند که عوامل اقتصادی مهمترین نقش را در پیدایش و ادامه خانواده بازی کرده و دسته‌ای دیگر عوامل جنسی و روان‌شناسی را در این امر دخیل می دانند. یک نظریه جالب درباره علل زناشویی از طرف جامعه‌شناس آلمانی به نام «مولریر» در کتاب «تحول ازدواج» اظهار شده است. سه عامل افراد را به طرف ازدواج کشانیده است که عبارت است از نیاز اقتصادی، میل به داشتن فرزند و عشق است. در جوامع اولیه علل اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است و حال آنکه در مدنیت‌های باستانی (زاد و ولد) و در مدنیت امروزی عشق مقام مهمتر را دارا بوده است

4-2) فلسفه ازدواج

به طور کلی ضرورت‌های ازدواج عبارت است از

الف) ضرورت فردی

1- پاسخ مثبت به فطرت

2- عامل بروز استعدادها

3- عامل امنیت و آسایش

4) عامل نجات از تنهایی

ب) ضرورت اجتماعی

ازدواج هر چند از یک نظر مسأله‌ای شخصی و خصوصی است، ولی از نگاهی دیگر، دارای جنبه اجتماعی می‌باشد. براین اساس، ازدواج از ارکان مدنیت و راهی مطمئن برای تأمین آسایش جامعه و رفاه بشریت است

بی‌تردید ازدواج رابطه‌ای است که زوجین را تا حد زیادی از بی‌بند و باری و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقی و جنسی نگاه می‌دارد. این سنت مقدس موجب مصونیت انسان از گناهان و معاصی می‌شود

ج) ضرورت مذهبی

این مورد از دو جنبه قابل بررسی است

1- قرآن : ازدواج در قرآن از مهمترین و مقدس‌ترین سنت‌های اجتماعی است که در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است

2- سخنان معصومین : تشکیل خانواده در اسلام بسیار محبوب است تا آنجا که هیچ سازمان و بنایی نزد خدا محبوب‌تر از آن نیست. لذا پیامبر اکرم می‌فرمایند

«نزد خدا هیچ بنایی محبوب‌تر از خانه‌ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد»

ازدواج منافع و برکات فراوانی دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود

1- عامل حفظ و پاکدامنی و کسب اخلاق نیکو

2- عامل تکمیل دین

3- موجب ازدیاد نسل پیامبر، ازدیاد مسلمانان

4- موجب ازدیاد روزی

5- نشانه‌ی پیروی از سنت پیامبر

6- موجب جلب رضایت الهی

7- موجب کسب طهارت مذهبی

8- ارزش‌دهی به عبادات (زندگی شیرین، محمود اکبری)

5-2) نمونه‌های دیگری از مزایای ازدواج

1- رشد و تکامل شخصیت

2- تعدیل غرایز جنسی

3- نجات از رکود و جمود

4- بیداری و هوشیاری در زندگی

5- دوری و نجات از هرزگی و بوالهوسی

6- آرامش جسم و روان

7- رفع نیازهای طبیعی و غریزی

8- هدایت فکری و عقلی

9- آشنایی با واقعیت‌ها

10- صیانت وجود

11- محبت و مؤدت و رحمت

12- همکاری، همدلی و همراهی

13- ارزش یافتن زندگی

14- حفظ دین و ایمان

15- سعادت فرد

16- سلامت جامعه

17- احساس مسئولیت و تعهد (میثاق مقدس، سعید آزرمی سرساری)

6-2) ازدواج موفق، منبع آرامش

داشتن ازدواج موفق و رسیدن به بلوغ عاطفی، مهمترین عامل برقراری آرامش افراد است

«دکتر حسام» روان‌پزشک و عضو آکادمی روان‌پزشکان اروپا، در مصاحبه با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این مطلب گفته است: امروز بزرگ‌ترین چالش زندگی هر فرد، چگونگی برخورد با مسائل روزمره و تأثیر نپذیرفتن از آنهاست. در حقیقت بدون وجود یک تکیه‌گاه عاطفی، ادعای داشتن شخصیت مستقل، قوی و سازگار که به راحتی با مشکلات برخورد می‌کند، صحت ندارد (سایت اینترنتی)

دکتر «اسپرجیون» روان‌پزشک انگلیسی معتقد است ازدواج موفق باید چهار نیاز اساسی انسان را برآورده سازد

1- تأمین کننده نیازهای جنسی

2- بین طرفین ارتباط و تعامل توأم با تفاهم وجود داشته باشد و در موقعیت‌های گوناگون ستایش و قدردانی از یکدیگر را ابراز دارند

3- زوجین زمینه تشویق جهت رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم سازند

4- دو طرف علاوه بر عشق و محبت به یکدیگر به ازدواج نیز عشق می‌ورزند و در حفظ بنیاد خانواده پیوسته تلاش می‌کنند.     (نوابی‌نژاد، 1379)

7-2) خصایص ازدواج موفق

ازدواج موفق دارای خصوصیت‌هایی است که در اینجا به معرفی چند نمونه می‌پردازیم

1- هر یک از همسران زندگی دیگری را بارور می‌گرداند

2- پشتیبانی متقابل دارند

3- نسبت به هم درک و فهم متقابل دارند.        (شعاری‌نژاد، 1371)

8-2) عوامل مؤثر بر ازدواج موفق

1- تناسب عقیده و اخلاق

2- تناسب در سن

3- تناسب در تحصیلات    (شفیع‌آبادی، 1378)

4- تناسب در ایمان و اعتقادات مذهبی

5- تناسب در زمینه‌های فرهنگی و تربیتی خانواده

6- تناسب در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده          (نوابی‌نژاد، 1374)

پیامبر گرامی اسلام نیز همسر خوب و شایسته را بزرگترین نعمت دانسته‌اند البته نه هر همسری را (همان منبع، 1379). ازدواج موفق موجب تقویت ایمنی بدن می‌شود و با کنترل و کاهش هورمون‌های ناشی از استرس، خطر بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد

یکی دیگر از فواید ازدواج، افزایش طول عمر است هر چه این ازدواج موفق‌تر و شادتر باشد، افزایش طول عمر بیشتر است. افراد متأهل به اضطراب، افسردگی، استرس‌های بعد از حادثه و انواع فوبیا (ترس) کمتر مبتلا می‌شوند. (سایت اینترنتی)

همچنین تحقیقات نشان داده است که میزان افسردگی افراد مجرد بیشتر از متأهل است. (فرهادی، 1378)

9-2) نتیجه خودداری از ازدواج

خودداری از ازدواج زمینه را برای روابط نامشروع و غیرقانونی فراهم می‌کند که نمونه‌های آن در کشورهایی که آمار بالایی دارند می‌بینیم. بدیهی است کودکی که به دور از ازدواج و یا بدون خواسته والدین در اثر یک ازدواج اجباری پدید می‌آید موجب تنفر اجتماع می‌شود و این که آینده او چه خواهد شد به خوبی معلوم نیست؛ خودداری از ازدواج موجب بیماری‌های وخیمی همچون امراض روحی و روانی خود ارضائی می‌شود؛ خودداری از ازدواج موجب از دست دادن گرمی و نشاط زندگی است، هر کس در دوران جوانی به ازدواج تن ندهد در دوران پیری، با رنج و تنهایی مواجه خواهد شد

خودداری از ازدواج موجب توسعه و گسترش فساد و فحشاء و بی‌بند و باری می‌شود (زندگی شیرین، محمود اکبری)

10-2) تأثیر ازدواج بر سلامت روانی

دانشمندان معتقدند احساس مفید بودن و ثبات اجتماعی در افراد متأهل بیشتر است و متأهل‌ها نسبت به مجردها ارتباطات اجتماعی بهتری برقرار می‌کنند. البته اگر ازدواج موفق باشد این تأثیر بیشتر می‌شود

دکتر «سلیوان» روان‌شناس دانشگاه نیویورک معتقد است رابطه بین روح و جسم بسیار قوی است و طبیعی است که مشکلات روحی با بیماری‌های جسمی تظاهر پیدا کنند

دکتر «برایان» روان‌شناس کانادایی معتقد است ازدواج بد و ناموفق موجب افزایش فشارخون می‌شود و جالب این‌که این افراد اگر از همسرشان دور باشند، فشارخون آنها به حالت طبیعی برمی‌گردد، همین اثر در ازدواج خوب برعکس است (سایت اینترنتی)

دلیل این که امروزه بسیاری از جوانان تمایلی به ازدواج ندارند این است که از قبول مسئولیت در قبال یک فرد دیگر می‌هراسند. اما اگر تک‌تک این اشخاص، حتی یک روز، احساس آرامش ناشی از زندگی در کنار یک فرد مناسب را تجربه کنند قطعاً تمایلی به تنها ماندن نخواهد داشت. دکتر «حسام» در نهایت یادآور شده عمده بیماری‌ها نیز در افرادی بروز می‌کند که زندگی عاطفی سالمی ندارند. حتی امروز ثابت شده تعداد زیادی از موارد بیماری‌هایی مانند ایدز و سرطان، به ویژه بیماری‌های قلبی در اشخاص تنها بروز می‌کند

11-2) مفهوم سلامت روان

سلامت روان از عناصری است که مطلوب هر فرد جامعه‌ای است و هدف از علم روان‌شناسی نیز تأمین سلامت روان برای افراد جامعه است. یکی از اهداف مهم علم روان‌شناسی، تعریف معیار و معنای سلامت و بیماری روانی است. در حین این‌که سلامت روان، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسأله در بهداشت جامعه محسوب می‌شود (قناعت و سلامت روان، محمدرضا محمدی)

سلامت روانی از دیرباز مورد توجه افراد و جوامع انسانی بوده است و در این رهگذر با پیچیدگی مناسبات اجتماعی، پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و افزایش رشد و همچنین مسائل دیگر به شدت و جلب توجه به آن افزوده شده است. بنابراین یکی از شرایط لازم جهت دستیابی به سلامت روان، برخورداری از یک نظام ارزشی منسجم است

12-2) تعاریف سلامت روان

تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان شده است که در این قسمت به چند نمونه اشاره می‌کنیم

گلدشتاین[2] سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می‌داند (شبکه جهانی اینترنت)

سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطراف تا حداکثر امکان، به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور کامل شود (منینجر به نقل از احمدوند، 1382)

فرد سالم کسی است که به توقعات و انتظارات اجتماع، پاسخ دهد و رفتار او به رفتار اکثر مردم نزدیک باشد (احمدوند، 1382)

در تعریف سلامت روان می‌گوئیم برقراری تعادل ارگانیزم از نظر جسمی و روانی. سلامت روان به معنای سلامت فکر است، منظور نشان دادن وضع مثبت روانی. در سلامت روانی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر می‌رسد

با توجه به هدف نگارش این پایان‌نامه می‌توان گفت فرد سالم از نظر روانی کسی است که عوامل و مؤلفه‌های سلامت و بیماری خویش را بشناسد (بعد شناختی)، در مقام عمل پای‌بند به آنها باشد (بعد رفتاری)، به گونه‌ای که رضایت خاطر و ارضای عاطفی (بعد عاطفی) برای او فراهم گردد

13-2) مقایسه‌ی سلامت روانی مردان و زنان مجرد و متأهل

تأهل در مورد همه ابنای بشر ماهیتی سرشتی دارد، لذا تفاوت فرهنگ‌ها موجب دگرگونی‌های اساسی در قواعد آن نمی‌شود!

هر چند ازدواج تأثیرات مثبتی در هر دو جنس باعث می‌شود اما ذی‌نفع اصلی آن مردان می‌باشد. مردان در تمام اموری که ازدواج در آنها تأثیر دارد منفعت بیشتری به دست می‌آورند و انتفاع زنان از ازدواج در صورتی حاصل می‌شود که یک رابطه‌ی زناشویی مطلوب و کانون گرم و صمیمی ایجاد شود، در حالی‌که به نظر می‌رسد مردان کمتر تحت تأثیر کیفیت زندگی مشترک خود قرار می‌گیرند و به طور ساده و اولیه به محض تأهل از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند

به عبارت دیگر نفس عمل ازدواج باعث بهبود زندگی مردان می‌شود، اما بهبود زندگی زنان تحت تأثیر کیفیت زندگی زناشویی خواهد بود. مردان متأهل بیش از مجرد در زمینه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و معقول درگیر می‌شوند و پاداش چنین فعالیت‌هایی به صورت شأن و اعتبار یا مادیات به ایشان برمی‌گردد (نشریه موازی، زهرا علوی)

و اما یک تحقیق جالب دیگر: زنان متأهل بیشتر از مجردها رژیم لاغری می‌گیرند که البته دلایل آنها برای این کار بیشتر آن است که به سلامت اهمیت می‌دهند و بیشتر مراقب خود هستند. آنها از حمایت روحی و روانی بزرگی برخوردارند، این در حالی است که مردان متأهل از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند

مجرد بودن از عوامل خطر زمینه‌ساز برخی از بیماری‌های روانی هم هست، طوری که احتمال ابتلا به اسکیزومرنی در افراد مجرد بیشتر است و احتمال سرنوشت وخیم‌تر و عدم درمان این بیماران در حالت مجرد می‌شود. البته ازدواج نمی‌تواند اسکیزومرنی را درمان کند

افراد مجرد، زنان بیوه و کسانی که مترکه کرده‌اند درمقایسه با اشخاص متأهل بیشتر دچار مرگ و میرهای زودرس می‌شوند و این موضوع در مورد کلیه‌ی علل و در تمام ساختارهای اجتماعی صادق است. این اظهار نظرها دلالت برآن دارد که ازدواج و تأهل اثر مهمی بر وضع روانی سبک زندگی انسان دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد از تعادل روانی بالاتری برخوردارند (نردانی، 1378)

ازدواج زن را می‌پوشاند، مرد را هم می‌پوشاند بدین معنی که هر دو در حکم لباسی برای همدیگر هستند یعنی زن و مرد در صورت داشتن ازدواج موفق به آرامش بیشتری می‌رسند. (رمز دوام پیوند ازدواج آسمانی در انسان، آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی، 1375)

ازدواج از دیدگاه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بهترین راه برای ایجاد یک زندگی مشترک، تخلیه‌ی مشروع جنسی و جلوگیری از بزه‌کاری و انحراف می‌باشد و این همان چیزی است که اسلام پیش از چهارده قرن بر آن تأکید کرده است

ازدواج و تشکیل خانواده نقش مهمی در تزکیه و بقای جامعه دارد و تلاش در جهت استحکام آن، زمینه را برای سلامت اخلاقی و سلامت عمومی جامعه فراهم می‌سازد (عشق، زندگی، جمعی از نویسندگان)

ثابت شده است که بسیاری از جنبه‌های یک ازدواج سالم موجب کاهش استرس می‌شود: درآمد افراد بیشتر از دوران تجرد می‌شود حتی اگر فقط یکی از زوجین شاغل باشد باز هم افراد متأهل بیشتر از مجردها پول پس‌انداز می‌کنند. شبکه حمایتی متأهل‌ها گسترده‌تر است. در یک ازدواج موفق، 2 گروه از دوستان و فامیل به هم ملحق می‌شوند در نتیجه شبکه حمایتی بیشتر می‌شود.این حمایت فقط مالی نیست و از نظر روحی هم به زن و شوهر کمک می‌کند

افراد از خانواده‌های مختلف و با رفتارهای متفاوت با هم ازدواج می‌کنند، اگر ازدواج صحیح باشد حس مسئولیت‌پذیری در دو طرف موجب می‌شود تا رفتارهای سالم افزایش پیدا کند و رفتارهای پرخطر کمتر شود نتیجه کلی این تغییر رفتار روی سلامت تأثیر مثبتی دارد. البته باز هم تأکید می‌شود که این تأثیرات فقط در افراد متأهل دیده نمی‌شود و باید متأهل موفق باشید تا از ازدواج بهره مثبت ببرید، چون ازدواج نامناسب و ناموفق تأثیر منفی و منبع استرس به حساب می‌آید. (سایت اینترنت)

14-2) پیشینه‌ی پژوهش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه کارآموزی شبکه محلی و فناوریهای اینترنت در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه کارآموزی شبکه محلی و فناوریهای اینترنت در pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه کارآموزی شبکه محلی و فناوریهای اینترنت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه کارآموزی شبکه محلی و فناوریهای اینترنت در pdf

چکیده

آشنایی با شبکه ی محلی;

آشنائى با عناصر یک شبکه محلى;

تقسیم یک خط اینترنت بین چند کامپیوتر

دروازه ها(Gateways)

مودم ها  Modem;

DSL

حساب های شماره گیری (Dial-UP)

فناورى ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)

دریافت اینترنت از طریق E-DSL اینترنت ماهواره ای;

آشنایی با   ISA Server

سناریوی اول‌

سناریوی دوم‌

سناریوی سوم‌

سناریوی چهارم‌

سناریوی پنجم‌

سناریوی ششم‌

سناریوی هفتم‌

عملکرد

روش‌های اتصال نرم افزاری;

آدرسIP

به اشتراک گذاشتن فایل‌ها

تنظیمات امنیتی

به اشتراک گذاشتن چاپگر

به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت;

ساختار شبکه

تجهیزات مورد نیاز

نتیجه‌گیری

Proxy Server چیست ؟

ویژگیهای Proxy Server

خدمات Proxy Server

معیارهای موثر در انتخاب Proxy Server

نام های اختصاری

آشنائى با عناصر یک شبکه محلى

 با این که هر شبکه محلى داراى ویژگى ها و خصایص منحصربفرد مختص به خود مى باشد که به نوعى آن را از سایر شبکه ها متمایز مى نماید ، ولى در زمان پیاده سازى و اجراى یک شبکه محلى ، اکثر آنان از استانداردها و عناصر شبکه اى مشابه اى استفاده مى نمایند . شبکه هاى WAN نیز داراى وضعیتى مشابه شبکه هاى محلى بوده و امروزه در این نوع شبکه ها از مجموعه اى گسترده از اتصالات (از Dial-up تا broadband ) استفاده مى گردد که بر پهناى باند ، قیمت و تجهیزات مورد نیاز به منظور برپاسازى این نوع شبکه ها تاثیر مى گذارد
در ادامه به برخى از مهمترین ویژگى ها و عناصر شبکه اى استفاده شده در شبکه هاى محلى اشاره مى گردد

رسانه هاى انتقال داده در شبکه هاى کامپیوترى ، ستون فقرات یک شبکه را تشکیل مى دهند . هر شبکه کامپیوترى مى تواند با استفاده از رسانه هاى انتقال داده متفاوتى ایجاد گردد . وظیفه رسانه هاى انتقال داده ، حمل اطلاعات در یک شبکه محلى مى باشد . شبکه هاى محلى بدون کابل از اتمسفر به عنوان رسانه انتقال داده استفاده مى نمایند . رسانه هاى انتقال داده عناصر لایه یک و یا فیزیکى شبکه هاى محلى مى باشند

هر رسانه انتقال داده داراى مزایا و محدودیت هاى مختص به خود مى باشد . طول کابل ، قیمت و نحوه نصب از مهمترین ویژگى هاى رسانه هاى انتقال داده مى باشند

اترنت ، متداولترین تکنولوژى استفاده شده در شبکه هاى محلى مى باشد که اولین مرتبه با همکارى سه شرکت دیجیتال ، اینتل و زیراکس و با نام DIX ارائه گردید . در ادامه و در سال 1983 موسسه        IEEE با استفاده از DIX ، استاندارد IEEE 802.3 را مطرح نمود . در ادامه استانداردهاى متعددى توسط کمیته هاى تخصصى IEEE ارائه گردید

قبل از انتخاب یک مدل خاص اترنت براى پیاده سازى شبکه ، مى بایست کانکتورهاى مورد نیاز براى هر نمونه پیاده سازى را بررسى نمود . در این رابطه لازم است سطح کارآئى مورد نیاز در شبکه نیز بررسى گردد

مشخصه هاى کابل و کانکتورهاى مورد نیاز براى پیاده سازى هر یک از نمونه هاى اترنت ، متاثر از استانداردهاى ارائه شده توسط انجمن هاى صنایع الکترونیک و مخابرات ( EIA/TIA ) مى باشد

با توجه به لایه فیزیکى مربوطه ، از اتصالات متفاوتى در شبکه هاى اترنت استفاده مى گردد . کانکتور RJ-45 ( برگرفته از registered jack ) متداولترین نمونه در این زمینه است

براى اتصال دستگاه هاى شبکه اى از کابل ها ى متفاوتى استفاده مى گردد . مثلا” براى اتصال سوئیچ به روتر ، سوئیچ به کامپیوتر ، هاب به کامپیوتر از کابل هاى straight-through و براى اتصال سوئیچ به سوئیچ ، سوئیچ به هاب ، هاب به هاب ، روتر به روتر ، کامپیوتر به کامپیوتر و روتر به کامپیوتر از کابل هاى crossover استفاده مى گردد

Repeater ، یک سیگنال را دریافت و با تولید مجدد آن ، امکان ارسال آن را در مسافت هاى طولانى تر قبل از تضعیف سیگنال فراهم مى نماید . در زمان توسعه سگمنت هاى یک شبکه محلى، مى بایست از استانداردهاى موجود در این زمینه استفاده نمود . مثلا” نمى توان بیش از چهار repeater را بین کامپیوترهاى میزبان در یک شبکه استفاده نمود

هاب در واقع repeater هاى چند پورته مى باشند . در اغلب موارد تفاوت بین دو دستگاه فوق ، تعداد پورت هاى ارائه شده توسط هر یک از آنان است . با این که یک repeater معمولا” داراى صرفا” دو پورت مى باشد ، یک هاب مى تواند داراى چهار تا بیست و چهار پورت باشد . در شبکه هاى Ethernet 10BAST-T و یا Ethernet 100BASE-T استفاده از هاب بسیار متداول است . با استفاده از هاب ، توپولوژى شبکه از bus خطى که در آن هر دستگاه مستقیما” به ستون فقرات شبکه متصل مى گردد ، به یک مدل ستاره و یا star تبدیل مى شود . داده دریافتى بر روى یک پورت هاب براى سایر پورت هاى متصل شده به یک سگمنت شبکه اى مشابه نیز ارسال مى گردد . ( بجزء پورتى که داده را ارسال نموده است ) . به موازات افزایش دستگاه هاى متصل شده به یک هاب ، احتمال بروز تصادم و یا Collision افزایش مى یابد . یک تصادم زمانى بروز مى نماید که دو و یا بیش از دو ایستگاه در یک لحظه اقدام به ارسال داده در شبکه نمایند . در صورت بروز یک تصادم ، تمامى داده ها از بین خواهد رفت . هر دستگاه متصل شده به یک سگمنت مشابه شبکه ، عضوى از یک collision domain مى باشند

در برخى موارد لازم است که یک شبکه بزرگ محلى به سگمنت هاى کوچکتر و قابل مدیریتى تقسیم گردد. هدف از انجام این کار کاهش ترافیک و افزایش حوزه جغرافیائى یک شبکه است . از دستگاه هاى شبکه اى متفاوتى به منظور اتصال سگمنت هاى متفاوت یک شبکه به یکدیگر استفاده مى گردد . Bridge ، سوئیچ ، روتر و gateway نمونه هائى در این زمینه مى باشند . سوئیچ و Bridge در لایه Data Link مدل مرجع OSI کار مى کنند . وظیفه Bridge ، اتخاذ تصمیم هوشمندانه در خصوص ارسال یک سیگنال به سگمنت بعدى شبکه است . پس از دریافت یک فریم توسط Bridge ، آدرس MAC مقصد فریم در جدول Bridge بررسى تا مشخص گردد که آیا ضرورتى به فیلترینگ فریم وجود دارد و یا مى بایست فریم به سمت یک سگمنت دیگر هدایت گردد فرآیند تصمیم گیرى با توجه به مجموعه قوانین زیر انجام مى شود

در صورتى که دستگاه مقصد بر روى سگمنت مشابه باشد ، Bridge فریم دریافتى را بلاک و آن را براى سایر سگمنت ها ارسال نمى نماید . به فرآیند فوق، فیلترینگ مى گویند

در صورتى که دستگاه مقصد بر روى یک سگمنت دیگر باشد ، Bridge آن را به سگمنت مورد نظر فوروارد مى نماید

در صورتى که آدرس مقصد براى Bridge ناشناخته باشد ، Bridge فریم را براى تمامى سگمنت هاى موجود در شبکه بجزء سگمنتى که فریم را از آن دریافت نموده است ، فوروارد مى نماید . به فرآیند فوق flooding مى گویند. استفاده مناسب از Bridge ، افزایش کارآئى یک شبکه را به دنبال خواهد داشت

از سوئیچ در برخى موارد به عنوان یک bridge چند پورته نام برده مى شود . با این که یک Bridge معمولى ممکن است داراى صرفا” دو پورت باشد که دو سگمنت شبکه را به یکدیگر متصل مى نماید ، سوئیچ مى تواند داراى چندین پورت باشد. همانند bridge ، سوئیچ ها داراى دانش و آگاهى لازم در خصوص بسته هاى اطلاعاتى دریافتى از دستگاه هاى متفاوت موجود در شبکه مى باشند و دانش خود را نیز متناسب با شرایط موجود ارتقاء مى دهند(یادگیرى) . سوئیچ ها از اطلاعات فوق به منظور ایجاد جداول موسوم به جداول فورواردینگ استفاده نموده تا در ادامه قادر به تعیین مقصد داده ارسالى توسط یک کامپیوتر براى کامپیوتر دیگر موجود بر روى شبکه باشند

با این که سوئیچ و Bridge داراى شباهت هائى با یکدیگر مى باشند ، ولى سوئیچ ها دستگاه هائى بمراتب پیشرفته تر و حرفه اى تر نسبت به Bridge مى باشند . همانگونه که اشاره گردید ، معیار اتخاذ تصمیم Bridge براى فورواردینگ یک فریم ، آدرس MAC یک فریم است . سوئیچ داراى چندین پورت است که سگمنت هاى متفاوت شبکه به آنان متصل مى گردند . سوئیچ ها با توجه به تاثیر محسوس آنان در افزایش کارآئى شبکه از طریق بهبود سرعت و پهناى باند ، به یکى از متداولترین دستگاه هاى ارتباطى شبکه تبدیل شده اند

سوئیچینگ ، یک فن آورى است که کاهش ترافیک و افزایش پهناى باند در شبکه هاى محلى اترنت را به دنبال خواهد داشت . سوئیچ ها را بسادگى مى توان جایگزین هاب نمود ، چراکه آنان از زیرساخت سیستم کابل موجود مى توانند استفاده نمایند

سوئیچ ها داراى سرعتى بمراتب بیشتر از Bridge بوده و قادر به حمایت از پتانسیل هاى جدیدى نظیر شبکه هاى VLAN مى باشند

یک سوئیچ اترنت داراى مزایاى متعددى است ، مثلا” به کاربران متعددى اجازه داده مى شود که به صورت موازى از طریق مدارات مجازى و سگمنت هاى اختصاصى شبکه در یک محیط عارى از تصادم ، با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند . بدین ترتیب از پهناى باند موجود به صورت بهینه استفاده مى گردد

روتر مسئولیت روتینگ بسته هاى اطلاعاتى از مبداء به مقصد را در شبکه هاى محلى برعهده دارد و امکان ارتباطى را براى شبکه هاى WAN فراهم مى نماید . در شبکه هاى محلى روتر شامل broadcast بوده و سرویس هاى ترجمه آدرس محلى نظیر ARP و RARP را ارائه مى نماید و مى تواند با استفاده از یک ساختار Subnetwork ، شبکه را سگمنت نماید . به منظور ارائه سرویس هاى فوق ، روتر مى بایست به LAN و WAN متصل باشد

وظیفه کارت شبکه ( NIC ) ، اتصال یک دستگاه میزبان به محیط انتقال شبکه است . کارت شبکه یک برد مدار چاپى است که درون یکى از اسلات هاى موجود بر روى برداصلى کامپیوتر و یا دستگاه جانبى یک کامپیوتر نصب مى گردد . اندازه کارت شبکه بر روى کامپیوترهاى Laptop و یا notebook به اندازه یک کارت اعتبارى است
کارت هاى شبکه به منزله دستگاه هاى لایه دوم مدل مرجع OSI مى باشند ، چراکه هر کارت شبکه به همراه خود یک کد منحصربفرد را که به آن آدرس MAC مى گویند ، ارائه مى نماید . از آدرس فوق به منظور کنترل مبادله اطلاعات در شبکه استفاده مى گردد

هر کارت شبکه داراى کانکتورهائى است که امکان اتصال آن را به محیط انتقال فراهم مى نماید . در برخى موارد ممکن است نوع کانکتور موجود بر روى یک کارت شبکه با نوع رسانه انتقال داده مطابقت ننماید . مثلا” در روترهاى سیسکو مدل 2500 از یک کانکتور AUI استفاده شده است و براى اتصال به یک کابل اترنت UTP cat 5 مى بایست از یک transmitter/receiver که به آنان transceiver گفته مى شود ، استفاده گردد . transceiver ، مسئولیت تبدیل یک نوع سیگنال و یا کانکتور به نوع دیگرى را برعهده دارد . به عنوان نمونه ، یک transceiver مى تواند یک اینترفیس AUI پانزده پین را به یک RJ-45 jack متصل نماید . transceiver ، به عنوان یک دستگاه لایه یک شبکه ایفاى وظیفه مى نماید چراکه صرفا” با بیت ها کار مى نماید و داراى اطلاعات آدرس دهى خاصى و یا پروتکل هاى لایه بالاتر نمى باشد

در شبکه هاى LAN و یا WAN ، تعدادى کامپیوتر با یکدیگر متصل شده تا سرویس هاى متفاوتى را در اختیار کاربران قرار دهند . براى انجام این کار ، کامپیوترهاى موجود در شبکه داراى وظایف و یا مسئولیت هاى مختص به خود مى باشند . در شبکه هاى نظیر به نظیر ( peer-to-peer ) ، کامپیوترهاى موجود در شبکه داراى وظایف و مسئولیت هاى معادل و مشابه مى باشد( هم تراز ) . هر کامپیوتر مى تواند هم به عنوان یک سرویس گیرنده و هم به عنوان یک سرویس دهنده در شبکه ایفاى وظیفه نماید . مثلا” کامپیوتر A مى تواند درخواست یک فایل را از کامپیوتر B نماید . در این وضعیت ، کامپیوتر A به عنوان یک سرویس گیرنده ایفاى وظیفه نموده و کامپیوتر B به عنوان یک سرویس دهنده رفتار مى نماید . در ادامه ، کامپیوترهاى A و B مى توانند داراى وظایف معکوسى نسبت به وضعیت قبل باشند

در شبکه هاى نظیر به نظیر ، هر یک از کاربران کنترل منابع خود را برعهده داشته و مى توانند به منظور به اشتراک گذاشتن فایل هائى خاص با سایر کاربران ، خود راسا” تصمیم گیرى نمایند . کاربران همچنین ممکن است ، به منظور دستیابى به منابع اشتراک گذاشته شده ، سایر کاربران را ملزم به درج رمز عبور نمایند . با توجه به این که تمامى تصمیمات فوق توسط هر یک از کاربران و به صورت جداگانه اتخاذ مى گردد ، عملا” یک نقطه مرکزى براى کنترل و یا مدیریت شبکه وجود نخواهد داشت . در این نوع شبکه ها هر یک از کاربران مسئولیت گرفتن Backup از داده هاى موجود بر روى سیستم خود را برعهده داشته تا در صورت بروز مشکل بتوانند از آنان به منظور بازیافت اطلاعات استفاده نمایند . زمانى که یک کامپیوتر به عنوان یک سرویس دهنده در شبکه ایفاى وظیفه مى نماید ، سرعت و کارآئى آن متناسب با حجم درخواست هاى دریافتى کاهش خواهد یافت

نصب و عملکرد شبکه هاى Peer-to-Peer ساده بوده و در این رابطه به تجهیزات اضافه اى به جزء نصب یک سیستم عامل مناسب بر روى هر یک از کامپیوترها، نیاز نخواهد بود . با توجه به این که کاربران مسئولیت کنترل منابع خود را برعهده دارند ، به مدیریت متمرکز و اختصاصى نیاز نمى باشد

به موازات رشد شبکه هاى Peer-To-Peer ، تعریف ارتباط بین کامپیوترهاى موجود در شبکه و ایجاد یک هماهنگى منسجم بین آنان ، به یک مشکل اساسى در شبکه تبدیل مى شود . این نوع شبکه ها تا زمانى که تعداد کامپیوترهاى موجود در شبکه کمتر از ده عدد باشد ، به خوبى کار مى کنند و همزمان با افزایش تعداد کامپیوترهاى موجود در شبکه ، کارآئى شبکه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد . با توجه به این که کاربران مسئولیت کنترل دستیابى به منابع موجود بر روى کامپیوترهاى خود را برعهده دارند ، امنیت در این نوع شبکه ها داراى چالش هاى جدى مختص به خود مى باشد

در شبکه هاى سرویس گیرنده – سرویس دهنده ، سرویس هاى شبکه بر روى یک کامپیوتر اختصاصى با نام سرویس دهنده قرار گرفته و سرویس دهنده مسئول پاسخگوئى به درخواست سرویس گیرندگان مى باشد . سرویس دهنده یک کامپیوتر مرکزى است که به صورت مستمر به منظور پاسخگوئى به درخواست سرویس گیرندگان براى فایل ، چاپ ، برنامه ها و سایر سرویس ها در دسترس مى باشد

سرویس دهندگان در شبکه هاى سرویس گیرنده – سرویس دهنده بگونه اى طراحى شده اند که بتوانند بطور همزمان به درخواست هاى سرویس گیرندگان متعددى پاسخ دهند . قبل از این که یک سرویس گیرنده قادر به دستیابى منابع موجود بر روى سرویس دهنده باشد ، مى بایست سرویس گیرنده شناسائى و به منظور استفاده از منبع درخواستى تائید گردد . بدین منظور به هر یک از سرویس گیرندگان یک account name و رمز عبور نسبت داده مى شود . بدین ترتیب بر خلاف شبکه هاى Peer-To-Peer ، امنیت و کنترل دستیابى متمرکز و توسط مدیران شبکه پیاده سازى و مدیریت مى گردد . هزینه برپاسازى و مدیریت شبکه هاى سرویس گیرنده – سرویس دهنده نسبت به شبکه هاى Peer-to-Peer بمراتب بیشتر است و تمرکز سرویس ها در یک نقطه مى تواند آسیب پذیرى سیستم را افزایش داده و ارائه سرویس هاى online را دچار مشکل نماید . بدین منظور لازم است از راهکارهائى منطقى به منظور برخورد با مسائل غیرقابل پیش بینى و استمرار ارائه خدمات توسط سرویس دهنده استفاده گردد

تقسیم یک خط اینترنت بین چند کامپیوتر

ارتباط بین کامپیوتر ها به سه روش ممکن است

1. از طریق کابل شبکه (RJ-45) که برای این نوع اشتراک به تعدادی از این کابل ها و یک دستگاه تقسیم کننده یا HUB نیاز است. تعداد پورت های HUB باید حداقل یکی بیشتر از تعداد کامپیوترهای مورد استفاده  باشد (مگر اینکه از یکی از خود کامپیوترها برای تقسیم اینترنت استفاده کنید). استفاده از این کابل ها بهترین، ارزانترین و پرطرفدارترین روش برای تشکیل شبکه است. اشکال این روش نیاز به سیم کشی است

2. روش دوم استفاده از شبکه های بی سیم یا WiFi است. برتری این کار عدم نیاز به سیم کشی و امکان حمل و نقل است که به ویژه برای laptop ها اهمیت دارد. اشکال آن یکی هزینه بسیار بالای آن (چند صد دلار برای یک شبکه ساده) است و دیگری اینکه مقدار زیادی از قدرت آن بجای افزایش سرعت برای جلوگیری از اشکال در ارتباطات مصرف می شود. ولی با این همه سرعت این سیستم ها خوب است و قیمت بالا اشگال عمده آنها است

3. روش دوم استفاده از خط تلفن یا HomePNA است که روش خوبی است چون خیلی از سیستمهای بی سیم ارزانتر است و برخلاف شبکه های کابلی نیاز به سیم کشی ندارد. اگر از کارتهای جدیدتر استفاده شود  سریعتر خواهند بود. سیستم های قدیمی که به HPNA1 مشهور است آرام هستند و ممکن است گاهی دچار قطع ارتباطات شوند

اگر فقط از دو کامپیوتر استفاده شود بسیاری از شرکتهای ارائه دهنده سرویس اجازه ی استفاده هر دو کامپیوتر را از طریق HUB می دهند و نیازی به تقسیم اینترنت نخواهد بود. ولی برای بیشتر از دو کامپیوتر، از هر کدام از روشهای بالا که استفاده شود سه روش هم  برای تقسیم یک (یا چند) خط اینترنت بین تمام کامپیوترهای شبکه وجود دارد

1. پر طرفدارترین روش استفاده از دستگاهی بنام Router است که یک خط اینترنت را بین چند کامپیوتر تقسیم می کند. این روش برای استفاده از شبکه های کابلی بخصوص برای تعداد محدودی کامپیوتر بهترین راه است چون اکثر Router ها یک دستگاه HUB در داخل خود دارند و میتوان مستقیما کامپیوترها را به آنها وصل کرد. بعضی شرکتهای اینترنت این امکان را می دهند که از Router بجای Modem های معمولی که در اختیار قرار می دهند استفاده کرد. البته برای این کار باید از Router ویژه ای که شرکتها در اختیار قرار می دهند استفاده کرد. برخی شرکتهای جدید DSL بجای اجاره Modem به مشترک امکان خرید Router یا Modem را می دهند که در این صورت اجازه انتخاب وجود دارد. ویندوز XP و لینوکس کامپیوترها را براحتی برای استفاده از Router تنظیم می کنند. قبل از  تنظیم کردن کامپیوترها ابتدا آنها را آزمایش کرد زیرا معمولا نیازی به تنظیم آنها نخواهد بود. اگر کامپیوترها قبلا مستقیما به Modem وصل می شدند باید ابتدا تنظیمات Modem را پاک کنید

2. بجای استفاده از Router میتوان یکی از کامپیوترها را مستقیما به اینترنت وصل کنید تا کامپیوترهای دیگر از اینترنت آن استفاده کنند. خرج این کار کمتر است، ولی برای اینکه کامپیوترهای دیگر به اینترنت وصل شوند، کامپیوتر اصلی باید همیشه روشن باشد. در ضمن این کامپیوتر نیاز به دو کارت شبکه دارد که یکی به شبکه وصل میشود و دیگری به Modem (مگر اینکه Modem طور دیگری به کامپیوتر وصل شود – مانند USB). برای استفاده از این روش در ویندوز باید از Internet Connection Sharing و در لینوکس از سرویس هایی به همین نام یا مشابه آن (بستگی به پخش لینوکس) استفاده کرد. برای تنظیم کامپیوترهای دیگر کامپیوتر اصلی حکم یک Router را دارد

3. روش بهتر Router ساختن خودمان با استفاده از یک کامپیوتر قدیمی است. برای این کار به یک کامپیوتر قدیمی (مانند 386) با دو کارت شبکه و یک Floppy Drive و یک نرم افزار نیاز است. این سیستم بهتر از یک Router پرقدرت و گران قیمت عمل می کند و برای کاربرای منزل و حتی شرکت های بزرگتر ایده عال است

دروازه ها(Gateways)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و نهم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/09/1 تا تاریخ 1395/09/7 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/8 تا تاریخ 1395/02/14 ازتاریخ 1395/02/1 تا تاریخ 1395/02/7 ازتاریخ 1395/01/22 تا تاریخ 1395/01/28 ازتاریخ 1395/01/15 تا تاریخ 1395/01/21 ازتاریخ 1395/01/1 تا تاریخ 1395/01/7
موضوعات
بدون موضوع (9150)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 173623
تعداد نوشته ها : 9150
تعداد نظرات : 4
X