دانشجو دانلود
پروژه پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی در pdf دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی در pdf

چکیده
فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی
1-1- مقدمه
1-2- روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی
1-2-1- روش استریوفتوگرامتری
1-3- روشهای فعال بینایی سه بعدی
1-3-1- بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی
1-3-2- بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی
1-3-2-1- روش ارسال امواج
1-3-2-2- روش های انعکاسی
1-3-2-2-1- رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی
1-3-2-2-2- رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی
1-3-2-2-2-1 رادار تصویر برداری
1-3-2-2-2-2- روشهای اینترفرومتریک
1-3-2-2-2-3- استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال
1-3-2-2-2-4- استریوی فعال
1-3-2-2-2-5- راستراستریوفتوگرامتری
1-3-2-2-2-6- سیستم مجتمع تصویر برداری
1-3-2-2-2-7- تکنیک نور ساختار یافته
1-4- مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها
1-5- نتیجه گیری
فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو
2-1- مقدمه
2-2- روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری
2-2-1- الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی
2-2-2- الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ
2-2-2-1- روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی)
2-2-2-1-1- کدینگهای باینری
2-2-2-1-2- کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary
2-2-2-1-3- کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی
2-2-2-1-4- کدینگ با استفاده از همسایگی
2-2-2-2- روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی)
2-2-2-2-1- کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری)
2-2-2-2-2- کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn
2-2-2-2-3- کدینگ بر اساس منطق M-Arrays
2-2-2-3- کدینگ مستقیم
2-3- نتیجه گیری
فصل سوم :پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر
3-1- مقدمه
3-2- تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn
3-3- تابش الگو و عکسبرداری
3-4- پردازش تصویر
3-4-1- دوسطحی سازی
3-4-2- تشخیص لبه ها و اسکلت بندی
3-4-3- نازک سازی
3-4-4 نقاط تقاطع
3-4-5- شناسایی خطوط
3-5- نتیجه گیری
فصل چهارم
شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی
4-1- مقدمه
4-2- شبکه عصبی و شناسایی رنگ
4-2-1- مسئله تغییر رنگ
4-3- طراحی شبکه عصبی
4-4- مسئله تطابق
4-5- بازسازی سه بعدی
4-6- بررسی خطاهای موجود
4-6-1- تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه
4-6-2- ناپیوستگی های تصویر رنگی
4-6-3-خطای همپوشانی
4-7- نتیجه گیری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2- انتخاب روش و پیاده سازی
5-3- پیشنهادات
پیوست الف : نرم افزار تهیه شده
پیوست ب : مثلث بندی
مراجع
شکل 1-1) ساختار سیستم استریوفتوگرامتری
شکل 1-2) روشهای استخراج پروفایل سه بعدی
شکل 1-3) تصویر برداری از سطوح مختلف توسط رادار
جدول 1-1 : تاخیر زمانی امواج صوتی و نوری
شکل 1-4 : a ) مویره سایه b ) مویره تصویر
شکل 1-5 : دستگاه اندازه گیری سه بعدی بر اساس روش مویره
شکل 1-6 : ساختار سیستم راستر استریو فتوگرامتری
شکل 1-7 : ساختار یک سیستم مجتمع تصویر برداری
شکل 1-8 : ساختار سیستم نور ساختاریافته
شکل 1-9 :تصویر نورساختار یافته موازی این تصویر با تاباندن یک الگو با خطوط عمودی موازی بر روی صورت ساخته شده است
جدول 1-2 :مقایسه روشها و کاربرد آنها
شکل2-1 : طبقه بندی روشهای کدینگ در نورساختاریافته
شکل2-2 : پرده های نوری و نحوه بکارگیری یک الگوی چند زمانه
شکل2-3 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی چند زمانه و روش Postdamer
شکل2-4 : نمونه الگوهای طراحی شده با روش n-ary
شکل2-5 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی چند زمانه و تکنیک n-ary
شکل2-6 : نمای پیک تصویر و انتقال مکانی آن
شکل2-7 : a) الگوی شامل خطوط بریده با اندازه خطوط به عنوان مشخصه مهم b) الگوی تشکیل شده از خطوط افقی با سه سطح خاکستری
شکل2-8 : الگوی طراحی شده با دنباله De-Bruijn
شکل 2-9 : a) طراحی الگوی مرانو b)الگوی کامل شده مرانو
شکل 2-10 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله تکنیک M-Array
شکل 2-11 : الگوی طراحی شده توسط گریفین
شکل 2-12 : الگوی خاکستری در رمز نگاری مستقیم
شکل 3-1 : گراف مربوط به B(2,3)
شکل 3-2 : نرم افزار نوشته شده برای تولید الگو و کد 63 شکل 3-3 : نمونه الگوی طراحی شده
شکل 3-4 :تابش نور و شرایط عکس برداری
شکل 3-5 : فلوچارت مراحل تناظر یابی
شکل 3-6 : عمل دوسطحی سازی در نرم افزار نوشته شده
شکل 3-7 : نمونه عمل دوسطحی سازی
شکل 3-8 : نمونه خطای ایجاد شده در استفاده از الگوریتم سبل
شکل 3-9 : نمونه نا پیوستگی ایجاد شده در استفاده از الگوریتم اسکلت بندی ساده
شکل 3-10 : تصویر خروجی مرحله شناسایی لبه ها در نرم افزار نوشته شده
شکل 3-11 : تصویر خروجی مرحله شناسایی لبه ها پس از اعمال ماسک (خطوط پیوسته هستند)
شکل 3-12 :نمونه تصویر خروجی مرحله نازک سازی
شکل 3-13 :ماسکهای استفاده شده برای کشف نقاط تقاطع
شکل3-14 : دسته نقاط یافت شده به عنوان نقاط تقاطع
شکل 3-15 : نقاط تقاطع نهایی
شکل 3-16 : شکل رنگی نشان دهنده اثر همپوشانی خطوط
شکل 3-17 : برچسب گذاری تصویر اسکلت بندی شده
شکل 3-18 : بخشی از فایل خروجی شناسایی خطوط
شکل 4-1 : مقادیر کانالهای رنگی در تصویر گرفته شده از جسم
شکل 4-2 :نرم افزار نوشته شده برای بدست آوردن نقاط نمونه از تصویر و مقادیر کانالهای رنگی متناظر نقاط از تصویر گرفته شده از جسم
شکل 4-3 : شبکه عصبی طراحی شده
شکل 4-4 : نمودار خطای آموزش شبکه برای تصویر الگو
شکل 4-5 : نمودار خطای آموزش شبکه برای تصویر الگوی تابیده شده روی شی
جدول 4-1 : قسمتی از اطلاعات خروجی شبکه پس از عمل گرد سازی
شکل 4-6 : فلوچارت مراحل تناظر یابی
جدول 4-2 : قسمتی از جدول امتیاز دهی به تصویر نقاط الگو و تصویر جسم
جدول 4-3 : قسمتی از جدول نقاط تناظر داده شده و اختلاف مختصات آنها
شکل 4-7 : تصویر یک جعبه تحت تابش
شکل 4-8 : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (محور عمودی )
شکل 4-9 : تصویر یک ماوس تحت تابش
شکل 4-10 : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (محور عمودی )
شکل 4-11 : تصویر یک گلدان تحت تابش
شکل 4-12 : شکل سه بعدی گلدان از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (بدست آمدن شکل تقریبی نیم استوانه )
شکل الف -1 : محیط برنامه نویسی C# و راه حل به همراه پروژه های تولید الگو و پردازش تصویر و تولید نقاط نمونه برای ورودی شبکه عصبی
شکل الف -2 : تصویر یک جعبه رنگ
شکل الف -3 : تصویر فرم مربوط به ایجاد الگو در برنامه نوشته شده
شکل الف -4 : یک الگوی مناسب تولیدی توسط برنامه
شکل الف -5 : نمایی از فرم برنامه تهیه شده
شکل الف -6 : نمایی از برنامه پردازش تصویر در حال کار
شکل الف-7 : نمایی از برنامه در حال فعال بودن نمودار هیستوگرام و انجام عمل اکولایز کردن
شکل ب-1 :دو دستگاه مختصات الگو و تصویر در سیستم نوری نور ساختاریافته
شکل ب-2 : هندسه ساده سیستم نوری نور ساختاریافته
شکل ب-3 : هندسه مربوط به دوربین و پروژکتور H نقطه ای از جسم است که توسط پروژکتور روشن شده است
شکل ب-4 : مدل pinhole پروژکتور برای محاسبه پهنای خطوط

چکیده :

   هدف از این پروژه استخراج پروفایل سه بعدی اجسام به استفاده از روش نور ساختار یافته ااست

 با توجه به بررسی های انجام شده نور ساختار یافته دارای مزایای ویژه ای می باشد . برای مثال  سیستمهای مبتنی بر اُپتیک معمولا دارای هزینه پایین تری هستند . همچنین سیستم های بینایی استریو ( شامل دو دوربین ) یا استریو فتو گرامتری برای سنجش برد کوتاه دارای کاربردهای زیادی می باشد . اما این سیستم در اندازه گیری فواصل کوتاه دارای نواقص و مشکلات مربوط به خود است  . این مطلب  باعث شده روشهای نور ساختار یافته در فواصل کوتاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد . وجود کدینگ در نور ساختار یافته و کاربرد آن در تناظر یابی  باعث بالاتر رفتن ضریب اطمینان می شود . برای راه اندازی این سیستم نیاز به یک پروژکتور LCD و یک دوربین تصویر برداری است که با توجه به الگو  از آن می توان برای بازسازی اجسام متحرک نیز استفاده کرد . در این میان نقش اساسی را الگوریتم و نرم افزار نوشته شده برای پردازش ها و اندازه گیریها  برعهده دارد .  مراحل کاری این  سیستم در فلوچارت به صورت کلی آورده شده است

این سیستم دارای کاربردهای فراوانی در استخراج مدل سه بعدی اجسامی از قبیل آثار هنری ، ایجاد مدل کامپیوتری از عروسکها و مجسمه ها در کاربردهای انیمیشن سازی دارد . همچنین دارای کاربردهای قابل تطبیق، در سیستم های پزشکی و برخی مسائل صنعتی مانند مهندسی معکوس  نیز می باشد

  مقدمه : 

   نظر به گستردگی روز افزون استفاده از سیستم های هوشمند لزوم بکار گیری سیستم های بینایی اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک به منظور بدست آوردن ابعاد جسم بر کسی پوشیده نیست . در همین راستا در صنایع نیز در ایستگاههای بازرسی و کنترل کیفیت جهت بررسی دقیقتر میزان تطابق قطعه ی درحال تولید با قطعه مورد نظر ، از سیستم های بینایی استفاده می شود . بدین   وسیله علاوه بر مشخص شدن مورد خطا ، محل دقیق آن و میزان خرابی نیز مشخص می شود

از جمله موارد کاربرد دیگر سیستم بینایی می توان به علوم نظامی ، پزشکی ، باستانشناسی ، راه و ساختمان و زمین شناسی و هدایت ربات اشاره کرد که روز به روز استفاده از سیستم های بینایی در آنها افزایش می یابد . سیستم های بینایی معمولی ، تنها به گرفتن یک تصویر دو بعدی از جسم اکتفا می کنند و قادر به تشخیص فاصله و یا ارتفاع و عمق نیستند . به همین دلیل و برای داشتن اطلاعات بیشتر از جسم ، محققان تلاش خود را بر روی بدست آوردن اطلاعات از بعد سوم      (محور Z) متمرکز کردند

در راستای این تلاشها رهیافتهای متفاوتی جهت اسکن سه بعدی یک جسم ارائه شد . در این میان اسکنرهای تماسی مبتنی بر سنسورهای تماسی مکانیکی و اسکنرهای غیر تماسی مبتنی بر تکنولژی اپتیکی از جمله راه کارهایی هستند که محققان در پیش رو دارند . و در این میان راه کارهای اپتیکی به دلیل انعطاف پذیر بودن و هزینه قابل قبول ترجیح داده می شوند . ضمن اینکه در خیلی از موارد از دقت و قدرت بالاتری در مقایسه با تکنولژی تماسی برخوردار هستند

در تحقیق انجام شده پس از بررسی انواع روشهای اپتیکی برای استخراج پروفایل سه بعدی ، یک سیستم نوری بر مبنای نور ساختاریافته کدینگ شده پس از بررسی روشهای کار شده در این   زمینه ، پیاده سازی می شود

فصل اول به بررسی روشهای متفاوت استخراج مدل سه بعدی اشیاء می پردازد. علاوه بر آن کاربردهای مختلف بینایی سه بعدی ارائه می شود . در فصل دوم تکنیکهای مختلف کدینگ الگو در نور ساختاریافته بررسی می شود . در فصل سوم که آغازی برای پیاده سازی است با طراحی یک نوع کدینگ به طراحی یک الگو پرداخته می شود و پردازشهای لازم اولیه در تصاویر برای کشف رمزها توضیح داده می شوند . فصل چهارم با توضیح استفاده از شبکه عصبی برای تعیین کد رنگهای بدست آمده در ادامه به حل مسئله تطابق می پردازد و در نهایت یک بازسازی سه بعدی اولیه از جسم ارائه می دهد .  در نهایت در فصل پنجم به جمع بندی فصول گذشته پرداخته شده و پیشنهاداتی برای ادامه کار داده خواهند شد . در صفحه بعدی فلوچارتی از مراحل کلی کار آورده شده که به طور کلی نمایانگر مراحل کاری می باشد

تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی

روشهای مختلفی برای استخراج پروفایل سه بعدی اجسام وجود دارند . این روشها را می توان از لحاظ نحوه کار به دو دسته کلی غیرفعال و فعال تقسیم بندی کرد .بر خلاف روشهای غیرفعال که بر هم کنش و تغییری روی شکل انجام نمی دهند ، روشهای فعال یا با موضوع ارتباط تماسی بر قرار می کنند و یا بعضی از انواع خاص نور را روی آن تصویر می کنند ( روش نور ساختار یافته)

     بینایی سه بعدی همواره از موضوعات اساسی و مهم در بینایی ماشین  بوده است . این اهمیت به دلیل کاربردهای بسیار مهم و متنوع آن است . کاربردهای مختلف این شاخه بینایی ماشین در اندازه گیری ابعاد یک جسم ، مهندسی معکوس ، کنترل کیفیت محصولات خروجی کارخانه ، شناسایی اشیاء[1] ، تهیه  نقشه سه بعدی ، انیمیشن کامپیوتری ، کاربردهای پزشکی و بسیاری کاربردهای دیگر است

    با توجه به کاربردهای مختلف اندازه گیری سه بعدی ، همواره سیستمهای مختلفی با توجه به نیازهای گوناگون پیاده سازی شده اند . اما در این میان استریو فتو گرامتری از مهمترین و عمده ترین روشها بوده است که در بسیاری از اوقات در بینایی سه بعدی به کار گرفته شده است . اما در دهه های اخیر استفاده از نور ساختار یافته رواج پیدا کرده است . در این فصل به مروری بر روشهای اسکن سه بعدی و کاربردها و اهمیت بازسازی شکل سه بعدی جسم می پردازیم

 1-2-روشهای غیر فعال استخرج پروفایل سه بعدی 

استفاده از روشهای غیر فعال در بینایی سه بعدی از مدتها بر روی چندین تصویر دیجیتالی معمول بوده است . از جمله این روشها می توان به مثلث بندی دوتایی برای تصاویر جفت ، سایه اندازی[2] و حرکت یا بافت[3] اشاره کرد

در ادامه روش بینایی استریو که یکی از پرکاربردترین روشهای غیر فعال است ، توضیح داده می شود . سپس به تشریح روشهای فعال می پردازیم

 1-2-1-روش استریو فتوگرامتری 

درسیستم استریوفتوگرامتری یا بینایی سه بعدی از دو دوربین برای بدست آوردن اطلاعات سه بعدی استفاده می شود . این سیستم شبیه بینایی دو چشمی است که در بینایی انسان استفاده می شود . این سیستم در شکل 1-1 نشان داده شده است . مهمترین مسئله در این روش ، مسئله تطابق است . در این فرایند برای اطمینان از تمرکز دو دوربین در یک نقطه بایستی بین دو دوربین تطابق پیدا کرد  .این کار را می توان با استفاده از اطلاعات موجود در باره موضوع و یا استفاده از نقاط مبنا نظیر دیودهای منتشر کننده نور در میدان دوربینها انجام داد . برای مثال فرض کنید دو دوربین بر روی نقطه P تمرکز کرده با شند ، با داشتن فاصله بین دو دوربین D و فاصله کانونی دوربینها می توان L1 و L2 را محاسبه کرد [4]

[1] Object recognition

[2] Optical flow & factorization method

[3] Shape from Shading,Motion, Texture


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf

فصل اول (طرح تحقیق)    
مقدمه    2
بیان مساله    5
اهداف تحقیق    7
فرضیه های تحقیق    7
تعریف اصطلاحات    8
شیوه های فرزندپروری    8
مکان کنترل    9
فصل دوم (پیشینه تحقیق)
گفتار اول: خانواده    11
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری    13
بعد «گرم» بودن والدین    13
بعد «کنترل» والدین    14
جنبه های مثبت کنترل والدین    15
جنبه های منفی کنترل والدین    17
بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین    18
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری    19
والدین دارای اقتدار منطقی    20
والدین استبدادی    21
والدین آزاد گذار    22
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)    23
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند    25
تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر    26
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری    28
گفتار دوم: مکان کنترل
مقدمه    30
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتاعی راتر    30
درک سازه مکان کنترل    33        
تحول شخصیت از دیدگاه راتر    35
جنبه های منفی احاطه و کنترل    37
پیامدهای شخصی منفی    38
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی    39
بررسی مقیاس های مکان کنترل    39
گفتار سوم: سوابق پژوهشی
الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور    42
ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور    46
ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات    49
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    57
جامعه آماری    57
نمونه آماری    57
روش نمونه گیری    57
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی    57
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون    57
مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند
روش تحقیق    62
شیوه اجرای تحقیق    62
روشهای آماری تحلیل داده ها    63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
الف – تحلیل توصیفی    65
ب – تحلیل استنباطی    71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق    75
بحث و نتیجه گیری    75
محدودیت های تحقیق
الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر    77
ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر    78
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)    79
کاربردها     79
منابع     81

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf

1ـ احدی، حسن و محسن، نیک چهره (1381) روانشناسی رشد با مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی، چاپ دهم تهران، انتشارات پردیس

2ـ اکبری، طیبه (1379)، بررسی تاثیر سبک­های تربیتی مادران بر بزهکاری نوجوانان و نیز تاثیر شرایط خانوادگی پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3ـ استانفورد و به یر (1993) تعامل والدین و کودکان ترجمه محمد دهگانپور و مهرداد خسرازچی (1377) چاپ اول تهران: انتشارات رشد

4ت اسمعیل زاده، زهره (1380)، ارتباط بین شیوه­های فرزند پروری)، چاپ سوم تهران: انتشارات ورای دانش

7ـ برومند نسب، مسعود (1373)، بررسی رابطه نگرشها و شیوه­های فرزند پروری با جایگاه مهار و رابطه جایگاه مهار با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان دزفول پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

8ـ پارسا، محمد (1372) روانشناسی رشد کودک و نوجوان تهران، انتشارات بعثت

9ـ پروین (1895) روانشناسی شخصیت (نظریه تحقیق ) ترجمه جعفر جوادی و پروین کدیور (1377) جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات فرهنگی رسا

10ـ خدا پناهی، محمد کریم (1376) انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت

11ـ دلاور، علی (1378)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران انتشارات رشد

12ـ دلاور، علی (1378)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد

13ـ دولت زاده، فریبا (1381)، بررسی ارتباط بین شیوه­های تربیتی والدین با خلاقیت و کنجکاوی دانش آموزان دختر دبیرستان­های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

14ـ راکعی، لیلا (1380)، بررسی تاثیر شیوه­های فرزند پروری برروی انگیزش پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

15ـ زندن (1988) روانشناسی رشد، ترجمه حمزه گنجی (1376) چاپ اول، تهران انتشارات بعثت

16ـ سردروه ، محمد (1381) بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزاد گذاری و ادراک فرزندان از آن شیوه­ها با مکان کنترل و خود پنداره دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران

17ـ سیف، علی اکبر (1379) ، روان شناسی پرورشی  (یادگیری و آموزش) تهران، انتشارات آگاه

18ـ سیف، علی اکبر (1384)، روش تهیه پژوهشنامه، تهران انتشارات دوران

19ـ شاکر واقفی، آزاده (1379)، ارتباط منبع کنترل و ویژگی­های رفتاری دانش آموزان سال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

20ـ شاملو، سعید (1374)، بهداشت روانی، تهران انتشارات رشد

21ـ شریعتمداری، علی (1380)، روانشناسی تربیتی، تهران، انتشارات امیرکبیر

22ـ شلویری، گلرخ (1377)، بررسی رابطه ویژگی­ها و مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدائی شهر تهران در سال تحصیلی 76 ـ 75 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتی

23ـ شولتز (1998) نظریه شخصت، ترجمه یحیی سید محمدی (1377)، چاپ اول، تهران انتشارات نشر نما

24ـ فراهانی، محمد نقی (1377)، نظریه یادگیری اجتماعی راتر

25ـ فراهانی، محمد نقی (1378)، روانشناسی شخصیت، نظریه، تحقیق، کاربرد، دانشگاه تربیت معلم

26ـ فرگوسن، جرج تاکانه، یوشیتو (1383)، تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علمی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران نشر ارسباران

27ـ  کریمی، یوسف (1374)، روانشناسی شخصیت، چاپ چهارم، انتشارات پیام نور

28ـ کیخائی، علیرضا (1374)، بررسی رابطه منبع کنترل، عزت نفس و معدل سال اول دانشجویان دختر پایه دوم مراکز تربیت معلم استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

29ـ لطف آبادی، حسینی (1378) روانشناسی رشد 2 نوجوانی و بزرگسالی، چاپ اول، تهران انتشارات سمت

30ـ لطیفی، نرجس (1384) بررسی رابطه شیوه­های فرزند پروری با خود تنظیمی در دانش اموزان دختر دوره متوسطه: پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

31ـ ماسن و همکاران (1986)، رشد شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، 1383، چاپ چهارم، تهران مرکز

32ـ مدنی، مریم (1384) بررسی رابطه سبک تربیت خانوادگی و سبک مدیریت مدیران منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

33ـ معنوی پور، داوود و پیر خائفی، علیرضا (1384)، روش­های پژوهش در علوم رفتاری، تهران انتشارات دواوین

34ـ مهرافروز، حجت الله (1378) بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه­های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) با مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتی

35ـ میرزائی، شکوفه (1382) بررسی رابطه شیوه­های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دختران دوره راهنمایی منطقه 6 شهرستان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

36ـ میرزائی تهرانی، شکوفه (1379) رابطه موضع کنترل (درونی ـ بیرونی) با عزت نفس دختران سال سوم دبیرستان­های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

37ـ نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم (1373)، روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی، انتشارات بدر

38ـ وزیری، شهرام و همکاران (1383)، روش تنظیم و گزارش پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی تهران، نشر روان

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان در pdf

1- Baron, R.D 8 Byrne, D. (1991). SOCial Psychology: understand ding human interaction. Fifthedition, U.S.A. Simon and Schuster

2- Baumrind , D. (1971). Current Patters of Parental authority DeveloPmental Psychology MonograPh , 4,1-

3- Baumrind , D. (1991). The ifluence of Parenting style on Adolescent Competence Use. Journal of EarlyAdolescence , 11,56-

4- Berndt, T.s-(1992)child DeveloPment. London: Brown and Benchmark Publishers

5- Cook , J.L. (1995).Family characteristics and locus of control in reletion to adolescent employment and Job satisfaction. Humanisties and social sciences, 56 , (3-A)

6- DunloP,R.,Burns , A.8 Bermigham , S.(2001).Parent- childrelations and adolescent self – image following divorce: A loyear study. Journal of you thand adolescence , 30 , (2) , 117-

7- Glasgow , k.L. , Darnbusch , S.M., Troyer,L., Steinberg , L. , and Ritter , P.L.(1997). Parental styles , adolescent’s attributions , and educational out comes in nine heterogeous high schools. Child DeveloPment, 68, (3). 507-

8- Hetherington , M.8 Porke , R.D. (1993).Child Psychology. Fourth Edition Mcgrow Hill Book company

9- Janssens , J.M.A.M.(1994).Authoritarain childrearing, Parental locus of control , and the childs behaviorstyle. International Journal of Behavioral Derelopment of locus of control in early adolescence. International Journal of Behavioral Development 17 , (3) , 488-

10- krampment , G.(1989) Perceived Child rearing practices and the development of locus of control in early adolescence. International Journal of Behavioral Development 12,(2) , 177-

11- Lamborn , S.D. Mounts , N.S., steinberge , L. 8Dornbusch , S.M. (1991). Authoritative , authoritarian , indulgent , and neglectful families. Child Development , 62, 1049-

12- Maccoby. E.E. (2000). Parental and its effects on children: onreading and misreading behavior genetics. Annual Review of Pyschology

13- Shaffer , D.R. (1996). Development Psychology childhood and adolescence. Fourth Edition Univesity of Georgia: A Brooks/ cole Pub lishing company

14- Shaffer (2000). Social and Personality Development. Wads worth , Thomas learning. University of Georgia

15- Shapiro , D.H.8schwarz , C.E. (1996). Controlling ourselves controlling our word. American Psychologist , 51 , (12), 1213-

16- sprintball , N.A.8collins , A.W.(1999)Adolescent Psychology aDevelopmental view. Third Edition Flill , Inc. Mcgraw

مقاله:

1-  احقر، قدسی، (1385)، بررسی نقش عوامل خانوادگی در میزان سازش یافتگی عاطفی و اجتماعی و آموزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی سراسر کشور، مجله علوم روانشناختی و 85، 19، 5، 256-

2-  بشارت، محمدعلی؛ بشاش، لعیا و قاسمی پور، یداله ، (1384)، رابطه شیوه های فرزندپروری با شخصیت نوجوانان، مجله علوم روانشناختی، 84، 4، 13 ، 65-56

3-  پاکدامن، شهلا (1383)، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی ، مجله علوم روانشناختی، 3، 9، 49-25

صادقی، منصورالسادات و حیدری ، محمود (1384)، بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزندپروری مختلف، مجله خانواده پژوهی، 3، 1، 254-239

گفتار اول

خانواده

یکی از عوامل مهم و مؤثری که در رشد و تکامل انسان نقش اساسی دارد خانواده است ، محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد ( شریعتمداری ، 1367 ) زیرا تنها در خانواده است که کودک نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون خود بدست می آورد و احساس وجود می کند یعنی می آموزد چگونه غذا بخورد ، لباس بپوشد ، حرف بزند ، معاشرت کند ، همکاری کند . محبت و احترام روا دارد و همچنین در خانواده است که به آداب و رسوم ملی ، مراسم دینی ، وظایف فردی و حدود اختیارات و مسئولیت ها پی می برد ( پارسا ، 1372 )

در واقع خانواده اولین نهاد و کانونی است که محیط امن و مناسب برای رشد کودک فراهم می کند ، خانواده نه تنها در رشد تک تک انسانها می تواند مؤثر باشد بلکه می تواند جامعه ای سالم بسازد ، زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و اجتماعی که از خانواده سالم تشکیل شده باشد مسلماً اجتماعی سالم خواهد بود لذا برای رسیدن به رشد و تکامل و بهبود وضع اجتماعی ، تلاش برای بهبود خانواده و افراد آن مهمترین مساله است ( شافر[1] ، 1966 )

در قرن بیستم توصیه هایی ، درباره اهمیت محیط درون خانواده برای اجتماعی شدن کودکان به عنوان بخشی از نظریه های روان شناختی مطرح شد . تقریباً از دهه 1920 تا 1960 نظریه های یادگیری رفتار گرا حاکم بودند که کودکان را به منزله لوح سفیدی می دانستند و قدرت والدین برای آموزش آنها به طور خوب یا بد بعنوان عامل اصلی قلمداد می شد . نظریه های روان کاوانه بر اهمیت تجربه اولیه خانواده در تعیین پیامد اضطراب های درونی ، ساز و کارهای دفاعی و اجتماعی شدن ارزشها تاکید می کرد . در دهه اخیر هنگامیکه انقلاب شناختی بوجود آمد و نظزیه های یادگیری به عنوان نظریه یادگیری اجتماعی ـ شناختی بازنگری شد ، به نقش فعال کودکان به عنوان یک عامل مهم در اجتماعی شدن خودشان ، تاکید فزاینده ای شد . در حال حاضر ، بر نقش ادراک ها و مفاهیم دو سویه کودک و والد در زمینه خواست ها و تصمیمات همدیگر به عنوان تعیین کننده تاکید روزافزونی می شود ، اما هیچکدام از این تغییرات نظری به طور عمده ، این فرض اساسی را که والدین تاثیر قدرتمندی بر رشد و ویژگیهای کودکان و سرپرستی زندگی کودکانشان دارند ، تحت تاثیر قرار نداده است ( مک کوبی[2] ، 2000 )

واضح است که کودکان چیزهای زیادی را از طریق تجربیات روزمره شان در تعامل با دنیای اجتماعی و فیزیکی یاد می گیرند ، آنچه یاد گرفته می شود در ژنها وجود ندارد و هیچگونه برنامه سازماندهی شده ندارد و بر طبق یک برنامه زمان بندی شده خاص در درون متن اجتماع رخ می دهند در اینجاست که والدین در آن نقش ایفا می کنند ( مک کوبی ، 2000 )

از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است ، و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود به عنوان یک واسط از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک اهمیت فراوانی دارد . به سخن دیگر ، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است ، تا مرحله ای که فرزند به آگاهی و شعور کافی برسد ، خواه نا خواه در تعیین سرنوشت ، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است تاثیر فراوان دارد ( احدی ، محسنی ، 1378 )

همانطور که گفته شد پی ریزی رفتار فردی در خانواده شکل می گیرد ولی این نکته قابل توجه است که اگرچه همه والدین طالب سعادت و نیک بختی فرزندان خود هستند و با کوششها و زحمات فراوان سعی می کنند نیازهای مادی و معنوی کودکان را تا آنجا که ممکن است به بهترین نحو تامین نمایند ؛ اما متاسفانه اغلب اوقات به علت عدم آگاهی از شیوه های صحیح تربیتی ، تلاششان بی نتیجه مانده ، یا حتی نتیجه معکوس به بار می آورد ( احدی ، محسنی ، 1378 )

خانواده بنادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است که از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف بویژه جامعه شناسان بوده است . اهمیت خانواده به عنوان کانون اصلی زندگی فردی و اجتماعی ، نقش و کارکرد آن در تکوین رشد و تعادل شخصیت و کنش های فردی ، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده است ( قدسی احقر ، 1384 )

مسائل نوجوانان یکی از مشکلات قابل توجه عصر ماست ، فاصله ای که بین نسل قدیم و نسل جدید از لحاظ افکار ، اندیشه ها و عواطف و احساسات وجود دارد زمینه ساز برخوردها و ناسازگاریهایی بر خلاف خواست هر دو طرف شده است . بدین معنا که پدران و مادران از نوجوانان انتظاراتی دارند که به سبب احساسات تند و حساس فرزندان ، اغلب آن انتظارات برآورده نمی شود . جوانان نیز از جامعه و والدین خود توقعاتی دارند که به جهت اختلاف سنی و تغییراتی که در محیط و اندیشه ها پدید آمده ، انجام آن توقعات ، بر سالخوردگان مقدور نیست . این فاصله بین والدین و فرزندان با گذشت زمان روز به روز بیشتر و شکاف بین آنها عمیق تر شده است به نحوی که پدران ، فرزندان را بی بند و بار ، بی علاقه ، بی ایمان معرفی می کنند و در مقابل ، فرزندان ، والدین خود را افرادی بی خبر ، خرافاتی و کهنه پرست می دانند ( احدی ، محسنی ، 1378 )

ابعاد شیوه های فرزند پروری[3]

بیشتر محققان ویژگیهای کلی را برای تعاملات بین والد ـ کودک بر حسب ابعاد والدینی تعریف کرده اند . والدین در اینکه چگونه رفتار می کنند یا ابعاد والدینی خاص را کجا به کار می برند ، وابسته به رفتار متفاوت فرزندان هستند ( برنت[4] ، 1992 )

شیوه های والدین ، غالباً بر حسب تعامل دو بعد رفتاری آنها متصور می شود  بعد اول : به بررسی رابطه عاطفی ‹‹ گرم بودن [5]›› با کودکان می پردازد و حدود آن از رفتاری پاسخده[6] ، پذیرا و کودک محور آغاز می شود و به رفتاری بی توجه و طرد کننده که مرکز آن بر نیازها و امیال والدین گذاشته شده است ختم می شود . بعد دوم : ‹‹ کنترل[7]››‌والدین بر کودک را بررسی می کند و از رفتاری نحدود کننده تا روشی آسان گیر و بی ادعا متغییر است و در آن برای رفتار کودک محدودیت های مختصری منظور شده است ( هتر ینگتون و پارک[8] ، 1993 )

 بعد گرم بودن والدین

بلکی ( 1981 ؛ به نقل از سانتروک و یوسن[9] ، 1992 ) بیان می کند که گرم بودن مؤثرترین بعد والدین در دوران نوزادی است ؛ آن نه تنها کنش روانشناختی سالم را در طول دوره رشد پرورش می دهد ، بلکه شالوده اساسی تجربیات آینده در آن قرار می گیرد . والدین گرم ، کسانی هستند که اغلب با نوزادانشان سخن می گویند و کوشش می کنند کنجکاوی آنها را برانگیزانند و به آنها کمک کنند تا راه حل مثبتی را برای ایجاد دلبستگی عاطفی امن بوجود آورند ( شافر ، 1996 ) . والدین گرم ، والدین پاسخگو و تحسین کننده هستند ، آنها نسبت به نیازهای فرزندانشان حساس هستند ، حامی صمیمی تلاش ها و کوشش هایشان هستند و به طور گسترده ای به تفکرات ، احساسات و اعمال فرزندانشان علاقمندند ( شیفر ، 1959 ، به نقل از کیمل و وانیر ، 1985 ) . والدینی که گرم هستند از تشویق و پاداش استفاده می کنند و انتقاد خیلی کمی از فرزندانشان می کنند ، به ندرت آنها را تنبیه کرده و از آنها غقلت نمی کنند . والدین پاسخگو و گرم افرادی هستند که اغلب به کودکانشان لبخند می زنند ، جایزه می دهند ، تشویق می کنند و صمیمیت زیادی با آنها دارند و در عین حال ، آنها وقتی که کودک رفتاری بد انجام می دهد از او انتقاد می کنند ( سانتروک و یوسن ، 1992 ) . بورای ( 1987 ؛ به نقل از دکودیک و میوز ، 1997 ) بیان می کند که والدین گرم و مهربان ، ارزیابی های مثبتی از فرزندان خود می کنند ، آنها از فرزندانشان حمایت عاطفی می کنند که باعث می شود ، فرزندان احساس ارزش بکنند که پایه خودپنداره است . والدین گرم به نیازها و خواسته های فرزندشان پاسخ می دهند ، به آنها پداش می دهند ، تشویق و تحسین می کنند ، مسئولیت پذیر ند و عواطف مثبتی را نسبت به کودکانشان ابراز می کنند ، آنها هنگامیکه فرزنداشان تکلیف سختی را انجام می دهند به آنها پاداش می دهند و محیط خانه را محیطی دلپذیر و شاد می کنند ، افرادی که در چنین شرایطی رشد می یابند ، نسبت به نیازهای دیگران حساس و مسئول هستند . همانگونه که والدینشان در برابر نیازهای آنها مسئول هستند ( برنت ، 1992 )

 بعد کنترل

دومین بعد مهم والدین ، کنترل است . هیچیک از والدین نمی خواهند تا فرزندشان خارج از کنترل او باشد . این بعد از فرزند پروری نسبت به بعد ‹‹ گرم بودن ›› پیچیده تر است زیرا هیچیک از نفاط انتهایی این بعد پسندیده و مطلوب نیست ( برنت ، 1992 )

برای هدایت کودکان به سوی رشد مثبت اجتماعی ، عشق و علاقه والدین به تنهایی کافی نیست . برای اینکه کودکان بتوانند افراد با کفایتی در اجتماع باشند و صلاحیت فکری پیدا کنند ، مقداری کنترل از جانب والدین ضروری است . در هر حال باید به خاطر سپرد که هدف غایی پرورش اجتماعی ، خودگردانی است نه تنظیم توسط عوامل خارجی . هرگونه افراط در آسان گیری یا محدودیت توسط والدین به رشد ناقص پرورشی در کودکان منجر می شود ( هترینگتون و پارک ، 1993 )

اغلب تحقیقاتی که در زمینه فرزند پروری انجام شده است ، والدین را تشویق می کنند تا کنترل ثابت و در عین حال انعطاف پذیر داشته باشند ، آنها کودکانشان را نباید با کنترل سخت از خانه فراری دهند و یا آنها را در حصار بسته قرار نگاه دارند . کنترل والدین می تواند بسیار محدود کننده و سخت گیرانه یا بسیار آزاد گذارنده یا سهل گیرانه باشد . اما توصیه اینکه ، والدین حد وسطی را انتخاب کنند خیلی مشکل است زیرا آنها نمی توانند به سادگی حدی بین سخت گیری و آزادگذاری در نظر بگیرند ( برنت ، 1992 )

 جنبه های مثبت کنترل والدین

چهار شکل از کنترل والدینی که در اینجا ذکر می شود می تواند اثرات مثبتی بر رفتار و بالندگی کودک داشته باشد

الف ) ــ تنظیم مجموعه ای از انتظارات بالا برای کودکان و آموزش آنها برای برآورده کردن این انتظارات :

والدین برای کنترل مناسب فرزندان برای آنها انتظارات بالایی را در نظر می گیرند و آنها را آموزش می دهند تا به این انتظارات دست یابند ( مک کوبی ، 1980 ؛ نقل از برنت ، 1992 )

این انتظارات باید با آموزش همراه بوده و واقعی و مناسب با سن فرد باشند . والدینی که از کودکانشان انتظار دارند تا روشهای مورد پذیرش جامعه را انجام ندهند باید در نظر داشته باشند که در این صورت کودکان آنها دچار مشکل می شوند . تنظیم مجموعه ای ازانتظارات بالا و متناسب با سن ، باعث کاسته شدن اظطراب در کودکان می شود . به عنوان مثال : والدین نباید انتظار داشته باشندکه یک کودک دوساله به مدت یک ساعت در مطب یک دکتر بنشیند و کاری انجام ندهد

 ب ) ــ تاکید مداوم بر نقش

والدین نه تنها باید برای رفتار فرزندانشان معیارها و قوانینی وضع کنند بلکه باید به طور مداوم این قوانین را اعمال کرده و بر آن نظارت کنند . تاکید مداوم بر قوانین جنبه مثبتی از کنترل والدین است . حتی یک کودک دو یا سه ساله اغلب موارد هنگامیکه مادرش به طور مداوم ، قوانین را به او گوشزد می کند از آن قوانین و معیارها ، اطاعت می کند . مادرانی که در اعمال قوانین ثابت هستند ؛ کودکانی دارند که خود کنترل بیشتری را نشان می دهند . تاکید مداوم بر قوانین در دوره نوجوانی و اواسط کودکی بسیار مهم است

 ج ) ــ ارتباطات بازبین کودکان و والدین

یکی دیگر از جنبه های مثبت کنترل والدین ، برقراری ارتباطات بازبین والدین و فرزندانشان است . والدینی که به ارتباطات باز ارزش می گذارند ، دلایل وضع قوانین را تشریح می کنند و به فرزندانشان اجازه می دهند در مورد قوانین ، بحث کنند و عقایدشان را در مورد آنها بیان کنند . آنها ، علاقمندند تا بدانند ، چگونه فرزندانشان آنها را ، درک و احساس می کنند و آماده هستند تا دلایل آنها را بپذیرند . آنها می خواهند تا دیدگاه خود را در مورد فرزندانشان توصیف کنند و به نظرات آنها گوش فرا دهند و به این صورت فرایند اجتماعی شدن به آرامی شکل می گیرد  ( مک کوبی ، 1980 ؛ نقل از برنت ، 1992 )

 د ) ــ اِعمال مدیریت موقتی

جنبه چهارم از کنترل مثبت ، مدیریت موقتی نام دارد . اغلب والدین می توانند موقعیت هایی را که در آن کنترل فرزندانشان مشکل است را تشخیص داده و به نحوی آن را شکل دهند که رفتار کودکانشان به طور مناسبی بروز کند . بعنوان مثال : فرض کنید که مادری به همراه فرزند دو ساله اش برای خرید به فروشگاه می رود ، فرزندش با رسیدن به هر چیزی از مادرش می خواهد تا آن را برایش بخرد ، مادرش به اوبی توجهی کرده و به او نه می گوید . کودک پا فشاری کرده و باعث عصبانیت مادر می شود که این نوعی تعارض را بین مادر و فرزند ایجاد می کند . یکی از راههای مقابله با این وضعیت این است که مادر قبل از رفتن به فروشگاه ، همراه خود مواد خوراکی ، اسباب بازی یا کتاب همراه ببرد و هنگامیکه در داخل فروشگاه چیزی را می خواهد ، به او مواد خوراکی برای خوردن و یا کتاب برای خواندن و نگاه کردن و یا اسباب بازی برای بازی کردن به او بدهد تا زمانی که خرید تمام شود . که به دنبال آن درخواست کودک کمتر می شود و با این نوع از مدیریت موقعیتی ، مادر می تواند از ایجاد تعارض ناخواسته جلوگیری کند

 جنبه های منفی کنترل والدین

منفی ترین شکل کنترل والدین اعمال قدرت[10] است که شامل استفاده از تنبیه بدنی ، زور یا محرومیت از امتیازات برای کنترل کردن رفتار و رفتار بد است ( هافمن ، 1970 ؛ به نقل از برنت ، 1992 )

هنگامیکه والدین ، اعمال قدرت را به کار می برند ، آنها به توانایی اشان در تنبیه کودکان و ترس کودک از تنبیه ، تکیه می کنند ، اینگونه والدین نه دلایل خود را برای قوانین و معیارهای رفتاری توضیح می دهند و نه دلایلشان را برای تنبیه بیان می کنند که در این صورت ، آنها فرصت ها را برای افزایش فهم کودک از قوانین و ارتقاء رشد خودگردانی که وابسته به این فهم است از دست می دهند . با انتخاب نظام اعمال قدرتی ، والدین می گویند ‹‹ شما مجبورید از این قانون اطاعت کنید به دلیل اینکه من می گویم و اگر شما این کار را نکنید تنبیه خواهید شد ›› والدین اغلب ، از اعمال قدرت به این دلیل استفاده می کنند که آنها می خواهند تا عصبانیت در مورد کودکان را به صورت یک روش جسمانی بیان کنند . آنها همچنین بر این باورند که باید کودکی را که با رفتار بدش آنها را عصبانی کرده ، بزنند و اعمال قدرت یک روش مؤثر اجتماعی است ( پاترسون ، 1982 ؛ نقل از برنت ، 1992 )

والدین می توانند ، اطاعت فوری را از کودکانشان با استفاده از اعمال قدرت به دست آورند ، اما در بلندمدت این روش غیر مؤثر و حتی مضر است ( لیتون و زویرنر ، 1975 ؛ نقل از برنت ، 1992). ماسن و همکاران ( ترجمه یاسایی ، 1373 ) در مورد تأثیر روشهای بالا چنین گفته اند : با توجه به روشهای مختلفی که والدین در کنترل رفتار کودکان به کارمی برند ، تأثیرات این کنترل کردن ها بر کودکان متفاوت است . سه طبقه کلی در مورد روشهای منضبط کردن کودکان به طور جامع مورد توجه قرار گرفته است : اعمال قدرت یا توسل به زور ، روشهای استنتاجی مانند : توضیح و محروم کردن کودک از محبت ؛ روش اعمال قدرت شامل : تنبیه بدنی ، فریاد زدن و محروم کردن کودک از امتیازات و پاداشهای ملموس است . به طور کلی چنین روشهایی ، بر کنترل والدین نسبت به چیزهایی که کودک می خواهد و بر قدرت بدنی برتر والدین ، تأکید دارد . برعکس روشهای استنتاجی شامل : استدلال ، جایزه دادن و توضیح کارهای کوچک برای دیگران است . چنین روشهایی متکی به ارتباط بین والدین و کودک و توانایی کودک ، در درونی کردن و درک علت خواسته والدین است . محروم کردن از محبت شامل تنها گذاشتن کودک ، اظهار ناامیدی کردن و نادیده گرفتن کودک است . این روشها بر اساس نیاز کودک به تأیید و محبت والدین است و کودک را تهدید می کنند که ممکن است دست کم موقتاً ، محبت والدین را از دست بدهد . تاثیرات این روشهای منضبط کردن کودک به دلایل بسیار پیچیده ای است . اول اینکه تلاش در منضبط کردن کودک ، زمانی بیشترین تأثیر را دارد که کودک و والدین رابطه گرمی داشته باشند . غالب والدین ، ترکیبی از روشهای مختلف را به کار می برند . مثلاً خانواده ها از لحاظ اینکه تا چه اندازه بر اعمال قدرت در برابر استنتاج ، تکیه می کنند با هم فرق دارند ولی کمتر خانواده ای است که از هر یک از این روشها قدری را به کار نبرد . دوم اینکه نوع روشی که به کار می برد تا اندازه ای به پاسخ کودک به تلاش های اولیه صورت گرفته در تربیت اوبستگی دارد . به طور کلی ، ابتدا والدین به سرزنش های ملایم و توضیحات اندک متوسل می شوند ، اگر این رفتار در کودک تاثیر گذار نبود ، به تدریج روشهای اعمال قدرت را به کار می برند ( صص 447 ـ 446 )

 بعد ‹‹ تعهد ››[11] ( دخیل شدن ) والدین

در تحقیقات مربوط به ابعاد والدین ، بیشترین تأکید بر روی دو بعد ‹‹ گرم بودن ›› و ‹‹‌کنترل ›› صورت گرفته است و بعد سوم والدینی که مک کوبی و مارتین آن را تعهد می نامند ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعهد والدین می تواند با توجه به نگرشها و رفتارهایشان تعریف شود . در نگرشها ، والدین باتعهد بالا تمایل دارند که کودک محور باشند . آنها برای تعامل با فرزندان خود وقت می گذارند ، که این تعاملات از نشانه های رفتاری تعهد است . تعهد با دیگر ابعاد والدین همپوشی ندارد . والدین با تعهد بالا ، هنگامیکه با فرزندانشان تعامل می کنند ، می توانند گرم و پذیرنده و یا سرد و طرد کننده باشند ، این والدین همچنین می توانند از شکل های کنترل دلخواه یا نا مطلوب استفاده کنند ؛ در واقع ، تعهد بالا معمولاً به جنبه های مثبت و گرم کنترل مربوط می شود . یک جزء مهم در والدین گرم ، پاسخگو بودن والدین به نیازهای کودکان است ( برنت ، 1992 ) . والدین ‹‹ غیر متعهد ›› کسانی هستند که زمان کمی را با فرزندانشان می گذرانند و نمی توانند زیادپاسخگو باشند . به این دلیل که اغلب موارد ، هنگامیکه فرزندانشان به آنها نیاز دارند در کنارشان نیستند . این والدین نیازهای خود را برتر از کودکان می دانند و اغلب کودکانی دارند که تکانشی و پرخاشگرند

نوجوانانی که دارای والدین غیر متعهد هستند ، اغلب بزهکار و الکلی بوده و فاقد هدف های بلند مدت هستند ، آنها به نظر می رسد به فرزندانشان دلبستگی ندارند ، به این دلیل که آنها کسانی هستند که نمی خواهند والدین باشند ( برنت ، 1992 )

 الگوهای باوم ریند در مورد شیوه های فرزند پروری


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی در pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی در pdf

فصل اول

(1-1) روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز

کنترل ولتاژ استاتور

2- کنترل ولتاژ رتور

3- کنترل فرکانس

4- کنترل ولتاژ و فرکانس

5- کنترل جریان

6- کنترل ولتاژ ، جریان و فرکانس

فصل دوم

(1-2)روش های PWM در کنترل دور موتور آسنکرون

1- روش PWM سینوسی ( sinusoidal PWM )

2- روش PWM با نمونه برداری یکنواخت ( uniform sampling PWM  )

3- روش حذف هارمونیها (Selectiv harmonic elimination)  

4- روش مینیم سازی THD جریان موتور

5- روش suboptimal PWM

6- مقایسه روش suboptimal با روشهای Regular sampling ، حذف هارمونی و مینیمم سازی دقیق THD

7- روش HVSO ( High voltage suboptimal  )

(2-2)انتخاب جداول

فصل سوم

(1-3) مشخصات کلی سیستم

میکروپروسسورz

(2-3) بلوک دیاگرام

فصل چهارم

(1-4) نحوه کنترل

(2-4) سخت افزار سیستم

1- بخش پردازشگر

(2) بخش ساخت موج PWM

( 3) مدار دور سنج

4- بخش فیدبک برد میکروپروسسور

(5) بخش صفحه کلید و نمایشگر

(2-4) اینتراپت های موجود در سیستم

فصل پنجم

(1-5) نرم افزار سیستم

(2-5) روتین lnitialize

(3-5) روتین اینتراپت KBD

(4-5) روتین اینتراپت Timer  

(5-5) روتین Main

(6-5)روتین اینتراپت عرض پالس فازهای مختلف : PW-RPW-S . PW-T

(7-5) روتین تغییر جدول عرض پالس CHPWT

(8-5) روتین Initialize ابتدای کار (Start-Init )

(1-1) روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز

سرعت و گشتاور موتورهای القایی به یکی از روشهای زیر قابل تغییر است

1-    کنترل ولتاژاستاتور

2-    کنترل ولتاژ رتور

3-    کنترل فرکانس

4-    کنترل ولتاژ استاتور و فرکانس

5-    کنترل جریان استاتور

6-    کنترل ولتاژ ، جریان و فرکانس

کنترل ولتاژ استاتور

1-  معادله(1-1)  نشان می دهد که گشتاور ، متناسب با مجذور ولتاژ استاتور است و کاهش ولتاژ استاتور کاهش سرعت را در پی دارد . اگر ولتاژ ترمینال به bvs برسد ، معادله (1-2) گشتاور تولیدی را بصورت زیر می دهد . که در آن b<

(1-1)

 که Km یک ثابت است و به تعداد حلقه های سیم پیچ استاتور بستگی دارد . با کاهش ولتاژ استاتور ، شار فاصله هوایی و گشتاور نیز کاهش می یابند . در ولتاژ پایین تر ، جریان در لغزش Sa=1/3 حداکثر می شود . محدوده کنترل سرعت ، به لغزش حداکثر گشتاور Sm بستگی دارد . برای موتور با لغزش پایین ، محدوده تغییرات سرعت بسیار کم است . این نوع کنترل ولتاژ برای بارهایی با گشتاور ثابت مناسب نبوده و معمولا برای کاربردهایی که گشتاور  راه اندازی پایین و محدوده باریکی برای سرعت در لغزش های نسبتا پایین لازم دارند استفاده می شوند . ولتاژ استاتور می تواند توسط (1) کنترل کننده ولتاژ AC سه فاز (2) اینورترهای با منبع ولتاژ dc متغییر سه فاز و (3) اینورترهای PWM سه فاز تغییر کند . با وجود این بعلت محدوده سرعت کم ، از کنترل کننده های ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ استفاده می شود . کنترل کننده های ولتاژ AC  بسیار ساده اند . با وجود این ، هارمونیهای زیاد، و ضریب قدرت ورودی آنها کم است، آنها اساساً در کار بردهای با قدرت کم مثل دمنده ها ، پنکه ها و پمپ گریز از مرکز ، که گشتاور راه اندازی کمی نیاز دارند استفاده می شوند . آنها برای موتورهای القایی با قدرت راه اندازی زیاد نیز بکار می روند تا جریان یورشی را کاهش دهند

2- کنترل ولتاژ رتور

در موتورهای بارتور سیم پیچی شده ، مقاومت سه فاز خروجی به رینگ های موتور مانند شکل (2-1الف) متصل می شود . گشتاور تولیدی با تغییر مقاومت Rx تغییر می کند . اگر Rx به سیم پیچی استاتور ارجاع شود و به Rr اضافه گردد . از رابطه (1-1) برای تعیین گشتاور تولیدی می توان استفاده کرد . مشخصات گشتاور – سرعت برای مقادیر مختلف مقاومت رتور در شکل (2-1 ب ) نشان داده شده است . این روش باعث افزایش گشتاور راه اندازی و کاهش جریان راه اندازی می شود . باوجود این ، روش مذکور ناکافی است ، و اگر مقاومتهای مدار رتور برابر نباشد ، ولتاژها و جریانهای غیر متقارن خواهد شد . مقاومتهای سه فاز را می توان با یکسو کننده های دیودی سه فاز و یک چاپر مانند شکل (3-1 الف ) تعویض کرد که در آن GTO بعنوان کلید چاپر کار می کند . سلف Ld  مانند منبع جریان ld عمل کرده و چاپر مقاومت مؤثر را تغییر می دهد و مقدار آن از معادله (4-1) زیر بدست می آید

(4-1)   Re=R (1-K)

که K سیکل کار چاپر است . سرعت با تغییر سیکل کار کنترل می شود . با جایگزین کردن یک کنورتر تمام موج سه فاز مانند شکل (3-1 ب ) به جای چاپر و مقاومت R می توان قدرت لغزشی در مدار رتور را به منبع بازگرداند . کنورتر در وضعیت معکوس در محدوده زاویه تاخیر  کار می کند که باعث برگشت انرژی به منبع می شود . تغییر زاویه باعث عبور توان و کنترل سرعت می شود . این نوع محرک به محرک استاتیک کرامر موسوم است . با جایگزین کردن کنورتر دوتایی سه فاز بجای یکسو کننده ها پل مانند شکل (3-1 ج ) قدرت لغزشی در هر دو جهت عبور کرده است و این محرک بکار می روند . در این مصارف محدوده کنترل سرعت کم مورد نیاز است . از آنجا که موتور مستقیما به منبع متصل است ، ضریب قدرت این محرکها عموما بالا است

3- کنترل فرکانس

گشتاور و سرعت موتورهای القایی با تغییر فرکانس منبع قابل کنترل است . از معادله (3-1) دیده می شود که در هر ولتاژ و فرکانس نامی ، شار مقدار نامی خود را دارد . اگر ولتاژ در مقدار نامی خود ثابت باشد و فرکانس از مقدار نامی کمتر شود، شار نیز افزایش خواهد یافت . این پدیده سبب اشباع شار فاصله هوایی شده و لذاپارامترهای موتور برای تعیین گشتاور – سرعت نمی تواند مناسب باشد . در فرکانس کم ، را کتانس کاهش یافته و باعث بالا رفتن جریان می شود . این نوع کنترل فرکانس معمولا در عمل استفاده نمی شود . اگر فرکانس بیشتر از مقدار نامی شود ، شار و گشتاور هردو کاهش می یابند . اگر سرعت سنکرون که متناظر با فرکانس نامی است را سرعت مبنا (Wb)،سرعت سنکرون در فرکانس دیگر برابر است با

4- کنترل ولتاژ و فرکانس

اگر نسبت ولتاژ به فرکانس ثابت باشد ، شار ثابت خواهد بود . حداکثر گشتاور که مستقل از فرکانس است تقریبا ثابت است . در فرکانس پایین ، بعلت افت ولتاژ امپدانس استاتور ، شار فاصله هوایی کاهش یافته و لذا برای حفظ گشتاور ولتاژ باید زیاد باشد .این نوع کنترل به کنترل ولت بر هرتز موسوم است (V/F)   

        مشخصات گشتاور – سرعت در شکل (5-1) دیده می شود . با کاهش فرکانس ، B کم شده و لغزش حداکثر گشتاور زیاد می شود . برای یک گشتاور معلوم ، سرعت با تغییر فرکانس می تواند کنترل شود . بنابراین با تغییر ولتاژ و فرکانس می توان گشتاور و سرعت را کنترل کرد . معمولا گشتاور ثابت است و سرعت تغییر می کند . ولتاژ با فرکانس متغیر را می توان از یک اینورتر یا سیلکو کنورتر سه فاز بدست آورد . سیلکو کنورترها در قدرتهای خیلی زیاد ( مثل لوکوموتیو و سیمان مخلوط کن ) بکار می رود و فرکانس مورد نیاز یک دوم یا یک سوم فرکانس منبع است

 مداری که ولتاژ متغیرو فرکانس متغیر بدهد در شکل (6-1) دیده می شود . در شکل(6-1الف ) ولتاژ dc ثابت بوده و اینورتر به روش PWM ولتاژ و فرکانس خروجی را تغییر می دهد . بعلت وجود یکسو کننده های دیودی عمل احیایی ممکن نیست و اینورتر باعث تولید هارمونیکهایی در منبع ac می شود . درشکل (6-1ب) یک چاپر ، ولتاژ dc توسط کنورتر دوتایی تغییر کرده و فرکانس توسط اینورتر کنترل می شود . در این مدار ، احیاء ممکن است ، با وجود این ضریب قدرت ورودی کنورتر مخصوصا در زاویه تاخیر بالا ، خواهد بود

  

5- کنترل جریان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال در pdf

مقدمه

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست;

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست;

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت;

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص;

الف: اعمال منافی عفت;

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف;

الف: تحولات تاریخی

1- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

2- مسئولیت اطفال در مذاهب;

3- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2]

 الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4])

 ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5]


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق حسابداری کامل در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق حسابداری کامل در pdf دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق حسابداری کامل در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق حسابداری کامل در pdf

مقدمه   
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   
فرضیه های تحقیق   
روش تحقیق   
جمع‌آوری اطلاعات   
تجزیه و تحلیل اطلاعلت   
بررسی فرضیه‌های تحقیق   
بررسی فرضیه اول   
بررسی فرضیه دوم   
بررسی فرضیه سوم   
بررسی فرضیه چهارم   
بررسی کلی فرضیه‌ها   
بررسی فرضیه اصلی دوم   
بررسی فرضیه پنجم   
بررسی فرضیه ششم   
بررسی فرضیه هفتم   
بررسی فرضیه هشتم   
آزمون Z نرمال   
نتایج   
پیشنهادات
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق حسابداری کامل در pdf

1- تصمیم گیری درمدیریت اسلامی- دکتر جاسبی

2- حسابداری مالی جلد اول- ایرج نوروش – ساسان مهرانی

3- مدیریت مالی جلد اول- دکتر رضا تهرانی

4- حسابداری پیشرفته – جمشید اسکندری

5- سیستم های اطلاعات حسابداری- جلد اول

چکیده مقاله :

    راز دستیابی به اهداف در شرایط پیچیده و دشوار محیطی, تصمیم گیری های صحیح و عقلایی است .در این راستا , سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرداخته شده است

   هدف اصلی در این تحقیق تعیین میزان تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است . در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه صنایع شیر پگاه ( نمونه موردی) ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبودتصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه صنایع شیر پگاه نشان داد, این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته است . به طور کلی نتایج نشان می دهد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم حسابداری گروه صنایع شیر پگاه تفاوت وجود دارد

واژه های کلیدی : تصمیم گیری, اطلاعات حسابداری, سیستم اطلاعات حسابداری, ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری, حسابداری مدیریت

مقدمه :

 بخش عمده اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است, اطلاعات حسابداری می باشد. بیشتر تصمیم های مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود, حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر می شود, تشکیل می دهد. از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت مقاصد تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت است, آن را به عنوان یک سیستم اطلاعات می شناسیم . بنابراین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری به بهره برداری صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیازمند می باشند

تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران مساله ای است که محققان توجه خاصی به آن مبذول داشته اند. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر, اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانال های رسمی و غیر رسمی به دست آورند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر اطلاعات مناسب و با کیفیت را که سیستم اطلاعاتی حسابداری تهیه می کندبر بهبود تصمیم گیری مدیران بسنجد

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است

 تعاریف و کلیات

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ; بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ; ) قرار می‌گیرد

 

 تاریخچه حسابداری

شاید زمانی که لوکاپا چولی در سال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می‌کرد حتی گمان نمی‌کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپا چولی برگردیم. خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی، برای اولین بار  درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه‌ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله ” جبر و مقابله ” توضیحاتی را داد و جالب است بدانید سیستم دهدهی کنونی در واقع ترجمه این رساله است که بوسیله لئونارد فیبوناچی در ایتالیا انجام گرفت و از آن طریق عالمگیر شد

می‌توان گفت که پیشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مدیون سوداگران است به‌ همین دلیل سیستم‌های حسابداری به تدریج پیشرفت کرد و جایگزین سیستمهای قدیمی‌تر شد. البته نقش رشد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت

لوکاپاچولی در قرن 15 میلادی رساله ای نوشت و فصلی از این رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستین بار سیستم حسابداری دو طرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداری را تشریح کرد

جای تذکر است که محمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم میلادی یعنی پنج قرن قبل از لوکاپاچولی رساله ای به نام ضروریات علم حسابداری برای کاتبان و کاسبان نوشت که راهنمای خوبی در حساب عملی بود. اما متأسفانه پژوهشی درباره این کتاب صورت نگرفت

در طول دو قرن بعدی تنها یک پیشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفکیک اموال شخص حاکم از حسابهای دولتی و تفکیک اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سیمون استوین ریاضی دان هلندی بود (فرض تفکیک شخصیت) در نتیجه حساب سرمایه در سیستم حسابداری دوبل ایجاد شد

با توجه به پیشرفتهای انجام شده از نظر اقتصادی و اجتماعی عناصر اصلی سیستم حسابداری دوبل همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در این فاصله طولانی، سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قابل اعتماد و مفهوم است

البته پیشرفتهائی از نظر روشها و شیوه های حسابداری صورت گرفته است و شاخه هایی در حسابداری پدید آمده است اما تمام آنها مبتنی بر سیستم دوبل یا دو طرفه است


انواع مختلف شاخه های حسابداری

1-  حسابداری مالی که برای  بیرون سازمان و ثبت او انتقال به دفاتر و تراز آزمایشی و صورتهای مالی است

2- حسابداری صنعتی : ( بهای تمام شده یک واحد ) که به مدیریت در جهت تصمیم گیری کمک می کند

3- حسابداری مالیاتی : حسابداری مالیاتی محاسبه انواع مالیات بر درآمد ، مشاغل بر ارث و  غیره ;

4- حسابداری دولتی : با انجام این حسابداری در موسسات وابسته به دولت سر و کار دارند

5- حسابرسی : بررسی صورتهای مالی و اظهار نظر در مورد آنها

استفاده کنندگان دو نوع است : درون سازمان و بیرون سازمان : درون سازمان به حسابداری مالی کمک می کند اما استفاده کنندگان بیرون سازمان به حسابداری مدیریت که از اعتبار دهندگان سرمایه  گذاران و اشخاص حقوقی و غیره تشکیل می شوند هر دو از  شاخه های حسابداری صنعتی می باشند و اساس حسابداری را معادله  حسابداری تشکیل می دهد

 اهداف اطلاعات  مالی‌  :

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است

ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند

استانداردهای حسابداری‌  مالی :

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند

شرح مسئله،
بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،
ارائه راه‌حل مطلوب

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.  یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد

مفهوم درآمد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود

 

اطلاعات مالی و  سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به  سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها می‌پردازیم

 

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی در pdf

مقدمه     
کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت     
برنامه‌ریزی چیست ؟    
اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان    
معایب فقدان برنامه‌ریزی درسی برای دانش‌آموزان    
مدل برنامه ریزی  آموزشی تایلر    
سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی از دیدگاه کلاین    
دیدگاه سابار    
سطوح تصمیم گیری در الگوی گودلد    
الگوی نیمه متمرکز در سطح ملی ( کمیته های ملی)    
الگوی نیمه متمرکز در سطح استانی / ایالتی ( کمیته های برنامه ریزی درسی)    
الگوی نیمه متمرکز در سطح منطقه ای ( کمیته های منطقه ای)    
نتیجه الگوها    
فواید برنامه ریزی تحصیلی    
به روشن شدن اهداف کمک می‌کند.    
از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.    
از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.    
اصول صحیح برنامه ریزی تحصیلی    
اهداف خود را روشن کنید.    
اهداف خود را زمان بندی کنید.    
مطالعه دروس را به صورت موازی انجام دهید.    
تناسب میان دروس را رعایت کنید.    
استراحت را در برنامه ریزی خود فراموش نکنید.    
برنامه ریزی برای طول سال تحصیلی    
فرآیند برنامه‌ریزی    
فرآیند برنامه‌ریزی از دوازده گام تشکیل شده که به قرار زیر است:    
گام اول: آگاهی از فرصت‌ها (مسائل و نیازها)    
گام دوم: تعیین اهداف کوتاه‌مدت    
گام سوم: کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت‌های مورد نظر    
گام چهارم: دسته‌بندی و تحلیل اطلاعات    
گام پنجم: تعیین فرضیه‌ها و شناخت موانع    
گام ششم: تعیین بدیل‌ها    
گام هفتم: ارزیابی بدیل‌های گوناگون    
گام هشتم: انتخاب بدیل    
گام نهم: تدوین برنامه‌های فرعی (پشتیبانی)    
گام دهم: تنظیم تفصیلی توالی فعالیت‌ها و جدول زمانبندی    
گام یازدهم: بیان برنامه‌ها به کمک ارقام به‌وسیله تخصیص بودجه    
گام دوازدهم: پیگیری پیشرفت کار    
مشارکت خانواده در برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس    
دلایل ضرورت آموزش خانواده    
شیوههای مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش     
موانع همکاری در خانه و مدرسه:    
برخی از عوامل موفقیت برنامه های همکاری خانه و مدرسه    
برنامه ریزی تحصیلی راهی برای شناسایی توانمندی دانش آموز    
راهنمای عملی برنامه ریزی تحصیلی    
ارزیابی از پیشرفت کار و مطالعه    
منــابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی در pdf

*سعادتمند، زهره. دوازده رهنمود تربیتی برای اولیاء و مربیان. اصفهان : انتشارات قاصد سحر،1380

*سعادتمند، زهره. تعلیم و تربیت همگام با مراحل زندگی. اصفهان : انتشارات نشاط،1374

*شریعتمداری، علی. رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. تهران: سمت،1374

*تایلر, رالف .و اصول اساسی یرنامه ریزی درسی وآموزشی , ترجمه علی تقی پور ظهیر ,تهران انتشارات اگاه

*تقی پور ظهیر , علی, مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی , تهران , انتشارات آگاه

*شعاری نژاد , روان شناسی یادگیری , تهران انتشارات توس

*جوادیان غلامحسین, تدوین برنامه درسی در سطح مدرسه , فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش دوره نهم پائیز وزمستان

*گویا زهرا وایزدی صمد, فصلنامه علمی _ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا , سال دوازدهم شماره ی 42 تابستان 1381چ

*لوی , الف, ترجمه,  مشایخ , فریده, مبانی برننامه ریزی آموزشی درسی مدارس, تهران, انتشارات مدرسه

*وکیلیان , منوچهر , نظارت وراهنمایی , تهران , پیام نور

مقدمه

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است . از آنجاییکه دانش‌آموزان امروز ، مسئولین، صاحب‌نظران و متخصصان فردای جامعه اسلامی کشورمان می‌باشند و با توجه به گستردگی علم، تکنولوژی و تحولات روزافزون فرهنگی، اجتماعی در جهان امروز کسب اصول مدیریت و آموزش و آشنایی با شیوه‌های برنامه‌ریزی تحصیلی، شغلی، زندگی و; یک امر لازم و ضروری برای دانش‌آموزان می باشد .  زمینه‌سازی برای شناخت شیوه‌های برنامه‌ریزی و پی بردن به اهمیت آن در کاربردی کردن در آینده و زندگی براساس نظریه‌ها و یافته‌های علمی در مدیریت واداره جامعه یک ضرورت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور می‌باشد. لذا میتوان گفت که برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد

کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت

برنامه‌ریزی فرآیند مهم و اساسی‌ای است که در نیل به اهداف ضرورت تام دارد. هنری فایول نخستین صاحب‌نظری است که مدیریت را به وظایف پنج‌گانه زیر تفکیک کرده است؛

1) برنامه‌ریزی planning

2) سازماندهی organizing

3) فرماندهی commanding

4) هماهنگی coordinating

5) کنترل (نظارت)controlling

برنامه‌ریزی یعنی پیش‌بینی و پیش‌نگری و تدارک وسایل و امکانات مادی و منابع نیروی انسانی برای آینده یکی از اولین و مهمترین اصول مدیریت تلقی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت دارای دو کارکرد تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم می‌باشد که تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی محسوب می‌شود

البته علاوه بر اولویت برنامه‌ریزی اصول پنج‌گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند.  امروزه صاحب‌نظران علم مدیریت، برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری) را با مدیریت مترادف دانسته و آن را قلب تپنده سازمان تلقی می‌کنند

برنامه‌ریزی چیست ؟

برنامه‌ریزی فرآیند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی درباره کار و فعالیت در آینده است. به عبارتی برنامه‌ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدفها، تدارک امکانات و منابع مادی و انسانی برای تحقق اهداف سازمان است. برنامه‌ریزی شامل 4 مرحله زیر می‌باشد؛

1) هدف گذاری: تعیین هدفها و اولویت آنها

2) پیش‌بینی:‌ بررسی و پیش‌نگری منابع و امکانات برای تحقق اهداف

3) بودجه‌بندی: تشخیص فعالیت‌ها و اقداماتی که با استفاده از منابع و امکانات صورت خواهد گرفت

4) تعیین خط مشی‌‌ها، روشها و ملاک‌های عملیات

اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان

برنامه‌ریزی همان‌گونه که در علم مدیریت در درجه اول اهمیت قرار دارد آموزش آن برای دانش‌آموزان نیز نقش حیاتی و موثر در زندگی آتی آنان دارد. چون دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی از وقت وانرژی خود به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و ازبلاتکلیفی خارج می‌شوند. فواید دیگر برنامه‌ریزی عبارتند از

1) جهت‌دهی به تحصیل و کار دانش‌آموزان

2) توجه بیشتر به اهداف کوتاه و بلندمدت

3) پرهیز از فعالیت‌های تکراری و بی‌ثمر

4) ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه

5) ایجاد انگیزه برای تحصیل

6) ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط

7) انجام به موقع تکالیف

8) کنترل جدی اولیا بر فرزندان خود در امور تحصیل و فراغت

9) ایجاد و تقویت روحیه کمال‌طلبی

10) ایجاد و تقویت روحیه رقابت سالم در بین دانش‌آموزان

11) نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیل

12) فرهنگ سازی در بین دانش‌آموزان برای مطالعه منظم و مستمر

13) استفاده بهینه از وقت برای تحصیل و تفریح

14) علاقه‌مندی به مطالعه و جلوگیری از خستگی و افسردگی دانش‌آموزان

15) افزایش خودباوری و خوداتکایی

16) ایجاد روحیه توانمندی برای غلبه بر مشکلات براساس برنامه‌ریزی

17) افزایش روحیه اعتماد به نفس، هویت و ارزشمندی در جامعه

18) ارتقای سطوح علمی و آگاهی دانش‌آموزان

19) تسریع و تسهیل در یادگیری

20) شناخت میزان توانایی‌های خود و شناخت وضعیت فعلی و تصمیم‌گیری براساس آن

معایب فقدان برنامه‌ ریزی درسی برای دانش‌آموزان

بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان بخصوص در مناطق شهری از امکانات لازم برای ادامه تحصیل از قبیل مدرسه (فضا) و معلم برخوردار هستند و همه اولیا برای سرنوشت فرزندانشان احساس مسئولیت و دلسوزی داشته و در حد امکان برای آنان امکانات ادامه تحصیل را فراهم می‌کنند اما بخش عمده‌ای از افت تحصیلی دانش‌آموزان بخصوص در دوره راهنمایی و متوسطه نداشتن یک برنامه‌ریزی صحیح و روشن و در نتیجه نداشتن یک هدف روشن است که امکان استفاده مناسب از زمان و انرژی آنان فراهم نمی‌شود لذا دانش‌آموزان برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در کسب مسئولیت‌های مهم کشوری در آینده باید با برنامه‌های ثابت و موقت، کوتاه مدت و میان مدت و برنامه‌های راهبردی وعملیاتی آشنایی داشته باشند که براساس آن زندگی و تحصیلات خود را با یک روند منظم و منطقی که لازمه شکوفایی استعداد و رشد و ترقی آنان می‌باشد بهبود و اعتلا بخشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه اصول انبارداری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه اصول انبارداری در pdf دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه اصول انبارداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه اصول انبارداری در pdf

تعریف و اصطلاحات:  
1_ تعریف اموال  
2_ اموال غیر منقول  
3_ اموال منقول  
4_  ذیحساب و وظایف آن  
5_  جمعدار اموال و وظایف آن  
6_  بودجه و اعتبار  
7_ پیش پرداخت و علی الحساب  
8_ تنخواه گردان پرداخت  
9_ کارپرداز و وظایف آن  
10-انواع خریدها:  
1/10_ خریدهای برنامه ریزی شده  
فرم اعلام نیازمندیها  
1/10_ خریدهای موردی یا اضطراری  
4/10_ خرید به صورت غیر متمرکز  
11-انواع خریدها از نظر قیمت:  
1/11_ خریدهای جزئی  
2/11_  خریدهای متوسط  
3/11_  خریدهای عمده  
12-  اصول تدارکات  
13-تعریف سیستم و روش سیستماتیک  
1/13_ نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم  
2/13_ اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه)  
1-عوامل مؤثرصحت ودقت درکیفیت:  
اهداف خرید :  
14_ مراحل اجرایی خرید:  
قسمت اول:  ( خریدهای داخلی)  
1/14_ درخواست خرید  
2/14_ سفارش کالا به فروشنده  
فرم شماره3(فرم سفارش کالا)  
3/14_ بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده  
15_ دفترراهنمای سفارش ها:  
قسمت دوم : (خریدهای خارجی)  
18_ کلیات  
19_عوامل موثر در بالابردن میزان فروش:  
20_وظایف مدیر بازاریابی و فروش:  
اصول انبارداری:  
22_ تعریف انبار:  
23_ وظایف انباردار:  
24-انواع موجودی های انبار:  
1/24-مواد خام یا مواد اولیه:  
25_ سازمان انبار  
(منابع ورود کالا به انبار)  
26_ کلیات:  
برگشت کالا به انبار  
28_ کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته میشود  
29_ ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار  
30_ تحویل کالا به انبار  
31_ درخواست کالا و مواد از انبار  
32_ تحویل و خروج کالا از انبار  
33_  رسید انبار مستقیم  
34_  دریافت ابزار آلات از انبار  
35_ فرم خروج کالا از مؤسسه  
36_ چیدن در جنس درانبار  
37_  کاردکس انبار  
کاردکس انبار  
38- کارت روی قفس(BIN CARD)  
39- گزارش موجود ی انبار  
40- اصول ایمنی وحفاظت انبار  
گزارش موجودی انبار  
کنترل موجودی انبار  
41- موجودی برداری عینی انبار  
42- موجودی برداری عینی مستمر  
43- موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)  
44- تشکیل کمیته انبار گردانی  
1/44- تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبارگردانی  
45- نکاتی که قبل ازعملیات انبارگردانی باید مورد توجه قرار گیرد:  
46- تهیه گزارش نتایج عملیات انبارگردانی  
47- انجام تعدیلات:  
48- بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار  
49- کنترل موجودی ها  
50- نقطه سفارش و میزان سفارش:  
51- میزان حداقل موجودی و ذخیره ی احتیاطی:  
52- میزان حداکثر موجودی  
53- متوسط موجودی  
54- شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار  
55- تعیین بهای موجودیهای انبار  
57- هزینه سفارش:  
58- هزینه ی نگهداری کالا در انبار:  
حسابداری انبار و تدارکات  
59- عملیات حسابداری خرید:  
فهرست منابع  و مأخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه اصول انبارداری در pdf

اصول کارپردازی و انبارداری نوشته منوچهرامیرشاهی

بازاریابی جزوه درسی آقای احمد روستا

طراحی سیستم اطلاعاتی درواحدهای صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

اصول فنون و مذاکره ،ترجمه دکتر مسعودحیدری

تعریف و اصطلاحات

1_ تعریف اموال

چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ،  به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)

2_ اموال غیر منقول

اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود

3_ اموال منقول

اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد

به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود

 الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده  جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و;

 ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد

 اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانندمصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی

 طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود

 طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود

4_  ذیحساب و وظایف آن

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال  نظارت و  تأمین  هماهنگی لازم  در اجرای مقررات مالی  و محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود

 اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است

 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری  و تنظیم حسابها طبق  قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

 - نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

5_  جمعدار اموال و وظایف آن

به  موجب  ماده  34  قانون  محاسبات عمومی  مصوب  شهریور  ماه 

 اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین اموال مأموری است  که از بین  مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهایتحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود

 اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است

 * اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی

 * تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده

 * ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

 * صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط

6_  بودجه و اعتبار


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در pdf دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در pdf

چکیده
مقدمه
تعریف و تاریخچه
کتب لغت
ترمینولوژی حقوق
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
تعریف کلی
1 عنصر مادی
عنصر مادی جرم رشاء
عنصر معنوی
عنصر قانونی
نتیجه گیری
ب ) رایش
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
ج ) ارتشاء
الف) عنصر مادی
عنصر روانی
عنصر قانونی
جرایم علیه عدالت
رشاء و ارتشاء
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
فقهای متاخر
عقل
اقسام رشوه
نظر شیخ انصاری
تفاوت رشوه با جعل
تفاوت رشوه و هدیه
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی
نتیجه گیری و ارائه راهکار
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه در pdf

منابع فارسی
کتب
1 علامه طباطبایی ،1383 ، تفسیر المیزان، چاپ 13،قم، نشر دارالفکر
2 شهیدی،سید جعفر،1371، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
3 جعفری لنگرودی، 1383،«ترمینولوژی حقوق»، چاپ 19، تهران، انتشارات میزان
4 زرنگ، محمد،1381،«تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
5 میرمحمد صادقی، حسین،1381، «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، تهران، نشر میزان
6 گلدوزیان، ایرج، 1382 ،«محشای قانون مجازات اسلامی»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7 گلدوزیان، ایرج،1383 ، «جزای اختصاصی»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
8 زراعت،عباس،1379 ،«شرح قانون مجازات تعزیرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان
9 پیمانی، ضیاء الدین ،1385 ،«جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان
10 صالح ولیدی ،محمد،1377 ،«حقوق جزای اختصاصی درجرائم مالی علیه آسایش عمومی»،چاپ اول،تهران ،انتشارات میزان
11 مالمیر،محمود ،1383، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرایم‌ نیروهای‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات میزان
12 بازگیر، یدالله،1381 ،«کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات میزان
13 محمدپور، اسکندر،1371، «تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
14 حقی،محمد،« عدالت و رشوه»
15 تحریر الوسیله – امام خمینی – ج 2 – ص 537 – مسئله6
16 خودآموز لمعه حجه الاسلام حاج سید مهدی غضنفری – ج 1 – ص
17 شرایع الاسلام محقق حلی
18 تحریرالوسیله امام‌خمینی، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
19 جواهر الکلام، شیخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات
1 محمودی، مهدی،« نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری ازبروزفساد اداری»، سایت صنایع ومعادن ایران
2 گروه گزارش روزنامه ایران،« رشوه حرام رایج »،بهمن ماه
3 گروه اجتماعی روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، دیماه
4 مروستی، یحیی،« توضیحی در مساله رشاء وارتشاء»، سایت قوانین
5 توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء،هیات تحریریه،
6 تحلیلی از فساد و فساد زدائی،دکتر فرج الله ناصری،مجله حقوقی دادگستری،
7 نشریه آموزشی سازمان قضائی نیروهای مسلح – ش 7 – مقاله آقای ناصر رسایی نیا
8 نگرشی بر مجازات راشی ،حمید دلیر،سایت قوانین،
قوانین
1 قانون مجازات اسلامی، تالیف جهانکیر منصور، 1385 ، نشر دیدار
2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تالیف جهانگیر منصور، 1385، نشر دیدار
3 قانون مجازات نیروهای مسلح، تالیف جهانگیر منصور، 1384، نشر دیدار
4 قانون آئین دادرسی کیفری، تالیف جهانگیر منصور، 1383، نشر دیدار
منابع انگلیسی
1 Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley,
2. The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N
3. bribery- wikipedia-
4. answers.com/bribery
5. Session Laws 1983, c. 780, s
6. Session Laws 1993 (Reg. Sess., 1994)

 

چکیده

 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد

 مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند; و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس در pdf

چکیده  
مقدّمه  
تطوّر بحث «امتداد و مکان» در دیدگاه لایب‏نیتس  
رابطه مکان و امتداد  
دلایل لایب‏نیتس بر نفى جوهریت بُعد  
نامتناهى از دو سو  
اصل کمال  
اصل جهت کافى  
قدرت و حکمت خداوند  
دلیل فیزیکى  
مشابه مکان فوق دنیوى  
وجود بى‏نهایت کوچک  
دلایل تقدّم نیرو  
نتایج فلسفى عبور از امتداد به نیرو  
مناد و بُعد  
مسئله اتّصال  
نتیجه‏ گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس در pdf

ـ الکساندر، ایچ جى، مکاتبات لایب‏نیتس و کلارک، ترجمه على ارشد ریاحى، قم، بوستان کتاب، 1381

ـ جعفرى، محمّدتقى، ارتباط انسان و جهان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1334

ـ حلبى، على‏اصغر، تاریخ سیر فلسفه در اروپا (از دوره پیش‏سقراطى تا پایان عصر روشنگرى)، تهران، بى‏نا، 1383

ـ خراسانى، شرف‏الدین، از بروند تا هگل، تهران، دانشگاه ملّى ایران، 1354

ـ راسل، برتراند، شرح انتقادى فلسفه لایب‏نیتس به ضمیمه قطعات برجسته، ترجمه ایرج قانونى، تهران، نى، 1382

ـ زکوى، على‏اصغر، بسیط‏الحقیقه از دیدگاه ملّاصدرا و منادشناسى لایب‏نیتز، قم، بوستان کتاب، 1384

ـ صانعى درّه‏بیدى، منوچهر، فلسفه لایب‏نیتس، تهران، ققنوس، 1382

ـ صفا، ذبیح‏اللّه، لایب‏نیتز، تهران، صفى‏علیشاه، 1328

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، نهایه الحکمه، ترجمه و شرح على شیروانى، قم، الزهراء، چ چهارم، 1379

ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 4 (از دکارت تا لایب‏نیتس)، ترجمه غلامرضا اعوانى، تهران، سروش، 1380

ـ لاریجانى، على، متافیزیک و علوم دقیقه در فلسفه کانت، تهران، امیرکبیر، 1383

ـ لایب‏نیتس، گتفرید ویلهلم، منادولوژى، ترجمه یحیى مهدوى، تهران، خوارزمى، 1375

ـ لتا، رابرت، فلسفه لایب‏نیتس، ترجمه فاطمه مینایى، تهران، هرمس، 1384

ـ مصطفوى، نفیسه، تبیین و نقد نظریه مادّه و صورت در فلسفه اسلامى و مقایسه آن با فیزیک کوانتوم، تهران، دفتر نشر معارف، 1387

ـ مگى، بریان، پوپر، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، خوارزمى، 1359

ـ موسوى خمینى، روح‏اللّه، مصباح‏الهدایه الى الخلافه و الولایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ دوم، 1373

ـ هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلى حدّاد عادل، تهران، فکر روز، 1376

- Ishigro, Hide, Leibniz,s Philosophy of Logic and Language, second edition, NewYork, Cambridge University Press,

- Loemker, Leroy E., Gottfricd Wilhelm, Leibniz, Philosophical Papers and Lotters, second edition, Dodreeh, Holland: D. Reidel Publishing Company,

- Woolhouse Rs. G.W., Leibniz Critical Assessments, V. 104, London, Routledge,

چکیده

مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شکل‏گیرى افکار لایب‏نیتس در مورد امتداد و مکان، و ارتباط آن‏دو با هم، نشان مى‏دهد که لایب‏نیتس چگونه با نفى جوهریت امتداد، نیرو را اصل اشیا و امتداد مى‏داند. ضمن آنکه بر این اساس، او از ثنویت دکارتى و کانتى خارج مى‏شود و اصل اشیا را روحانى مى‏داند. لایب‏نیتس امتداد، مادّه، و مکان را سطح پدیدارى، و واقعیتى اشتقاقى مى‏انگارد؛ در نتیجه، از اینکه جهان را از هر دو سو ـ درون و برون ـ نامتناهى بداند ابایى ندارد، بنابراین اتّم و خلأ را منکر مى‏شود و اصل اشیا را نقاطى متافیزیکى مى‏شمارد که «مناد» نام دارند، داراى حیات و ادراک‏اند، و به اطرافْ احاطه برونى دارند. وى بدین ترتیب، اتّصال را توضیح مى‏دهد

کلیدواژه‏ها: امتداد، اتّصال، مکان، نیرو، نامتناهى، لایب‏نیتس، مناد، اتم، خلأ، مادّه

 

مقدّمه

لایب‏نیتس توجه ویژه‏اى به گذشته دارد. از نظر او، «حال سرشار از گذشته و لبریز از آینده است.»1 وى برخلاف دکارت، با تحقیر تاریخ مقابله مى‏کرد و افراط‏هایى را که فلسفه جدید در مخالفت با اهل مدرسه به کار مى‏گرفت، نمى‏پسندید

به زعم لایب‏نیتس، اهل مدرسه ممکن است خطا کرده باشند؛ امّا، به تمامى، در اشتباه نبوده‏اند. مدرن‏ها هم ممکن است برحق باشند، امّا یک‏سره برحق نیستند. هیچ چیزِ گذشته را نباید کاملاً به هیچ گرفت؛ چراکه حال، از دل گذشته بیرون آمده است. این دو را بدون یکدیگر نمى‏توان فهمید

بنابراین، او از فیلسوفانى است که تأثیر بسیارى از دیگران پذیرفته است. «به ادّعاى خود [وى]، افلاطون را با ذیمقراطیس، ارسطو را با دکارت، مَدرسیون را با فلاسفه متأخّرین، و لاهوت و اخلاق را با عقل آشتى مى‏دهد.»3 وى فیلسوف التقاطى است؛ با این حال، او تقلید خام نمى‏کرد و آنچه را اقتباس مى‏نمود به صورت مجموعه‏اى بسامان و هماهنگ درمى‏آورد. به هر روى، «نظم و انتظامى کاملاً منسجم در سرتاسر فلسفه او به چشم مى‏خورد. البته از فیلسوفى که وجود را به “نظم” تعریف مى‏کند، همین انتظار مى‏رفت.»4 لایب‏نیتس جهان را پویا مى‏دید. او که با روش عقل‏گرایى به دنبال بنیانى متافیزیکى براى تحقیقات تجربى بود، داراى یکپارچگى معرفت و جامعیت فکرى بود و ذهنى وحدت‏بخش داشت

این نوشتار با مرورى بر سیر تطوّر مفهوم «امتداد» از دیدگاه لایب‏نیتس و دلایل گذر از آن به نیرو (به عنوان اصل اشیا در قالب مناد)، به ارائه دیدگاه‏هاى این فیلسوف در مورد بى‏نهایت‏ها، خلأ، و جزء و کل مى‏پردازد و نشان مى‏دهد که نگاه او به ابعاد جهان چگونه بوده است و این نگاه چقدر به یافته‏هاى علمى جدید نزدیک، و در عین حال، ابداعى و ابتکارى است

 

تطوّر بحث «امتداد و مکان» در دیدگاه لایب‏نیتس

لایب‏نیتس، به تصریح خود وى، ابتدا ارسطویى بود؛ امّا بعد، با قبول آراى دکارت، به فلسفه اتمیان گرایش یافت. او در این دوره به مکان مطلق اعتقاد پیدا کرد، ولى به تدریج به استقلال رأى رسید. لایب‏نیتس همراه با تطوّرى که در نظریاتش در مورد مکان و زمان حاصل شد، درباره امتداد نیز نظرش متحوّل گشت. با مرورى بر سیر نظریات او، معلوم مى‏شود که از نظر وى، امتداد و مکان در هم تنیده شده‏اند؛ به گونه‏اى که حتى گاهى به جاى هم استفاده مى‏شوند و گاهى نیز از هم فاصله مى‏گیرند. از این‏رو، لازم است که در سیر تطوّر، هردو مدّنظر قرار گیرند. اگر به این سیر تطوّرى توجه نشود، ممکن است بعضى با استناد به دیدگاه‏هاى پیشین لایب‏نیتس احساس تناقض کنند یا به فهم غلطى از نظر نهایى لایب‏نیتس نائل آیند. در این بخش، نظریات او در این زمینه به ترتیب تاریخى بیان مى‏شود

1) دوره مقدّماتى: لایب‏نیتس در سال 1669م، در نامه‏اى به توماسیوس،5 مکان را این‏گونهتعریف مى‏کند: «مکان عبارت است از: موجود ممتدّ اولیه یا جسم ریاضى که هیچ‏چیزى جز ابعاد سه‏گانه ندارد.»6 در واقع، مکان همان جسم تعلیمىِ فلاسفه مشّاست که هویّت آن، تنهاامتدادْ آن‏هم در ابعاد سه‏گانه است. او در همان نامه، مکان را واقعیتى مطلق در حدّ واقعیت نفس ـ که بعدها آن را مناد حاکم معرفى کرد ـ مى‏داند: «باید اثبات شود که در عالم هیچ موجودى جز نفس، مکان، مادّه، و حرکت وجود ندارد.»7 در این دوره، لایب‏نیتس متأثر از دکارت است؛ ولىدر دوره‏هاى بعد، کم‏کم، از او فاصله مى‏گیرد

راسل از قول لایب‏نیتس مى‏نویسد: «در گذشته، به مکان به عنوان مکان واقعى بى‏حرکت ـ که صرفا داراى امتداد است ـ مى‏اندیشیدم;؛ امّا، اندک اندک، این تردید در من حاصل شد که: آیا اصلاً چیزى به نام مکان وجود دارد؟»8 با این‏همه، خود راسل معتقد است: «این حقیقت که ذات مادّه بُعد نیست، همواره محلّ توجه لایب‏نیتس بوده است;؛ [او] در نامه به آنتوان آرنو، که احتمالاً در اواخر سال 1671 یا آغاز سال 1672 نگاشته است، جزء حقایقى که به آنها دست یافته است به این مطلب اشاره مى‏کند: ماهیت جسم، بُعد نیست.»9 ناگفته نماند که سه دوره بعدى بر اساس تتبّع دقیق هارتز10 و کاور11 نام‏گذارى شده‏اند

2) دوره اوّلیه: لایب‏نیتس در بین سال‏هاى 1676ـ1688م، امتداد را به همراه زمان و مکان «پدیدارهاى خوش‏بنیاد» مى‏داند: «زمان، مکان، امتداد و حرکت، نه اشیا، بلکه حالات خوش‏بنیاد ملاحظه ما هستند. امتداد، حرکت و خود اجسام، تا آنجا که عبارت‏اند از: صرف حرکت و امتداد، نه جوهر، بلکه نظیر رنگین‏کمانْ پدیدارهاى حقیقى‏اند.»13 لایب‏نیتس گاهىنیز آنها را پدیدارهاى بااساس مى‏نامد، در مقابلِ رؤیاها و خیالات که پدیدارهاى صرف‏اند و پیوستگى و اتّصال درستى ندارند

در این دوره، امتداد واقعیت مطلق و جوهریت خویش را براى لایب‏نیتس از دست مى‏دهد و دیگر امتداد از سنخ حالت است؛ اجسام و مادّه نیز چنین‏اند. از نظر او، امتداد و نیز اجسام و مادّه همه پدیدار حقیقى شمرده مى‏شوند

به این ترتیب، کیفیات مادّه ـ چه ثانوى مثل رنگ و بو، و چه اوّلى مثل امتداد و شکل و حرکت ـ پدیدارهاى بااساس هستند. وقتى آنها را به خودى خود و فى‏نفسه در نظر بگیریم، از آن جهت که کیفیات مادّه‏اى هستند که نفس ندارند، ذهنى‏اند و واقعیت ندارند؛ امّا اگر آنها را از لحاظ نظم یا پیوستگى‏شان در نظر بگیریم، مستلزم مبدأ نظم یعنى نفس مى‏باشند و از این جهت، پدیدار بااساس هستند

3) دوره انتقال و گذر: در بین سال‏هاى 1696ـ1709م، لایب‏نیتس حوزه‏اى را مطرح مى‏کند که موطن ذوات ریاضى است (حوزه M«معنایى15» یا «ذهنى16» یا «خیالى17»). گفتنىاست، امتداد و زمان اشیا مفاهیمى در این حوزه هستند. براى نمونه، او در سال 1702م در پاسخ به مقاله بایل چنین مى‏نویسد

من قبول دارم که زمان، امتداد، حرکت، و اتّصال به طور کلّى، آن‏گونه که ما آنها را در ریاضیات تصوّر مى‏کنیم، صرفا اشیایى مفهومى‏اند (یعنى، آنها امکانات را بیان مى‏کنند، درست نظیر اعداد;)؛ امّا اگر بخواهیم دقیق‏تر سخن بگوییم، امتداد عبارت است از: نظم هم‏وجودهاى ممکن، درست همان‏طور که زمان عبارت است از: نظم ممکنات ناپایدارى که با وجود این، با یکدیگر مرتبط‏اند

«اینجا، لایب‏نیتس “امتداد” را به جاى “مکان” استفاده کرده است، چنان‏که در مکاتبات خود با دیولدر نیز این کار را کرده است؛ ولى بعدها این کاربرد را رها کرد.»19 در همین دوره، در سال1704م، او همین تعریف را براى مکان ارائه مى‏کند: «مکان چیزى جز نظم وجود اشیاى ممکن هم‏زمان نیست.»20 بنابراین، درهم تنیدگى مفهوم «مکان» و «امتداد» در ذهن لایب‏نیتس موجبشد که او از این واژه‏ها به جاى یکدیگر استفاده کند. در این دوره، امتداد واقعیتى در سطح موضوعات ریاضى مثل اعداد و کمّیات پیدا مى‏کند

4) دوره کمال: این دوره (1711ـ1716م) مربوط به نظریه نهایى لایب‏نیتس است؛ نظریه‏اى که در آن، مکان و زمان حتى به اندازه کمّیات اشیاى محسوس نیز واقعیت ندارند، بلکه صرفا اضافه بین اشیاى محسوس‏اند. در این دوره است که او به نقد نظر دکارت در مورد امتداد، و نیز نقد نظر نیوتن در مورد مطلق بودن مکان و زمان پرداخته است. لایب‏نیتس در مکاتبات خویش با کلارک چنین مى‏نویسد: «مکان امرى صرفا اضافى است، همان‏طور که زمان چنین است؛ مکان نظم اشیاى هم‏بود است، همان‏طور که زمان نظم توالى‏هاست.»21 طبق نظر او، مکان مفهومى است که انسان آن را در خیال خود مى‏سازد؛ این مفهوم صرفا عبارت از نسبت‏هاست. «در این تبیین، مکان و زمان دو مرحله از واقعیت (به عبارتى جواهر بسیط) دورند؛ زیرا چیزهایى که در مکان و زمان قرار مى‏گیرند، مناد نیستند، بلکه پدیدارهایى هستند که صرفا نمودى از منادها هستند.»22 بنابراین، مکان و زمان داراى واقعیت نسبى هستند؛ و نخستین اندیشه نسبیت فضا از سوى لایب‏نیتس مطرح شده که بدیهى است، در این صورت، امتداد نیز موقعیتش ضعیف مى‏گشت. البته، همان‏گونه که پیشتر گفته شد، بحث عدم جوهریت امتداد از دوره‏هاى قبل مدّنظر لایب‏نیتس بوده است

در این سیر تطوّرى، بخشى از نظریات پیشین لایب‏نیتس در تکوین نظریه نهایى او مؤثر بوده است و حتى بعضى از جنبه‏هاى آن قابل جمع مى‏باشند؛ ولى نظریه صحیح هر دانشمندى را باید رأى نهایى او دانست و نظریات پیشین، تا حدّى که با رأى نهایى در تضاد نباشند، قابل استنادند. از آنجا که تلقّى نهایى لایب‏نیتس درباره مکان و زمان در نگاه او به امتداد تأثیر بسزایى دارد، لازم است که در این بخش، به طور مختصر، به نقد و ارزیابى زمان و مکان پرداخته شود

به طور کلّى، باید گفت: استدلال لایب‏نیتس در مورد نسبى بودن مکان و زمان، تمام نیست؛ زیرا اوّلاً او به جاى اثبات این مطالب، به دنبال ردّ نظریه نیوتن مبنى بر مطلق بودن زمان و مکان است تا با ردّ آن، نظر خود را ثابت کند (این در حالى است که ممکن است هر دو نظر غلط باشند و فرض سوم جارى باشد، نه آن دو نظر نقیضِ هم‏اند و نه نظریه دیگرى غیرقابل طرح است ـ مثل نظریه عرضِ تحلیلى بودن زمان و مکان که توسط فیلسوفان مشّایى ارائه شد که نظر دیگرى محسوب مى‏شود؛) ثانیا مواردى نیز که لایب‏نیتس براى ردّ نظریه نیوتن طرح کرده است، تمام نیستند (چراکه دلیل اوّل او مبتنى بر اصل جهت کافى است). «اگر مکان موجودى مطلق باشد، امرى واقع خواهد شد که محال است براى آن جهت کافى وجود داشته باشد؛ زیرا مکان چیزى است مطلقا یکنواخت و بدون اشیایى که در آن قرار مى‏گیرند، یک نقطه از مکان مطلقا از هیچ جهت تفاوتى با نقطه دیگر ندارد.»23 پس، براى قرار گرفتن شى‏ء در مکان، هیچ مکانى بر مکان دیگر ترجیح ندارد؛ به طور کلّى، مشرق و مغرب عالم مى‏توانند جابه‏جا شوند و هیچ‏یک از دو حالت بر دیگرى برترى ندارد. کلارک در پاسخ به لایب‏نیتس «اراده خداوند را مستغنى از جهت کافى دیگر مى‏داند»24 و در صورت عدم قبول نیز اشکال را متوجه خود وى مى‏کند: «حتى اگر مکان شى‏ء عینى نباشد و صرفا نظم محض باشد، در مورد ترتیبى که a,b,cکنار هم قرار داده شده‏اند (نه جور دیگر)، باز ترجیحى در کار نیست»؛25 یعنى به هر روى، اصل جهت کافى نسبت به مطلق و نسبى بودن مکان یک جایگاه دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی در pdf دارای 305 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی در pdf

چکیده
مقدمه
چکیده و ساختار مطالب
فمینیسم
تاریخ هنر از منظر فمینیسم
1- هنرمندان و هنر: مختصری از تاریخ مفاهیم
مبانی مفهومی
ایده هنرمند: اسلاف باستانی
میمیس: توهم و واقعیت
بحث از موزها در باب خلاقیت
هنرورزی: افراد و گروه‌ها
هنرهای زیبا و تصور مدرن از هنرمند
نبوغ
نظریه‌های بیانگری در هنر
خلاصه

2- لذات زیبایی شناسانه
زیبایی شناسی
ذوق و زیبایی
آراء برک در باب زیبایی
آراء کانت در باب احکام ذوقی
ذوق چه کسی؟
نظریه‌های مربوط به نگرش زیبایی شناسانه
نقدهای فمینیستی در مورد درک زیبایی شناسانه
خلاصه
3- آماتورها و حرفه‌ای‌ها
آموزش و پرورش: چه کسی می‌‌آموزد؟
موسیقی
اجرا
سرایش
نبوغ و فردیت
ادبیات
نوشتن و فروختن
دگربار فردیت
نقاشی
دیدن
پرسپکتیو خطی
بازنگری گذشته
خلاصه
4- جنسیت عمیق: ذوق و خوراک
حواس پنجگانه
لذات محسوس و زیبایی شناسی 155 ذهنیت و عینیت
دفاعی از ذائقه
خوراک و / در/ به عنوان هنر
آیا پخت و پز یک صورت هنری است؟
خوراک در هنر
خوراک به عنوان رسانه هنری
خلاصه
5- چیست هنر؟ (هنر چیست؟)
تعاریف و زمینه‌هایشان
هنر و ضد هنر
نظریه نهادی
هنر به عنوان یک آیینه: آرتور دانتو
آثار فمینیستی و مفاهیم متغیر هنری
رسانه و پیام
بدن هنرمندان
خلاصه
6- لذات دشوار : والایی و اشمئزاز
ملاحظه مجدد ذهن و جسم
بار دگر والایی
لوسی ایریگاری: ذهنیت جنسیت مدار
اشمئزاز به عنوان یک واکنش زیبایی شناسانه
اشمئزاز و فروافتادگی: جولیا کریستوا
اشمئزاز: مضمون و ایهام
خلاصه
یادداشت‌ها
فهرست تصاویر
واژه نامه
نمایه
منابع و مأخذ مقدمه
Abstract

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی در pdf

_ Battersby, Christine, Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics,

_ Encyclopedia of Aesthetics, by Michael Kelly, Oxford University Press, New York 1998, Oxford, (4 volumes)

_ Gouma Peterson, Thalia, and Patricia Mathews. The Feminist Critique of Art History, Art Bulletin, ( September 1987 )

_ Korsmeyer, Carolyn, “Perceptions, Pleasures, Arts”, Princeton,

_ Lippard, Lucy R. The Pink Glass Swan, New York,

_ Nochlin, Linda. “Why Are There No Great Women Artists”, Women, Art, and Power and other Essays, New York,

_ Parker, Rozsika & Pollock, Griselda. Old Mistresses: Woman, Art, and Ideology, New York,

چکیده و ساختار مطالب

در این رساله ترجمه فصولی از کتاب «جنسیت و زیبایی شناسی»[1] به تالیف «کارولین کورس مایر»[2] ارائه شده است. کارولین کورس مایر، استاد فلسفه دردانشگاه بوفالو ، دانشگاه ایالتی نیویورک[3] و نیز مولف کتاب «معنا بخشیدن» به ذوق : طعام و فلسفه[4]» (1999) و ویراستار کتب متعدد دیگری در حوزه‌های زیبایی شناسی و فمینیسم می‌باشد

سبک نگارش کورس مایر دراین کتاب، روان و قابل فهم است و مطالعه آن برای دانشجویان فلسفه، علاقه‌مندان به مطالعات جنسیتی و تحقیقات در زمینه هنرهای بصری و نظریه‌های مربوط به هنر، آسان و سودمند می‌باشد؛ علاوه براین نامبردگان، تمام افراد دیگری نیز که به نوعی علاقه‌مند به مطالعه در مورد تاثیر جنسیت بر نظریه‌های مربوط به هنر هستند، قادر خواهند بود تا به سهولت از این کتاب استفاده کنند

هرگونه نارسایی و کمبود در متن برعهده اینجانب (مترجم) می‌باشد، و بخشی از مشکلات پیش آمده حین ترجمه متن، مستقیماً ناشی از عدم وجود واژه‌های جایگزین مناسب در زبان فارسی، معادل واژه‌های تخصصی موجود (در زبان انگلیسی) در زمینه زیبایی شناسی و فمینیسم بوده است. سعی اینجانب در ترجمه این کتاب بر امانتداری نسبت به متن استوار بوده و در عین استفاده از روش ترجمه لفظی، همواره در حفظ معنا نیز کوشا بوده‌ام و با اینکه هیچ‌گونه دخل و تصرف در متن را جایز ندانسته‌ام، ولیکن در پاره‌ای از موارد به قصد رساندن معنا به خواننده، از توضیحات اضافی که در پاورقی‌ها آمده است دریع نکرده‌ام

دامنه بحث کورس مایر در این کتاب بسیار وسیع بوده و جنبه‌های مختلف زیبایی شناسی از جمله جنبه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این کتاب در متن اصلی خود شامل 6 فصل می‌باشد که در این رساله تنها ترجمه 5 فصل نخست آن، ارائه شده است

هر فصل از کتاب به بحث در مورد موضوعات و متفکران مهم در حوزه هنر می‌پردازد و نقش جنسیت را در فهم ما از خلاقیت، نبوغ و کیفیات زیبایی شناسانه بررسی می‌کند. نظریه‌های مربوط به فیلسوفان تاثیر گذار متعددی، از جمله افلاطون، کانت و هیوم که ایده‌های فلسفی حاوی مفاهیم جنسیتی را ابداع کرده و اشاعه داده‌اند، در این فصول مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه پردازان معاصری از جمله لوسی ایریگاری[5] و جولیا کریستوا[6] نیز در ارتباط با عملکرد جنبش‌های هنری فمینیستی معرفی می‌شوند و نظریات ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مولف (کارولین کورس مایر) همچنین توجه خود را در بخش‌هایی از کتاب به موضوعات غیر ارتودوکسی نظیر طعام و ارتباط آن با زیبایی شناسی معطوف می‌کند

این کتاب حاوی توضیحات تصویری برگرفته‌ از آثار هنری مربوط به گذشته و دوره معاصر می‌باشد و از این طریق مفاهیم غالباً دشوار را به نحو ساده‌تری توضیح می‌دهد

نظریه‌ها و چارچوب‌های مفهومی مرتبط با هنر و زیبایی شناسی به طور مفصل در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند. موضوعات مذکور، از نظر گاهی فمینیستی، یعنی با توجه به نقشی که جنسیت در شکل گیری و به کارگیری ایده‌های مربوط به آثار هنری، خلاقیت و ارزش زیبایی شناسانه داراست، مورد بررسی قرای می‌گیرند. چنین رهیافتی گویای این نکته است که تصاویر، بازنمایی ها و بیانگری ایده‌ها، نه تنها به دلیل زیبایی، استعداد هنری یا ارزش‌های ذاتی که دارند، بلکه همچنین به دلیل نمایش وضعیت اجتماعی و قدرت نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند

در این کتاب، مفهوم جنسیت و تاثیر آن برموقعیت اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آن با مراحل پیشرفت و تکامل هنر به طور اخص ارزیابی می‌شود. مولف اهمیت قابل توجهی برای هنر و ذوق زیبایی شناسانه قائل است و آنها را امور قدرتمندی در زمینه شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و فردی و ارزش‌های فرهنگی می‌داند، لذا مباحث گسترده‌ای در زمینه قدرت و کیفیت ارزش‌های زیبایی شناسانه در حوزه مفاهیم اجتماعی و جنسیتی مطرح می‌کند

زیبایی‌شناسی[7] به عنوان یک علم، بدون شک دارای نظمی فلسفی می‌باشد و لیکن این انتظام فلسفی هرگز محدود به نظریه‌ها یا نقادی‌های هنری نیست و فلسفه هنر[8] نیز به عنوان یکی از فلسفه‌های مضاف، محدوده وسیعی از علم زیبایی شناسی را به خود اختصاص می‌دهد[9]قصد بر این است که «فلسفه هنر» در مورد تمامی انواع هنرها مباحثی ارائه دهد، هر چند که واژه «هنر»[10] واژه‌ای است با قابلیت انعطاف بسیار بالا که محدود کردن حوزه استفاده از آن امر دشواری به شمار می‌رود. امروزه واژه هنر (مخصوصاً) در زبان انگلیسی یادآور هنرهای تجسمی همچون نقاشی، طراحی و مجسمه‌سازی می‌باشد[11]هنرهای نامبرده را معمولاً به عنوان هنرهای زیبا[12] می‌شناسیم، بدین ترتیب بسیاری از آثار زنان که عمدتاً محصولاتی خانگی از جمله گلدوزی، سوزن دوزی، قلاب بافی و حتی آشپزی می‌باشند، از حیطه هنر (زیبا) خارج مانده‌اند؛ مولف دراین کتاب مباحث بسیار تازه‌ای در زمینه ارتباط کوشش و تلاش زنان در خانه و مفهوم هنر و اثر هنری مطرح می‌کند. در عین حال، انواع مختلف هنرها، تا سرحد امکان در این کتاب به طور جداگانه و به مقدار مساوی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ البته به دلیل محدود بودن امکان بحث در مورد تمام هنرهای زیبا، مولف به بحث در مورد چند نوع اصلی این هنرها از جمله نقاشی، موسیقی، ادبیات و بخشی از هنرهای نمایشی می‌پردازد و از این طریق، تاثیر جنسیت را در فضای پرپیچ و خم زیبایی شناسی تحلیل می‌کند

امروزه مراجعه به مساله جنسیت و بحث در مورد آن در حوزه مباحث فمینیستی شایع است ولیکن بحث‌های تخصصی در مورد اهمیت و تاثیر جنسیت در حوزه زیبایی شناسی (از یک دیدگاه فمینیستی ) همچنان دچار نقصان بوده و تحقیقات و مطالعات بیشتری دراین زمینه لازم به نظر می‌رسد. البته در کشور ایران به ندرت مطالعه مستقل و معتبری در این زمینه انجام گرفته است، لذا ارائه ترجمه این کتاب، تقریباً اولین تلاش در زمینه بازگشایی مباحث مربوط به جنسیت (در ارتباط با هنر) به شمار می‌آید

مطالعه مفهوم جنسیت در ارتباط با علم زیبایی شناسی صرفاً به معنای تحقیق در مورد زنان هنرمند نیست بلکه چنین مطالعه‌ای شامل تحلیل مفاهیم پایه‌ای و بعضاً متضاد و بررسی معانی دارای نوسان و متغیر مربوط به شالوده‌های ارزشی در زمینه‌های مختلف تاریخی و فرهنگی نیز میشود. تحلیل جنسیت از لحاظ فلسفی در سطوح مختلفی قابل اجرا است که البته رعایت بی‌غرضی فلسفی در تمامی این سطوح از لوازم بحث‌های نظری بوده و ضروری به شمار می‌آید، مولف درهمین راستا، مواردی را ارائه می‌دهد که این بی‌غرضی فلسفی از جانب فیلسوفان و نظریه پردازان به کرات نادیده گرفته شده است

شوپنهاور اشاره می‌کند که زنان فاقد خلاقیت هنری می‌باشند[13]، اظهاریه وی آشکارا در ارتباط با جنسیت مطرح شده است و تحت مباحث مربوط به تحلیل جنسیت قرار می‌گیرد. در مواردی هم تبعیضات جنسیتی (از لحاظ هنری) در نظریه‌‌های مختلف، مخفی باقی مانده‌اند که مولف در این کتاب پرده از آنها برمی‌دارد و نقادانه به بررسی و تحلیل آن‌ها می‌پردازد؛ این موارد شامل نظریه‌های مختلفی در رابطه با مفاهیمی همچون زیبایی[14]، ذوق[15] و نبوغ[16] می‌شوند

البته کاملاً مشهود است که ابعاد جنسیتی نظریه‌های مختلف چه در حوزه هنر و چه در حوزه فلسفه، در نگاه نخست قابل رویت نیستند و برای رسیدن به درک عمیق تری از این امور، موشکافی‌های نقادانه بیشتری لازم است مولف در جای جای کتاب از واژه جنسیتی[17]استفاده می‌کند و از این طریق نشان می‌دهد که چگونه اصطلاحات مبنایی در فلسفه هنر و نظریه‌های هنری، بعضاً با توجه به جنسیت و یا کاملاً بی‌غرضانه به کار رفته‌اند. یک مفهوم جنسیتی (یا جنسی شده)، آن مفهومی است که دارای انحرافی پنهانی به سمت وارد کردن (یا دلالت ضمنی بر) مفهوم جنسیت باشد، در این موارد ایده مطرح شده صرفاً مربوط به افراد مذکر یا حتی درموار خاصی صرفاُ مربوط به افراد مونث می‌شود

مولف در این کتاب، جنسیت پنهان در ایده‌ها و نظریات را برای خواننده آشکار می‌کند و مراحل این پدیده (یعنی جنسی شدن ایده‌ها و نظریات) را در سطوح مختلف نشان می‌دهد، محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز که در طول تاریخ، زنان را از ورود به حوزه‌های هنری محروم کرده‌اند، در این کتاب مطرح و تحلیل می‌شوند

این تحقیق عمدتاً برمبنای مفاهیم پایه‌ای در نظریات زیبایی شناسی (از جمله نظریات مربوط به هنر، هنرمند، ذوق و امر والا) انجام شده است. هدف نهایی این تحقیق ارائه یک زیبایی شناسی  فمینیستی یا شاخه‌ای از هنر به عنوان «هنر زنانه» نیست، چرا که زنان نیز دارای گوناگونی‌های بسیار بوده  و بسته به شرایط فرهنگی، دوره تاریخی و موقعیت اجتماعی که دارند، تحت گروهها و دسته‌های مختلفی‌ طبقه‌بندی میشوند، لذا انتظار کشف یا پایه‌گذاری یک فلسفه هنر یا علم زیبایی شناسی مخصوص به زنان که در همه امور و مفاهیم دارای مبانی و نظریات مشترکی باشد، کاملاً انتظاری بیهوده و غیر عقلانی است

قصد مولف دراین کتاب، ارائه یک نوع دیدگاه جدید است که بتوان از طریق آن بار دیگر هنر، فلسفه و زیبایی شناسی را مورد بررسی قرار داد؛ نتیجه این تحقیق از چنین منظری (یعنی از منظر فمینیستی و در ارتباط با جنسیت) می‌تواند کاملاً به نتایج متفاوت و بعضاً متضادی ختم شود، همانطور که در فلسفه نیز مشاهده می‌کنیم که فیلسوفان و نظریه‌پردازان مختلف با روش فلسفی (که می‌توان آن را یک روش شناخته شده و هماهنگ دانست) به نظریات و نتایج کاملاً متفاوتی دست می‌یابند

حوزه مباحث مطرح شده در این کتاب محدود به «فلسفه غربی»[18]می‌باشد ، فلسفه غربی شامل سنت‌های نظری است که از طریق نظریه‌های مطرح شده در اروپا شکل گرفته‌اند. در سه فصل اول به مباحث تاریخی خواهیم پرداخت و تمرکز اصلی ما در این سه فصل بر روی نقد مفاهیم نظری و کشف تبعیضی خواهد بود که در این نظریات غالباً به سود جنس مذکر ایراد شده‌‌اند

در این فصول روش‌های متعددی معرفی می‌شوند که می‌توان توسط آن‌ها، ایده‌های جنسی شده را در بطن نظریات مربوط به هنرمندان، هنرهای زیبا و ارزش زیبایی شناسانه مورد تشخیص و ارزیابی قرار داد

روش بحث دراین فصول با تکیه بر تحلیل نظام دوتایی (ثنوی) امور متضادی است که به نحوه تفکر ما در مورد موضوعات مختلف فلسفی نظم می‌بخشند. این انتظام‌های دوتایی شامل ثنویت  بین ذهن و جسم ماده و صورت ، عقل و احساس، فرهنگ و طبیعت و بسیاری ثنویت‌های دیگر از جمله امور دوتایی همچون مونث و مذکر، زنانه و مردانه می‌شوند

مولف در ابتدای این تحقیق به بررسی مفهوم سنتی هنرمند می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه مفهوم «خالق هنری» به شدت دچار تاثیرات جنسیتی شده است و غالباً دراشاره به ایده‌آل‌های مردانه به کار می‌رود. در این مرحله آشکار می‌شود که علی‌رغم حضور زنان هنرمند در طول تاریخ و مشارکت ایشان در پیشرفت تاریخ هنر، معیار یا الگوی شناسایی هنرمند همچنان یک خالق مذکر است، یعنی هنرمند خلاق مذکری که از نبوغ برخوردار است

این مفاهیم دارای تاریخچه خاصی هستند و در دوره رنسانس و در اروپا شکل گرفته و در دوره رمانتیک به اوج رسیده‌اند. حتی امروزه نیز تاثیرات قابل توجهی برنحوه تفکر ما دارند

اموری که ما امروزه آن‌ها را به طور کلی هنرهای زیبا می‌نامیم، درون حوزه‌ای متناهی قرار دارند، حوزه‌ای که  به طور سنتی شامل هنرهایی از جمله معماری، مجسمه‌سازی ، نقاشی، شعر و موسیقی می‌شود. با شکل‌گیری تدریجی مفهوم هنر زیبا در دوره رنسانس، در حین قرن هفدهم، بعضی از انواع فعالیت‌ها همچون قلاب دوزی و گلدوزی از حوزه «هنر» خارج ماندند و به عنوان «پیشه»[19]شناخته شدند

این امور از لحاظ سنتی مربوط به پیشه، مهارت و صنعت بوده و شامل بسیاری از محصولات خانگی می‌شوند که توسط زنان متعلق به طبقه‌های مختلف اجتماعی و به قصد زیباسازی و تزئین محیط خانه و یا ایجاد آسایش بیشتر در خانه ساخته شده‌اند محدود شدن ایده هنر به هنرهای زیبا ، نتایج قابل توجهی به بار آورده و بسیاری از محصولات ساخته دست زنان را تحت تاثیر قرار داده است.چرا که در نظریه‌های مربوط به هنرهای زیبا هرآنچه که به قصد استفاه روزمره ساخته شده باشد، از حوزه هنر خارج خواهد ماند. هنر زیبا درمهم‌ترین شکل خود می‌بایست برآمده از نبوع باشد و نه محصولی از مهارت. طبق این رویکرد، هنر زیبا به خودی خود دارای معناست و تنها به دلیل خصوصیات ذاتی خود دارای ارزش شناخته می‌شود، بدین ترتیب بسیاری از آثار و محصولات خانگی ساخته زنان، هرچند زیبا، که دارای کارکردی روزمره و کاربردی هستند از نائل آمدن به شأن هنری و قرار گرفتن در طبقه هنرهای زیبا محروم خواهند ماند

در فصل دوم به مفهوم «زیبایی شناسی» به عنوان واژه‌ای ارزشی که در برگیرنده هنر، زیبایی طبیعی و توانایی قضاوت در مورد کیفیت زیبایی شناسانه و قوق ذوق است، می‌پردازیم ذوق مفهومی است که درکنار مفاهیمی چون زیبایی و والایی، نخستین نظریه مدرن زیبایی شناسی را شکل داد، مفاهیم مذکور به طور کلی دارای دلالت‌های ضمنی در زمینه‌های جنسیتی می‌باشند

«زیبایی» واژه‌ای است که معمولاً با جنس مونث ارتباط نزدیکی دارد، در حالیکه «والایی»[20] بر قدرت رعب‌آور طبیعت و نبوغ هنری (که عموماً به مرد اختصاص داده شده است) دلالت دارد. این واژه‌ها درسیر تاریخی پیشرفت و تکامل خود برامور جنسیتی بیشماری دلالت داشته‌اند

فصول مقدماتی این کتاب عمدتاً بر روش‌های شکل‌گیری یک نظریه و چگونگی حضور تبعیضات جنسی در مفاهیم هنری از جمله مفهوم خلاقیت و مشرب‌های زیبایی شناسانه تاکید می‌ورزند. درفصل سوم، تحلیل این امور گسترش می‌یابد و تاثیر آن‌ها در نظریه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل به اثار و نتایج عملی نظریه های فلسفی در زندگی روزمره افراد در جوامع مختلف توجه می‌شود و محدودیت‌هایی که زنان (به ویژه زنان هنرمند) در مسیر پیشرفت خود با آن‌ها مواجه بوده‌اند مخصوصاً در قرون هجده و نوزده (یعنی زمانی که مفهوم هنر زیبا درمیان طبقه متوسط و بالای اجتماعی به اوج خود رسیده بود و ایده‌آل‌های مربوط به زنانگی و نزاکت و برازندگی دچار محدودیت‌های خاص شده بودند) مورد تحلیل قرار می‌گیرد

فصل چهارم در مسیر گزارش تاریخی وارد می‌شود و مرکز تحلیل خود را متوجه سطح عمیق‌تری می‌کند و پس زمینه‌ای برای تحقیق در مورد علم زیبایی شناسی ارائه می‌دهد: چه معیارهایی برای تشخیص تعلق یک موضوع به حوزه فلسفه وجود دارند؟ آثارهنری از لحاظ سنتی همیشه موضوعاتی برای مباحث فلسفی بوده‌اند، همچون قوه تمیز دهنده ذوق درمورد مسائل زیبایی شناسانه، ولیکن این امور بر چه مبانی استوارند؟

ذوق به معنای لفظی کلمه (قوه ذائقه) هرگز موضوعی برای تفحص فلسفی نبوده است همچنین غذا خوردن نوشیدن و امور مربوط به آنها نیز (جز در موارد اندکی که معطوف به مسائل اخلاقی بوده‌اند ) همواره خارج از حوزه فلسفه بوده‌اند. این موضوعات و فعالیت‌های مربوط به آن‌ها، آشکارا دارای اهمیت خاصی در زندگی انسان هستند ولیکن به ندرت به عنوان موضوعاتی برای مباحث جدی فلسفی تلقی شده‌اند. فصل چهارم این کتاب، برای نخستین مرتبه، از منظری فلسفی به این مباحث می‌پردازد و دراین زمینه مباحث گسترده‌ای در توضیح حواس پنجگانه آدمی و ارتباط آن‌ها با دریافت هنری ما از آثار گوناگون، ارائه می‌دهد

فصل پنجم به هنرمندان فمینیستی می‌پردازد که آگاهانه از میراث گذشته خود در جهت ارتقاء وضع کنونی و حتی وضع آینده استفاه کرده‌اند. تلاش‌های مختلف هنرمندان و نظریه پردازان و یا فیلسوفان جهت ارائه تعریفی  از هنر در این فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در همین فصل، مباحثی نیز در مورد هنر وضد هنر ارائه می‌شود و نظریه آرتور دانتو[21]به طور مفصل در همین راستا ذکر می‌شود. در انتهای این فصل کوشش هنرمندان و نظریه پردازان فمینیست جهت تغییر مفاهیم هنری به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد

در آخرین فصل از این کتاب، جنبه های خاصی از بعضی هنرهای فمینیستی و ارتباط آن‌ها با ایده های فلسفی در حال تغییر در باب ذهن و جسم مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به جسم و تأثیر آن در تجربه، عاطفه و ذهنیت از موضوعات اصلی مورد بحث در فصل ششم هستند. کورس مایر در این فصل بار دگر به مفهوم والایی و امر والا باز می‌گردد و این بار مفهوم اشمئزاز و امر مشمئز کننده را به عنوان جایگزینی معاصر و پسا مدرن برای مفاهیم کلاسیک مذکور ارائه می دهد

تمامی فصول کتاب با ارائه خلاصه‌ای از همان فصل پایان می‌یابند لذا خواننده قادر است تا در پایان هر فصل مطالب آن فصل را جمع‌‌بندی کرده و درک کلی تری از مفاهیم ارائه شده به دست آورد

تمامی مطالب داخل کروشه ]     [، حاضر در متن را اینجانب به عنوان مترجم و برای رساندن معنا به خواننده اضافه کرده‌ام و برخی از مطالب ذکر شده در پاورقی‌ها را نیز به قصد توضیح بیشتر افزوده‌ام، سعی و تلاش من در ترجمه این کتاب، گشایش دریچه‌ای به فضای پرپیچ‌و خم هنر زنانه و روشن‌کردن مسیری برای پژوهشگران آتی در این زمینه بوده است، هرگونه نقص و کمبودی در این زمینه کاملاً برعهده اینجانب بوده که امیداورم محققان و مترجمان محترم دیگر با استفاده از مطالب ارائه شده در این رساله، به مراتب بالاتری در زمینه زیبایی شناسی فمینیستی و تاثیر جنسیت برهنر دست یابند

در بخش دوم پیشگفتار که در صفحات آتی ملاحظه خواهید کرد، چکیده‌ای از فلسفه و هنر فمینیستی (از لحاظ تاریخی و ساختاری) ارائه‌ داده‌ام، تا ذهن خواننده پیش از مطالعه متن اصلی، اندکی با مفاهیم و موضوعات مورد بحث در کتاب آشنا شود و با چشم اندازی عمیق‌تر و دقیق‌تر به بررسی موضوعات نسبتاً جدیدی که کمتر مورد بحث و موشکافی‌های دقیق فلسفی قرارگرفته‌اند، بپردازد

فمینیسم

دراین بخش از پیشگفتار، تاریخچه و ساختار فلسفه فمینیستی در حوزه زیبایی شناسی را مورد بررسی قرار داده و شاخه‌ها و شعب مختلف این فلسفه را به تفصیل بازگو می‌کنیم و به توضیح نحوه پیشرفت فلسفه فمینیستی در زمینه هنر و رهیافت‌های موجود در این زمینه می‌پردازیم

عالم هنر در اواخر قرن بیستم شاهد حضور بی‌سابقه زنان هنرمند بوده است، حضور این زنان (چه به دلیل پیشرفت استعداد‌هایشان، چه به دلیل برخورد مناسب جامعه، جهت برخورداری و استفاده ایشان از تسهیلات فرهنگی و اجتماعی) به نحو شایسته‌ای در این دوره تاریخی به ثبت رسیده و مورد توجه واقع شده است. تاثیر ایشان در هنر دوره خود، از حوزه محصولات کاربردی و خانگی بسی فراتر رفته و نسبت به گذشته در حوزه‌های وسیع‌تری، مورد توجه و تحلیل زیبایی شناسانه واقع شده است

حین پیشرفت نظریه‌های فمینیستی در مورد هنر و فلسفه هنر و نیز مورد بحث قرار گرفتن آثار هنری زنان در حوزه‌های مختلف زیباشناسی ، دو رویکرد متفاوت از جانب نظریه پردازان فمینیست شکل گرفته است . ایشان از طرفی به جنبه‌های درونی آثار و از طرف دیگر به جنبه‌های بیرونی، برای مثال، وضعیت اجتماعی خالق اثر پرداختند. بدین ترتیب دو بعد متفاوت در زمینه‌ پرداختن به هنر و آثار هنری از جانب فمینیست ها شکل گرفت

رویکرد نخست Gynesis نام دارد و موضوع مورد بحث آن هویت مجزای زنانه‌ای است که در جنبه‌های بارز هنر آزادانه زنان نهفته است. رویکرد دیگر Gender theory (یا نظریه جنسیت) نام دارد و طبق آن معتقدیم که مبنای هویت‌ هنری زنان توسط نقش فعال ایشان در حوزه‌های فرهنگی شکل می‌گیرد (و نه توسط صور بیانگرانه هنر ایشان)

این دو رویکرد، حین جستجو برای کشف معیارهایی جهت تشخیص استعدادهای هنری زنان ، هر کدام از روش متفاوتی استفاده می‌کنند؛ رویکرد نخست (Gynesis) از روش طبیعت گرا استفاده می‌کند و به جنبه‌های ذاتی هویت هنری زنان می‌پردازد در حالیکه رویکرد دوم Gender theory) ) هویت زنانه را محصول نظام اجتماعی می‌داند و از طریق بحث در مورد عناصر تاثیر گذار خارجی به نتیجه می‌رسد. علاوه براین، نظریه جنسیت Gender theory)) سرانجام به تولید یک «فلسفه هنر فمینیستی»[22] می‌انجامد، در حالیکه Gynesis  مواد و عناصر لازم برای بحث از «زیبایی شناسی فمینیستی»[23]را فراهم می‌کند

در اینجا لازم است که توضیحی در مورد تفاوت موجود بین فلسفه هنر و زیبایی شناسی (به عنوان یک علم) ارائه بدهیم؛ گفته پگی براند[24] در این زمینه بسیار رسا و قابل فهم می‌باشد، وی اظهار می‌کند که توجه علم زیبایی شناسی[25] برخصوصیات و جنبه‌های درونی اثر (هنری) متمرکز است، طبق مبانی علم زیبایی شناسی، می‌توان اظهار کرد که خصوصیات درونی یک شی هستند که آن شی را تبدیل به اثر هنری کرده و ارزش زیبایی شناسانه آن را تعیین می‌کنند

فلسفه هنر، از طرف دیگر، جنبه‌های خارج از اثر را مورد توجه قرار می‌دهد، در اینجا عناصر و جنبه‌های خارجی (نسبت به شیء) هستند که وضعیت و اهمیت آن شیء به عنوان یک اثر هنری و نیز منبع ارزشی آن را شکل می‌دهند

طبق (نظریه) Genesis جنبه‌های مشخصی از آثار هنری مخلوق زنان را می‌توان بیانگری ها و بازنمایی‌های طبیعی این زنان به شمار آورد. برای مثال می‌توان از نمونه‌هایی از اثار هنری نام برد که در آنها زنان با استفاده از بدن خویش (به عنوان ابزار کار) آثاری خلق کرده‌اند و یا تکنیک‌های مختلف را با استفاده از خصوصیات زنانه خود به کار گرفته‌اند، تمامی این امور را می‌توان لهجه‌هایی زنانه و در عین حال طبیعی دانست که کاملاً جنبه فردی دارند و «فردیت»[26] را دراثر (هنری) به اوج می‌رسانند. این موارد، درحوزه هنر موسیقی یاهنرهای تصویری و تجسمی، از جمله فیلم، سینما و نقاشی به وضوح قابل تشخیص می‌باشند

طبق رویکرد Gynesis ،  احتمال تعلیق و یا نادیده انگاشتن حالات زنانه بیانگری از جانب زنان هرگز انکار نمی‌شود، ولیکن اعتقاد براین است که با جلوگیری از حضور این حالات زنانه در فرایند آفرینش هنری، خلاقیت زنان در این زمینه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و دچار رقت خواهد شد. طبق این رویکرد، زنان می‌بایست جهت رسیدن به هنر آزادانه، به بازسازی بیانگری‌ها و بازنمایی‌های نمادین طبیعت خود بپردازند. و توجه خود را متمرکز براموری کنند که طی تاریخ مرد سالارانه ، از حوزه توجه خارج مانده بودند

حواس لامسه، ذائقه و شامه از منظر Genesis نسبت به حواس سامعه و باصره درهنر فمینیستی ، دارای اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردارند و امور مربوط به حواس لامسه ، ذائقه و شامه بیشتر از امور مربوط به آن دو حس دیگر، مورد توجه علم زیبایی شناسی فمینیستی می‌باشند. کورس مایر در فصل چهارم کتاب «جنسیت و زیبایی شناسی» به تفصیل در مورد حواس پنجگانه و نقش آن‌ها در هنر و فلسفه هنر فمینیستی به بحث می‌پردازد

نظریه جنسیت (Gender theory) رویکرد Genesis را محکوم به ذات گرایی[27] کرده و وجود یک طبیعت زنانه (از لحاظ روان شناسی پدیدار شناسی، زیست‌شناسی یا از هر نظر دیگری) را انکار می‌کند

نظریه جنسیت، وضعیت زنان را تجسمی از تاثیرات محیطی (خارجی) می‌داند و نه محصول طبیعی اعمال ایشان. طبق این نظریه، آثار هنری زنان و مردان، به طور مساوی، محصولات حوزه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی هستند، یعنی محصول حوزه‌هایی که این هنرمندان در آنها به فعالیت پرداخته و آثار خود را بروز داده‌اند

طبق نظریه جنسیت ، نمی‌توان یک شیء رادر قاب قرار داد و بدین شکل، آن را از زمینه‌ اجتماعی و فرهنگی خود جدا نمود و سپس مورد بررسی زیبایی شناسانه قرار داد، طبق این نظریه، اثر قاب شده هرگز قادر به جدایی از خالق خود و شرایطی که طی آن خلق شده است، نخواهد بود

در نظریه جنسیت، آثار و روش‌های زنان و مردان (هنرمند) با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا معلوم شود که چگونه تبعیض‌ها و ناهماهنگی‌های تخریب گر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، زنان را در طول تاریخ تحت تاثیر خود قرار داده‌اند

به طور خلاصه می‌توان گفت که Gynesis به بررسی عناصر و خصوصیات ذاتی و درونی زنان و آثار ایشان می‌پردازد و علت عدم حضور شایسته زنان در تاریخ هنر را با توجه به این موارد می‌جوید در حالیکه Gender theory (یا نظریه جنسیت) با توجه به نقش عوامل بیرونی (اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و …) به توضیح این مساله و یافتن راه حلی برای توقف تبعیض‌های موجود علیه زنان می‌پردازد

تاریخ هنر از منظر فمینیسم


[1]- gender and aesthetics

[2]- Carolyn Korsmeyer

[3]- Buffalo, State University of New York

[4]- Making sense of taste: Food and Philosophy (1999)

[5]- Luce Irigaray

[6]- Julia Kristeva

[7]- Aesthetics

[8]- philosophy Of Art

[9] – البته در بخش دوم مقدمه، توضیح مختصری در مودر تفاوت موجود بین زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر ذکرشده است

[10]- Art

[11] – در این کتاب، در مورد مراحل تاریخی شکل‌گیری واژه هنر و معنای آن به طور مفصل مباحثی مطرح می‌شوند

[12]- Fine Arts

[13] – رجوع شود به بیانات شوپنهاور . فصل سوم ترجمه صفحه

[14]- Beauty

[15]- Taste

[16]- Genius

[17]- Gendered:جنسی شده

[18]- Western Philosophy

[19]- Craft

[20]- Sublimity

[21]- Arthur Danto

[22]- A Feminist Philosphy Of Art

[23]- Feminist Aesthetic

[24]- Peggy Brand

[25]- Aesthetics

[26]- Subjectivity

[27]- Essentialism


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه بیست و ششم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/09/1 تا تاریخ 1395/09/7 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/8 تا تاریخ 1395/02/14 ازتاریخ 1395/02/1 تا تاریخ 1395/02/7 ازتاریخ 1395/01/22 تا تاریخ 1395/01/28 ازتاریخ 1395/01/15 تا تاریخ 1395/01/21 ازتاریخ 1395/01/1 تا تاریخ 1395/01/7
موضوعات
بدون موضوع (9150)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 173642
تعداد نوشته ها : 9150
تعداد نظرات : 4
X