دانشجو دانلودhttp://www.tebyan.net/daneshjoir/index.aspxfaدانلود مقاله Application of ZnدرALدرNO3در layered double hydroxide as Nanoدرsorbent for Removal of Direct red 81dye (DR81) from Textile wastewater تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579811/26/2016 5:20:00 AMدانلود مقاله بررسی تاثیر اکسید فلزی TiO2 بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ ذخیره کننده هیدروژن Mg2Ni مورد استفاده به عنوان آند در باطریهای نیکل/هیدرید فلزی تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579711/26/2016 5:19:00 AMدانلود مقاله ارزیابی رویکردهای کنترلی مختلف برای ستون های تقطیر چهار محصولی با دیواره جدا کننده در شرایط عدم قطعیت تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579611/26/2016 5:19:00 AMدانلود مقاله استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579511/26/2016 5:18:00 AMدانلود مقاله مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشکیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیک تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579411/26/2016 5:18:00 AMدانلود مقاله بررسی تاثیر فلیکر ولتاژ بر عملکرد موتور القتئی تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579311/26/2016 5:18:00 AMدانلود مقاله طراحی راکتور اتوماتیک مدل آزمایشگاهی و ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز زیست توده تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579211/26/2016 5:17:00 AMدانلود مقاله نقش باغهای عمودی درایجاداقلیم خرد معتدل وارتباط اکولوژیک بامحیط تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579111/26/2016 5:17:00 AMدانلود مقاله شناسایی و مقایسه پرندگان زادآور کنار آبزی و خشک زی پارک جزیره شادی اهواز تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68579011/26/2016 5:16:00 AMدانلود مقاله Numerical investigation of bubble growth under heat transfer تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoir/post.aspx?PostID=68578911/26/2016 5:16:00 AM